Зміст навчальної дисципліни за темамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст навчальної дисципліни за темамиТема 1. Сутність і види податків

 

Сутність податків. Визначення податків, їх ознаки як економічної категорії. Поняття податку та збору.

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки та соціальної сфери. Дискусійні питання функцій податків.

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних доходів. Податковий метод формування доходів дер­жави як основний в умовах ринкової економіки.

Загальні засади встановлення податків і зборів.

Елементи податку: платники податку; об’єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; порядок обчислення податку; податковий період; строк та порядок сплати податку; строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. Податкові пільги та порядок їх застосування.

Види податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. Спеціальні податкові режими.

Методи побудови податкових ставок. Базова (основна) ставка податку. Гранична ставка податку. Абсолютна та відносна ставки податку.

Податковий обов’язок. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування – податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за ознакою органів державної влади, які їх встановлюють – загальнодержавні та місцеві податки і збори. Класифікація податків залежно від способу їх стягнення – розкладні і окладні.

Види прямих податків. Реальні податки і особисті податки.

Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Специфічні та універсальні акцизи, їх види. Податок на додану вартість в системі універсальних акцизів. Види і призначення ми­та. Митна політика. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.

Структура податкових надходжень в складі доходів зведеного, державного та місцевого бюджетів.

 

Тема 2. Організація податкової системи

 

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура податкової системи України.

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови подат­кової системи. Рівень централізації валового внутрішнього про­дукту в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави.

Податкове законодавство України. Податковий кодекс України – основний документ, що регулює адміністрування податків та зборів, права та обов’язки платників податків, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Порядок та форми розрахунків і бюджетом.

Типи податкової системи: регресивна, прогресивна пропорційна

 

Тема 3. Державна податкова служба України

 

Державна податкова служба України. Історія формування державної податкової служби України. Організаційна структура органів державної податкової служби та їх основні завдання. Функції Державної податкової служби України. Функції середнього та базового рівня державної податкової служби України. Податкова міліція як складова частина органів державної податкової служби та її завдання.

Повноваження органів державної податкової служби. Фінансові та адміністративні санкції, які накладаються органами державної податкової служби. Обов’язки та відповідальність посадових осіб державних податкових органів, їх правовий та соціальний захист.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби.

 

Тема 4. Податкова політика в системі державного регулюванняекономіки

 

Податкова політика: поняття податкової політики та її на­прямки. Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність. Елементи принципу фіс­кальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати подат­ків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями.

Податкова полі­тика України в сучасних умовах. Податкова політика в системі державного регулювання економіки.

 

Тема 5. Податок на додану вартість

 

Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Соціально-економічне значення податку на додану вартість та його місце в непрямому оподаткуванні Україні. Поняття доданої вартості, методи її обчислення.

Платники податку на додану вартість та порядок їх реєстрації. Об’єкт оподаткування. Операції, що включаються в об’єкт оподаткування податком на додану вартість. Перелік операцій, що виключені з об’єкта оподаткування. Ставки податку на додану вартість.

Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів. Пільги по податку на додану вартість.

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті або відшкодуванню з бюджету. Звітний податковий період. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Порядок відшкодування податку на додану вартість з бюджету.

Строки сплати ПДВ. Порядок визначення суми податку на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України.

Податкова накладна як основний звітний податковий документ. Порядок складання податкової накладної. Порядок складання та терміни подачі податкової декларації з податку на додану вартість до податкового органу.

 

Тема 6. Акцизний податок

 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його введення в Україні. Акцизний податок в системі непрямого оподаткування.

Платники акцизного податку та порядок їх реєстрації. Об’єкт та база оподаткування акцизним податком. Операції,які звільняються від оподаткування та не є об’єктом оподаткування. Перелік підакцизних товарів та ставки податку.

Порядок обчислення податку з товарів вироблених на митній території України. Особливості обчислення податку за адвалерними ставками, алкогольних та тютюнових виробів. Порядок і строки сплати податку

Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України

Обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів.

Ввезення на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Складання та подання декларації акцизного податку.

Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Акцизні склади.

 

Тема 7. Мито

 

Мито в системі непрямих податків. Митна політика та її цілі.

Платники, об¢єктоподаткування та видимита. Поняття та методи визначення митної вартості. Порядок декларування митної вартості.

Країна походження товару. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

Єдиний митний тариф України. Митні ставки: тверді, процентні, комбіновані. Види процентних ставок: преференційні, пільгові та повні.

Тарифні пільги і преференції: звільнення від сплати мита, зниження рівня митного обкладення, обкладення митом при перетині кордону спеціальних митних зон, тарифні преференції, умовно-безмитне ввезення і вивезення.

Порядок нарахування та сплати ввізного мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

 

Тема 8. Податок на прибуток підприємств

 

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна характеристика прибутку як об'єкта оподаткування. Бюджетне значення податку на прибуток підприємств.

Платники і ставки податку на прибуток. Об'єкт та база оподаткування. Порядок визначення доходів та їх склад. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування. Порядок визнання доходів.

Склад витрат та порядок їхвизнання.Витрати, щовраховуються при обчисленніоб'єктаоподаткування.Собівартістьвиготовлених та реалізованихтоварів, виконанихробіт, наданихпослуг.

Витрати, що не враховуються при визначенніоподатковуваногоприбутку.Особливостівизнаннявитратподвійногопризначення.

Пільги та звільнення від оподаткування.

Податкові періоди.

Особливості оподаткування деяких видів операцій, товарів і платників. Оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій. Оподаткування страхової діяльності. Порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроко­вим контрактом. Поняття неприбуткової установи або організації та види їх доходів, які звільняються від оподаткування. Оподатку­вання нерезидентів. Особливості оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті. Оподаткування операцій з пов’язаними особами. Оподаткування операцій з тор­гівлі цінними паперами та деривативами. Оподаткування дивідендів та спільної діяльності на території України. Оподаткування операцій з бор­говими вимогами та зобов'язаннями.

Об’єкти амортизації. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації. Визначення вартості об’єктів амортизації.

Порядок обчислення і терміни сплати в бюджет податку на прибуток.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства.

 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб

 

Економічна основа оподаткування доходів фізичних осіб та його роль в умовах ринкових відносин.

Платники, об’єкт та база оподаткування. Поняття загального річного оподатковуваного доходу платника податку. Порядок визначення загального місячного оподатковуваного доходу.

Суми, що включаються до загального місячного оподатковуваного доходу. Суми, що не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу.

Податкові соціальні пільги, їх види та порядок застосування при обчисленні податку на доходи фізичних осіб.

Ставки податку.

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету.

Порядок подання звітності по податку на доходи фізичних осіб податковими агентами до державних податкових органів.

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та рухомого майна.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців від впровадження господарської діяльності та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. Спрощена система оподаткування фізичних осіб-підприємців.

Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами та іноземних доходів.

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації).

Податкова знижка. Право платникаподатку на податковузнижку тадокументальнеїх підтвердження. Переліквитрат, дозволених до включення до податковоїзнижки.

Порядок проведення річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб.

 

Тема 10. Фіксований сільськогосподарський податок

 

Фіксований сільськогосподарський податок як форма спрощеного режиму оподаткування для виробника сільськогосподарської продукції. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується фіксований сільськогосподарський податок.

Платники, об'єкт та база оподаткування податку.

Ставки фіксованого сільськогоспо­дарського податку.

Особливості оподаткування сільськогоспо­дарських виробників, які здійснюють сільськогосподарську дія­льність на гірських та поліських територіях.

Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами.

Порядок нарахування та строки сплати податку.

Порядок набуття та скасування статусу платника податку.

Порядок заповнення та подання Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку до податкових органів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.012 с.)