ТОП 10:

Розрахунок собівартості зернаТаблиця 9

 

Найменування Обсяг виробництва, ц після доробки Реалізаційна ціна 1 ц, грн Оцінка по реалізаційним цінам, грн Сума витрат, грн Собівартість 1 ц зерна, грн
Зернові та зернобобові культури: - - Х Х
- пшениця озима 28,78 33,70
- ячмінь озимий 29,14 33,47
- кукурудза на зерно 28,00 34,16
- просо 29,70 31,55
- овес - - 24,61 35,76
- сорго на зерно - - - - 31,97 -
Технічні культури - - Х Х
- соняшник на зерно 32,48 33,45
- ріпак озимий - - - - - 33,06
Разом - - - - - - Х Х

 

6.Фінансові результати:

Баланс складається з двох частин: Активу, де представлені господарські засоби, і Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом бухгалтерського Балан-су є стаття (активна чи пасивна).
За вищезазначеним стандартом Актив Балансу складається з трьох розділів:
І. Необоротні активи.
II. Оборотні активи.
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Пасив Балансу складається з п'яти розділів:
І. Власний капітал.
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення.
III. Поточні зобов’язання і забезпечення.
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та группами вибуття.
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Оскільки у Балансі відображаються активи (ресурси, контрольовані підприємст-вом в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому), зобов'язання (заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікує-ться, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди) та власний капітал (частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань), то підсумок Активу Балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу, тобто Пасиву Балансу.
Статті бухгалтерського Балансу - це показники, що відображають стан на відпо-відну дату окремих видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення. Кожна стаття Балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті. Загальним принципом оцінки засобів для Балансу є оцінка за їх фактичною собівартістю.

Актив Балансу

І розділ Активу Балансу «Необоротні активи»

Сума необоротних активів в 2012 році дорівнювала 6484,0 тис. грн, а в 2013 році – 5976,0 тис. грн,що менше ніж в 2012 році на 508,0 тис. грн.

ІІ розділ Активу Балансу «Оборотні активи»

Оборотні активи в 2012 році склали 5998,0 тис. грн, а в 2013 році – 887,0 тис. грн, що значно менше ніж в 2012 році на 5111,0 тис.грн.

Пасив Балансу

І розділ Пасиву Балансу «Власний капітал»

Стаття «Нерозподілений прибуток, непокритий збиток»видно, що як в 2012 так і в 2013рр, становив значну суму. В 2013 році, ця сума менша ніж в 2012 році на 26,0 тис.грн.

Звіт про фінансові результати (П(С)БО 1) — звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Звіт про прибутки і збитки - одна з основних форм бухгалтерської звітності (форма № 2), яка характеризує фінансові результати діяльності організації за звітний період і містить дані про доходи, витрати і фінансові результати в сумі наростаючим підсумком з початку року до звітної дати.

З нашого звіту по фінансовим результатам прибуток в 2012 році дорівнював 89,0 тис. грн, а в 2013 році – 26,0 тис. грн, що значно менше ніж в 2012 році на 63,0 тис. грн. Але при цьому збитків в 2013 році ми не зазнали. Операційні витрати в 2013 році були більшими ніж в 2012 році на 11928,0 тис. грн. Все ці зміни відбуваються, через розширення селянського фермерського господарства «Кристал».

 

Таблиця 1Г-Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

№п/п Назва показника 2012р. 2013р.
1. Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у діючих оптових цінах підприємства без ПДВ та акцизного збору, тис. грн.    
  Виробництво видів промислової продукції    
2. Фактично вироблено за звітний рік (в натуральних одиницях виміру)    
3. Вартість фактично випущеної продукції за звітний рік (товарний випуск) у діючих оптових цінах підприємства, тис. грн.    
4. Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ та акцизу), тис. грн.    
5. Наявність ОЗ на початок року (первісна вартість)    
  з них ОЗ, що належать до харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів    
  в тому числі:    
  земельні ділянки    
  капітальні витрати на поліпшення земель    
  будинки, споруди, передавальні пристрої    
  машини та обладнання    
  транспортні засоби    
  інструменти, прилади, інвентар і т. ін.    
6. Надійшло ОЗ у звітному році (всього, за кожним об’єктом обліку та за видом економічної діяльності)    
  - у т.ч. уведених в дію нових ОЗ (всього, за кожним об’єктом обліку та видом економічної діяльності)    
7. Вибуло ОЗ у звітному році (всього, за кожним об’єктом обліку та видом економічної діяльності)    
  - у т.ч. ліквідовано ОЗ (всього, за кожним об’єктом обліку та видом економічної діяльності)    
8. Наявність ОЗ за відрахуванням зносу (первісна вартість) (всього, за кожним об’єктом обліку та за видом економічної діяльності)    
9. Наявність ОЗ на кінець року (залишкова вартість) (всього, за кожним об’єктом обліку та за видом економічної діяльності)    
  - на початок року    
  - на кінець року    
  - амортизація (знос) ОЗ за рік    
10. Вартість ОЗ за даними податкового обліку на початок року (всього та за групами)    
  Збільшення вартості ОЗ (всього та за групами)    
  Зменшення вартості ОЗ (всього та за групами)    
  Вартість ОЗ на кінець року (всього та за групами)    
11. Використано амортизації за рік    
12. Наявність НА на початок року (первісна вартість) (всього, за кожним об’єктом обліку)    
13. Залишок НА на кінець року (всього, за кожним об’єктом обліку)    
14. Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (за період з початку року), осіб    
15. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб    
16. Фонд оплати праці штатних працівників    
  У т.ч.    
  Фонд основної заробітної плати    
  Фонд додаткової заробітної плати    
17. Фонд робочого часу, людино-годин    
  Відпрацьовано, людино-годин    
18. Облікова чисельність штатних працівників на початок року    
  Прийнято    
  Вибуло    
  З них    
  - з причин скорочення штату    
  - за власним бажанням, звільнено за прогул, порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді    
  Облікова чисельність штатних працівників на кінець року    
19. Операційні витрати (разом)    
  З них    
  Матеріальні витрати    
  Витрати на оплату праці    
  Відрахування на соціальні заходи    
  Амортизація    
  Інші операційні витрати    
20. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    
21. Собівартість окремих видів продукції    
  Рентабельність окремих видів продукції    
22. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
23. Валовий прибуток (збиток)    
24. Фінансовий результат від операційної діяльності    
25. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування    
26. Фінансовий результат від звичайної діяльності    
27. Надзвичайні доходи (витрати)    
28. Чистий прибуток (збиток)    
29. Капітальні інвестиції (всього)    
  З них    
  - у капітальне будівництво    
  - у придбання машин та обладнання    
  - на капітальний ремонт    
  -в нематеріальні активи    
30. Капітальні інвестиції за джерелом фінансування    
  - Державний бюджет    
  - Місцевий бюджет    
  - власні кошти    
  - кредити банків    
  - кошти іноземних інвесторів    
  - кошти вітчизняних інвесторів    
       
  БАЛАНС    

 


СФГ "КРИСТАЛ". Тарутинский район. Одесская область

Начало формы

Конец формы

СФГ "КРИСТАЛ". Тарутинский район. Одесская область

СФГ "КРИСТАЛ"


Адрес: ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВИНОГРАДІВКА ВУЛ. 26 СЕРПНЯ БУД. 96
Директор: ЧЕРНЄВ САВА СТЕПАНОВИЧ
Вид деятельности: ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.005 с.)