Найважливіші вийнятки з правил про рід іменників трєтьої відміни 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Найважливіші вийнятки з правил про рід іменників трєтьої відміниFeminīna Netra
arbor, ŏris n - дерево aequor, ŏrisn - море cor, cordis n - серце marmor, ŏris n - мармур
dos, dotis f - посаг os, ossis n - кістка os, oris n - уста
linter, tris f - човен gaster, tris f - живіт ver, veris n - весна iter, ĕris n - дорога tuber, ĕris n - горбок cadaver, ĕris n - труп papaver, ĕris n - мак piper, ĕris n - перець
merces, ēdis f - плата seges, ĕtis f - посів quies, quiētis f - спокій  

 

 

Таблиця 10.6

Masculīna Netra
ordo, ĭnis m - порядок pugio, ōnis m - кинджал elephas, antis m - слон as, assis m – ас (монета) calix, ĭcis m - кубок cortex, ĭcis m - кора grex, gregis m - стадо amnis, is m - річка crinis, is m - волос collis, is m - пагорб fascis, is m – пучок, в’язка finis, is m – кінець, межа mensis, is m - місяць ignis, is m - вогонь orbis, is m - круг panis, is m - хліб piscis, is m - риба cinis, ĕris m - попіл lapis, ĭdis m - кров pulvis, ĕris m – порох, пил sanguis, ĭnis m - кров dens, dentis m - зуб fons, fontis m - джерело mons, montis m - гора pons, pontis m - міст pondo, n (невідмінюване) - тягар fas, n (невідмінюване) - моральне nefas, n (невідмінюване) – те, що не годиться, беззаконність vasis,vasis n - посудина

 

Таблиця 10.7

Masculīna Feminīna
sal, salis m - сіль sol, solism - сонце vultur, ŭris m - шуліка lepus, ŏris m - заєць mus, muris m - миша tellus, ūris f - земля

 

Таблиця 10.8

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. bos bovis bovi bovem bove bos boves boum bubus (bobus) boves bubus (bobus) boves

 

Таблиця 10.9

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. vas vasis vasi vas vase vas vasa vasōrum vasis vasa vasis vasa

Таблиця 10.10

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. systema systemătis systemăti systema systemăte systema systemăta systemătum systemătis systemăta systemătis systemăta

Таблиця 10.11

Casus Singulāris
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. Iuppĭter Iovis Iovi Iovem Iove Iuppĭter

 

 

Таблиця 11

Adiectīva declinatiōnis tertiae

Прикметники III відміни

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom.   Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. salūb-ersalub-rissalub-bre salubr-is(m, f, n) salubr-i(m, f, n) salubr-emsalubr-emsalubr-e salubr-i(m, f, n) salūb-ersalub-rissalub-bre salubr-essalubr-essalubria salubri-um(m, f, n) salubr-ĭbus (m, f, n) salubr-essalubr-essalubr-ia salubr-ĭbus (m, f, n) salubr-essalubr-essalubria

Таблиця 11.1

Casus Singulāris Plurālis
Nom.   Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. fort-is fort-is fort-e fort-is (m, f, n) fort-i (m, f, n) fort-em (m, f) for-te (n) fort-i (m, f, n) fort-is fort-is fort-e fort-is fort-is fort-e fort-es fort-es fort-ia fort-ium (m, f, n) fort-ĭbus (m, f, n) fort-es (m, f) fort-ia (n) fort-ĭbus (m, f, n) fort-es fort-es fort-ia fort-es fort-es fort-ia

Таблиця 11.2

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. felix (m, f, n) felīc-is (m, f, n) felīc-i (m, f, n) felīc-em (m, f) felix (n) felīc-i (m, f, n) felix (m, f, n) felīc-es (m, f) felic-ia (n) felic-ium (m, f, n) felic-ĭbus (m, f, n) felīc-es(m, f,) felic-ia (n) felic-ĭbus (m, f, n) felīc-es (m, f) felic-ia (n)  

Таблиця 11.3

Participium praesentis actīvi

Дієприкметник теперішнього часу дійсного способу активного стану

Основні форми дієслова Теперішня основа Дієприкметник теперішнього часу дійсного способу активного стану
orno, āre, āvi, ātum doceo, ēre, cui, ctum scribo, ĕre, psi, ptum audio, īre, īvi, ītum оrna- docе- scrib- audi- orna-ns, ntis doce- ns, ntis scri-ens, ntis audi-ens, ntis

Дієприкметник теперішнього часу дійсного способу активного стану відмінюється, як прикметники ІІІ відміни.

Таблиця 12

Declinatio quarta

Четверта відміна іменників

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. sens-us sens-us sens-ui sens-um sens-ū sens-us sens-us sens-uum sens-ĭbus sens-us sens-ĭbus sens-us

Іменники чоловічого роду (genus masculīnum)

Nom.sing –us

Gen.sing. – us

fructus, us m - фрукт

prōcessus, us m – рух вперед, процес

senatus, us m - сенат

sensus, us m - відчуття

Таблиця 12.1

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. corn-u corn-us corn-u corn-u corn-ū corn-u corn-ua corn-uum corn-ĭbus corn-ua corn-ĭbus corn-ua

Іменники середньго роду (genus neutrum)

Non.sing. – u

Gen.sing. – us

cornu, us n - ріг

genu, us n - коліно

gelu, us n - мороз

 

 

Таблиця 12.2

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. dom-us dom -us dom -ui dom -um dom -o dom -us dom -us dom–uum (dom-ōrum) dom -ĭbus dom -os dom -ĭbus dom –us

 

Винятки з правила про рід: manus, us f рука;

domus, us f дім; acus, us f голка; nurus, us f невістка; portĭcus, us f колонада, портик, quercus, us f – дуб;

tribus, us f – триба.

Іменникиacus,us f -голка arcus, usm – лук, artus, us m – член, суглоб, tribus, us f – район, триба, lacus, us m – озеро в Dat. et Abl. приймають закінчення – ŭbus;quercus, us f –дуб, specus, usm - печерав dat. et abl. приймають закінчення – ŭbusi ibus.

Таблиця 13

Declinatio quinta

П’ята відміна іменників

Casus Singulāris Plurālis
Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Voc. di-es, res di-ēi, rei di-ēi, rei di-em, rem di-ē, rē di-es, res di-es, res di-ērum, rerum di-ēbus, rebus di-es, res di-ēbus, rebus di-es, res

Іменники жіночого роду (genus feminīnum)

Nom.sing. – es

Gen. sing. – ēi

res, rēi f – справа

fides, ei f – віра, довіра

species, ēi f - вид

 

 

Винятки з правила про рід: dies, ei m - святковий день; meridies, ei m -полудень

Таблиця 13.1

Загальна таблиця відмінкових закінчень

Singulāris
Відмі-на I II III IV V
Рід f m n Приголосна m, f, n Голосна n, (f) Мішана m, f, n m n f
Nom. a us, er,ir um Різні (m,f) Різні (n) e, al, ar (n) is (f) is, es,x,s (m,f) s (n) us u es
Gen. ae i i is is is is is is us us ei
Dat. ae o o i i i i i i ui (u) ui (u) ei
Acc. am um um em = Nom. e, al, ar im em = Nom. um u em
Abl. ā ō ō ē ē ī ī ē ē ū ū e
Voc. a e,er um = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom.

 

Plurālis
Відмі-на I II III IV V
Рід f m n Приголосна m, f, n Голосна n, f Мішана m, f, n m n f
Nom. ae i a es (m,f) a(n) ia (n) es (f) es (m,f) a (n) us ua es
Gen. ārum ōrum ōrum um um ium ium ium ium uum uum erum
Dat. is is is ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ebus
Acc. as os a es a ia es es a us ua es
Abl. is is is ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ebus
Voc. ae i a es a ia es es a us ua es

 

Таблиця 14

Основні види перфекта

1. Perfectum на –vi I. canto, cantāre, cantāvi, cantātum - співати II. deleo, delēre, delēvi, delētum - нищити III. cupio, cupĕre, cupīvi, cupītum - бажати IV. punio, punīre, punīvi, punītum – карати   2. Perfectum на –ui II. habeo, habēre, habui, habĭtum - мати II. valeo, valēre, valui, valĭtum – бути здоровим III. colo, colĕre, colui, cultum – обробляти, шанувати III. tribuo, tribuĕre, tribui, tribūtum – ділити, призначати III. pono, ponĕre, posui, posĭtum – класти   3. Perfectum з подовженням та чергуванням корінного голосного ( це стосується тільки дієслів ІІІ дієвідміни) III. ago, agěre, egi, actum –вести, діяти III. gigno, gignĕre, genui, genĭtum - народжувати ІІІ. facio. facěre, feci, factum - робити III. recipio, recipĕre, recēpi, receptum – отримавати назад   4. Perfectum з редуплікацією (подвоєнням) I. do, dare, dedi, datum - давати III. trado, tradĕre, tradĭdi, tradĭtum – передавати, довіряти III. tendo, tendĕre, tetendi, tentum – натягати III. pario, parěre, pepěri, partum - народжувати   5. Perfectum на -si(xi) II. augeo, augēre, auxi, auctum - збільшувати III. sentio, sentīre, sensi, sensum - відчувати III. vivo, vivĕre, vixi, victum - жити III. tego, tegěre, texi, tectum – накривати   6. Perfectum,основа якого нагадує дієслівну основу теперішнього часу III. lego, legěre, legi, lectum - читати III. solvo, solvěre, solvi, solūtum - звільняти III. verto, vertĕre, verti, versum IV. venio, venīre, veni, ventum

 

 

Таблиця 14.1

Perfectum indicatīvi actīvi

Минулий час доконаного виду дійсного способу активного стану

 

  Singulāris І ІІ ІІІ IV 1. ornāv-idocu-iscrips-icepi audiv-i 2. ornav-istidocu-isti scrips-isti cep-istiaudiv-isti 3. ornāv-itdocu-it scrips-it cep-itaudīv-it   Plurālis 1. ornav-ĭmusdocu-ĭmus scrips-ĭmus cep-ĭmusaudiv-ĭmus 2. ornav-istisdocu-istis scrips-istis cep-istisaudiv-istis 3. ornav-ēruntdocu- ērunt scrips-ērunt cep-ērunt audiv-ērunt

 

 

Дієслово sum, esse (бути) в Perfectum

Sing. Plur.

1. fu-i - я був 1. fu -ĭmus – ми були

2. fu-isti - ти був 2. fu- ĭstis – ви були

3. fu -it – він був 3. fu- ērunt – вони були

 

Таблиця 15

Plusquamperfectum indicatīvi actīvi

Давноминулий час дійсного способу активного стану

 

Singulāris І ІІ ІІІ IV 1. ornav-ĕra-mdocu-ĕra-m scrips-ĕra-mcep-ĕra-m audiv- ĕra-m 2. ornav-ĕra-sdocu-ĕra-s scrips-ĕra-scep-ĕra-s audiv- ĕra-s 3. ornav-ĕra-tdocu-ĕra-t scrips-ĕra-tcep-ĕra-t audiv- ĕra-t Plurālis 1.ornav-erāmusdocu-erāmus scrips-erāmus cep-erāmusaudiv-erāmus 2.ornav-erātisdocu-erātis scrips-erātis cep-erātisaudiv-erātis 3.ornav-ĕra-ntdocu-ĕra-nt scrips-ĕrant cep-ĕra-nt audiv-ĕra-nt

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.008 с.)