ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ (ЕСЕ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ (ЕСЕ)(для всіх форм навчання)

1. Селянська реформа 1861 року та її значення для розвитку земельних відносин.

2. Столипінська аграрна реформа та її значення для розвитку земельних відносин.

3. Сучасне земельне законодавство: проблеми та перспективи розвитку.

4. Правові проблеми земельної реформи в Україні.

5. Право власності на землю: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення.

6. Правове регулювання застави земельних ділянок: сучасний стан і перспективи розвитку.

7. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.

8. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.

9. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

10. Особливості спадкування земельних ділянок.

11. Моніторинг земельних ресурсів і його значення для раціонального використання та охорони земель.

12. Проблеми правового і організаційного забезпечення ведення державного земельного кадастру.

13. Принцип цільового використання земель та його значення для регулювання земельних відносин.

14. Особливості правового режиму земель водного фонду: колізії земельного та водного законодавства і шляхи їх вирішення.

15. Консервація техногенно забруднених, деградованих та малопродуктивних земель: проблеми законодавчого забезпечення та практичної реалізації.

16. Проблема визначення спеціального виду юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

17. Сучасне аграрне законодавство: проблеми та перспективи розвитку.

18. Державна аграрна політика України: проблеми та перспективи.

19. Правові проблеми аграрної реформи в Україні.

20. Правове регулювання приватизації в АПК.

21. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві.

22. Правовий режим пайового фонду сільськогосподарського кооперативу: специфіка і проблеми правового регулювання.

23. Фермерське господарство як сучасна форма аграрного підприємництва: проблеми і перспективи розвитку.

24. Соціально-економічна роль та призначення особистих селянських господарств.

25. Фіксований сільськогосподарський податок як сучасна ефективна форма оподаткування сільськогосподарських підприємств.

26. Правове регулювання племінної справи в тваринництві.

27. Правове регулювання виробництва рибної продукції.

28. Правове регулювання бджільництва.

29. Правове регулювання ветеринарної медицини.

30. Правова охорона прав на сорти рослин.

31. Правове регулювання насінництва.

32. Правове регулювання захисту рослин.

33. Правове регулювання вирощування наркотичних рослин.

34. Глобальні та регіональні проблеми сільськогосподарського землекористування.

35. Правові проблеми формування інфраструктури аграрного ринку.

36. Заставні закупівлі сільськогосподарської продукції як сучасний ефективний інструмент ринку сільськогосподарської продукції.

37. Правова регламентація якості сільськогосподарської продукції.

38. Правове регулювання ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи.

39. Біржові договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

40. Актуальні питання застосування біотехнологій у сільському господарстві.

ПРИКЛАДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

(для всіх форм навчання)

1. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок земельного права і конституційного права.

2. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок земельного права і цивільного права.

3. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок земельного права і адміністративного права.

4. Провести порівняльний аналіз права державної і комунальної власності на землю.

5. Провести порівняльний аналіз правового статусу в галузі земельних відносин громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства.

6. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок аграрного права і конституційного права.

7. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок аграрного права і цивільного права.

8. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок аграрного права і земельного права.

9. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок аграрного права і адміністративного права.

10. Порівняти правовий статус фермерського господарства і особистого селянського господарства.

11. Порівняти правовий статус сільськогосподарського кооперативу і сільськогосподарського акціонерного товариства.

 


IV. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

(підсумковий контроль – у формі іспиту)

 

Принципи і види контролю знань студентів

Контроль знань є невід’ємною складовою навчального процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники результатів контролю знань студентів відображають ступінь опанування змісту навчальної програми, рівень засвоєння матеріалу, якість отриманих знань, а також є основою для прийняття рішення щодо переведення студента на наступний рік навчання, призначення стипендії, випуск з вузу та видачу диплому. За результатами контролю оцінюється робота як окремого студента, так і академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

Перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів. За умови вірної організації контроль знань слугує навчальним, виховним, організаційним, методичним та іншим цілям.

 

Контроль знань будується на таких основних принципах:

- систематичність та плановість проведення контролю (перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики);

- недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, та змістом програми дисципліни (всі завдання розробляються виключно в межах програмного матеріалу, хоча і не повинні дублювати назви програмних питань);

- об’єктивність та прозорість контролю (диференціація оцінок здійснюється за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями, інформація про всі форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни, оцінка знань студента повинна відповідати дійсній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок);

- забезпечення умов для належної підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом чіткого їх розмежування за змістом і у часі;

- забезпечення умов для всебічного розкриття індивідуальних здібностей кожного окремого студента, розвитку його творчого мислення (завдання для поточного та підсумкового контролю формулюються з урахуванням комплексного, творчого підходу).

 

Відповідно до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28.05.2009 р.– оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів:

1. поточного контролю знань,

2. підсумкового контролю знань.

 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу по частинах, умінь та навичок самостійно опрацьовувати літературу, здатності осмислити зміст теми, розділу чи окремого питання, здатності усно чи письмово представити матеріал на потрібному рівні.

Завданнями підсумкового контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу дисципліни в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими її розділами, здатності творчо використовувати отримані знання, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми в рамках програмного матеріалу навчальної дисципліни.

Оцінювання знань студентів по даній дисципліні відбувається на основі результатів поточного та підсумкового контролю знань (іспиту).

 

Іспит проводиться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань.

 

Порядок оцінювання знань студентів за результатами

Вивчення дисципліниПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)