Звернення стягнення на цінні папери, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звернення стягнення на цінні папери, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння.Цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, сріб­ла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, виявлені під час опису, на які накладено арешт, підлягають обов'язко­вому вилученню і негайно передаються на зберігання устано­вам Національного банку України.

Про накладення арешту на цінні папери державний викона­вець виносить окрему установу, або ж це вказується у поста­нові про відкриття виконавчого провадження. У разі накладен­ня арешту на іменні цінні папери у документарній формі копія постанови надсилається реєстратору або емітенту, що веде ре­єстр іменних цінних паперів, а у разі накладення арешту на цінні папери, випущені у бездокументарній формі, та (або) знерухомлені цінні папери — зберігачеві, а також іншим осо­бам, які беруть участь у виконанні (сторонам виконавчого провадження).

Арешт цінних паперів полягає також у накладенні заборони на розпорядження цінними паперами, яке залежить від форми, в якій їх випущено.

Порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів плати­нової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, визна­чено відповідним положенням, яке затверджено постановою Правління НБУ від 4 жовтня 1999 р. № 489.

Відповідальне зберігання здійснюють територіальні управ­ління НБУ на підставі письмової угоди, укладеної з районним, міським (міст обласного значення), районним у місті відділом ДВС, що розташований у межах цього регіону. Доставку цих речей проводить ДВС особисто або за допомогою служби ін­касації НБУ на підставі укладеного договору.

Готівкові грошові кошти в іноземній валюті, на які накла­дено арешт, передаються на зберігання за наявності укладеної звідповідним органом ДВС угоди на підставі листа державно­го виконавця та акта приймання-передавання готівкових кош­тів в іноземній валюті, який складається у довільній формі і додається до угоди про зберігання.

Акт складають у п'яти примірниках за підписами держав­ного виконавця та уповноваженої особи територіального уп­равління НБУ. Перший примірник акта передають державному виконавцеві, другий та третій примірники залишаються у те­риторіальному управлінні, четвертий та п'ятий — додаються до угоди. Кошти в готівковій іноземній валюті, які прийнято на зберігання, разом із другим примірником акта приймання-передавання складають у бандероль.

Цінні папери приймають на відповідальне зберігання у ви­гляді бандеролей разом з описом їх вмісту уповноважені осо­би територіального управління НБУ на підставі укладених із відповідними органами ДВС угод та актів приймання-переда­вання цінних паперів.

Реалізує цінні папери уповноважена державним виконавцем особа, яка є торговцем цінними паперами, у порядку, визначе­ному чинним законодавством України, і на підставі угоди з виконавцем. Іменні ощадні сертифікати комерційних банків не можуть бути предметом угод купівлі та продажу. їх держав­ний виконавець пред'являє комерційному банку, який здійснив випуск ощадних сертифікатів.

Ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, плати­ни та металів платинової групи, дорогоцінного каміння і пер­лів, а також лом і окремі частини таких виробів (цінності), на які накладено арешт, передають на зберігання територіальним управлінням НБУ після проведення їх попередньої оцінки ко­місією в складі державного виконавця та відповідного спеціа­ліста (експерта).

Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння зважують згідно з вимогами Інструкції про порядок одержання, використання обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного ка­міння, затвердженої наказом Мінфіну від 6 квітня 1998 р. Цінності, які державний виконавець передає на збе­рігання, упаковують у дерев'яний або картонний ящик (залеж­но від характеру цінностей), який обшивають тканиною і опе­чатують сургучними печатками. Монети з дорогоцінних мета­лів дозволено упаковувати у два мішки (один вкладений в ін­ший), які має бути прошито, опломбовано або опечатано. На посилці має бути зазначено адресу відправника, отримувача, вагу брутто, оціночну вартість, із позначкою "на зберігання".

Реалізацію цінностей здійснює державний виконавець шля­хом їх продажу через торговельні організації (комісійну торгів­лю) або відповідні структури Міністерства фінансів України або Державну скарбницю НБУ.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.211.110 (0.007 с.)