ТЕМА № 2. Поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види і принципи адвокатської діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 2. Поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види і принципи адвокатської діяльностіНавчальна мета:домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу:2год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних документів.

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

 

 

Навчальні питання:

1. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

3. Види адвокатської діяльності в правозастосовній практиці.

4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

5. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

6. Поняття правових гарантій адвокатської діяльності.

 

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

4. Про безоплатну правову допомогу Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

5. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

6. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.: ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

7. Гловацький I.O. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: навч. посіб. / I.O. Гловацький. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

8. Головань І.В. До питання про організаційні форми діяльності адвокатури / І.В. Головань // Адвокат. – 2004. – №5.

9. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

10. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

11. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

12. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.

13. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

14. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

15. Фіолевський Д. П.Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (30 хв)

1. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

3. Види адвокатської діяльності в правозастосовчій практиці.

4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

5. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

6. Поняття правових гарантій адвокатської діяльності.

5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді) (10 хв)

1. Спілка адвокатів України: завдання та функції.

2. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури: структура та повноваження.

6. Завдання для самостійного вивчення:(20 хв)

1. Як набувається право на зайняття адвокатською діяльністю.

2. Визначте правовий статус помічника адвоката.

3. В чому полягає дисциплінарна відповідальність адвокатів.

4. Яким чином здійснюється оплата праці адвоката.

5. Визначте особливості оподаткування адвокатських об’єднань та індивідуальної адвокатської діяльності.

6. Що таке безкоштовна правова допомога, у яких випадках вона надається?

 

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття.

Доцент кафедри

Кримінально-правових дисциплін

Кандидат юридичних наук, доцент Л.Г. Шарай

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ №2

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету №2 НАВС, доктор юридичних наук, професор

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______20__ р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 2. Поняття адвокатури та її завдання, її організаційні форми та принципи діяльності

 

Навчальна мета:домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

 

 

Питання, які виносяться на розгляд практичного заняття:

1.Організаційні форми діяльності адвокатів за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

2. Правовий статус та реєстрація адвокатських об’єднань, адвокатських бюро та адвокатів, які займаються адвокатською діяльностю індивідуально.

3. Значення Присяги адвоката.

 

Вирішення тестових завдань

1. Адвокат, збираючи свідчення про факти,які можуть бути доказами по справі
  має право застосування науково-технічних методів в відповідності з діючим законодавством
  діючим законодавством це право не визначено
  не має право застосування науково-технічних методів
2. Особа, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, подає до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
  нотаріально засвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту
  медичну довідку
  характеристику з останнього місця роботи
3. Термін повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії становить
  три роки з дня її першого засідання
  три роки з дня її формування
  два роки з дня першого засідання
4. Вища кваліфікаційна комісія проводить свої засідання
  один раз на квартал
  один раз на місяць
  у разі потреби
5. Вища кваліфікаційна комісія проводить свої засідання
  один раз на місяць
  у разі потреби
  один раз на квартал
6. До адвоката може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення
  звільнення з посади
  зауваження
  догана
  попередження
7. Адвокат може бути допущений до участі в справі як захисник з моменту
  затримання
  пред’явлення обвинувачення
  всі відповіді вірні
  застосування запобіжного заходу
8. Допуск адвоката в якості захисника здійснюється
  за постановою слідчого
  за усною згодою адвоката та слідчого
  за письмовою згодою адвоката та обвинуваченого
9. Вища кваліфікаційна комісія проводить свої засідання
  один раз на квартал
  один раз на місяць
  у разі потреби
10. Особа, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, подає до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
  медичну довідку
  нотаріально засвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту
  характеристику з останнього місця роботи
11. Вища кваліфікаційна комісія проводить свої засідання
  один раз на квартал
  у разі потреби
  один раз на місяць
12. Адвокат може бути допущений до участі в справі як захисник з моменту
  пред’явлення обвинувачення
  затримання
  застосування запобіжного заходу
  всі відповіді вірні
13. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури
  щорічно звітує перед Верховною Радою України
  щорічно інформує про свою роботу Кабінет Міністрів України
  щорічно звітує перед Кабінетом Міністрів України
14. Назвіть принципи, які не визначено законом як засади діяльності адвокатури
  гуманізму
  конфіденційності
  диспозитивності
15. Дисциплінарне стягнення щодо адвоката застосовується не пізніше як
  через одну добу з дня виявлення порушення
  через шість місяців з дня виявлення порушення
  через один місяць з дня виявлення порушення, не враховуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці
16. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури
  щорічно інформує про свою роботу Кабінет Міністрів України
  щорічно звітує перед Кабінетом Міністрів України
  щорічно звітує перед Верховною Радою України
17. Термін повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії становить
  три роки з дня її першого засідання
  два роки з дня першого засідання
  три роки з дня її формування
18. Дострокове зняття стягнення
  здійснює палата, що накладала стягнення
  за заявою адвоката може здійснюватися в судовому порядку
  за поданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії проводить Вища кваліфікаційна комісія адвокатури
19. Слідчі дії можуть бути проведені без участі захисника у випадку
  коли присутність захисника не є обов’язковою
  відсутності захисника
  бажання обвинуваченого

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

3. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

6. Про безоплатну правову допомогу Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

7. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

8. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.: ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

9. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

10. Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №3. – С. 257-260.

11. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

12. Фіолевський Д. П.Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.

 

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми практичного заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Виконання задач (50 хв)

5. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

6. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

7. Оголошення про закінчення заняття.

 

Доцент кафедриПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)