ТОП 10:

Номенклатура і асортимент продукціїТаблиця 1

Найменування Обсяг виробництва, ц Ціна, грн
Зернові та зернобобові культури: - -
- пшениця озима
- ячмінь озимий
- кукурудза на зерно
- просо
- овес -
- сорго на зерно - -
Технічні культури - -
- соняшник на зерно
- ріпак озимий - -

 

Споживач-фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі об’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника.

Споживач має право пред’явити виробнику вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного терміну. Ця вимога може бути пред’явлена протягом установленого терміну службі, а якщо такий не встановлено – протягом 10 років, якщо в товарі були виявлені істотні недоліки, допущені з вини виробника.

 

 

Другий розділ

1.Виробнича програма:

Виробнича програма – система планових завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості у встановлені строки згідно угодам постачання. Виробнича програма сільського фермерського господарства є планом виробництва та реалізації продукції.

 

Виробнича програма по зерну на 1 грудня 2013року

Таблиця 2

Найменування Обсяг виробництва, ц після доробки Ціна, грн Загальна сума, грн
Зернові та зернобобові культури: - -
- пшениця озима
- ячмінь озимий
- кукурудза на зерно
- просо
- овес - -
- сорго на зерно - - -
Технічні культури - -
- соняшник на зерно
- ріпак озимий - - -

 

Виходячи з даної таблиці ми бачимо, що обсяг виробництва зернових і зернобобових культур значно зріс в 2013році порівняно з 2012 роком в 4,3 рази (на 49869 ц), тому і сума виручки від реалізації в 2013 більша ніж в 2012 році на 6002334 грн ( в 3,5 рази). Загальний обсяг виробництва технічних культур в 2012 році менша за 2013 рік на 10094991грн. (в 8,81 рази). Збільшення обсягу виробництва зернових, зернобобових та технічних культур в 2013 році досягнуте в результаті значного збільшення посівних площ. А також за рахунок зростання врожайності, ці дані приведені в таблиці 3.

 

 

Динаміка врожайності 2012-2013рр.

Таблиця 3

Найменування Обсяг виробництва, ц після доробки Загальна площа збирання, га Динаміка врожайності,ц
Зернові та зернобобові культури: - -
- пшениця озима 3035 20,05 34,65
- ячмінь озимий 18,97 37,66
- кукурудза на зерно 31,27
- просо 2265 - 3,25 -
- овес 17,8 18,4
- сорго на зерно - - 8,06 -
Технічні культури - -
- соняшник на зерно 13,65 37,62
- ріпак озимий - - -

 

Ми бачимо, що врожайність в 2013 році більша за 2012 рік, це пов’язано зі збільшенням посівних площ а також з тим, що в 2012 році були несприятливі кліматичні умови для зернових культур. В 2014 році також передбачається збільшення посівних площ.

Оптова ціна – ціна виготовлювача продукції, за якою підприємство реалізує зроблену продукцію оптово-збутовим організаціям чи іншим підприємствам. В умовах переходу до ринку ці ціни покликані забезпечувати можливість подальшої господарської діяльності підприємства. Іншими словами, реалізуючи свою продукцію за оптовими цінами, підприємство повинно відшкодувати свої витрати виробництва і реалізації й одержати такий розмір прибутку, який би дозволив їм вижити в умовах ринку. Прибуток є найважливішим елементом ціни. В 2013 році оптова ціна на одиницю продукції менша ніж в 2012 році, це пов’язано з тим, що в 2013 році урожаю зернових і зернобобових культур було більше аніж в 2012 році. Це стосується і технічних культур. Сільське фермерське господарство «Кристал» не займається роздрібною торгівлею.

 

2.Основні засоби:

Основні засоби (ОЗ) — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.


Первісна вартість основних засобів – це сукупність витрат, пов’язаних з придбанням або спорудженням об’єктів основних засобів(купівельна ціна машин, устаткування, вартість об’єктів будівництва тощо). Таким чином первісна вартість основних засобів визначає їх вартість у період придбання або створення.


Залишкова вартість основних засобів - це їхня первісна або відновна вартість, зменшена на ту частину, яка вже перенесена на готовий продукт. Залишкова вартість менша за первісну на величину зносу.


Амортизація – це процес зносу і поступового перенесення вартості основних засобів на виготовлюваний за їх участю продукт. Водночас амортизація є елементом системи оподаткування прибутку підприємств. Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР: “Під терміном амортизація основних засобів потрібно розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або покращення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань”, встановлених ст. 8 цього Закону.

Основні засоби 2012 року

Таблиця 4

Групи основних засобів Залишок на початок року, тис.грн Надійшло за рік, тис.грн Вибуло за рік, тис.грн Нараховано амортизації за рік, тис. грн Залишок га кінець року, тис. грн
первісна (переоцінка) знос первісна (переоцінка) знос первісна (переоцінка) знос
Будинки, споруди та передавальні пристрої - -
Машини та обладнання -
Транспортні засоби   - -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - -
Разом -

 

Основні засоби 2013 рік

Таблиця 4

Групи основних засобів Залишок на початок року, тис. грн Надійшло за рік, тис. грн Вибуло за рік, тис. грн Нараховано амортизації за рік, тис. грн Залишок га кінець року, тис. грн
первісна (переоцінка) знос первісна (переоцінка) знос первісна (переоцінка) знос
Будинки, споруди та передавальні пристрої - - -
Машини та обладнання - -
Транспортні засоби   -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - -
Разом -

 

Ми бачимо, що в сільському фермерському господарстві основні засоби на початок 2012 року по первісній переоцінці складають – 2419 тис.грн, що в 2,99 рази (на 4837 тис. грн) менше ніж в 2013 році – 7256 тис. грн. На кінець року основних засобів в 2012 році (7256 тис. грн) менше ніж в 2013 році (9016тис. грн), в 1,2 рази (на 1760 тис. грн). В грудні кожного року в сільському фермерському господарстві нараховується знос (амортизаційні нарахування) на основні засоби. Порівняно з 2012 роком у 2013 році нарахування амортизації на основні засоби збільшилось на 510 тис. грн або в 1,68 рази. На амортизаційні нарахування впливає первинна вартість основних засобів на початок року. Як ми бачимо з таблиці первинна вартість основних засобів на початок 2013 року більше в порівнянні з первинною вартістю основних засобів на початок 2012 року. Відповідно і амортизаційні нарахування в 2013 році збільшились.

У 2012 році вибуло основних засобів на суму 6 тис. грн., а поступило - 4843 тис.грн. У 2013 році вибуло основних засобів на суму 2 тис.грн., а поступило основних засобів - 1762 тис.грн. Виходячи з цього ми бачимо, що основних засобів за 2 роки поступило більше, ніж вибуло. Це говорить про те, що наше фермерське господарство добре оснащене і працює налагоджено.

На залишкову вартість основних засобів впливає сума амортизаційних нарахувань. Тому на кінець 2012 року ми маємо залишкову вартість на суму – 5938 тис.грн, а на кінець 2013 року – 6443 тис. грн., що на 505 тис. грн більше ніж в 2012 році.

 

Структура основних засобів

Таблиця 5

Групи основних засобів Залишок на кінець року, тис. грн Залишок на кінець року, тис. грн  
2012рік % 2013рік   %
Будинки, споруди та передавальні пристрої 24,32 19,58
Машини та обладнання 36,74 40,47
Транспортні засоби 38,51 39,54
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 0,43 0,41
Разом

 

В таблиці 5 ми бачимо, що деякі групи основних засобів в 2013 році збільшили свою структуру це: машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі) порівняно з 2012 роком, а група основних засобів до яких відносяться будинки, споруди та передавальні пристрої в 2013 році зменшили свою структуру порівняно з 2012 роком. Це пов’язано з тим, що загальний залишок основних засобів на кінець 2013 року більший ніж в 2012 році.

 

Середньорічна вартість основних засобів — середньорічна вартість засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і поступово частинами переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції. Середньорічна вартість основних засобів за 2 роки (2012 та 2013)показана в таблиці 6.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.007 с.)