Кафедра правового регулювання економікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра правового регулювання економіки  ЗАТВЕРДЖЕНО: Проректор з науково-педагогічної роботи Колот А.М. ________________ « _____» ____________ 2010 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

Поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

«ЗЕМЕЛЬНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО»

Для спеціальності 6402 «Правознавство»

Освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр

всіх форм навчання

  Укладач: доц. Літошенко О.С. УХВАЛЕНО: На засіданні кафедри правового регулювання економіки Протокол № _____ від ____________ 2010 р. Завідувач кафедри ___________Опришко В.Ф.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально -

методичного відділу ___________ Гуть Т.В.

 

КИЇВ КНЕУ 2010


І. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ

 

1. Історія розвитку земельного права.

2. Поняття і предмет земельного права.

3. Методи регулювання в земельному праві.

4. Основні принципи земельного права.

5. Система земельного права.

6. Місце земельного права в системі права України.

7. Джерела земельного права.

8. Земельні правовідносини.

9. Поняття та ознаки права власності на землю.

10. Земельна ділянка як об’єкт права власності.

11. Зміст права власності на землю.

12. Право приватної власності на землю.

13. Підстави набуття права приватної власності на землю для фізичних осіб – громадян України.

14. Підстави набуття права приватної власності на землю для юридичних осіб України.

15. Норми безоплатного надання земельних ділянок із земель державної та комунальної власності.

16. Набувальна давність як підстава набуття права власності на землю.

17. Право комунальної власності на землю.

18. Суб’єктний та об’єктний склад комунальної власності на землю.

19. Право державної власності на землю.

20. Суб’єктний та об’єктний склад державної власності на землю.

21. Право власності на землю іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.

22. Право спільної сумісної власності на землю.

23. Право спільної часткової власності на землю.

24. Поняття і види права землекористування.

25. Право постійного землекористування.

26. Суб’єкти права постійного землекористування.

27. Право орендного землекористування.

28. Поняття і зміст договору оренди землі.

29. Суборенда земельних ділянок.

30. Право концесійного землекористування.

31. Права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

32. Поняття і види обмежень прав на землю.

33. Поняття і види земельних сервітутів.

34. Підстави та порядок встановлення земельних сервітутів.

35. Підстави та порядок припинення земельних сервітутів.

36. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.

37. Обмеження прав на землю в інтересах третіх осіб та в суспільних інтересах.

38. Основні підстави і умови набуття прав на землю.

39. Процедура набуття прав на землю.

40. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.

41. Особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок.

42. Особливості спадкування земельних ділянок.

43. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

44. Підстави добровільного припинення прав на землю.

45. Підстави примусового припинення прав на землю.

 

 

46. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.

47. Вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

48. Конфіскація земельних ділянок.

49. Порядок вилучення і викупу земельних ділянок.

50. Гарантії прав на землю.

51. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

52. Правові засади вирішення земельних спорів.

53. Вирішення земельних спорів судом.

54. Особливості позасудового вирішення земельних спорів.

55. Поняття і зміст державного управління земельним фондом.

56. Система і повноваження органів управління у галузі земельних відносин.

57. Територіальна структура Державного комітету України із земельних ресурсів.

58. Основні повноваження Державного комітету України із земельних ресурсів.

59. Територіальна структура та основні повноваження Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

60. Особливості державного управління в галузі водного господарства.

61. Особливості державного управління в галузі лісового господарства.

62. Поняття, зміст і правові підстави землеустрою.

63. Суб’єкти і об’єкти землеустрою.

64. Перелік землевпорядних робіт.

65. Поняття і призначення державного земельного кадастру.

66. Складові частини державного земельного кадастру.

67. Кадастрове зонування як складова частина державного земельного кадастру.

68. Кадастрові зйомки як складова частина державного земельного кадастру.

69. Бонітування ґрунтів як складова частина державного земельного кадастру.

70. Економічна оцінка земель як складова частина державного земельного кадастру.

71. Грошова оцінка земельних ділянок як складова частина державного земельного кадастру.

72. Особливості нормативної та експертної оцінки земельних ділянок.

73. Державна реєстрація земельних ділянок як складова частина державного земельного кадастру.

74. Облік кількості та якості земель як складова частина державного земельного кадастру.

75. Контроль за використанням та охороною земель.

76. Особливості державного контролю за використанням та охороною земель.

77. Особливості самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

78. Особливості громадського контролю за використанням та охороною земель.

79. Моніторинг земель.

80. Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.

81. Склад та цільове призначення земель України.

82. Порядок встановлення і зміни цільового призначення земель.

83. Порядок зміни цільового призначення земель, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

84. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

85. Поняття і зміст мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

86. Пріоритетність сільськогосподарського використання земель.

87. Обмеження права приватної власності щодо сільськогосподарських земель.

88. Правовий режим земель житлової та громадської забудови.

89. Правовий режим земельних ділянок для індивідуального житлового та гаражного будівництва.

 

90. Правовий режим земельних ділянок для кооперативного житлового та гаражного будівництва.

91. Правовий режим земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків.

92. Правовий режим земель природно-заповідного фонду.

93. Обмеження господарської діяльності на землях природно-заповідного фонду.

94. Особливості державного управління землями природно-заповідного фонду.

95. Правовий режим земельних ділянок, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.

96. Правовий режим земель оздоровчого призначення.

97. Види і правовий режим земель курортів.

98. Зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів.

99. Правовий режим земель рекреаційного призначення.

100. Правовий режим земель вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу.

101. Правовий режим земель історико-культурного призначення.

102. Правовий режим охоронних зон навколо пам’яток культури.

103. Правовий режим земель лісогосподарського призначення.

104. Приватна власність на землі лісогосподарського призначення.

105. Правовий режим земель водного фонду.

106. Правовий режим прибережних захисних смуг.

107. Правовий режим смуг відведення.

108. Правовий режим берегових смуг водних шляхів.

109. Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів.

110. Правовий режим земель промисловості.

111. Правовий режим земель транспорту.

112. Правовий режим земель зв’язку

113. Правовий режим земель енергетики.

114. Правовий режим земель оборони.

115. Загальні правові засади плати за землю.

116. Суб’єкти та об’єкти плати за землю.

117. Земельний податок.

118. Пільги щодо сплати земельного податку.

119. Порядок обчислення і строки сплати земельного податку.

120. Особливості фіксованого сільськогосподарського податку.

121. Платники фіксованого сільськогосподарського податку.

122. Орендна плата за земельні ділянки.

123. Поняття і зміст правової охорони земельних ресурсів.

124. Правова охорона земель як просторово-територіального базису.

125. Особливості правової охорони ґрунтів.

126. Поняття та порядок проведення рекультивації земель.

127. Поняття, види і особливості використання техногенно забруднених земель.

128. Поняття, види і особливості використання деградованих земель.

129. Поняття, види і особливості використання малопродуктивних земель.

130. Правовий режим земель, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

131. Поняття і порядок консервації земель.

132. Види консервації земель.

133. Історія розвитку та особливості аграрного права як комплексної галузі права.

134. Поняття і предмет аграрного права.

135. Методи регулювання в аграрному праві.

136. Основні принципи аграрного права.

 

 

137. Принцип державної підтримки сільського господарства як найважливіший принцип аграрного права.

138. Система аграрного права.

139. Місце аграрного права в системі права України.

140. Джерела аграрного права.

141. Поняття, види і структура аграрних правовідносин.

142. Поняття і особливості аграрного сектора економіки, агропромислового комплексу та сільського господарства.

143. Поняття, принципи і основні напрямки державної аграрної політики України.

144. Загальна характеристика аграрної реформи в Україні.

145. Основні форми і методи державного регулювання в сільському господарстві.

146. Система державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства.

147. Територіальна структура і основні повноваження Міністерства аграрної політики України.

148. Основні повноваження контролюючих органів та інспекцій в сільському господарстві.

149. Поняття і класифікація суб’єктів аграрного господарювання.

150. Загальні засади правового статусу суб’єктів аграрного господарювання.

151. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

152. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними та комунальними сільськогосподарськими підприємствами.

153. Правове становище господарських товариств в АПК.

154. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів.

155. Види сільськогосподарських кооперативів.

156. Умови та порядок створення сільськогосподарського кооперативу.

157. Земельні та майнові відносини у сільськогосподарському кооперативі.

158. Порядок реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.

159. Правове становище фермерських господарств.

160. Умови та порядок створення фермерського господарства.

161. Земельні та майнові відносини у фермерському господарстві.

162. Трудові відносини у фермерському господарстві.

163. Державна підтримка фермерських господарств.

164. Порядок припинення діяльності фермерського господарства.

165. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств.

166. Правовий режим майна та земель особистого селянського господарства.

167. Державна підтримка особистих селянських господарств.

168. Поняття і сутність виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання.

169. Поняття і види спеціалізованих сільськогосподарських підприємств.

170. Підсобні виробництва і промисли.

171. Особливості планування виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

172. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

173. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств.

174. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності.

175. Загальна характеристика правового регулювання племінної справи в тваринництві.

176. Загальна характеристика правового регулювання виробництва рибної продукції.

177. Загальна характеристика правового регулювання бджільництва.

178. Загальна характеристика правового регулювання ветеринарної медицини.

179. Загальна характеристика правової охорони прав на сорти рослин.

180. Загальна характеристика правового регулювання насінництва.

181. Загальна характеристика правового регулювання захисту рослин.

182. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві.

183. Правове регулювання використання надр в сільському господарстві.

184. Загальне і спеціальне використання надр.

185. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві.

186. Загальне і спеціальне використання водних об’єктів.

187. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві.

188. Поняття і категорії лісів України.

189. Загальне і спеціальне лісокористування.

190. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві.

191. Правове регулювання використання тваринного світу в сільському господарстві.

192. Особливості договірних зобов’язань у сільському господарстві та їх класифікація.

193. Характеристика окремих видів договорів щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

194. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: поняття і специфіка.

195. Заставні закупівлі сільськогосподарської продукції як сучасний ефективний інструмент ринку сільськогосподарської продукції.

196. Правове регулювання і особливості ринку зерна в Україні.

197. Механізм державних заставних закупівель зерна.

198. Правова охорона ґрунтів у сільському господарстві.

199. Інститут меліорації земель у сільському господарстві.

200. Види меліорації земель.

201. Правове регулювання хімізації сільського господарства.

202. Правове регулювання використання пестицидів та агрохімікатів.

203. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві.

204. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій.

205. Поняття і підстави юридичної відповідальності за порушення земельного та аграрного законодавства.

206. Правопорушення як підстава відповідальності за порушення земельного та аграрного законодавства.

207. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

208. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

209. Адміністративна відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

210. Кримінальна відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.012 с.)