Передавати інформацію про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру, будь-яких баз даних і реєстрів, інших організацій, осіб, країн. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Передавати інформацію про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру, будь-яких баз даних і реєстрів, інших організацій, осіб, країн.4. Виготовляти на ім'я дитини будь-які документи з використанням цифрових ідентифікаторів особи.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надіслати мені на вказану вище адресу письмове підтвердження того, що вимоги, наведені в заяві, виконані.

З повагою______________
підпис

__________201__р.

 

Форма 14Т-3-уд-ат Міністру освіти і науки України 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10   Директору школи № ________________­_____________ _____________________________________________________________________________________________________ Від _______________________________________________ __________________________________________________ адреса    

ЗАЯВА


Я, ________________________________________________________________________________,

 

___________________________ учня _________________________________________________________
батько/мати, законний представник

 

___________ року народження, у зв'язку з необхідністю виготовлення на її ім'я документа про загальну середню освіту (атестата), заявляю наступне.

Основний Закон України — Конституція України проголошує:

• «В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» (ст.8).

• «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави» (ст.3).

• «Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» (ст.21).

• «Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність» (ст.29).

• «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання» (ст.35).

• «Кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (ст.53). Згідно з Рішенням Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України: «доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене» (м.Київ 04.03.2004, N5-рп/2004, Справа N1-4/2004).

Атестат є невід'ємною частиною освіти. Право на отримання документу про освіту невід'ємно від права на освіту.

• «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди»(ст.32). Оскільки згода — не обов'язковість, а добровільне волевиявлення свободної людини, громадянина суверенної, незалежної, правової країни (ст.1 Конституції України), держава має надати можливості громадянам реалізовувати свої конституційні права, якщо вони не дають згоду, отже, коли людина забороняє збір і обробку своїх (своєї дитини) персональних даних. Цілком зрозуміло, що у разі ненадання згоди облік громадянина та оформлення документів повинні відбуватися за формами, які існували до впровадження електронної системи збору та обробки персональних даних — за раніше встановленими формами.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 32 Конституції України у системному зв’язку з частиною другою статті 34 цієї Конституції: «збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене» (м.Київ, 20.01.2012, № 2-рп/2012, Справа №1-9/2012).

• «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22).

• «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ст.19). При цьому слід підкреслити, що Конституція України має найвищу юридичну силу по відношенню до законів і тим більше до підзаконних актів.

Отже, держава гарантує мені та моїй дитині забезпечення наших конституційних прав і свобод.

Підзаконним актом, Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752, затверджено Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти (далі – Положення; Єдина база). Підхід, коли термін «Єдина база» розглядається як «виключна, лише єдина база», призводить до юридичної колізіі, тягне за собою порушення як мінімум всіх зазначених у даній заяві конституційних прав людини. Примусове нав'язування громадянам України розуміння терміну «згода» не в якості добровільного волевиявлення людини, прояву її волі, а в якості обов'язкової умови для реалізації людиною того чи іншого права – є неприпустимим замахом на фундаментальні конституційні права людини: право на добровільне волевиявлення – на свободу, і в даному конкретному випадку право на освіту. Проте ст. 22 Конституції України забороняє не тільки скасовувати існуючі права, а навіть їх обмежувати. Отже, виходячи з наведеного, термін «Єдина база» може тлумачитися тільки у розумінні як «база, що об'єднує персональні дані тих, хто надав таку згоду». Те, що згідно Положення під час виготовлення атестату про закінчення загальноосвітього навчального закладу «використовуються лише дані, що містяться в Єдиній базі» (ч.1 п.3), може означати лише те, що інші дані конкретної людини, що надала згоду на обробку даних і яких немає у Базі даних, не повинні використовуватися.

Згідно з ч.1 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» «особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна людина, є невід'ємними і непорушними». Отже, володільцем своїх персональних даних є сама людина. Якщо мною не надається згода на збір і обробку персональних даних моєї дитини, володілець бази персональних даних не має права включати ці дані до бази даних, не може бути володільцем персональних даних моєї дитини і не може обробляти ці дані. Здійснення обліку та виготовлення атестату в такому разі повинно бути за раніше встановленими формами.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 1, 3, 8, 19, 21, 22, 29, 32, 35, 53 Конституції України,

ЗАБОРОНЯЮ:

Здійснювати збір та обробку персональних даних моєї дитини; розміщувати ці дані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, інших базах даних і реєстрах.

Присвоювати моїй дитині цифрові, штрих-кодові, радіочастотні, біометричні ідентифікатори, а також ідентифікатори на основі серії та номера свідоцтва про народження тощо (далі — цифрові ідентифікатори) та використовувати їх.

ВИМАГАЮ:

1. Здійснювати облік моєї дитини в освітньому процесі за раніше встановленими формами обліку, які діяли до впровадження електронної системи збору та обробки персональних даних: за прізвищем, іменем, по батькові (при потребі використовувати дані з обмеженого переліку: рік і місце народження, місце фактичного проживання, місце навчання), без присвоєння їй будь-яких цифрових ідентифікаторів та без їх використання.

Замовити для виготовлення на ім'я моєї дитини документ про освіту – атестат – раніше встановленого зразка без застосування збору та автоматизованої обробки персональних даних моєї дитини, без використання цифрових ідентифікаторів, без розміщення даних у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, інших базах даних і реєстрах.

2. Вважаю за свій християнський та громадянський обов'язок попередити, що розбудова Єдиної електронної системи освіти в Україні як частина глобального плану перебудови світу призведе до того, що кожна людина втратить особисту свободу, а наша держава свою незалежність.

3. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надіслати мені письмову відповідь на вказану вище адресу.

З повагою________________
підпис

____________201___р.

 

 

Форма 15Т-3-ув-дип   Ректору _________________________________________ назва вищого навчального закладу __________________________________________________________________________________________________ Від ______________________________________________ _______________________________________________________________ адреса

 

ЗАЯВА
на документ про освіту (диплом), що виготовляється поліграфічним способом


Я, _________________________________________________________________________________,

студент(ка) ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ факультету

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.007 с.)