З навчальної дисципліни «Філософія. Соціальна філософія. Релігієзнавство. Логіка.» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З навчальної дисципліни «Філософія. Соціальна філософія. Релігієзнавство. Логіка.»Тести

З навчальної дисципліни «Філософія. Соціальна філософія. Релігієзнавство. Логіка.»

для історичного факультету,

ІІ курс, 3-4 семестр, Теми

 

 

Розробники – д.ф.н., професор Стогній І.П.

к.ф.н., ст.викладач Бова В.В.

к.ф.н., доцент Кравченко О.П.

к.ф.н., ст..викладач Бова В.В.

(кафедра філософії)

«__»___________2011р. ______________

(підписи)

 

Завідувач кафедри

«__»___________2011р. ______________

(підпис)

 

 

Тестові завдання затверджені на засіданні Вченої ради історичного факультету

 

«__»___________2011р. Протокол №__ Декан факультету Б.Л. Дем’яненко ____________ (підпис)

Тема 1.1 Поняття і структура світогляду. Зародження філософських вчень.

Вкажіть вчення про джерела, сутність і закони розвитку. філософська антропологія онтологія *діалектика гносеологія
Вкажіть вчення, яке вивчає сутність, форми і закони пізнання. діалектика етика *гносеологія логіка
Вкажіть філософський напрям, який вважає, що мислення, розум є первинною основою буття. монізм матеріалізм *ідеалізм пантеїзм
Вкажіть функцію філософії, що служить збільшенню наукових знань, пошуку шляхів до нових відкриттів. прогностична *евристична методологічна гуманістична
Вкажіть функцію філософії, яка виступає системою методів пізнання. світоглядна *методологічна прогностична гносеологічна
Дайте визначення поняттю. «онтологія». вчення про існування людини у світі *вчення про буття вчення про пізнання вчення про розвиток
Де вперше виникла філософія? стародавньому Китаї стародавній Індії Єгипті *Китаї Індії Греції одночасно
На що спрямована на прогностична функція? визнання пріоритету особистості на основі загальнолюдських цінностей *філософське осмислення перспектив розвитку людини культури і цивілізації формування в людині культури мислення і спілкування збільшення наукових знань пошуку шляхів до нових відкриттів
Що виражає світоглядна функція філософії? спрямованість на філософське осмислення перспектив розвитку людини культури і цивілізації цінності життя систему моральних і гуманістичних принципів та ідеалів *ставлення людини до світу та орієнтацію її дій в духовно-практичній сфері систему методів пізнання
Що виступає предметом філософії? заздалегідь визначений даний і відомий в принципі недосяжний *розвивається формується в процесі історико-філософського розвитку відповідає предмету інших наук і відрізняється лише широтою обсягу
Що є історично першою формою світогляду? *міф релігія філософія наука
Що не характерно для міфологічного сприйняття дійсності? нечутливість до протиріч алогічність образність *встановлення причинно-наслідкових зв’язків
Що переважно є методом філософського знання? *розум віра уява і фантазія сенсуалізм і емпіризм
Що таке аксіологія? вчення про мораль теорія суспільного життя *теорія цінностей вчення про людину
Що таке історія філософії? *теорія загально історичного філософського розвитку вчення про джерела сутність і закони розвитку вчення про сутність форми і закони пізнання вчення про цінності
Що таке світогляд? раціоналізований погляд на світ *сукупність всіх уявлень людини про світ суспільство і себе самої наукова картина світу встановлення причинно-наслідкових зв’язків предметів і явищ
Що таке соціальна філософія? *теорія суспільного життя вчення про сутність закономірності та сенс історичного процесу теорія загальноісторичного філософського розвитку вчення про закони розвитку
Як відбувалося становлення філософії? в протиріччі з міфологією в повній залежності від міфології *на протиріччі міфології та релігії філософія за своєю суттю також є міфологією
Як називаються філософи, які визнавали рівноцінність, незалежність двох першооснов світу (матерії і свідомості)? агностики *дуалісти раціоналісти емпіристи
Яка функція спрямована на визнання пріоритету особистості на основі загальнолюдських цінностей? аксіологічна *гуманістична світоглядна культурно-виховна
Які філософи вважають світ непізнаванним? сенсуалісти раціоналісти *агностики дуалісти

 

Тема 1.2. Філософія Стародавності та античного світу

Аристотель виділив три правильні і три неправильні форми правління. Назвіть неправильні. аристократія *демократія монархія політія
З чим упорядковуються всі речі, за вченням Піфагора? з душею з космосом з простором *з числом
За що Аристотель піддав сумніву теорії ідей Платона? Довірою до чуттєвої реальності Прагненням пізнати суть світу і явищ *Подвоєння світу *Винесення суті речі за її межі
Із чого, на думку Геракліта, утворюються всі речі? із води із повітря із землі *із вогню
Кому належить вислів «все тече, все змінюється»? Анагсагор Парменід *Геракліт Демокріт
Хто засновник мілетської школи? Геракліт Гесіод Пармені *Фалес
Хто засновник неоплатонізму? *Плотин Порфириф Прокл Ямвлих
Хто першим у філософії поставив питання про буття? Геракліт *Парменід Сократ Фалес
Хто являється засновником елейської школи? Геракліт Демокріт *Парменід Фукидід
Чим, відповідно вченню Демокріта, визначається хід речей в світі? *взаємовпливом атомів дією світового розуму (нусу) співвідношенням сил Любові та Ненависті устремлінням речей відповідно свого існування
Що відповідно вченню Платона, існує вічно і незмінно? держава *ідеї космос дружба
Що є основою всього сущого, відповідно вченню Епікура? *атоми і порожнеча ідеї і матерія світовий розум (нус) чотири елементи
Що на думку Анаксімена, являється початком всього сущого? безкінечність *повітря вогонь ефір
Що означає грецьке слово „атом”? матеріальний найдрібніший невидимий *неподільний
Що означає назва Арістотелевої книги «Метафізика»? Те, що суперечить фізиці Те, що стоїть над фізикою *Те, що йде після фізики Те, що належить фізиці
Що означало у древніх греків слово „космос”? простір безкінечність зірки *порядок
Що характерно для давньогрецького мислення? Геоцентризм Антропоцентризм *Космоцентризм Традиціоналізм
Який із чотирьох елементів, відповідно вченню стоїків, є основним? вода повітря земля *вогонь
Який соціальний фактор найбільше сприяв виробленню у древніх греків передумов раціонального філософського мислення? ієрархічна структура суспільства *полісна демократія рабовласницький устрій релігійна ідеологія

 

Тема 1.3. Філософія Середньовіччя та Відродження

Яка з основних рис епохи Відродження людину визнає вищою цінністю світобудови? *анторопоцентризм; фаталізм; містицизм; пантеїзм.
В епоху Відродження в центрі уваги філософів було питання про що? Бога * людину природу метод пізнання
Вкажіть філософа, який стверджував, що світ є розгорнутим існуванням Бога, а Бог – згорнутим станом світу. Ф.Бекон Ж.Рекрю Ж.Ж Руссо *М.Кузанський
Кого вважають першим схоластом? Августин Аврелій *Ансельм Кентерберійський Бернар Клерковський П’єр Абеляр
У чому гуманісти вбачали основне завдання філософії? у протиставленні Божого і природного в людині *у розкритті гармонії духовних і матеріальних засад в людині у сакралізації філософії у самозаглибленні, прагненні віддатись природному ходу речей
Хто автор трактату „Про місто Боже” *Августин Аврелій Ансельм Кентерберійський Василій Великий Григорій Нісський
Що таке „патристика”? теорія непогрішності Папи Римського вчення про Бога-Отця *вчення „отців церкви” християнське вчення про патріотизм
Що характерно світобаченню в епоху Відродження? спасіння душі уособлення природних стихій приписування людині як діяти, жити *визнання найвищого творіння Бога – людини
Що, з точки зору Аврелія Августина, є найвищим авторитетом в питанні про істину? чуттєвість критичний розум філософа *Священне письмо церква
Яким є світ відповідно до світогляду Августина Аврелія? існує вічно сам по собі створений Богом із матерії *створений Богом із нічого існує тільки в пізнанні
Яким є світ завдяки християнським уявленням? вічний не має початку і кінця *має початок і кінець має початок але не має кінця не має початку але наступає його кінець

 

Тема 4.5. Поняття

„Столиця України”, „Велика Вітчизняна війна” Які це поняття? *одиничні загальні універсальні пусті
до обсягу яких понять входить необмежена кількість предметів? непусті одиничні конкретні *поняття з нереєструючим обсягом
До яких термінів вдається логіка оцінок? „можливо”, „випадково” „дозволено”, „заборонено” „знаю”, „спростовано” *”добре”, „погано”, „краще”
До якого виду поняття належить поняття міста Європи? позитивні пусті збірні *з реєструючим обсягом
До якого виду понять належать поняття, які відображають ознаки певної сукупності однорідних предметів, що мисляться як єдине ціле? негативні одиничні універсальні *збірні поняття
До якого виду понять належать поняття: „ліс”, „бібліотека”, „банда”? *збірні поняття універсальні поняття нереєструючі загальні
До якого виду понять належать поняття: „місто”, „село”, „країна”, „народ”? *загальні поняття поняття з реєструючим обсягом поняття з нереєструючим обсягом універсальні поняття
До якого виду понять належить поняття “одружений холостяк”? конкретне абстрактне *пусте загальне
До якого виду понять належить поняття “талановита людина”? *конкретне одиничне пусте загальне
До якого виду понять належить поняття “талановитість”? конкретне *абстрактне пусте загальне
До якого виду понять належить поняття бібліотека ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”? загальне абстрактне співвідносне *одиничне збірне
Запитання є предметом аналізу якої науки? *логіки філософії психології соціології
На які види поділяються непусті поняття? співвідносні і безвідносні конкретні і абстрактні позитивні і негативні *одиничні і загальні
На які види поділяються ознаки за якістю? основні і похідні конкретні і абстрактні   *позитивні, негативні
Назвіть логічні сполучники. *правильно все заперечення кон’юнкція диз’юнкція
У яких поняттях в обсязі узагальнюється більше ніж один предмет? пусті універсальні одиничні *загальні поняття
У яких поняттях мислиться якась одна, окремо взята, сукупність предметів? непусті конкретні негативні *одиничні збірні поняття
У яких судженнях відображається сам факт буття чи небуття предмета? *існування релятивних атрибутивних складених
Що досліджує темпоральна логіка (логіка часу)? основні форми мислення закони логіки абстрактне мислення *логічні зв’язки між висловлюваннями про минуле, теперішнє, майбутнє
Що є безпосередньою реальністю думки? *мова логіка філософія немає правильної відповіді
Що означає поняття „характеристика”? наочне роз’яснення предмета демонстрація предмета визначення понять *перелік найважливіших у певному відношенні ознак предмета
Що таке аналогія? *встановлення подібності, відповідності певних сторін, властивостей та відношень між нетотожними об’єктами пізнання від загального до одиничного рух думки від одиничного до загального поєднання елементів об’єкта у ціле
Що таке розум? *вищий рівень раціонального пізнання, якому властиві оперування абстракцією та рефлексією, спрямованість на усвідомлення власних форм та передумов, самопізнання форма мислення, яка відображає явища, процеси дійсності форма мислення, яка відображає загальні історичні зв’язки, сутнісні ознаки явищ, поданих у їх визначеннях узагальнене і опосередковане відображення дійсності
Як відрізняються одне від одного пізнання і знання? філософія і релігія свідомість і світогляд *процес і результат існування і буття
Як називається прийом, за допомогою якого один предмет зіставляють з іншим, для якого схожа ознака є істотною і яскраво вираженою? *порівняння характеристика опис розрізнення
Як називаються ознаки, котрі можуть належать окремим предметам? прийоми ознаки специфіка *властивості
Як називаються поняття „мати-батько”, „праворуч-ліворуч”? *співвідносні безвідносні конкретні абстрактні
Як називаються поняття, в котрих мислиться одна, окремо взята, сукупність предметів („бібліотека КДУ”, „Голосіївський парк”)? *одиничними збірними загальними збірними безвідносними одиничними поняттями
Як називаються поняття, коли характеризуються через нього самого, але іншими словами, або через його складові частини? *тавтології співрозмірним широким вузьким
Як називаються поняття, що узагальнюють певну множину сукупності предметів, напр. („сузір’я”, „піхотний полк”)? *загальними збірними одиничними збірними позитивними абстрактними
Як називаються такі поняття як „мавка”, „вічний двигун”? *пустими одиничними загальними універсальними
Як називаються такі поняття: „некрасивий”, „недисциплінований” тощо? *негативні позитивні конкретні абстрактні
Як поділяються поняття за кількістю предметів, узагальнених в понятті? предметні і непусті описові і пусті позитивні і негативні *пусті і непусті
Яка форма мислення є уявним образом предмета? *поняття уявлення абстрагування умовивід
Який закон логіки формулюється так... „Будь-яка істинна думка повинна бути достатньо обґрунтованою”? *закон достатніх засад закон виключеного третього закон непротиріччя закон тотожності
Який із рівнів мислення є початковим, де оперування абстракціями відбувається в межах певної незмінної, наперед заданої схеми? сприйняття пам’ять *розсудок розум
Який це вид поняття за змістом, в якому відображається деяка ознака, відокремлена від предмета („вартість”, „краса” тощо)? *абстрактне поняття видове поняття визначення виділяючи судження
Які є основними логічними прийомами формування поняття визначення, обмеження, узагальнення опис, показ, характеристика обмеження, узагальнення *порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення
Які є рівні мислення? *розсудок і розум почуття емоції відчуття
Які поняття виділяють за характером ознак, що складають зміст поняття? позитивні поняття негативні поняття співвідносні поняття *всі відповіді вірні
Які поняття відображають ознаки тільки одного якогось предмета? непусті пусті загальні *одиничні поняття
Які поняття мають відносний характер і пов’язані з предметною областю тієї науки, в рамках якої вони функціонують? позитивні пусті абстрактні *універсальні поняття
Які поняття мають відносний характер і пов’язані з предметною областю науки, в рамках якої вони функціонують? *універсальні одиничні негативні загальні збірні
Які поняття охоплюють обмежену кількість предметів, їх практично можна перелічити? універсальні пусті збірні *поняття з реєструючим обсягом
Які поняття узагальнюють певну множину сукупності предметів? універсальні абстрактні пусті *загальні збірні поняття
Яку назву мають слова та словосполучення, що позначають властивості предметів або відносини між предметами (наприклад, „порядний”, „синій”, „менше”? *предикатори імена предикатів семантичні категорії поняття

 

Тести

з навчальної дисципліни «Філософія. Соціальна філософія. Релігієзнавство. Логіка.»

для історичного факультету,

ІІ курс, 3-4 семестр, Теми

 

 

Розробники – д.ф.н., професор Стогній І.П.

к.ф.н., ст.викладач Бова В.В.

к.ф.н., доцент Кравченко О.П.

к.ф.н., ст..викладач Бова В.В.

(кафедра філософії)

«__»___________2011р. ______________

(підписи)

 

Завідувач кафедри

«__»___________2011р. ______________

(підпис)

 

 

Тестові завдання затверджені на засіданні Вченої ради історичного факультету

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 442; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.223.39.67 (0.025 с.)