СЕМІНАР 12. Педагогічна майстерність та особистість викладача ВНЗ (1 год.) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕМІНАР 12. Педагогічна майстерність та особистість викладача ВНЗ (1 год.)План

1. Педагогічна спрямованість викладача ВНЗ.

2. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Провідні здібності до педагогічної діяльності за Н.В. Кузьміною.

Проблемні теми для обговорення

Гуманістична спрямованість – вияв професійної ідеології викладача ВНЗ.

Література для обов’язкового конспектування

Стаття «Професійна компетентність» // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. - Юрінком Інтер. - 2008. - 1040 с. - С. 722 - 723.

Рекомендована література

1. Интегрированные основы педагогического майстерства. - СПб, 1996.

2. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. - К., 1981.

3. Колесников И.А. О феномене педагогического мастерства // Интегрированные основы педагогического мастерства. - СПб, 1996.

4. Макаренко А.С. Письмо Л.В. Конисевичу // Пед. соч.: В 8 т. - М., 1986.

ТЕМА 13. Педагогічна техніка викладача ВНЗ – форма організації його дій і поведінки (2 год.)

ЛЕКЦІЯ 13. Педагогічна техніка викладача ВНЗ – форма організації його дій і поведінки (2 год.)

План

1. Поняття «педагогічна техніка».

2. Внутрішня техніка, її особливість.

3. Зовнішня техніка, її особливість.

СЕМІНАР 13

Педагогічна техніка викладача ВНЗ – форма організації його дій і поведінки (1 год.)

План

1. Педагогічна техніка як сукупність педагогічних умінь.

2. Складові педагогічної техніки.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Проаналізувати структурні елементи системи самовиховання.

Проблемні теми для обговорення

Проблема самовиховання викладача ВНЗ.

Література для обов’язкового конспектування

Стаття «Науков-педагогічний працівник» // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. - Юрінком Інтер. - 2008. - 1040 с. - С. 557 - 558.

Рекомендована література

1. Андрианова Г.А. Целеполагание и рефлексия в творчестве / Г.А. Андрианова // Школа творчества: Сборник ученических работ. - Ногинск, 1996. - С. 14 - 18.

2. Гин А.А. Прийомы педагогической техники: Свобода вибора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя / Гин А.А. - М.: Вита-Пресс, 1999. - 88 с.

3. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексия в организации творческого мышления и саморазвития личности / И.Н. Семенов // Вопросы психологии. - 1983. - № 2. - С. 35 - 42.

ТЕМА 14. Професійне мовлення викладача ВНЗ (2 год.)

ЛЕКЦІЯ 14. Професійне мовлення викладача ВНЗ (2 год.)

План

1. Мовлення вчителя як засіб професійної діяльності.

2. Мовлення викладача ВНЗ, його різновиди.

3. Особливості і функції мовлення викладача у процесі взаємодії зі студентами.

СЕМІНАР 14. Професійне мовлення викладача ВНЗ (1 год.)

План

1. Комунікативна поведінка викладача ВНЗ.

2. Ефективність професійного мовлення.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Підготувати приклади майстерного використання мовлення, застосовуючи метод евристичних запитань Квінтіліана.

Примітка. Метод евристичних запитань, який був розроблений Квінтіліаном - педагогом і оратором Стародавнього Риму, застосовують і сьогодні в процесі пошуку інформації про якусь подію чи об’єкт, використовуючи при цьому сім ключових запитань: Хто? Що? Для чого? Де? Чим? Як? Коли? Відповіді на ці запитання та їх можливі поєднання породжують неординарні ідеї і рішення щодо досліджуваного об’єкта? Оберіть свій об’єкт дослідження та використайте метод евристичних запитань.

Проблемні теми для обговорення

У чому полягає майстерність мовлення викладача ВНЗ?

Література для обов’язкового конспектування

Стаття «Педагогічне спілкування» // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. - Юрінком Інтер. - 2008. - 1040 с. - С. 651 - 652.

Рекомендована література

1. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер - М.: Педагогика, 1981. - 186 с.

2. Мороз О.Г., Омеляненко В.Л. Перші кроки до майстерності. - К., 1992.

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологи: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. заведений / Под ред. С.А. Смирнова. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 512 с.

ТЕМА 15. Культура наукової української мови викладача ВНЗ – основа його педагогічної діяльності (2 год.)

ЛЕКЦІЯ 15. Культура наукової української мови викладача ВНЗ – основа його педагогічної діяльності (2 год.)

План.

1. Наукова мова як комунікативний феномен.

2. Сутність та особливості наукового стилю української мови.

3. Культура наукового тексту.

СЕМІНАР 15. Культура наукової української мови викладача ВНЗ

– основа його педагогічної діяльності (1 год.)

План

1. Культура усного і писемного наукового мовленнявикладача ВНЗ – основа його педагогічної діяльності.

2. Науковий текст, його особливості.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Підготувати рецензію за технологією Г. Онуфрієнко на один із запропонованих об’єктів – монографію, навчальний посібник, підручник, студентську наукову роботу тощо.

Проблемні теми для обговорення

Лексикографічна компетенція - показник мовної культуривикладача ВНЗ.

Література для обов’язкового конспектування

1. Стаття «Науковий працівник» // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. - Юрінком Інтер. - 2008. - 1040 с. - С. 550 - 552.

Рекомендована література

1. Вінніков В.А. Пам’ятка молодим вченим з написання наукових праць // Український радіологічний журнал. - 2009. - № 17. - С. 7 - 9.

2. Семеног О.М. Культура наукової української мови: Навч. посіб. / О.М. Семеног. - К.: ВЦ «Академія», 2010. - 216 с.

3. Учіться висловлюватися / П.І. Скиба, Ю.О. Арешенков, Г.М. Віняр та ін. - К.: «Радянська школа». - 1990. - 126 с.

ТЕМА 16. Педагогічна майстерність, її вплив на розвиток ідей театральної педагогіки (2 год.)

ЛЕКЦІЯ 16. Педагогічна майстерність, її вплив на розвиток ідей театральної педагогіки (2 год.)

План

1. Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі.

2. Образне мислення, його особливості.

СЕМІНАР 16. Педагогічна майстерність, її вплив на розвиток ідей театральної педагогіки (1 год.)

План

1. Театральне мистецтво у вимірах різних навчальних дисциплін – педагогіки, психології та естетики.

2. Аналіз уривків твору К.Д Ушинського «Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології».

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Прокоментуйте заклик К.С. Станіславського: «Не очікуйте почуттів! Вони мимовільні, підсвідомі. Дійте відразу! Почуття прийде в процесі дії. Дія – збудник сценічних почуттів, цих найважливіших поетичних відбитків життєвих переживань».

Проблемні теми для обговорення

Чи поширюється один із головних принципів акторського мистецтва – від фізичних дій людського тіла до глибинних виявів людського духу – на діяльність науково-педагогічних працівників ВНЗ?

Література для обов’язкового конспектування

Стаття «Педагогічні музеї» // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. - Юрінком Інтер. - 2008. - 1040 с. - С. 659 - 661.

Рекомендована література

1. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори. - К., 1983. - Т. І. - 362 с.

2. Станиславский К.С. Собр. соч., В 8 т. - М., Т. ІІ. - С. 216.

3. Спиноза Б. Этика. - М.; 1932. - С. 91.

ТЕМА 17. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні (2 год.)

ЛЕКЦІЯ 17. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні (2 год.)

План

1. Педагогічна взаємодія як психолого-педагогічний феномен.

2. Організація педагогічної взаємодії на рівні: «викладач – студент».

СЕМІНАР 17. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні (1 год.)

1. Особливості побудови інтерактивної лекції на засадах діалогічної взаємодії.

2. Моделювання педагогічної взаємодії на рівні: «викладач – студент».

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Вивчити досвід одного з видатних вітчизняних чи зарубіжних педагогів і підготувати розповідь за його результатами.

Проблемні теми для обговорення

Монолог як прихований діалог.

Література для обов’язкового конспектування

1. Стаття «Педагогічне спілкування» // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. - Юрінком Інтер. - 2008. - 1040 с. - С. 651 - 652.

2. Стаття «Педагогіка співробітництва» // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. - Юрінком Інтер. - 2008. - 1040 с. - С. 637 - 638.

Рекомендована література

1. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. - К.: Грамота, 2007. - 576 с.

2. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибрані твори: В 5 т. - К., 1976. - Т. 2.

3. Филонов Л.Б. Стратегия контактного взаимодействия и проявление личности // Психологические проблемы социальной регуляции поведения / Под ред. Е.В. Шороховой, М.И. Бобневой. - М., 1976. - С. 298 - 318.

ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3

Аналіз сутності поняття «педагогічна майстерність.

Елементи педагогічної майстерності.

Критерії педагогічної майстерності.

Властивості педагогічної майстерності.

Показники майстерності розповіді викладача на етапі її практичної реалізації.

Проблема професійного саморозвитку викладача ВНЗ.

Педагогічна майстерність – вияв найвищої форми активності викладача вищого навчального закладу.

Професійна компетентність викладача ВНЗ – підґрунтя педагогічної майстерності.

Педагогічна спрямованість викладача ВНЗ.

Педагогічна майстерність викладача ВНЗ.

Провідні здібності до педагогічної діяльності за Н.В. Кузьміною.

Гуманістична спрямованість – вияв професійної ідеології викладача.

Поняття «педагогічна техніка».

Внутрішня техніка, її особливість.

Зовнішня техніка, її особливість.

Педагогічна техніка як сукупність педагогічних умінь.

Складові педагогічної техніки.

Проаналізувати структурні елементи системи самовиховання.

Проблема самовиховання викладача ВНЗ.

Мовлення викладача як засіб професійної діяльності.

Мовлення викладача ВНЗ, його різновиди.

Особливості і функції мовлення викладача у взаємодії зі студентами.

Комунікативна поведінка викладача ВНЗ.

Ефективність професійного мовлення.

У чому полягає майстерність мовлення викладача ВНЗ?

Наукова мова як комунікативний феномен.

Культура усного і писемного наукового мовлення викладача ВНЗ.

Сутність та особливості наукового стилю української мови.

Культура наукового тексту.

Лексикографічна компетенція - показник мовної культуривикладача ВНЗ.

Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі.

Образне мислення, його особливості.

Театральне мистецтво у вимірах різних навчальних дисциплін – педагогіки, психології та естетики.

Аналіз уривків твору К.Д Ушинського «Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології».

Педагогічна взаємодія як психолого-педагогічний феномен.

Особливості побудови інтерактивної лекції на засадах діалогічної взаємодії.

Моделювання педагогічної взаємодії на рівні: «викладач – студент».

Монолог як прихований діалог.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.007 с.)