КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ5 основых:

1)появл. В нач.90-х годов (закон-ой власти)

2)отнесение прокуратуры к испол-ой власти

3)начало с 2002 г. – к суд-ой ветви власти

Прокуратура подчиняется суду

4)к надзорной ветви власти ст.6 КУ

5)обнесено к самостоятельной системе, не входящей ни в одну ветвь власти.

 

 

7акти ГПУ

Приказы – найболее важные положения, определяющие приоритеты прокурорской деятельности и построение прокурорской системы

Указания – содержат перечень действий по конкретним делам находящиеся в произвожстве нижестоящих прокуратур

Инструкции – процедурние документы определяющие порядок осуществления тех или иных действий в ходе реализации основных направлений деятельности прокуратур

Розпорядження — це документ, який видається посадовими особами, державними органами, установами, підприємствами в межах їх компетенції й має обов’язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та підлеглих установ, яким адресовано розпорядження.

 

 

Структура прокурорсько-наглядові правовідносини

Прокурорсько-наглядові повноваження — відносини, які виникають між прокурором та юридичними і фізичними (посадовими) особами в процесі здійснення нагляду за додержанням та виконанням Конституції України та законів.

Об’єкт прокурорського нагляду — сукупність юридичних та фізичних осіб, на яких розповсюджується компетенція прокуратури (ст. 1 Закону України “Про прокуратуру”).

Суб’єкт прокурорського нагляду — посадова особа органу прокуратури, яка діє відповідно до своєї компетенції (ст. 56 Закону “Про прокуратуру”, КПК України).

 

 

Завдання прокуратури

Дiяльність органів прокуратури спрямована на всебічне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку. Завдання органів прокуратури полягають у захисті від неправомірних посягань:

1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав та національних груп і територіальних утворень;

2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;

3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування (ст. 4 закону України "Про прокуратуру").

4) собственности

5) обеспечение точного, неукоснительного соблюдения законов на тер украины

 

 

Принцыпы

Організація та діяльність органів прокуратури України базується на певних принципах. Основні принципи організації та діяльності прокуратури закріплені у ст. 122 Конституції України та ст.6 Закону “Про прокуратуру”.

Принципи організації і діяльності прокуратури

Органи прокуратури України:

1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим;

2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їх органів;

3) захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;

4) вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.

СИСТЕМА: ПО НАПРАВЛЕННОСТИ

1)организационные 2)универсальные 3)функциональные

ПО ТИПУ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

-закон. Опред-е -доктринальные -закрепл.в приказах ГенПР.

 

12 централізація – підпорядкованість, одна діяльність, кадрові питання

Сувора підпорядкованість органів прокуратури по вертикалі, яка ґрунтується на принципі централізації прокурорської системи, є не лише фактором виконавської дисципліни, що само по собі важливо в діяльності прокуратури. Вона гарантує, що будь-який акт прокуратури має відповідати закону, наказам Генерального прокурора. Для скасування незаконного, необґрунтованого рішення, що його прийняв прокурор нижчого рівня, відповідному керівникові органу прокуратури надано право одноособове розв'язати це питання.

 

 

Єдність

Закріплений п.1 ст.6 Закону - комплексний галу­зевий (організаційно-функціональний) принцип, сутність якого по­лягає в тому, що кожна ланка прокурорської системи, кожен прокурор діє в межах своєї компетенції, виступає як представник єдиної сис­теми прокурорських органів, зберігаючи передбачену законом са­мостійність у прийнятті рішень.

Суть принципу єдності полягає в тому, що кожний орган прокуратури, її посадові особи діють у межах своєї компетенції, виступаючи як представники єдиної системи прокурорських органів.

Це - важлива структурна ознака, оскільки внаслідок цього забезпечується єдність завдань, що стоять перед прокурорами різних рівнів, загальність методів, форм їх діяльності з основних напрямів роботи, а також засобів реагування на порушення закону. Здійснюючи нагляд за виконанням законів, органи прокуратури вживають заходів щодо усунення порушень закону, поновлення порушених прав і притягнення в установленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення, виходячи з єдності мети й завдань, що стоять перед прокуратурою.

Взаемозаміннність- прокурор вищого рівня-ф-ї прокурора нищого рівня

Правонаступництво

Втручання в справи підлеглих

 

Одноособовість і колегіальність

Грунтуеться на принципі единоначальность – одноособове прийняття рішень прокурором , в межах компетенції

Колегіальність- вирішення найважливіших специфічних питань( колегії,координаційні начади, міжвідомчі наради, атестаційні комісії, науково-методична рада, оперативгі наради, всеукраїнська конференція працівників прокуратури)

 

Незалежність

Незалежність прокуратури означає, що всі прокурори здійснюють свої повноваження незалежно від органів державної влади й самоорганізації населення, політичних партій і громадських об'єднань. Конституційний Суд України визнав, що зі способу призначення Генерального прокурора України на посаду та звільнення його з посади не випливають відносини підпорядкованості органів прокуратури України іншим органам державної влади, зокрема тим, які здійснюють повноваження щодо призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора України. Для ефективного виконання прокуратурою правозахисної ролі законодавством передбачено гарантії незалежності та повноваження, що значно відрізняють її від інших правоохоронних органів. Втручання органів державної влади, посадових осіб, засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій та їх представників у діяльність прокуратури з нагляду за додержанням законів або з розслідування діянь, що містять ознаки злочину, заборонено.

 

Законність

Органи прокуратури здійснюють свої повноваження на підставі додержання конституції та законів

Прокурор має діяти в межах своєї компетенції, без втручання у сферу законної діяльності органів і в ту діяльність, котра безпосередньо не регулюеться законом і де неможливо застосувати суто правові критерії оцінки такої діяльності

Невиконання інших принципів – його порушення

КПУ Стаття 9. Законність

1. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

2. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

 

Захисту

Принцип захисту прав і свобод громадян реалізується на засадах їх рівності перед законом незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак.

Не були порушені чи обмежені права,свободи і законні інтереси громадян.

Людина – найвища соціальна цінність

п2.ст.20 КПУ Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника.

 

Невідворотності покарання

Органи прокуратури вживають заходів щодо усунення порушенб законів,від кого б вони не виходили, поновлення порушених праві притягнення до відповідальності осіб

Ефективність роботи прокурорської системи

За злочин-покарання , всі злочини повинні буті розкритими

Принцип невідворотності кримінальної відповідальності виявляється у тому, що: 1) кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна понести кримінальну відповідальність; 2) така особа не може бути покарана за один і той самий злочин двічі (ч. 3 ст. 2 КК).

 

Гласності СТ.27 КПУ

Це функ­ціональний міжгалузевий принцип, згідно з яким органи прокуратури діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

Принцип гласності полягає в тому, що прокуратура інформує державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо його зміцнення. Реалізація цього принципу характерна для здійснення нагляду майже у всіх його напрямах, хіба що за винятком нагляду за додержанням законів органами, діяльність яких є переважно негласною. Прокурорські перевірки, їх результати, у тому числі заходи щодо усунення виявлених порушень закону і притягнення винних до відповідальності, як правило, стають відомими усій громадськості. У багатьох випадках прокурори використовують засоби масової інформації, виступаючи у них з повідомленнями про виявлення порушень закону і вжиті у зв'язку з цим заходи або, надаючи відповідні матеріали кореспондентам.

Для реалізації принципу гласності ч.1 ст.2 Закону передбачає щорічне інформування Верховної Ради України Генеральним прокурором про стан законності та правопорядку у державі та про виконану роботу щодо її зміцнення.

 

 

Позапартійність

Принцип позапартійності сформульований у ч. 2 ст.6 Закону “Про прокуратуру” — працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів. Це означає, що прокурорські працівники не можуть бути членами громадських об’єднань, які переслідують політичні цілі, та брати участь в їх діяльності. Створення та діяльність таких громадських об’єднань, їх організацій в органах прокуратури не припустимі.

ПРИНЦИП ДЕПО­ЛІТИЗАЦІЇ, тобто політичної незалежності прокурорської системи (позапартійність прокуратури та її працівників). Він сформульований у ч.2 ст. 6 Закону і передбачає, що працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій та рухів. Окрім цього, у відповідності із Законами "Про об'єднання громадян" (ч.2 ст.4) та "Про політичні партії" (ч.8 ст.6) створення і діяльність осередків політичних партій в органах прокуратури забороняється. Про­курори і слідчі у своїй професійній діяльності не зв'язані жодними рішеннями будь-яких політичних об'єднань.

 

21. система органов прокуратури

- упорядоченная совокупность специальносозданных прокурорских органов, взаимодействующих и взаимосвянных друг с другом, обьеденённых едиными задачами, целями и полномочиями во главе с ГПУ(приспособленность к админ-тер деления)

Звено прокурорской системы – совокупность прокурорских органов наделенных определёнными полномочиями процессуального или надзорного характера, компетенция которых распространяеться на равные админ-тер еденицы 1 звено –ГПУ 2- обласные, г.КИЕВА и СЕВАСТОПОЛЯ, днепровская экологическая, военн 3 районные, межраённые , городские, районные в городах с делением,природоохранные экологические транспортные,

Структура ГПУ

Генеральний прокурор України.

Перший заступник Генерального прокурора України.4 Заступники Генерального прокурора України, аппарат гпу

Головне управлыння нагляду за додержанням зпконносты органами якы проводять оперативно-розшукову двяльнысть,дызнання та досудове слыдство.

Головне управлыння захисту прав ы свобод громадян та ынтересыв держави

Управління нагляду за розкр. Крим справ , міжнародно-пр управління

Перший відділ Відділ пр. забезпечення Пресс служба академія при ГПУ , прийому громадян, фінансування та буг обліку

 

ГПУ його повноваження

1) спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;

2) призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України;

3) затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання;

4) призначає за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим прокурора Автономної Республіки Крим;

5) призначає заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів;

6) відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено Законом України «Про прокуратуру»;

7) відповідно до законів України видає обов'язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції;

8) присвоює класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури. Вносить подання Президенту України про присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів. Вказівки Генерального прокурора України з питань розслідування є обов'язковим для виконання всіма органами дізнання і досудового слідства.

 

ГПУ призначення звільнення

Назначаеться ПУ по согласования с ВРУ- может быль высказано недоверие

Основания увольнения:вотум недоверия ВРУ,по состоянию здоровью, истечение срока, несоотвецтвие должности, вступление в силу обвинительного приговора, утрата гражданства, заявление

 

Обласные прокуратуры

Прокуратуры областейг.Киева и Севастополя, прокуратура АРКи днепровская экологическая

Задачи – обеспечение целосности прокурорской системы, путём установления и поддержания управленческих связей между ГПУ и подчинёнными прокуратурами

Выполняют системостабилизирующюю роль, обеспечивая целосность и стабильность всей прокурорской системы.

Структура – уменьшенная копия ГПУ с заменой главных упр – управлениями , ……

Разграничивают полномочия между раёнными, городскими на основе уровня подчинения поднадзр=орных субьектов

Ф-и – надзор за соблюдением и применением законов, корд деят и надзор за деят, контроль за исполнением задач нижестоящих прокуратур

 

 

Районные

Представляют собой подавляющее большенство огрнанов прокур-ой системы УКР., на ней взлагаетсяОколо 80% нагрузки прок-ой системы.

Состав: Про-к района, прокуроры прокуратуры, (зам, заместители)

Напр деят – надзор за соблюдением законности, и применением законов, за исполнением судебных решений

Не структурируються.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.007 с.)