Прокурорський нагляд за додержанням екологічного законодавства.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прокурорський нагляд за додержанням екологічного законодавства.Згідно наказу ген. Пр-ра укр. Від 3/2гн 04.10.11 Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин.

3. Правозахисну діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища передусім спрямувати на:

- збереження, використання, охорону та відтворення природних ресурсів, а саме: об’єктів природно-заповідного фонду, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів, тваринного і рослинного світу, морського середовища, територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони;

- захист життя і здоров’я громадян, навколишнього природного середовища від негативного впливу господарської та іншої діяльності, особливо при поводженні з токсичними, радіоактивними й іншими небезпечними для довкілля речовинами, побутовими, промисловими відходами, у тому числі при їх ввезенні, транспортуванні та захороненні на території України;

- відшкодування збитків, заподіяної природним ресурсам унаслідок порушення природоохоронного законодавства, нецільового використання бюджетних та інших коштів, виділених на охорону довкілля, ліквідацію наслідків екологічного забруднення, природних і техногенних явищ та їх попередження.

!!!Прокурорам обласного рівня у межах визначеної компетенції організовувати належну взаємодію з Дніпровським екологічним прокурором з питань правозахисної діяльності в межах річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, гідротехнічних та інших водогосподарських об’єктів.( додержання водоохоронного та екологічного законодавства в діяльності на зазначеній території фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, підпорядкованості та належності а також суб’єктів господарювання, які здійснюють скиди безпосередньо у річку Дніпро, її водосховища та Дніпровсько-Бузький лиман;)

!!Спеціалізованим прокурорам з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері правозахисну діяльність здійснювати, як правило, на об’єктах, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також при використанні земель природно-заповідного, водного фонду, лісогосподарського призначення, в органах державного контролю, діяльність яких поширюється на кілька адміністративних районів.

 

 

Основні напрямки прокурорського нагляду за додержанням констит прав громадян.

Основними напрямками наглядової діяльності щодо захисту прав і свобод людини і громадянина є: оплата та охорона праці, охорона здоровя, соц. Та пенсійне забезпечення, права і свободи осіб які потребують держ підтримки та допомоги, виконання законів у сфері запобігання та протидії корупції.

Стаття 3 Основного Закону вперше в історії України затвердила положення про визнання людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності та безпеки в Україні найвищою соціальною цінністю. Саме тому в Україні почалось інтенсивне оновлення нормативно-правової бази, спрямованої на забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

До того ж Верховна Рада України розширила кількість функції органів прокуратури. Так, 8 грудня 2004 р. ВР України доповнила ст. 121 Конституції п. 5 такого змісту: «нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами».

Покладення на прокуратуру України такої функції може свідчити лише про суттєве посилення в сучасних умовах її правозахисної ролі. Ця норма Конституції забезпечить розвиток та підсилить дію Закону України «Про прокуратуру» норм і принципів міжнародного права, які закріпляють значення дотримання прав і свобод людини та громадянина як фундаментальної підстави життя демократично-правової держави.

Прокурорський нагляд за додержанням прав осіб, які потребують підвищеного соціального захисту.

приоритетные направления про-го надзора опре-ся соц-економ ситуацией в го-стве. однако существуют направления с постоянной актуальностью

В соц-ной сфере:

-Соблюдение законодавства в сфере охрани прав несовершеннолетних

-защита прав инвалидов лиц пострадавши в Черноб. Катастрофе

-надзор за соблюдением з-в образовательной сфере.

 

 

Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про порядок розгляду звернень громадян.

Згідно наказу ген прок у «9 гн 21.06.11 Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України»

Забезпечення розгляду звернень у суворій відповідності з вимогами інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури у. згідно інструкції: від-сть за своєчасний і якісний розгляд звернень покладається на керівників структурних підрозділів ГПУ, пр.-ри АРК, областей, м києва і севастополя військових про-р регіонів та військово-морських сил, міських, районих, міжрайонних. По кожному зверненю в прокуратурах усіх рівнів може бути виконана одна з дій:

- прийнято до розгляду, долучено до скарги що раніше надійшла або до матеріалів к\с

У разі припинення в про-рі розгляду звернення відповідно до ст. 8 зу про звернення громадянко воно за належністю направляється прокурору вищого рівня з необхідними для вирішення матеріалами та повідомленями про це автора.

Зверненя громадян, службових та ін. осіб вирішується протягом 30 діб від дня надходження а ті що не потребують додаткового вивчення і перевірки 15 днів.

Зверненя може бути усним чи письмовим, надіслано поштою або передано громадянином до відповідної прокуратури особисто чи через уповноважену особу. У зверненні має бути зазначено ініціали, місце проживання, суть порушеного питання , зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати.

Забезпечити розгляд звернень і особистий прийом громадян у суворій відповідності з вимогами Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, яку затвердити і ввести в дію цим наказом.

Вимога прокурора про проведення перевірок і ревізій, використання спеціалістів при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів.

п3) ст.20 ЗУ:ПОВНОВАЖЕННЯ прок-ра:- вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;

Посадові особи та громадяни повинні зявитися за викликом прокурора й давати пояснення щодо обставин, які зясовує прокурорська перевірка.

Виконання обґрунтованих законом вимог прокурора не може бути пов’язане з будь-якими умовами й здійснюється в строки, передбаченні законом або погодженні зпрокурором. Документи та інформацію необхідні органам прокуратури для здійснення покладених на неї наглядових функцій, надають безоплатно. Невиконання без поважних причин законих вимог прокурора й ухилення від явки в прокуратуру тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. У ст. 1855 кодексу у про адм. Правопорушення передбачено адм. Відпов посадової особи за невиконання законних вимог прокурора про проведення перевірки або ревізії діяльності підпорядкованих підприємств, про надання необхідних матеріалів.

Надсилається вимога до спеціалістів в його галузі за якою проводиться перевірка.

 

 

ПОДАННЯ ПРОКУРОРА

Стаття 23. Подання ЗУ

Подання - це акт реагування прокурора на виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) щодо: (Подання ґрунтується на матеріалах прокурорської перевірки, а підставою для його внесення є виявлені факти порушень і, як правило, стосуються групи таких порушень.)

1) усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли;

2) притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності;

3) відшкодування шкоди;

4) скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із законом;

5) припинення незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових осіб.

Подання може бути внесено Прем’єр-міністру України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствам та іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, військовим частинам, громадським об’єднанням, органам державного нагляду (контролю), посадовим і службовим особам цих органів, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичним особам - підприємцям.

 

Відповідний прокурор має бути повідомлений про результати розгляду подання та вжиті заходи у визначений ним строк, що обчислюється з дня отримання подання та не може бути меншим 10 днів.

 

Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день його розгляду прокурору, який вправі особисто взяти участь у засіданні цього органу.

 

У разі відхилення подання в цілому чи частково або неповідомлення прокурора про результати розгляду подання, а також якщо подання не вносилося, прокурор може звернутися до суду щодо:

1) визнання незаконним нормативно-правового акта відповідного органу повністю чи в окремій його частині;

2) визнання протиправним рішення чи окремих його положень і щодо скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень;

3) визнання протиправними дій чи бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій.

 

Для звернення прокурора з позовом до суду встановлюється 15-денний строк, що обчислюється з дня одержання повідомлення про відхилення подання або в разі неповідомлення прокурора про результати розгляду подання з дня закінчення визначеного прокурором строку для його розгляду.

 

78. ВЖИТТЯ ПРОК_ОМ ЗАХОДив ДО ПРИТЯГНЕННЯ АДМ.ЦИВ ВИДП_ТИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.006 с.)