Міжнародно-правовий захист прав людиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародно-правовий захист прав людиниЗахист прав людини. Значення міжнародного захисту прав людини для сучасних міжнародних відносин. Основні категорії прав людини – громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні. Статут ООН про захист прав людини. Розвиток принципу захисту прав людини в універсальних та регіональних договорах. Класифікація договорів з прав людини та міжнародні стандарти в цій області. Статут ООН як джерело зобов’язань держав здійснювати міжнародне співробітництво і сприяти розвитку захисту прав людини. Міжнародний білль про права – Загальна декларація прав людини, 1948 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, 1966 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. Документи, які направлені на попередження та покарання за вчинення злочинів проти людяності: Конвенція про попередження злочину геноцид та покарання за нього 1948 р., Конвенція про попередження злочину апартеїд та покарання за нього 1973 р., Конвенція про незастосування строку давності до військових злочинів і злочинів проти людяності 1968 р., Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Конвенція проти тортур та інших жорстоких або принижуючих людську гідність видів покарань 1984 р.

Договори, які мають за мету захист індивідів від дискримінації (конвенція про боротьбу з дискримінацією в освіті 1960 р., Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації щодо жінок 1979 р.). Угоди, які присвячені співробітництву держав щодо досягнення позитивних результатів щодо забезпечення прав людини - Конвенція про рівну винагороду чоловіків та жінок за однакову працю 1951 р., Конвенція про громадянство одруженої жінки 1957 р., Конвенція про політичні права жінок 1959 р. та інші. Конвенції, які приймаються спеціальними організаціями системи ООН (МОП, ЮНЕСКО). Роль документів неконвенційного характеру, які приймаються міжнародними форумами з прав людини.

Механізми міжнародного співробітництва в області прав людини. Органи ООН, які займаються правами людини. Комісія ООН з прав людини. Підкомісія щодо сприяння і захисту прав людини. Діяльність спеціальних організацій системи ООН, зокрема МОП, ВООЗ, ЮНЕСКО в області прав людини.

Експертні органи, які створені на основі спеціальних договорів в області прав людини. Комітет з прав людини, Комітет по економічним, соціальним і культурним правам, Комітет по ліквідації расової дискримінації, Комітет з прав дитини, Комітет проти тортур, Комітет по ліквідації дискримінації проти жінок. Регіональне співробітництво з питань прав людини. РЄ, ОАД, ОАЄ, ОІК. Робота ОБСЄ по забезпеченню захисту прав людини. Захист прав людини в СНД. Механізми міжнародного контролю за дотриманням прав людини. Процедури розгляду скарг. Процедура 1503 Верховний комісар з прав людини. Європейський суд з прав людини. Закон України “Про виконання рішень Європейського суду з прав людини”. Захист прав людини в законодавстві України.

 

Тема

Право зовнішніх зносин

Поняття дипломатичного права. Державні органи зовнішніх зносин. Віденська конвенція про дипломатичні зносини1961 р. Склад та функції дипломатичного представництва. Початок і припинення дипломатичної місії. Агреман. Вірчі грамоти. Дипломатичний корпус. Імунітети і привілеї дипломатичного представництва та його персоналу. Спеціальні місії. Конвенція про спеціальні місії 1969 р. Віденська конвенція про представництво держав щодо їх відносин з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р. Конвенція про привілеї та імунітети ООН 1946 р., Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН. Посадові особи міжнародних організацій. Законодавство України про дипломатичну службу.

Затвердження інституту консулів в Греції та Римі. Інститут консульського права. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р. Законодавство України про консульську службу України. Роль звичаю в консульському праві. Встановлення консульських зносин і відкриття консульств. Консульський округ. Екзекватура. Консульський патент. Категорія консульських посадових осіб. Консульський корпус. Двосторонні консульські конвенції. Консульські функції. Консульські привілеї і імунітети і їх відмінність від дипломатичних. Інститут почесних консулів.

Тема

Право міжнародних договорів

 

Поняття та джерела права міжнародних договорів. Кодифікація права міжнародних договорів. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями та між міжнародними організаціями 1986 р. Національне законодавство і право міжнародних договорів. Україна і право міжнародних договорів. Поняття та юридична природа міжнародного договору. Класифікація міжнародних договорів за об’єктом і колом Укладення міжнародних договорів. Повноваження і уповноважені. Підготовка та прийняття тексту договору. Встановлення автентичності тексту договору. Способи вираження згоди на обов’язковість договорів. Застереження до міжнародних договорів. Реєстрація та публікація міжнародних договорів. Вступ договору в силу. Дія (застосування) міжнародних договорів. Тимчасове застосування договорів. Дія (застосування) договорів в часі, просторі і за колом. Договори і треті держави або треті міжнародні організації. Право на укладення міжнародних договорів як одне з основних прав суб’єктів міжнародного права. Органи держави та інших суб’єктів міжнародного права, які мають право на укладання договору від імені суб’єкта в цілому. Повноваження та уповноваженні на укладання міжнародних договорів. Укладення міжнародного договору. Стадії укладення міжнародного договору.: договірна ініціатива, підготовка тексту договору, переговори як основний метод погодження тексту договору.. особливості складання тексту договору при різних формах переговорів: звичайним дипломатичним шляхом, на міжнародних конференціях і в міжнародних організаціях. Прийняття тексту договору та його форми. Встановлення автентичності тексту договору. Парафування. Способи виразу згоди суб’єктів міжнародного права на обов’язковість міжнародного договору. Підписання та його форми. Ратифікація. Затвердження, прийняття, згода. Акт офіційного підтвердження. Обмін документами. Приєднання до договору. Обмін та депонування ратифікаційних грамот та інших документів. Юридичне значення актів органів державної влади України про вираз згоди на обов’язковість міжнародних договорів. Значення ст.. 18 Віденських конвенцій 1969 р. та 1986 р. в укріплення міжнародного правопорядку. Поняття застереження до міжнародних договорів. Процедури заявлення застережень, прийняття, заперечення проти застережень, зняття застережень і заперечень. Юридично дійсне заперечення і заперечення проти нього. Депозитарій та його функції. Українське законодавство про порядок збереження договорів. Реєстрація договору. Публікація (промульгація) договору.

Поняття недійсності міжнародних договорів. Презумпція дійсності міжнародного договору. Підстави дійсності міжнародних договорів. Дійсність договору і подільність його положень. Положення внутрішнього права держави і недійсність договорів. Спеціальні обмеження повноважень представника держави або міжнародної організації і дійсність договорів. Підстави недійсності договору: помилка, обман, підкуп представника, примус представника, примус держави шляхом застосування сили або погрози застосування сили. Норми jus cogens і дійсність договорів. Соціальні революції і проблема дійсності міжнародних договорів. Принцип естоппель і проблема дійсності договорів. Наслідки недійсності міжнародних договорів.

Поняття зупинення міжнародних договорів. Загальні підстави припинення договору. Закінчення строку дії міжнародних договорів. Настання умови. Визначеної в договорі. Виникнення нової імперативної загального міжнародного права (jus cogens) та її вплив на дію міжнародного договору. Суттєве порушення міжнародного договору як підстава припинення дії договору. Наступна неможливість виконання договору як підстава припинення договору. Припинення існування та інші зміни статусу суб’єкта міжнародного права-учасників договору. Виконання міжнародних договорів як підстава для їх припинення. Докорінна зміна обставин в (rebus sic stantibus). Денонсація та відміна міжнародного договору. Призупинення дії міжнародного договору. Розрив дипломатичних та консульських відносин та їх вплив на дію міжнародного договору. Вплив війни на дію міжнародних договорів. Процедури припинення та призупинення дії міжнародних договорів: міжнародні процедури, внутрішньодержавні процедури. Наслідки припинення та призупинення дії договорів.

Поняття та цілі тлумачення. Принципи тлумачення. Види тлумачення за суб’єктами, що тлумачать. Способи тлумачення. Засоби, які застосовуються при тлумаченні. Розширене та обмежене тлумачення міжнародних договорів. Тлумачення договорів, автентичність яких встановлена на двох або кількох мовах.

 

Тема

Право міжнародних організацій та конференцій

 

Поняття та джерела права міжнародних організацій. Принципи права міжнародних організацій. Міжнародні договори як основні джерела права міжнародних організацій. Звичаєві норми. Поняття внутрішнього і зовнішнього права міжнародних організацій. Поняття міжнародної організації. Ознаки міжнародних міждержавних організацій. Класифікація міжнародних організацій. Порядок створення міжнародних організацій: прийняття статутних документів, створення матеріальної структури, початок функціонування органів. Припинення існування організацій. Правова природа міжнародних організацій. Міжнародні організації і суверенітет держави. Договірна основа. Правосуб’єктність міжнародних організацій. Їх договірна правоздатність, відповідальність. Компетенція міжнародних організацій. Поняття компетенції. Повноваження і функції. Теорії “іманентної” компетенції і компетенції, що мається на увазі. Членство в міжнародних організаціях. Повноправні члени і члени з обмеженими правами. Члени-засновники і члени, що приєдналися. Критерії вступу в члени і порядок вступу. Припинення членства в міжнародних організаціях. Виключення з членства. Призупинення членства. Органи міжнародних організацій. Поняття органу. Компетенція органу. Класифікація. Прийняття рішення міжнародними організаціями. Поняття рішення. Процес формування рішення. Способи їх прийняття. Нормотворчість міжнародних організацій. Безпосередня правотворчість і допоміжна роль в нормотворчому процесі. ООН. Цілі і принципи ООН. Членство в ООН. Вступ до ООН, Виключення із членів. Призупинення прав та привілей. Система органів ООН. Правовий статус головних органів. Головні органи ООН. ГА ООН, її компетенція та функції.

Рада Безпеки ООН. Склад, повноваження та функції. Рішення Ради Безпеки ООН. Склад, повноваження та функції. Рішення РБ, процедури прийняття, ЕКОСОР (загальна характеристика). Міжнародний суд ООН. Рада з опіки. Подальші перспективи існування Ради. Секретаріат ООН. Функції. Міжнародні посадові особи, їх статус. Генеральний секретар ООН. Його роль в діяльності ООН. Допоміжні органи.

Статут ООН – універсальний міжнародний договір. Застереження до Статуту і перегляд Статут. Проблеми реформи ООН. Система ООН. Складові системи. Спеціалізовані установи ООН. Зв'язок спеціалізованих установ з ООН. Загальна характеристика цілей і структури спеціалізованих установ соціального характеру (МОП, ВООЗ), культурного і гуманітарного характеру (МИРР, МВФ, МФК), організацій в області сільського господарства (ФАО, ІФАД), в області транспорту і зв’язку (ІКАО, ІМО, ВПС, ВСЕ), в області мете реології (ВМО). Інші міжнародні організації, пов’язані з ООН (загальна характеристика цілей та структури): МАГАТЕ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП.

Міжнародні регіональні організації. Умови їх правомірності у відповідності до Статуту ООН. Загальна характеристика (створення, мета і принципи: членство, основні органи, їх забезпечення). ОАД, Асоціація держав Південно-Східної Азії, СНД, Рада Європи, ОБСЄ. Міжрегіональні організації ОІК. Міжнародні неурядові організації, їх поняття та роль в міжнародному праві. Консультативний статус при ООН і інших організацій.

 

Тема

Мирне вирішення спорів

 

Поняття засобів мирного вирішення спорів. Гаазькі конвенції про мирне вирішення міжнародних зіткнень 1899 та 1907 рр. Загальний акт про мирне вирішення міжнародних спорів 1928 р. Статут ООН. Манільська декларація про мирне вирішення спорів та інші акти. Системи мирних засобів вирішення спорів: переговори та консультації, їх місце в системі засобів мирного вирішення спорів. Переваги дипломатичних перед іншими засобами. Факультативні та обов’язкові консультації. Добрі послуги та посередництво: спільне та різне. Слідча та погоджувальна процедури: спільне та різне. Порядок їх формування і функціонування. Закріплення слідчої та погоджувальної процедури в міжнародно-правових актах. Декларація ГА ООН по встановленню фактів 1991 р.

Міжнародний арбітраж. Постійний та разовий арбітраж. Порядок їх формування. Постійна палата третейського суду. Компетенція та склад. Міжнародні судові процедури. Особливості. Міжнародний суд ООН. Порядок судочинства. Консультативні рішення суду. Міжнародний трибунал по морському праву, порядок його створення та діяльності. Економічний суд СНД. Склад суду та порядок розгляду спорів.

Механізм мирного вирішення спорів міжнародними організаціями. Мирне вирішення спорів в рамках ООН. Система врегулювання спорів в рамках ОБСЄ. Процедури мирного вирішення спорів в ЛАД, ОАЄ, ОАД.

 

ТемаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.008 с.)