ТОП 10:

Паспорт промислового підприємства харчової промисловостіПаспорт промислового підприємства харчової промисловості

Перший розділ

1.Місце розміщення:

Селянське (фермерське) господарство – це форма організації сільськогосподарського виробництва громадян. Селянське (фермерське) господарство – це, як правило, сімейно-трудове об’єднання мешканців села, життя і побут яких пов’язані з рільництвом, з особистою працею, спрямованою на виробництво товарної маси продуктів харчування, продовольства і сировини та на одержання доходів, а отже, й на забезпечення існування цього господарства та добробуту його членів.

Селянське (фермерське) господарство «Кристал», власником якого є Чернєв Сава Степанович, розташоване у південно-західній частині Одеської області, а саме на території Тарутинського району-за межами населеного пункту с. Виноградівка, вул.. 26 Серпня, 113 (на відстані 3-х кілометрів від пошти та 1 кілометру від автошляху Виноградівка-Тарутине).

Ґрунтово-кліматичні умови на території господарства сприятливі для виробництва продукції рослинництва і тваринництва.

Юридичною адресою селянського (фермерського) господарства «Кристал» є : 68550, Україна, Одеська область, Тарутинський район, с. Виноградівка, вул.. 26 Серпня, 96.

Сільське (фермерське) господарство складається з допоміжних і обслуговуючих підрозділів, що включають в себе основне виробництво, машино-тракторний парк, ремонтну майстерню. Основне виробництво включає в себе дві комплексні бригади до яких входять рільничі бригади і ферми. Територія сільського фермерського господарства має нову забудову і оснащена новим технологічним обладнанням. Територія СФГ розташована в добрих кліматичних умовах.

 

2.Коротка історична довідка:

Однією з форм підприємницької діяльності в сільському господарстві є селянське (фермерське) господарство. Економічною основою селянського (фермерського) господарства є приватна власність на землю та інші засоби виробництва.

Селянське (фермерське) господарство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїми найменуваннями, форма якої погоджується між учасниками, самостійний баланс, знаки для товарів та послуг, бланки, штампи та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити. Селянське фермерське господарство є формою підприємництва громадянин України (Чернєв Сава Степанович), який виявив бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією. Але перш ніж створити сільське фермерське господарство, голова сільського господарства повинен був пред’явити документи, які підтверджували його здатність займатися сільським господарством. На основі цих документів був проведений конкурсний відбір. Конкурсна комісія була створена Тарутинською районною державною адміністрацією. За рішенням ХVІ сесії 23 скликання Виноградівської сільської ради № 16 від 2 листопада 2000року, та державного акта про право власності на землю серія ІV ОД №022861 від 10 листопада 2001року для ведення селянського (фермерського) господарства почало своє функціонування СФГ «Кристал».

 

Діяльність особистого СФГ базується на особистій праці його членів. Основними принципами функціонування такого господарства є самофінансування і вільне підприємництво, що здійснюється на принципах економічної вигоди.

З переходом України до багатоукладної ринкової економіки оренда поступово стала невід’ємною частиною нового господарського механізму. Особливо стимулювало поширення оренди проведене в Україні паювання землі. І в нашому СФГ «Кристал» темпи росту орендованих земельних площ з кожним роком зростають. І, саме за рахунок збільшення кількості орендованої фермерським господарством землі різко зросла і загальна кількість земель в обробітку СФГ по району. СФГ «Кристал» Тарутинського району має рослинницький напрямок розвитку і є високоспеціалізованим. Основою виробництва товарної продукції є спеціалізація. Спеціалізація господарства визначається видами виробленої товарної продукції. Товарна продукція є частиною валової продукції, що вибуває з господарства. Для визначення спеціалізації використовується структура товарної продукції, котра відображає характер виробничого напрямку. Спеціалізація сільського (фермерського) господарства з року в рік поглиблюється.

 

3.Потужнісний потенціал:

У загальному вигляді потенціал характеризує повні можливості, які можуть бути використані для досягнення конкретної цілі. Потужнісний потенціал є складовою виробничого потенціалу.

Потужнісний потенціал – максимальний обсяг продукції, який можливо виробити при повному використанні виробничих ресурсів при нормативних потужнісних можливостях виробництва. Потужнісний потенціал СФГ і всіх його галузей буде зменшуватися з причин списання через загальне старіння його матеріальної основи і приведення її у відповідність з можливостями постачань сировини і задоволення попиту споживачів. Швидкість відновлення потужнісного потенціалу в «Кристалі» залежатиме від джерела фінансування цього процесу – у випадку приходу іноземного інвестора період відновлення буде коротким, у випадку відновлення потужностей за рахунок власних джерел період відновлення може вийти за лінію економічного горизонту.

Також наше СФГ «Кристал» акцентує свою увагу на такому важливому моменті як поєднання виробничого та ринкового змісту категорії потужнісного потенціалу підприємства, що реалізує свій потенціал на ринку за законом «попиту-пропозиції» і діючими цінами. Відповідно, рівень пропозиції СФГ визначається не всім об’ємом продукції,яку воно може пропонувати, виходячи зі свого потужнісного потенціалу, а лише ту, яку може реалізовувати в ринкових умовах, тримаючи динамічний оптимальний баланс між виробництвом і збутом продукції.

 

На СФГ «Кристал» виявлена послідовність інтеграції потужнісного потенціалу в ресурсно-виробничий та ресурсно-виробничого потенціалу в економічний потенціал. Цей взаємозв’язок обґрунтований тим, що вони відображують різні прояви трьох елементів виробництва: основних засобів, обігових коштів та персоналу. Розрахункова величина потужнісного потенціалу на СФГ «Кристал», як відомо не завжди достатньо гармонізована і має достатній обсяг виробництва: основних і оборотних коштів, персоналом.

Потужнісний потенціал у вартісному виразі, що являє собою різницю між величиною розрахункового потужнісного потенціалу, вимірюваного в цінах проекту виробництва, який передбачає випуск продукції максимальної якості в оптимальному асортименті, і втрат потужнісного потенціалу в результаті його незабезпеченості.

 

4.Інженерне забезпечення підприємства:

Слід зазначити, що створення підрозділів допоміжного виробництва на сільському (фермерському) господарстві може бути зумовлене і економічною стороною даного питання. Сільське (фермерське) господарство «Кристал» знаходить на території централізованого забезпечення електроенергією, водою, централізованим опаленням, але можливості замовляти транспорт у транспортних компаній та здійснення ремонтів у спеціалізованих станціях технічного обслуговування - все ж таки немає.

Спираючись на економічну вигоду, СФГ прийняло рішення започаткувати у себе на території господарства тих чи інших видів допоміжних виробництв. В процесі діяльності сільського (фермерського) господарства в значних обсягах споживається електроенергія, вода, тепло для забезпечення роботи як основних, так і допоміжних та обслуговуючих виробництв.

Забезпечення сільського господарства електроенергією, водою і теплом здійснюється та реалізоване шляхом споживання лише залучених джерел. Стисненим повітрям СФГ «Кристал» не забезпечене, так як в цьому немає потреби.

Складське господарство є важливою і невід’ємною частиною кожного підприємства. Його завдання – це забезпечення запасів сировини і матеріалів, готової продукції.

Склад – приміщення або комплекс приміщень, призначений для зберігання матеріальних цінностей. Тож, складське господарство – це сполучена ланка між службою матеріально-технічного забезпечення(МТЗ) і виробничими підрозділами,між цехами, які випускають продукцію і збутовими органами, а також між підрозділами підприємства. Його діяльність впливає на безперебійну і ефективну роботу основного виробництва сільського господарства.

СФГ «Кристал» має вузькоспеціалізовані склади, які використовуються для зберігання товарів одного виду, що вимагають особливого режиму зберігання. Склади одноповерхові низько висотні з робочою висотою до 7,2 метрів.

За транспортними умовами складські приміщення СФГ «Кристал» не мають безпосереднього зв’язку з транспортними шляхами і називаються не-прирейковими (внутрішньоміські).

Складські приміщення за конструктивними особливостями в «Кристалі» закриті. Вони поділені на окремі приміщення, які призначені для виконання різних видів робіт і розташовані в певній послідовності. А для зберігання різних сипких матеріалів фермерське господарство використовує бункери, що мають зверху завантажувальний, а знизу – розвантажувальний отвір з механічним затвором. На складі Також використовують ваги загального призначення.

 

5.Виробничі зв’язки підприємства:

Під час виробничого процесу використовуються різного роду матеріальні цінності. Одні з них повністю споживаються у процесі виробництва, такі як сировина і матеріали, комплектуючі вироби, інші змінюють лише свою форму або входять у виріб без будь-яких зовнішніх змін, наприклад запасні частини, і є такі, які не включаються в масу чи хімічний склад готової продукції – це малоцінні та швидкозношувані предмети.

Сировина і основні матеріали в сільському господарстві – предмети праці, що входять до складу вироблених продуктів і становлять їх основу.

Допоміжні матеріали, які приєднуються до основних матеріалів, щоб надати їм визначеної якості, або знаряддя виробництва, що витрачаються і в процесі роботи, або ті, що витрачаються для обслуговування процесу виробництва.

Тара і тарні матеріали, призначені для пакування продукції. Тара одноразового використання в особливу групу не відокремлюється і входить до собівартості матеріалів.

Тара – оборотні матеріальні активи, призначені для транспортування, зберігання і продажу продукції. Тарні матеріали – оборотні матеріали активи, призначені для виготовлення і ремонту тари.

Тара для упаковки і транспортування продукції сільського господарства придбана на стороні. Коли «Кристал» передає продукцію в реалізацію вартість тари вказується у видаткових накладних і рахунках-фактурах окремим рядком. Для поставки тари укладається договір з постачальником. За договором тара є незворотною. Від умов такого договору залежить і режим оподаткування ПДВ сільського господарства.

Відділ забезпечення безпосередньо контролює і реалізує поставку основних і допоміжних матеріалів, тари і тарних матеріалів. Але для цього фермерське господарство повинне укласти договір з постачальником. В цьому договорі йдеться які саме матеріали та в якій термін потрібно доставити на фермерське господарство «Кристал».

Матеріально-технічне забезпечення є формою розподілу коштів виробництва на основі організаційних зв’язків та угод між постачальниками і сільським фермерським господарством. Воно значною мірою визначає результативність виробництва, виявляючи безпосередній вплив на використання виробничих фондів, ритмічність виробництва, собівартість, продуктивність праці, тривалість виробництва.

З переходом до ринкової економіки відбулися істотні зміни на ринку, були втрачені функції державного розподілу матеріальних ресурсів. З’явилася велика кількість дрібних посередницький структур, що функціонують в обмежених секторах ринку і беруть на себе певну частину обороту ресурсів а, отже, становлять конкуренцію не тільки собі подібним, але й таким великим оптовим посередникам з якими співпрацює сільське фермерське господарство «Кристал».

Постачальники планують матеріально-технічне постачання на основі баланс обґрунтованої сукупної потреби і покриття її ресурсами з різних джерел. Встановлюють раціональні господарські зв’язки по поставках продукції на наше фермерське господарство. Організовують і оперативно регулюють рух матеріальних ресурсів на основі обліку і контролю. Щорічно удосконалюють організацію матеріально-технічного постачання.

Постачальниками розробляється план матеріально-технічного постачання в якому використовують виробничу програму і об’єм поставок продукції, норми витрат і запасів матеріалів, строки зносу інструменту і т. ін. Оцінюючи в цілому ситуацію на товарному ринку матеріальних ресурсів, можна констатувати, що підприємства характеризуються достатньою свободою підприємницької діяльності, вони володіють необхідною господарською самостійністю по відношенню до управлінських і владних державних структур.

Основною сировиною для СФГ є насіннєва продукція, яку закуповують у спеціалізованих підприємствах, які вирощує елітні сорти насіння. Для посіву сільське фермерське господарство «Кристал» закуповує елітне зерно, тому що його можна використовувати декілька років поспіль для засіву землі. Закуповуючи елітне насіння ми заощадимо капітал сільського фермерського господарства. Кожна партія зерна перевіряється на відповідність показників якості (фізико-хімічним, органолептичним).

Для виробництва зернової продукції необхідна велика кількість допоміжних матеріалів. Поставку здійснюють в основному підприємства України. Сільське фермерське господарство зацікавлене, щоб сировина і матеріали були від постачальників, які знаходяться на невеликій відстані від господарства для того, щоб собівартість продукції була зменшена.

При укладенні договору на поставку матеріальних ресурсів сільське фермерське господарство визначає такі матеріали, які за своїми параметрами і якістю точно відповідають плановій специфікації, прагне використовувати більш дешеві матеріали, без збитку якості продукції.

Основним завданням плану виробництва і реалізації продукції є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, що випускається сільським фермерським господарством, за найкращого використання його ресурсів.

На рівні сільського фермерського господарства потреба в продукції визначається на основі попиту споживачів і господарських договорів з розгорнутої номенклатури виробів.

Номенклатура продукції – це перелік асортиментних груп продукції, які виробляє сільське фермерське господарство.

Асортимент продукції – це сукупність різновидів продукції кожного найменування, які відрізняються за певними техніко-економічними і споживчими показниками з урахуванням їх кількісного співвідношення.

 

Другий розділ

1.Виробнича програма:

Виробнича програма – система планових завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості у встановлені строки згідно угодам постачання. Виробнича програма сільського фермерського господарства є планом виробництва та реалізації продукції.

 

Основні засоби 2012 року

Таблиця 4

Групи основних засобів Залишок на початок року, тис.грн Надійшло за рік, тис.грн Вибуло за рік, тис.грн Нараховано амортизації за рік, тис. грн Залишок га кінець року, тис. грн
первісна (переоцінка) знос первісна (переоцінка) знос первісна (переоцінка) знос
Будинки, споруди та передавальні пристрої - -
Машини та обладнання -
Транспортні засоби   - -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - -
Разом -

 

Основні засоби 2013 рік

Таблиця 4

Групи основних засобів Залишок на початок року, тис. грн Надійшло за рік, тис. грн Вибуло за рік, тис. грн Нараховано амортизації за рік, тис. грн Залишок га кінець року, тис. грн
первісна (переоцінка) знос первісна (переоцінка) знос первісна (переоцінка) знос
Будинки, споруди та передавальні пристрої - - -
Машини та обладнання - -
Транспортні засоби   -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - -
Разом -

 

Ми бачимо, що в сільському фермерському господарстві основні засоби на початок 2012 року по первісній переоцінці складають – 2419 тис.грн, що в 2,99 рази (на 4837 тис. грн) менше ніж в 2013 році – 7256 тис. грн. На кінець року основних засобів в 2012 році (7256 тис. грн) менше ніж в 2013 році (9016тис. грн), в 1,2 рази (на 1760 тис. грн). В грудні кожного року в сільському фермерському господарстві нараховується знос (амортизаційні нарахування) на основні засоби. Порівняно з 2012 роком у 2013 році нарахування амортизації на основні засоби збільшилось на 510 тис. грн або в 1,68 рази. На амортизаційні нарахування впливає первинна вартість основних засобів на початок року. Як ми бачимо з таблиці первинна вартість основних засобів на початок 2013 року більше в порівнянні з первинною вартістю основних засобів на початок 2012 року. Відповідно і амортизаційні нарахування в 2013 році збільшились.

У 2012 році вибуло основних засобів на суму 6 тис. грн., а поступило - 4843 тис.грн. У 2013 році вибуло основних засобів на суму 2 тис.грн., а поступило основних засобів - 1762 тис.грн. Виходячи з цього ми бачимо, що основних засобів за 2 роки поступило більше, ніж вибуло. Це говорить про те, що наше фермерське господарство добре оснащене і працює налагоджено.

На залишкову вартість основних засобів впливає сума амортизаційних нарахувань. Тому на кінець 2012 року ми маємо залишкову вартість на суму – 5938 тис.грн, а на кінець 2013 року – 6443 тис. грн., що на 505 тис. грн більше ніж в 2012 році.

 

Структура основних засобів

Таблиця 5

Групи основних засобів Залишок на кінець року, тис. грн Залишок на кінець року, тис. грн  
2012рік % 2013рік   %
Будинки, споруди та передавальні пристрої 24,32 19,58
Машини та обладнання 36,74 40,47
Транспортні засоби 38,51 39,54
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 0,43 0,41
Разом

 

В таблиці 5 ми бачимо, що деякі групи основних засобів в 2013 році збільшили свою структуру це: машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі) порівняно з 2012 роком, а група основних засобів до яких відносяться будинки, споруди та передавальні пристрої в 2013 році зменшили свою структуру порівняно з 2012 роком. Це пов’язано з тим, що загальний залишок основних засобів на кінець 2013 року більший ніж в 2012 році.

 

Середньорічна вартість основних засобів — середньорічна вартість засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і поступово частинами переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції. Середньорічна вартість основних засобів за 2 роки (2012 та 2013)показана в таблиці 6.

 

 

Витрати на виробництво

Таблиця 8

Назва статті Операційні витрати, тис. грн Різниця
2012 рік 2013 рік
Матеріальні затрати 5755,0
Витрати на оплату праці 214,0
Відрахування на соціальні заходи 79,0
Амортизація 501,0
Інші операційні витрати 5379,0
Разом 11928,0

 

З даної таблиці випливає, що в 2013 році операційних витрат на виробництво по всім статтям більше ніж в 2012 році. Загальна сума різниці складає 11928,0 тис. грн.

З таблиці 9 ми розуміємо, що собівартість продукції зросла в 2013 році порівняно з 2012 роком.

 


Таблиця 1Г-Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

№п/п Назва показника 2012р. 2013р.
1. Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у діючих оптових цінах підприємства без ПДВ та акцизного збору, тис. грн.    
  Виробництво видів промислової продукції    
2. Фактично вироблено за звітний рік (в натуральних одиницях виміру)    
3. Вартість фактично випущеної продукції за звітний рік (товарний випуск) у діючих оптових цінах підприємства, тис. грн.    
4. Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ та акцизу), тис. грн.    
5. Наявність ОЗ на початок року (первісна вартість)    
  з них ОЗ, що належать до харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів    
  в тому числі:    
  земельні ділянки    
  капітальні витрати на поліпшення земель    
  будинки, споруди, передавальні пристрої    
  машини та обладнання    
  транспортні засоби    
  інструменти, прилади, інвентар і т. ін.    
6. Надійшло ОЗ у звітному році (всього, за кожним об’єктом обліку та за видом економічної діяльності)    
  - у т.ч. уведених в дію нових ОЗ (всього, за кожним об’єктом обліку та видом економічної діяльності)    
7. Вибуло ОЗ у звітному році (всього, за кожним об’єктом обліку та видом економічної діяльності)    
  - у т.ч. ліквідовано ОЗ (всього, за кожним об’єктом обліку та видом економічної діяльності)    
8. Наявність ОЗ за відрахуванням зносу (первісна вартість) (всього, за кожним об’єктом обліку та за видом економічної діяльності)    
9. Наявність ОЗ на кінець року (залишкова вартість) (всього, за кожним об’єктом обліку та за видом економічної діяльності)    
  - на початок року    
  - на кінець року    
  - амортизація (знос) ОЗ за рік    
10. Вартість ОЗ за даними податкового обліку на початок року (всього та за групами)    
  Збільшення вартості ОЗ (всього та за групами)    
  Зменшення вартості ОЗ (всього та за групами)    
  Вартість ОЗ на кінець року (всього та за групами)    
11. Використано амортизації за рік    
12. Наявність НА на початок року (первісна вартість) (всього, за кожним об’єктом обліку)    
13. Залишок НА на кінець року (всього, за кожним об’єктом обліку)    
14. Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (за період з початку року), осіб    
15. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб    
16. Фонд оплати праці штатних працівників    
  У т.ч.    
  Фонд основної заробітної плати    
  Фонд додаткової заробітної плати    
17. Фонд робочого часу, людино-годин    
  Відпрацьовано, людино-годин    
18. Облікова чисельність штатних працівників на початок року    
  Прийнято    
  Вибуло    
  З них    
  - з причин скорочення штату    
  - за власним бажанням, звільнено за прогул, порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді    
  Облікова чисельність штатних працівників на кінець року    
19. Операційні витрати (разом)    
  З них    
  Матеріальні витрати    
  Витрати на оплату праці    
  Відрахування на соціальні заходи    
  Амортизація    
  Інші операційні витрати    
20. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    
21. Собівартість окремих видів продукції    
  Рентабельність окремих видів продукції    
22. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
23. Валовий прибуток (збиток)    
24. Фінансовий результат від операційної діяльності    
25. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування    
26. Фінансовий результат від звичайної діяльності    
27. Надзвичайні доходи (витрати)    
28. Чистий прибуток (збиток)    
29. Капітальні інвестиції (всього)    
  З них    
  - у капітальне будівництво    
  - у придбання машин та обладнання    
  - на капітальний ремонт    
  -в нематеріальні активи    
30. Капітальні інвестиції за джерелом фінансування    
  - Державний бюджет    
  - Місцевий бюджет    
  - власні кошти    
  - кредити банків    
  - кошти іноземних інвесторів    
  - кошти вітчизняних інвесторів    
       
  БАЛАНС    

 


СФГ "КРИСТАЛ". Тарутинский район. Одесская область

Начало формы

Конец формы

СФГ "КРИСТАЛ". Тарутинский район. Одесская область

СФГ "КРИСТАЛ"


Адрес: ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВИНОГРАДІВКА ВУЛ. 26 СЕРПНЯ БУД. 96
Директор: ЧЕРНЄВ САВА СТЕПАНОВИЧ
Вид деятельности: ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР


Паспорт промислового підприємства харчової промисловості

Перший розділ

1.Місце розміщення:

Селянське (фермерське) господарство – це форма організації сільськогосподарського виробництва громадян. Селянське (фермерське) господарство – це, як правило, сімейно-трудове об’єднання мешканців села, життя і побут яких пов’язані з рільництвом, з особистою працею, спрямованою на виробництво товарної маси продуктів харчування, продовольства і сировини та на одержання доходів, а отже, й на забезпечення існування цього господарства та добробуту його членів.

Селянське (фермерське) господарство «Кристал», власником якого є Чернєв Сава Степанович, розташоване у південно-західній частині Одеської області, а саме на території Тарутинського району-за межами населеного пункту с. Виноградівка, вул.. 26 Серпня, 113 (на відстані 3-х кілометрів від пошти та 1 кілометру від автошляху Виноградівка-Тарутине).

Ґрунтово-кліматичні умови на території господарства сприятливі для виробництва продукції рослинництва і тваринництва.

Юридичною адресою селянського (фермерського) господарства «Кристал» є : 68550, Україна, Одеська область, Тарутинський район, с. Виноградівка, вул.. 26 Серпня, 96.

Сільське (фермерське) господарство складається з допоміжних і обслуговуючих підрозділів, що включають в себе основне виробництво, машино-тракторний парк, ремонтну майстерню. Основне виробництво включає в себе дві комплексні бригади до яких входять рільничі бригади і ферми. Територія сільського фермерського господарства має нову забудову і оснащена новим технологічним обладнанням. Територія СФГ розташована в добрих кліматичних умовах.

 

2.Коротка історична довідка:

Однією з форм підприємницької діяльності в сільському господарстві є селянське (фермерське) господарство. Економічною основою селянського (фермерського) господарства є приватна власність на землю та інші засоби виробництва.

Селянське (фермерське) господарство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїми найменуваннями, форма якої погоджується між учасниками, самостійний баланс, знаки для товарів та послуг, бланки, штампи та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити. Селянське фермерське господарство є формою підприємництва громадянин України (Чернєв Сава Степанович), який виявив бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією. Але перш ніж створити сільське фермерське господарство, голова сільського господарства повинен був пред’явити документи, які підтверджували його здатність займатися сільським господарством. На основі цих документів був проведений конкурсний відбір. Конкурсна комісія була створена Тарутинською районною державною адміністрацією. За рішенням ХVІ сесії 23 скликання Виноградівської сільської ради № 16 від 2 листопада 2000року, та державного акта про право власності на землю серія ІV ОД №022861 від 10 листопада 2001року для ведення селянського (фермерського) господарства почало своє функціонування СФГ «Кристал».

 

Діяльність особистого СФГ базується на особистій праці його членів. Основними принципами функціонування такого господарства є самофінансування і вільне підприємництво, що здійснюється на принципах економічної вигоди.

З переходом України до багатоукладної ринкової економіки оренда поступово стала невід’ємною частиною нового господарського механізму. Особливо стимулювало поширення оренди проведене в Україні паювання землі. І в нашому СФГ «Кристал» темпи росту орендованих земельних площ з кожним роком зростають. І, саме за рахунок збільшення кількості орендованої фермерським господарством землі різко зросла і загальна кількість земель в обробітку СФГ по району. СФГ «Кристал» Тарутинського району має рослинницький напрямок розвитку і є високоспеціалізованим. Основою виробництва товарної продукції є спеціалізація. Спеціалізація господарства визначається видами виробленої товарної продукції. Товарна продукція є частиною валової продукції, що вибуває з господарства. Для визначення спеціалізації використовується структура товарної продукції, котра відображає характер виробничого напрямку. Спеціалізація сільського (фермерського) господарства з року в рік поглиблюється.

 

3.Потужнісний потенціал:

У загальному вигляді потенціал характеризує повні можливості, які можуть бути використані для досягнення конкретної цілі. Потужнісний потенціал є складовою виробничого потенціалу.

Потужнісний потенціал – максимальний обсяг продукції, який можливо виробити при повному використанні виробничих ресурсів при нормативних потужнісних можливостях виробництва. Потужнісний потенціал СФГ і всіх його галузей буде зменшуватися з причин списання через загальне старіння його матеріальної основи і приведення її у відповідність з можливостями постачань сировини і задоволення попиту споживачів. Швидкість відновлення потужнісного потенціалу в «Кристалі» залежатиме від джерела фінансування цього процесу – у випадку приходу іноземного інвестора період відновлення буде коротким, у випадку відновлення потужностей за рахунок власних джерел період відновлення може вийти за лінію економічного горизонту.

Також наше СФГ «Кристал» акцентує свою увагу на такому важливому моменті як поєднання виробничого та ринкового змісту категорії потужнісного потенціалу підприємства, що реалізує свій потенціал на ринку за законом «попиту-пропозиції» і діючими цінами. Відповідно, рівень пропозиції СФГ визначається не всім об’ємом продукції,яку воно може пропонувати, виходячи зі свого потужнісного потенціалу, а лише ту, яку може реалізовувати в ринкових умовах, тримаючи динамічний оптимальний баланс між виробництвом і збутом продукції.

 

На СФГ «Кристал» виявлена послідовність інтеграції потужнісного потенціалу в ресурсно-виробничий та ресурсно-виробничого потенціалу в економічний потенціал. Цей взаємозв’язок обґрунтований тим, що вони відображують різні прояви трьох елементів виробництва: основних засобів, обігових коштів та персоналу. Розрахункова величина потужнісного потенціалу на СФГ «Кристал», як відомо не завжди достатньо гармонізована і має достатній обсяг виробництва: основних і оборотних коштів, персоналом.

Потужнісний потенціал у вартісному виразі, що являє собою різницю між величиною розрахункового потужнісного потенціалу, вимірюваного в цінах проекту виробництва, який передбачає випуск продукції максимальної якості в оптимальному асортименті, і втрат потужнісного потенціалу в результаті його незабезпеченості.

 

4.Інженерне забезпечення підприємства:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.021 с.)