Друковані Писані Назва букв ВимоваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Друковані Писані Назва букв ВимоваГраматичний довідник

(таблиці)

Таблиця 1

Латинський алфавіт

(у латинському алфавіті 24 букви)

 

Друковані Писані Назва букв Вимова

A, a A, a а а

B, b B, b бе б

C, c C, c це ц або к

D, d D, d де д

E, e E, e е е

F, f F, f еф ф

G, g G, g ѓе ѓ

H, h H, h га г

I, I I, I і і, й

K, k K, k ка к

L, l L, l ель ль

M, m M, m ем м

N, n N, n ен н

O, o O, o о о

P, p P, p пе п

Q, q Q, q ку к

R, r R, r ер р

S, s S, s ес с, з

T, t T, t те т

U, u U, u у у

V, v V, v ве в

X, x X, x ікс кс, кз

Y, y Y, y іпселон (ігрек) і

Z, z Z, z зета з, ц

Частини мови

 

Змінні частини мови Незмінні частини мови

1. Substantīvum - іменник 1. Adverbium - прислівник

2. Adiectīvum - прикметник 2. Praepositio – прийменник

3. Pronōmen - займенник 3. Coniunctio – сполучник

4. Numerāle - числівник 4. Interiectio – вигук

5. Verbum - дієслово 5. Particŭla - частка

 

Substantīvum

Латинський іменник має наступні граматичні категорії:

1. рід (genus) -3 : masculīnum –чоловічий m feminīnum – жіночий f neutrum – середній n 2. число (numerus) - 2: singulāris – однина sing. рlurālis – множина plur. 3. відмінки(casus) - 6 : Nominatīvus –називний Nom. Genetīvus – родовий Gen. Datīvus – давальний Dat. Accusatīvus- знахідний Acc. Ablatīvus – орудний, місцевий, віддільний Abl. Vocatīvus – клична форма Voc. 4. (declinatio) - 5  

 

VERBUM (Дієслово)

Латинське дієслово має наступні граматичні категорії :

1. стани (genĕra) – 2 : actīvum –активний, passīvum –пасивний; 2. способи (modi) -3 : indicatīvus – дійсний, coniunctīvus – умовний, imperatīvus – наказовий; 3. часи (tempŏra) – 6 : praesens – терерішній, imperfectum – минулий недоконаного виду, perfectum – минулий доконаного виду, plusquamperfectum – давноминулий, futūrum I –майбутній час недоконаного виду, futūrum II – майбутній доконаного виду; 4. числа (numĕri) -2: singulāris - однина, plurālis – множина; 5. особи (persōnae) – 3: prima – перша, secunda – друга, tertia - третя  

Вимова латинських звуків

 

Голосні (6): a, e,iI, o, u, y.

a, e, o, u – вимовляються відповідно українським [а, е, о, у]

i - [i]: magister - вчитель, imperātor - імператор

[й]: на початку слів перед голосним і всередині між двома голосними

iuventus -молодість, ius - право, maior - більший

y - [i] вживається у словах грецького походження: symbŏlum -знак, stylus -стиль

 

Дифтонги – сполучення двох різних голосних, які вимовляються, як один склад:

ae aera- ера NB. аёr, aēr- повітря

[e]: praemium- нагорода poёta, poēta - поет

oe poena- покарання, oeconomia – економія

au - [ay]: aurum - золото, Aurora - Аврора

eu – [ey]: Europa -Європа, neuter –ні один з двох

 

Приголосні

c – [k]: перед голосними a, o, u, au: caput- голова, cor -серце, cuprum -мідь, causa - причина, coepi – взяв; перед приголосними: credo – вірю

та вкінці слів: fac!- роби! dic! – говори!,

і [ц]: перед голосними e, i, y, ae, oe, eu: cito - швидко, Cicĕro -Ціцерон,

cyclus - коло, caeremonia - шанування

g – [г]: gutta - крапля, geometria – геометрія, gloria -

h – [г, нім. h]: homo - людина, honor - честь

k – [витіснена літерою с]: kalium - калій, Kalendae – Календи, перший день місяця, Karthāgo – Карфаген;

l - [ль]: labor -праця, сlassis - група

s - [c]: sinister -лівий, instrumentum- знаряддя, res - справа

[з]: між голосними rosa - трояда, nasus – ніс, usus -

q - вживається лише в сполученні з u: qu – [кв]: aqua -вода, quintus – п’ятий

x - [kc]: pax -мир , rex - цар z – [з]: zona - пояс

[кз]: exemplar - зразок [ц]: zincum - цинк

 

Буквосполучення

ngu – [нгв]: lingua –язик, мова su – [св]: Sue-to-ni-us (після

[нгу]: lingǔla - язичок голосного, який становить

з ним один склад, але su-us

ti – [ці]: natio - національність, ratio -розум (перед голосною)

[ті]: mixtio -змішування, ostium – двері (в сполученнях sti, xti, tti)

 

ch - [х] schola – школа rh [p]: rhetor- промовець

ph [ф]: phosphŏrus - фосфор th – [т] theatrum --театр

 

Правило наголосу

Склади рахуємо від кінця слова. Наголос ніколи не стоїть на першому складі від кінця. Наголос стоїть на другому складі від кінця, якщо він довгий. Наголос переходить на третій склад від кінця, якщо другий склад короткий.  

 

Склад довгий

1. Довгий за природою cклад, якщо містить довгий голосний ā, ē, ī, ō, ū, y : natūra-природа, disciplīna- виховання, corōna - вінок; дифтонг ае, ое, аu, eu : poena - покарання, causa – причина. 2.Довгий за положенням є голосний другого складу, якщо за ним іде два або більше приголосних: semestris - семестр , progressus – поступ вперед . Примітка. Якщо за голосним другого складу з кінця йде буквосполучення b, d, p, t, c, з l або r ( pl, tl, cl, br, dr, pr, tr,cr), тоді другий склад з кінця короткий. 3. Літера x розглядається як два приголосних, тому голосний перед ним довгий: complexus – поєднання.

Склад короткий

1. Склад короткий, якщо містить короткий голосний ă, ě, ĭ, ŏ, ŭ, y : littěra - буква , medĭcus – лікар. 2. Голосний звук перед голосним завжди скорочується : audio – слухаю, lectio - заняття, auditorium – приміщення для слухання. 3. Буквосполучення ch, rh, ph, th для наголосу розглядаються як один звук і не складають довготи за положенням: philosophus – філософ.

 

 

Таблиця 2

Declinatio prima

Перша відміна іменників

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. amic-a amic--ae amic--ae amic--am amic--ā amic--a amic--ae amic--ārum amic--is amic--as amic--is amic--ae

Іменники жіночого роду (genus feminīnum)

Nom. sing – a

Gen. sing – ae

rosa, ae f - троянда

patria, ae f – батьківщина

amīca,ae f – подруга

magistra, ae f – вчителька

 

 

Виняткиз правила про рід:

collega, ae m– incola, ae m - nauta, aem моряк;

scriba, ae -m писар;

poēta, aem- поет; pirata, ae m -

agricŏla, aem -землероб;

Persa, aem -перс; Scytha, aem- скиф;

Catilīna, aem -Катіліна та ін.

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. amic-a amic--ae amic--ae amic--am amic--ā amic--a amic--ae amic--ārum amic--is amic--as amic--is amic--ae

Casus Singularis Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. scrib-a scrib-ae scrib-ae scrib-am scrib-ā scrib-a scrib-ae scrib-ārum scrib-is scrib- as scrib-is scrib- ae

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. amic-a amic--ae amic--ae amic--am amic--ā amic--a amic--ae amic--ārum amic--is amic--as amic--is amic--ae

Таблиця 3

Coniugationes

Дієвідміни

 

Дієвідміни   Дієслова в Infinitivus   Основа дієслова   Закінчення основи
I II III IV ornāre – прикрашувати docēre – навчати scribĕre - писати audīre - слухати ornā - docē - scrib- audī - ā ē пригол. ī

Таблиця 3.1

Praesens indicatīvi actīvi

Теперішній час дійсного способу активного стану

Singulāris
I 1. orna-oorno 2. orna-s 3. orna-t II doce-o doce-s doce-t III scrib-ocapi-o scrib-i-scapi-s scrib-i-tcapi-t IV audi-o audi-s audi-t
Plurālis
1. ornā-mus 2. ornā-tis 3. orna-nt docē-mus docē-tis doce-nt scrib-ĭ-mus capĭ-mus scrib-ĭ-tis capĭ-tis scrib-u-ntcapi-u-nt audī-mus audī-tis audi-u-nt

Дієслово sum, esse (бути) в Praesens

Sing. Plur.

1. sum - я є 1. sumus – ми є

2. es - ти є 2. estis – ви є

3.est – він є 3. sunt – вони є

Таблиця 3.2

Imperatīvus praesentis actīvi

Наказовий спосіб

 

Singulāris I II III IV
2 orna! прикрашай! doce! навчай! scrib-e! cap-e! пиши! бери!     audi! слухай!
Plurālis  
3 ornā- te! прикрашайте! docē-te! навчайте! scrib-ĭ-te! cap-ĭ-te! пишіть! беріть! audī-te! слухайте!  

Заперечення в Imperatīvus : noli ornāre! не прикрашай!

nolīte ornāre! не прикрашайте!

 

 

Таблиця 4.

Declinatio secūnda

Друга відміна іменників

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. discipŭl-us discipŭl-i discipŭl-o discipŭl-um discipŭl-ō discipŭl-e discipŭl-i discipul-ōrum discipŭl-is dicsipŭl-os discipŭl-is discipŭl-i

Іменники чоловічого роду і середнього роду (genus masculīnum et neutrum)

Nom. sing – us, er (m), um (n)

Gen. sing – i

 

discipŭlus , і m - учень

amicus, im – друг

magister, trim – вчитель, liber, brim – книжка, puer, eri m - хлопець

pactum, i n – договір , verbum, i n – слово, дієслово

 

 

Casus Singulāris Plurālis Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. lib-er libr-i libr-o libr-um libr-ō lib-er libr-i libr-ōrum libr-is lib-ros libr-is libr-i Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. verb-um verb-i verb-o verb-um verb-ō verb-um verb-a verb-ōrum verb-is verb-a verb-is berb-a

Винятки з правила про рід:

(us) f - Aegyptus, if Єгипет; Cyprus, i f Кіпр; popǔlus, if тополя; atŏmus, if атом; humus, if земля; periŏdus, if період; methŏdus, if метод; diamĕtros, if діаметр; (us) n - virus, in отрута; pelăgus, in море; vulgus, in народ; та ін.

Таблиця 5.1

Adiectīva declinatiōnis primae-secundae

Прикметники I-II відміни

 

longus,longa,longum- довгий, а, е

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. long-uslong-along-um long-i long-aelong-i long-olong-aelong-o long-umlong-amlong-um long-ōlong-ālong-ō long-elong-along-um long-ilong-aelong-a long-ōrumlong-ārum long-ōrum long-is long-islong-is long-oslong-aslong-a long-islong-islong-is long-ilong-aelong-a

 

 

liber, libĕra, libĕrum– вільний, а, е

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. lib-er lib-ěra lib-ěrum liběr-i liběr-ae liběr-i liběr-oliběr-aeliběr-o liběr-um liběr-am liběr-um liběr-ōliběr-ā liběr-ō lib-ěr liběr-a liběr-um liběr-iliběr-ae liběr-a liber-ōrumliberā-rum liber-ōrum liběr-is liběr-isliběr-is libě-rosliběr-asliběr-a liběr-isliběr-is liběr-is liběr-iliběr-ae liběr-a
    ruber, rubra, rubrum – червоний, а,е  
Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. rub-er rub-ra rub-rum rubr-i rubr-aerubr-i rubr-o rubr-aerubr-o rubr-um rubr-amrubr-um rubr-ō rubr-ārubr-ō rub-er rubr-arubr-um rubr-i rubr-aerubr-a rubr-ōrumrubrā-rum rubr-ōrum rubr-is rubr-is rubr-is rubr-os rubr-as rubr-a rubr-is rubr-is rubr-is rubr-irubr-aerubr-a

Таблиця 5.2

 

 

magistra nova –нова вчителька

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. magistr-a nov-a magistr-ae nov-ae magistr-ae nov-ae magistr-am nov-am magistr-ā nov-ā magistr-a nov-a magistr-ae nov-ae magistrār-um novār-um magistr-is nov-is magistr-as nov-as magistr-is nov-is magistr-ae nov-ae  

magister novus – новий вчитель

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. magist-er nov-us magistr-inov-i magist-o nov-o magistr-um nov-um magist-ō nov-ō m magist-ernov-e magistr-inov-i magistr-ōrum nov-ōrum magist-strisnov-is magistr-os nov-os magistr-isnov-is magistr-inov-i

pactum novum – новий договір

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. pact-um nov-um pact-inov-i pact-onov-o pact-um nov-um pact-ōnov-ō pact-um nov-um pact-a nov-a pactōr-um novōr-um pact-is nov-is pact-a nov-a pact-is nov-is pact-a nov-a

Таблиця 5.3

Pronomĭna possessīva

Присвійні займенники

 

meus, a, um -мій, моя, моє

tuus, a, um -твій, я, є

suus, a, um -свій, я, є

noster, tra, trum -наш, а, е

vester, tra, trum -ваш, а, е

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. tu-ustu-atu-um tu-itu-aetu-i tu-otu-aetu-o tu-umtu-amtu-um tu-ōtu-ātu-ō tu-etu-atu-um tu-itu-aetu-a tu-ōrumtu-ārum tu-ōrum tu-is tu-istu-is tu-ostu-astu-a tu-istu-istu-is tu-itu-aetu-a

Таблиця 5.4

Pronomĭna personalia

Особові займенники

ego -я, tu -ти, nos -ми,vos -ви

 

Casus Singulāris Singulāris Plurālis Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. ego mei mihi me me tu tui tibi te te nos nostri/nostrum nobis nos nobis vos vestri/ vestrum vobis vos vobis

Таблиця 5.5

Pronōmen reflexīvum

Зворотний займенник

sui -себе

Casus Singulāris
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. ­- sui sibi se se

Таблиця 6

Praesens indicatīvi passīvi

Теперішній час дійсного способу пасивного стану

 

Singulāris
І 1.ornа-or ornor 2. ornā-ris 3. ornā-tur ІІ doce-or docē-ris docē-tur ІІІ scrib-orcapi-or scrib-ě-ris capě-ris scrib-ĭ-tur capĭ-tur IV audi-or audī-ris audī-tur
Plurālis
1. ornā-mur 2. orna-mĭni 3 orna-ntur docē-mur doce-mĭni doce-ntur scrib-ĭ-mur capĭ-mur scrib-i-mĭni capi-mĭni scrib-u-nturcapi-u-ntur audī-mur audi-mĭni audi-u-ntur

Таблиця 6.1

 

Infinitīvus praesentis passīvi

Інфінітив теперішнього часу пасивного стану

І ІІ ІІІ ІV
ornā-ri docē-ri scrib-i cap-i audī-ri

 

 

Таблиця 7

Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi

Минулий час недоконаного виду дійсного способу

активного і пасивного стану

A c t ī v u m

Singulāris
І 1. ornā-ba-m 2 ornā-ba-s 3. ornā-ba-t ІІ docē-ba-m docē-ba-s docē-ba-t ІІІ scrib-ēba-mcapi-ēba-m scrib-ēba-scapi-ēba-s scrib-ēba-tcapi-ēba-t IV audi-ēba-m audi-ēba-s audi-ēba-t
Plurālis
1.orna-bā-mus 2. orna-bā -tis 3. ornā-ba -nt doce-bā-mus doce-bā -tis docē-ba -nt scrib-ebā-mus capi-ebā-mus scrib-ebā-tis capi-ebā -tis scrib-ēba -ntcapi-ēba -nt audi-ebā-mus audi-ebā -tis audi-ēba –nt

 

P a s s ī v u m

Singulāris  
І 1. ornā-ba-r 2 orna-bā -ris 3.orna-bā -tur ІІ docē-ba-r doce-bā -ris doce-bā -tur ІІІ scrib-ēba-rcapi-ēba-r scrib-ebā-ris capi-ebā-ris scrib-ebā-tur capi-ebā-tur IV audi-ēba-r audi-ebā -ris audi-ebā -tur
Plurālis
1.orna-bā -mur 2.orna-ba-mĭni 3.orna-ba-ntur doce-bā -mur doce-ba-mĭni doce-ba-ntur scrib-ebā -mur capi-ebā -mur scrib-eba-mĭni capi-eba-mĭni scrib-eba-nturcapi-eba-ntur audi-ebā -mur audi-eba-mĭni audi-eba-ntur

 

Таблиця 8

Futūrum I indicatīvi actīvi et passīvi

Майбутній час недоконаного виду активного і пасивного стану

 

A c t ī v u m

Singulāris
І 1. ornā-b-o 2. ornā-b-i-s 3. ornā-b-i-t ІІ docē-b-o docē-b-i-s docē-b-i-t ІІІ scrib-a-mcapi-a-m scrib-e-scapi-e-s scrib-e-tcapi-e-t IV audi-a-m audi-e-s audi-e-t
Plurālis
1.orna-b-ĭ-mus 2.orna-b-ĭ-tis 3.ornā-b-u-nt doce-b-ĭ-mus doce-b-ĭ-tis docē-b-u-nt scrib-ē-mus capi-ē-mus scrib-ē-tis capi-ē-tis scrib-e-ntcapi-e-nt audi-ē-mus audi-ē-tis audi-e-nt

P a s s ī v u m

Singulāris
І ІІ ІІІ IV 1.ornā-b-or docē-b-orscrib-a-rcapi-a-r audi-a-r 2.orna-b-ě-ris docē-b-ě-risscrib-ē-ris capi-ē-risaudi-ē-ris 3.orna-b-ĭ-tur doce-b-ĭ-turscrib-ē-tur capi-ē-turaudi-ē-tur
Plurālis
1.orna-b-ĭ-murdoce-b-ĭ-mur scrib-ē-mur capi-ē-mur audi-ē-mur 2.orna-b-i-mĭni doce-b-i-mĭniscrib-e-mĭni capi-e-mĭniaudi-e-mĭni 3.orna-b-u-nturdoce-b-u-nturscrib-e-nturcapi-e-nturaudi-e-ntur

Таблиця 9

Declinatio tertia. Classis consŏnans

Третя відмніа іменників. Приголосна група

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. vict-or victōr-is victōr-i victōr-em victōr-e vict-or victōr-es victōr-um victor-ĭbus victōr-es victor-ĭbus victōr-es

Нерівноскладові іменники чоловічого, жіночого та середнього роду (genus masculīnum, feminīnum et neutrum) основа яких закінчуєть-ся на один приголосний.

Nom.sing.- різні

Gen. sing. –is

victor, ōris m - переможець

homo, ĭnis m - людина

verĭtas, ātis f – правда

civĭtas, ātis f –громада, держава

genus, ěris n – рід

tempus, ŏris n – час

 

Таблиця 9.1 Таблиця 9.2

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. civĭt-as civitāt-is civitāt-i civitāt-em civitāt-e civĭt-as civitāt-es civitāt-um civitat-ĭbus civitāt-es civitat-ĭbus civitāt-es

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. gen-us genĕr-is genĕr-i gen-us genĕr-e gen-us genĕr-a genĕr-um gener-ĭbus genĕr-a gener-ĭbus genĕr-a

 

Таблиця 10

 

Classis vocālis

Голосна група

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. vectīg-al vectig-ālis vectigāl-i vectīg-al vectig-āli vectīg-al vectigal-ia vectigal-ium vectigal-ĭbus vectigal-ia vectigal-ĭbus vectigal-ia

Nom. sing. -e, -al, -ar

Gen. sing. – is

mare, maris n – море

vectīgal, ālisn - прибуток

anĭmal, ālisn - тварина

exemplar, ārisn - приклад

 

 

Таблиця 10.1

 

Classis mixta

Мішана група

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. av-is av-is av-i av-em av-ē av-is av-es av-ium av-ĭbus av-es av-ĭbus av-es

1) Рівноскладові іменники чоловічого та жіночого роду (genus masculīnum et feminīnum)

Nom.sing. – es, -is

Gen.sing. – is

sedes, is f - місце

nubes, is f - хмара

civis, is m, f - громадянин

testis, is m, f - свідок

avis, is f – птах

Таблиця 10.2

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. urb-s urb-is urb-i urb-em urb-ē urb-s urb-es urb-ium urb-ĭbus urb-es urb-ĭbus urb-es

2) Іменники чоловічого, жіночого та середнього роду (genus masculīnum, feminīnum et neutrum) які перед

Закінченням Gen.sing. мають

Два або більше приголосних

pars, partis f - частина

urbs, urbis f - місто

dens, dentis m - зуб

os, ossis n - кістка

 

 

Таблиця 10.3 Таблиця 10.4

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. civi-s civ-is civ-i civ-em civ-ē civi-s civ-es civ-ium civ-ibus civ-es civ-ibus civ-es

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. os oss-is oss-i os oss-ē os oss-a oss-ium oss-ĭbus oss-a oss-ĭbus oss-a

Винятки із правила:за приголосною групою відмінюється:

iuvenis, is m – юнак, frater, tris m- брат, canis, is m, f - собака , parens, ntis m,f – батьки, pater, tris m - батько, particěps, ǐpis m – учасник, mater, tris f – мати, princeрs, ǐpis m – вождь

 

Таблиця 10.5

Таблиця 10.7

Masculīna Feminīna
sal, salis m - сіль sol, solism - сонце vultur, ŭris m - шуліка lepus, ŏris m - заєць mus, muris m - миша tellus, ūris f - земля

 

Таблиця 10.8

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. bos bovis bovi bovem bove bos boves boum bubus (bobus) boves bubus (bobus) boves

 

Таблиця 10.9

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. vas vasis vasi vas vase vas vasa vasōrum vasis vasa vasis vasa

Таблиця 10.10

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. systema systemătis systemăti systema systemăte systema systemăta systemătum systemătis systemăta systemătis systemăta

Таблиця 10.11

Casus Singulāris
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. Iuppĭter Iovis Iovi Iovem Iove Iuppĭter

 

 

Таблиця 11

Adiectīva declinatiōnis tertiae

Прикметники III відміни

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom.   Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. salūb-ersalub-rissalub-bre salubr-is(m, f, n) salubr-i(m, f, n) salubr-emsalubr-emsalubr-e salubr-i(m, f, n) salūb-ersalub-rissalub-bre salubr-essalubr-essalubria salubri-um(m, f, n) salubr-ĭbus (m, f, n) salubr-essalubr-essalubr-ia salubr-ĭbus (m, f, n) salubr-essalubr-essalubria

Таблиця 11.1

Casus Singulāris Plurālis
Nom.   Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. fort-is fort-is fort-e fort-is (m, f, n) fort-i (m, f, n) fort-em (m, f) for-te (n) fort-i (m, f, n) fort-is fort-is fort-e fort-is fort-is fort-e fort-es fort-es fort-ia fort-ium (m, f, n) fort-ĭbus (m, f, n) fort-es (m, f) fort-ia (n) fort-ĭbus (m, f, n) fort-es fort-es fort-ia fort-es fort-es fort-ia

Таблиця 11.2

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. felix (m, f, n) felīc-is (m, f, n) felīc-i (m, f, n) felīc-em (m, f) felix (n) felīc-i (m, f, n) felix (m, f, n) felīc-es (m, f) felic-ia (n) felic-ium (m, f, n) felic-ĭbus (m, f, n) felīc-es(m, f,) felic-ia (n) felic-ĭbus (m, f, n) felīc-es (m, f) felic-ia (n)  

Таблиця 11.3

Participium praesentis actīvi

Дієприкметник теперішнього часу дійсного способу активного стану

Основні форми дієслова Теперішня основа Дієприкметник теперішнього часу дійсного способу активного стану
orno, āre, āvi, ātum doceo, ēre, cui, ctum scribo, ĕre, psi, ptum audio, īre, īvi, ītum оrna- docе- scrib- audi- orna-ns, ntis doce- ns, ntis scri-ens, ntis audi-ens, ntis

Дієприкметник теперішнього часу дійсного способу активного стану відмінюється, як прикметники ІІІ відміни.

Таблиця 12

Declinatio quarta

Четверта відміна іменників

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. sens-us sens-us sens-ui sens-um sens-ū sens-us sens-us sens-uum sens-ĭbus sens-us sens-ĭbus sens-us

Іменники чоловічого роду (genus masculīnum)

Nom.sing –us

Gen.sing. – us

fructus, us m - фрукт

prōcessus, us m – рух вперед, процес

senatus, us m - сенат

sensus, us m - відчуття

Таблиця 12.1

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. corn-u corn-us corn-u corn-u corn-ū corn-u corn-ua corn-uum corn-ĭbus corn-ua corn-ĭbus corn-ua

Non.sing. – u

Gen.sing. – us

cornu, us n - ріг

genu, us n - коліно

gelu, us n - мороз

 

 

Таблиця 12.2

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. dom-us dom -us dom -ui dom -um dom -o dom -us dom -us dom–uum (dom-ōrum) dom -ĭbus dom -os dom -ĭbus dom –us

 

Винятки з правила про рід: manus, us f рука;

domus, us f дім; acus, us f голка; nurus, us f невістка; portĭcus, us f колонада, портик, quercus, us f – дуб;

tribus, us f – триба.

Іменникиacus,us f -голка arcus, usm – лук, artus, us m – член, суглоб, tribus, us f – район, триба, lacus, us m – озеро в Dat. et Abl. приймають закінчення – ŭbus;quercus, us f –дуб, specus, usm - печерав dat. et abl. приймають закінчення – ŭbusi ibus.

Таблиця 13

Declinatio quinta

П’ята відміна іменників

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. di-es, res di-ēi, rei di-ēi, rei di-em, rem di-ē, rē di-es, res di-es, res di-ērum, rerum di-ēbus, rebus di-es, res di-ēbus, rebus di-es, res

Іменники жіночого роду (genus feminīnum)

Nom.sing. – es

Gen. sing. – ēi

res, rēi f – справа

fides, ei f – віра, довіра

species, ēi f - вид

 

 

Винятки з правила про рід: dies, ei m - святковий день; meridies, ei m -полудень

Таблиця 13.1

Загальна таблиця відмінкових закінчень

Singulāris
Відмі-на I II III IV V
Рід f m n Приголосна m, f, n Голосна n, (f) Мішана m, f, n m n f
Nom. a us, er,ir um Різні (m,f) Різні (n) e, al, ar (n) is (f) is, es,x,s (m,f) s (n) us u es
Gen. ae i i is is is is is is us us ei
Dat. ae o o i i i i i i ui (u) ui (u) ei
Acc. am um um em = Nom. e, al, ar im em = Nom. um u em
Abl. ā ō ō ē ē ī ī ē ē ū ū e
Voc. a e,er um = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom.

 

Plurālis
Відмі-на I II III IV V
Рід f m n Приголосна m, f, n Голосна n, f Мішана m, f, n m n f
Nom. ae i a es (m,f) a(n) ia (n) es (f) es (m,f) a (n) us ua es
Gen. ārum ōrum ōrum um um ium ium ium ium uum uum erum
Dat. is is is ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ebus
Acc. as os a es a ia es es a us ua es
Abl. is is is ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ebus
Voc. ae i a es a ia es es a us ua es

 

Таблиця 14

Основні види перфекта

1. Perfectum на –vi I. canto, cantāre, cantāvi, cantātum - співати II. deleo, delēre, delēvi, delētum - нищити III. cupio, cupĕre, cupīvi, cupītum - бажати IV. punio, punīre, punīvi, punītum – карати   2. Perfectum на –ui II. habeo, habēre, habui, habĭtum - мати II. valeo, valēre, valui, valĭtum – бути здоровим III. colo, colĕre, colui, cultum – обробляти, шанувати III. tribuo, tribuĕre, tribui, tribūtum – ділити, призначати III. pono, ponĕre, posui, posĭtum – класти   3. Perfectum з подовженням та чергуванням корінного голосного ( це стосується тільки дієслів ІІІ дієвідміни) III. ago, agěre, egi, actum –вести, діяти III. gigno, gignĕre, genui, genĭtum - народжувати ІІІ. facio. facěre, feci, factum - робити III. recipio, recipĕre, recēpi, receptum – отримавати назад   4. Perfectum з редуплікацією (подвоєнням) I. do, dare, dedi, datum - давати III. trado, tradĕre, tradĭdi, tradĭtum – передавати, довіряти III. tendo, tendĕre, tetendi, tentum – натягати III. pario, parěre, pepěri, partum - народжувати   5. Perfectum на -si(xi) II. augeo, augēre, auxi, auctum - збільшувати III. sentio, sentīre, sensi, sensum - відчувати III. vivo, vivĕre, vixi, victum - жити III. tego, tegěre, texi, tectum – накривати   6. Perfectum,основа якого нагадує дієслівну основу теперішнього часу III. lego, legěre, legi, lectum - читати III. solvo, solvěre, solvi, solūtum - звільняти III. verto, vertĕre, verti, versum IV. venio, venīre, veni, ventum

 

 

Таблиця 14.1

Perfectum indicatīvi actīvi

Минулий час доконаного виду дійсного способу активного стану

 

  Singulāris І ІІ ІІІ IV 1. ornāv-idocu-iscrips-icepi audiv-i 2. ornav-istidocu-isti scrips-isti cep-istiaudiv-isti 3. ornāv-itdocu-it scrips-it cep-itaudīv-it   Plurālis 1. ornav-ĭmusdocu-ĭmus scrips-ĭmus cep-ĭmusaudiv-ĭmus 2. ornav-istisdocu-istis scrips-istis cep-istisaudiv-istis 3. ornav-ēruntdocu- ērunt scrips-ērunt cep-ērunt audiv-ērunt

 

 

Таблиця16.1

Verbum sum, esse, fui in indicatīvo

Відмінювання дієслова “бути” у дійсному способі

Praesens Perfectum Sing. 1. sum Plur. 1. sumus Sing.1.fu-i Plur. 1. fu-ĭmus 2. es 2. estis 2. fu-isti 2. fu-istis 3. est 3. sunt 3. fu-it 3. fu-ērunt Imperfectum PlusquamperfectumSing. 1. eram Plur. 1. erāmus Sing.1.fu-ĕra-m Plur. 1. fu-erā-mus 2. eras 2. erātis 2. fu-ĕra-s 2. fu-erā-tis 3. erat 3. erant 3. fu-ĕra-t 3. fu-ĕra-nt   Futurum I Futurum II Sing.1. er-o 1. erĭ-mus Sing.1. fu-ĕr-o Plur. 1.fu-erĭ-mus 2. erі-s 2. erĭ-tis 2. fu-ĕrі-s 2.fu-erĭ-tis 3. erі-t 3. er-unt 3. fu-ĕrі-t 3. fu-ĕri-nt  

 

Таблиця 17

Participium perfecti passīvi

Дієприкметник дійсного способу пасивного стану

Основні форми дієслова Основа супіна Дієприкметник дійсного способу пасивного стану
orno, āre, āvi, ātum doceo, ēre, cui, ctum scribo, ĕre, psi, ptum audio, īre, īvi, ītum ornat- doct- script- audit- ornātus, a, um doctus, a, um scriptus, a, um audītus, a, um

Таблиця 17.1

Perfectum indicatīvi passīvi

Минулий час доконаного виду дійсного способу пасивного стану

І. Sing. 1. ornātus, a, um sum Plur.1. ornāti, ae, a sumus 2. ornātus, a, um es 2. ornāti, ae, a estis 3. ornātus, a, um est 3. ornāti, ae, a sunt II. Sing. 1. doctus, a, um sum Plur. 1. docti, ae, a sumus 2. doctus, a, um es 2. docti, ae, a estis 3. doctus, a, um est 3. docti, ae, a sunt III. Sing. 1. scriptus, a, um sum Plur. 1. scripti, ae, a sumus 2. scriptus, a, um es 2. scripti, ae, a estis 3. scriptus, a, um est 3. scripti, a, um sunt ІV. Sing. 1. audītus, a, um sum Plur. 1. audīti, ae, a sumus 2. audītus, a, um es 2. audīti, ae, a estis 3. audītus, a, um est 3. audīti, ae, a sunt

 

Таблиця 17.2

 

Plusquamperfectum indicatīvi passīvi

Давноминулий час доконаного виду дійсного способу пасивного стан

 

  І. Sing.1. ornātus, a, um eram Plur.1. ornāti, ae, a erāmus 2. ornātus, a, um eras 2. ornāti, ae, a erātis 3. ornātus, a, um erat 3. ornāti, ae, a erant   II. Sing. 1. doctus, a, um eram Plur. 1. docti, ae, a erāmus 2. doctus, a, um eras 2. docti, ae, a erātis 3. doctus, a, um erat 3. docti, ae, a erant   III. Sing. 1. scriptus, a, um eram Plur. 1. scripti, ae, a erāmus 2. scriptus, a, um eras 2. scripti, ae, a erātis 3. scriptus, a, um erat 3. scripti, a, um erant   ІV. Sing. 1. audītus, a, um eram Plur. 1. audīti, ae, a erāmus 2. audītus, a, um eras 2. audīti, ae, a erātis 3. audītus, a, um erat 3. audīti, ae, a erant

 

 

Таблиця 17.3

Futūrum II (exactum) indicatīvi passīvi

Майбутній час доконаного виду дійсного способу пасивного стану

 

І. Sing.1. ornātus, a, um ero Plur.1. ornāti, ae, a erĭmus 2. ornātus, a, um eris 2. ornāti, ae, a erĭtis 3. ornātus, a, um erit 3. ornāti, ae, a erunt   II. Sing.1. doctus, a, um ero Plur. 1. docti, ae, a erĭmus 2. doctus, a, um eris 2. docti, ae, a erĭtis 3. doctus, a, um erit 3. docti, ae, a erunt   III. Sing. 1. scriptus, a, um ero Plur.1. scripti, ae, a erĭmus 2. scriptus, a, um eris 2. scripti, ae, a erĭtis 3. scriptus, a, um erit 3. scripti, a, um erunt   ІV. Sing. 1. audītus, a, um ero Plur.1. audīti, ae, a erĭmus 2. audītus, a, um eris 2. audīti, ae, a erĭtis 3. audītus, a, um erit 3. audīti, ae, a erunt

Таблиця 18

Gradus comparatiōnis adiectivōrum

Ступені порівняння прикметників

Gradus comparatīvus

Вищий ступінь

brevis, breve -короткий, а, е

Casus Singulāris
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. brev-ior breviōr-is breviōr-i breviōr-em breviōr-e brev-ior brev-ior breviōr-is breviōr-i breviōr-em breviōr-e brev-ior brev-ius brevior-is brevior-i brevi-us brevior-e brev-ius
Casus Plurālis    
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. breviōr-es breviōr-um brevior-ĭbus breviōr-es brevior-ĭbus breviōr-es breviōr-es breviōr-um brevior-ĭbus breviōr-es brevior-ĭbus breviōr-es breviōr-a breviōr-um brevior-ĭbus breviōr-a brevior-ĭbus breviōr-a
         

Таблиця 18.1

Gradus superlatīvus

Найвищий ступінь

 

Casus Singulāris
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. brev-issĭm-us brevissĭm-i brevissĭm-o brevissĭ-um brevissĭm-o brevissĭm-e brev-issĭm-a brevissĭm-ae brevissĭm-ae brevissĭm-am brevissĭm-ā brevissĭm-a brevi-ssĭm-um brevissĭm-i brevissĭm-o brevissĭm-um brevissĭm-o brevissĭm-um

 

Casus Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. brevissĭm-i brevissim-ōrum brevissĭm-is brevissĭm-os brevissĭm-is brevissĭm-i brevissĭm-ae brevissĭm-ārum brevissĭm-is brevissĭm-as brevissĭm-is brevissĭm-ae brevissĭm--a brevissĭm-ōrum brevissĭm-is brevissĭm-a brevissĭm-is brevissĭm-a

 

 

Таблиця 19

Таблиця 19.1

 

Positīvus Comparatīvus Superlatīvus
  m, f n  
facĭlis, e легкий,а difficĭlis,e важкий,а,е simĭlis, e подібний, а, е dissimĭlis, e неподібний, а, е gracĭlis, e стрункий, а, е humĭlis, e низький,а,е facil-ior difficil-ior simil-ior dissimil-ior gracil-ior humil-ior facil-ius difficil-ius simil-ius dissimil-ius gracil-ius humil-ius facil-lĭm-us, a, um difficil-lĭm-us, a, um simil-lĭm-us, a, um dissimil-lĭm- us, a, um gracil-lĭm-us, a, um humil-lĭm-us, a, um

 

Таблиця 19.2

 

Positīvus Comparatīvus m, f n Superlatīvus
bonus, a, um добрий,а,е malus, a, um поганий,а,е magnus, a, um великий,а,е parvus, a, um малий,а,е multi, ae, a численні melior peior maior minor plures melius peius maius minus plura optĭmus, a, um pessĭmus, a, um maxĭmus, a, um minĭmus, a, um plurĭmi, ae, a
       

Таблиця 19.3

 

Positīvus Comparatīvus Superlatīvus
arduus, a, um necessarius, a,um magis arduus, a, um magis necessarius, a, um maxĭme arduus, a, um maxĭme necessarius, a,um    

 

Positīvus Comparatīvus m, f n Superlatīvus
maledĭcus, a, um benevŏlus, a, um magnifĭcus, a, um maledic-entior benevol-entior magnific-entior maledic-entius benevole-entius magnific-entius maledic-entissĭm-us, a, um benevol-entissĭm-us, a, um magnific-entissĭm-us, a, um
       

Таблиця 19.4

Прийменникового походженняPositīvus Comparatīvus Superlatīvus
prae (з acc.) - перед prior, prius– попередній, я, є primus, a, um – перший, а, е
prope (з acc.) - близько propior, propius– ближчий, а, е proximus, a, um – найближчий, а, е
post (з acc.) - після posterior, posterius– наступний, а, е postremus, a, um – останній, я, є
extra (з acc.) - зовні exterior, exterius – зовнішній, я, є extremus, a, um – крайній, я, є
intra (з acc.) - всередині interior, interius – внутрішній, я, є intǐmus, a, um – найглибший, а, е

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.014 с.)