Тема 1.1 Поняття і структура світогляду. Зародження філософських вчень. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 1.1 Поняття і структура світогляду. Зародження філософських вчень.Вкажіть вчення про джерела, сутність і закони розвитку. філософська антропологія онтологія *діалектика гносеологія
Вкажіть вчення, яке вивчає сутність, форми і закони пізнання. діалектика етика *гносеологія логіка
Вкажіть філософський напрям, який вважає, що мислення, розум є первинною основою буття. монізм матеріалізм *ідеалізм пантеїзм
Вкажіть функцію філософії, що служить збільшенню наукових знань, пошуку шляхів до нових відкриттів. прогностична *евристична методологічна гуманістична
Вкажіть функцію філософії, яка виступає системою методів пізнання. світоглядна *методологічна прогностична гносеологічна
Дайте визначення поняттю. «онтологія». вчення про існування людини у світі *вчення про буття вчення про пізнання вчення про розвиток
Де вперше виникла філософія? стародавньому Китаї стародавній Індії Єгипті *Китаї Індії Греції одночасно
На що спрямована на прогностична функція? визнання пріоритету особистості на основі загальнолюдських цінностей *філософське осмислення перспектив розвитку людини культури і цивілізації формування в людині культури мислення і спілкування збільшення наукових знань пошуку шляхів до нових відкриттів
Що виражає світоглядна функція філософії? спрямованість на філософське осмислення перспектив розвитку людини культури і цивілізації цінності життя систему моральних і гуманістичних принципів та ідеалів *ставлення людини до світу та орієнтацію її дій в духовно-практичній сфері систему методів пізнання
Що виступає предметом філософії? заздалегідь визначений даний і відомий в принципі недосяжний *розвивається формується в процесі історико-філософського розвитку відповідає предмету інших наук і відрізняється лише широтою обсягу
Що є історично першою формою світогляду? *міф релігія філософія наука
Що не характерно для міфологічного сприйняття дійсності? нечутливість до протиріч алогічність образність *встановлення причинно-наслідкових зв’язків
Що переважно є методом філософського знання? *розум віра уява і фантазія сенсуалізм і емпіризм
Що таке аксіологія? вчення про мораль теорія суспільного життя *теорія цінностей вчення про людину
Що таке історія філософії? *теорія загально історичного філософського розвитку вчення про джерела сутність і закони розвитку вчення про сутність форми і закони пізнання вчення про цінності
Що таке світогляд? раціоналізований погляд на світ *сукупність всіх уявлень людини про світ суспільство і себе самої наукова картина світу встановлення причинно-наслідкових зв’язків предметів і явищ
Що таке соціальна філософія? *теорія суспільного життя вчення про сутність закономірності та сенс історичного процесу теорія загальноісторичного філософського розвитку вчення про закони розвитку
Як відбувалося становлення філософії? в протиріччі з міфологією в повній залежності від міфології *на протиріччі міфології та релігії філософія за своєю суттю також є міфологією
Як називаються філософи, які визнавали рівноцінність, незалежність двох першооснов світу (матерії і свідомості)? агностики *дуалісти раціоналісти емпіристи
Яка функція спрямована на визнання пріоритету особистості на основі загальнолюдських цінностей? аксіологічна *гуманістична світоглядна культурно-виховна
Які філософи вважають світ непізнаванним? сенсуалісти раціоналісти *агностики дуалісти

 

Тема 1.2. Філософія Стародавності та античного світу

Аристотель виділив три правильні і три неправильні форми правління. Назвіть неправильні. аристократія *демократія монархія політія
З чим упорядковуються всі речі, за вченням Піфагора? з душею з космосом з простором *з числом
За що Аристотель піддав сумніву теорії ідей Платона? Довірою до чуттєвої реальності Прагненням пізнати суть світу і явищ *Подвоєння світу *Винесення суті речі за її межі
Із чого, на думку Геракліта, утворюються всі речі? із води із повітря із землі *із вогню
Кому належить вислів «все тече, все змінюється»? Анагсагор Парменід *Геракліт Демокріт
Хто засновник мілетської школи? Геракліт Гесіод Пармені *Фалес
Хто засновник неоплатонізму? *Плотин Порфириф Прокл Ямвлих
Хто першим у філософії поставив питання про буття? Геракліт *Парменід Сократ Фалес
Хто являється засновником елейської школи? Геракліт Демокріт *Парменід Фукидід
Чим, відповідно вченню Демокріта, визначається хід речей в світі? *взаємовпливом атомів дією світового розуму (нусу) співвідношенням сил Любові та Ненависті устремлінням речей відповідно свого існування
Що відповідно вченню Платона, існує вічно і незмінно? держава *ідеї космос дружба
Що є основою всього сущого, відповідно вченню Епікура? *атоми і порожнеча ідеї і матерія світовий розум (нус) чотири елементи
Що на думку Анаксімена, являється початком всього сущого? безкінечність *повітря вогонь ефір
Що означає грецьке слово „атом”? матеріальний найдрібніший невидимий *неподільний
Що означає назва Арістотелевої книги «Метафізика»? Те, що суперечить фізиці Те, що стоїть над фізикою *Те, що йде після фізики Те, що належить фізиці
Що означало у древніх греків слово „космос”? простір безкінечність зірки *порядок
Що характерно для давньогрецького мислення? Геоцентризм Антропоцентризм *Космоцентризм Традиціоналізм
Який із чотирьох елементів, відповідно вченню стоїків, є основним? вода повітря земля *вогонь
Який соціальний фактор найбільше сприяв виробленню у древніх греків передумов раціонального філософського мислення? ієрархічна структура суспільства *полісна демократія рабовласницький устрій релігійна ідеологія

 

Тема 1.3. Філософія Середньовіччя та Відродження

Яка з основних рис епохи Відродження людину визнає вищою цінністю світобудови? *анторопоцентризм; фаталізм; містицизм; пантеїзм.
В епоху Відродження в центрі уваги філософів було питання про що? Бога * людину природу метод пізнання
Вкажіть філософа, який стверджував, що світ є розгорнутим існуванням Бога, а Бог – згорнутим станом світу. Ф.Бекон Ж.Рекрю Ж.Ж Руссо *М.Кузанський
Кого вважають першим схоластом? Августин Аврелій *Ансельм Кентерберійський Бернар Клерковський П’єр Абеляр
У чому гуманісти вбачали основне завдання філософії? у протиставленні Божого і природного в людині *у розкритті гармонії духовних і матеріальних засад в людині у сакралізації філософії у самозаглибленні, прагненні віддатись природному ходу речей
Хто автор трактату „Про місто Боже” *Августин Аврелій Ансельм Кентерберійський Василій Великий Григорій Нісський
Що таке „патристика”? теорія непогрішності Папи Римського вчення про Бога-Отця *вчення „отців церкви” християнське вчення про патріотизм
Що характерно світобаченню в епоху Відродження? спасіння душі уособлення природних стихій приписування людині як діяти, жити *визнання найвищого творіння Бога – людини
Що, з точки зору Аврелія Августина, є найвищим авторитетом в питанні про істину? чуттєвість критичний розум філософа *Священне письмо церква
Яким є світ відповідно до світогляду Августина Аврелія? існує вічно сам по собі створений Богом із матерії *створений Богом із нічого існує тільки в пізнанні
Яким є світ завдяки християнським уявленням? вічний не має початку і кінця *має початок і кінець має початок але не має кінця не має початку але наступає його кінець

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 759; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.008 с.)