ТЕМА № 8. Участь адвоката у господарському і адміністративному судочинствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 8. Участь адвоката у господарському і адміністративному судочинстві 

Навчальна мета:домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 4 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

 

 

Навчальні питання:

4. Організація роботи адвоката в господарсткому процесі.

5. Процесуальний статус адвоката адміністративному судочинстві.

6. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду господарських та адміністративних справ.

7. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

8. Участь адвоката у вирішенні адміністративних та господарських спорів у Вищих судах України.

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

3. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

4. Закон України «Кодекс адміністративного судочинства України» : від 06.07.2005 р., № 2747-ІV // ВВР України. – 2005. – № 35–36. – Ст. 446.

5. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

6. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

7. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

8. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

9. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII

10. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

11. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

12. Задніпровський О. Здійснення представництва у суді адвокатами і іншими особами /О. Задніпровський // Юридична практика. – 2003. – № 32 (294). – С. 89–101.

13. Фіолевський Д. П.Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.

 

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми практичного заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (30 хв)

 

1. Організація роботи адвоката в цивільному процесі.

2. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.

3. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв)

1. Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі України.

2. Види представництва у цивільному процесі України.

6. Завдання для самостійного вивчення (20 хв)

1. Визначте особливості участі адвоката у господарському судочинстві;

2. Розкрийте зміст роботи адвоката з юридичного обслуговування суб 'єктів

підприємницької діяльності.

3. Функції адвоката у адміністративному процесі.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття.

 

Доцент кафедри

Кримінально-правових дисциплін

Кандидат юридичних наук, доцент Л.Г. Шарай

 


VIII. Завдання для самостійної роботи

 

Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях і олімпіадах.

Запитання та завдання для самостійного контролю. Дайте розгорнуту відповідь на наступні запитання:

До теми 1.

1. Охарактеризуйте організацію діяльності адвокатури у період судової реформи 1864 р.

2. Визначте особливості розвитку адвокатури в радянський період.

3. З’ясуйте, в чому полягає розвиток демократичних засад організації адвокатури України.

4. Назвіть нормативні документи, що становлять правову основу діяльності адвокатури в Україні.

5. Які Вам відомі міжнародно-правові документи, що стосуються здійснення адвокатської діяльності в Україні

 

До теми 2.

1. Як набувається право на зайняття адвокатською діяльністю.

2. Визначте правовий статус помічника адвоката.

3. В чому полягає дисциплінарна відповідальність адвокатів.

4. Яким чином здійснюється оплата праці адвоката.

5. Визначте особливості оподаткування адвокатських об’єднань та індивідуальної адвокатської діяльності.

6. Що таке безкоштовна правова допомога, у яких випадках вона надається?

До теми 3.

1. Порядок розгляду кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури заяви про видачу свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю.

2. Порядок розгляду кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури справи про дисциплінарну відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності.

3. Підстави відповідальності адвоката. Види відповідальності.

4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури: склад і повноваження.

5. Рішення, які вправі приймати Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України.

6. Кваліфікаційний іспит на право зайняття адвокатською діяльністю: порядок допуску та складання.

 

До теми 4.

8. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування.

9. Розірвання угоди про надання правової допомоги.

10. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками процесу.

11. Етичні засади відносин адвоката з судом.

12. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

13. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.

До теми 5.

7. Дайте визначення поняття гарантій адвокатської діяльності.

8. Які складові елементи структури та системи правових гарантій адвокатської діяльності?

9. У чому полягає співвідношення між гарантіями-умовами та гарантіями засобами?

10. Які функції виконують гарантії адвокатської діяльності?

11. Надайте загальну характеристику механізму реалізації гарантій адвокатської діяльності.

12. Визначте коло суб’єктів реалізації гарантій адвокатської діяльності

:

До теми 6.

1. Визначте процесуальний статус адвоката в кримінальному процесі.

2. Особливості забезпечення участі адвоката у кримінальному провадженні.

3. Права та обов’язки адвоката в кримінальному процесі.

4. Організаційно-процесуальна діяльність адвоката у кримінальних провадженнях, що розглядаються за участю суду присяжних.

5. Які особливості ведення захисту на різних етапах судочинства за участю присяжних?

До теми 7.

1. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

3. Участь адвоката у вирішенні цивільних спорів у Вищих судах України.

4. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному судочинстві.

До теми 8.

1. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду господарських справ.

2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

3. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.

4. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в господарському та адміністративному судочинстві.

5. Міжнародні стандарти адвокатської професії.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 64; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.009 с.)