Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємстваРеорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств. Мета та завдання реорганізації підприємств. Різновиди реорганізації. Оцінка ефективності реорганізації підприємства.

Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання. Фінансовий механізм укрупнення підприємств. Визначення пропорції обміну корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи.

Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення. Фінансовий механізм розукрупнення підприємств.

Перетворення як особлива форма реорганізації. Роль перетворення в оптимізації фінансування підприємства.

Зміст і порядок складання реорганізаційної угоди. Передатний та розподільний баланси.

 

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

Фінансові вкладення підприємств, їх види та джерела формування. Диверсифікація фінансових вкладень. Види доходів від фінансово-інвестиційної діяльності.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств.

Поточні фінансові вкладення. Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства. Вкладення в боргові фінансові інструменти.

Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вкладення в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності. Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів. Динамічні та статичні методи оцінки. Метод дисконтування. Метод внутрішньої норми прибутковості. Показник дюрації.

Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права. Зміст фундаментального аналізу акцій. Показники, які використовуються у процесі фундаментального аналізу. Технічний аналіз акцій.

Методи оцінки фінансових інвестицій при відображенні їх у фінансовій звітності. Справедлива вартість фінансових інвестицій. Застосування методу ефективної ставки процента при оцінці фінансовий інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

 

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

 

Економічна сутність оцінки вартості підприємства. Необхідність, завдання та принципи оцінки вартості підприємства. Вартість підприємства і середньозважена вартість капіталу (WeightedAverageCostofCapital).

Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Дохідний підхід: метод дисконтування чистих грошових потоків, метод капіталізації доходу. Ставка дисконту та ставка капіталізації. Майновий (витратний) підхід. Ринковий (порівняльний) підхід в оцінці вартості підприємства: зіставлення мультиплікаторів і порівняння продажів.

Практична робота з оцінки вартості підприємства. Порядок здійснення оцінки. Звіт про оцінку вартості підприємства.

 

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Зовнішньоекономічна діяльність: зміст та різновиди зовнішньоекономічних операцій. Законодавче регулювання зовнішньоекономічних відносин. Порядок здійснення експортно-імпортних операції. Форми зустрічної торгівлі.

Розрахунки по експортно-імпортним операціям. Інструменти забезпечення платежів. Правила ІНКОТЕРМС. Зовнішньоекономічні ризики.

Укладання зовнішньо-торгівельних контрактів. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів. Зовнішньо-торгівельне посередництво.

Форфейтинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій.

Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій. Основа нарахування податків і платежів, які сплачуються у процесі митного оформлення вантажів.

Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

Суть та необхідність фінансового контролінгу. Основні завдання та функції фінансового контролінгу. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг. Організація фінансового контролінгу на підприємстві.

Координація як центральна функція контролінгу. Внутрішній аудит, консалтинг та методологічне забезпечення системи функцій контролінгу.

Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації.

Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Загальна схема та принципи бюджетування. Система бюджетів на підприємстві. Способи бюджетування. Бюджетний контроль та аналіз відхилень.

Методи контролінгу. Вартісний аналіз. Портфельний аналіз та сфера його застосування. Бенчмаркінг та його зміст. Аналіз сильних і слабких місць. Аналіз точки беззбитковості. Метод директ-костінг.

Методи фінансового прогнозування. Суб’єктивні (експертні) методи визначення прогнозу показників.

 

Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115 с.

2. Податковий кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України від 2.12.2010 № 436-IV // http://zakon.rada.gov.ua.

3. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

4. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 № 435-IV, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

5. Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р., зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

6. Про акціонерні товариства: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 17 вересня 2008 року № 514-VI із змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

7. Про банки і банківську діяльність: Закон України прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2000року №2156-111 із змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16 липня 1999року №996-ХІУ, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України прийнятий Верховною Радою України 14 травня 1992 року №2343-ХП із змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

10. Про захист економічної конкуренції: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 11.01.2001 року, зі змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16 квітня 1991 року, зі змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

12. Про інвестиційну діяльність: Закон України прийнятий Верховною Радою України 18 вересня 1991року №1561-ХП із змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

13. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України прийнятий Верховною Радою України 12 липня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua.

14. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 року №185/94-ВР, зі змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

15. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998 року № 351-XIV, зі змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

16. Про режим іноземного інвестування: Закон України прийнятий Верховною Радою України 19 березня 1998року, зі змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

17. Про фінансовий лізинг: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16 грудня 1997 року №723/97 зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

18. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами та доповнення // http://zakon.rada.gov.ua.

19. Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1280 // http://zakon.rada.gov.ua.

20. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93, зі змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

21. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затверджено наказом Міністерства економіки України від 17.01.2001 року № 10 // http://zakon.rada.gov.ua.

22. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджено Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.01 № 201 // http://zakon.rada.gov.ua.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції ” : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583).

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об’єднання підприємств": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

35. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. - К.: Знання -Прес, 2006. - 287 с.

36. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / В.І. Аранчій. – К.: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.

37. Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємств: Навчальний посібник / В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, О.Ю. Смолянська, Л.В. Черненко. – К.: ВД «Професіонал» 2004. – 240с.

38. Балабанов И.Т. Основыфинансовогоменеджмента/ И.Т. Балабанов. - М: Финансы и статистика, 1997. - 321 с.

39. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - 2-е изд., доп. / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 298 с.

40. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. -К.: "Либідь", 2002. - 348 с.

41. Біла О.Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / О.Г. Біла. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.

42. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / І.О. Бланк. – К.: Ельга, 2008. – 724с.

43. Волков О.І. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І.Волков, М.П. Денисенко. –К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 960 с.

44. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник / Я.В. Воловець. – К.: Алерта, 2006. – 199с.

45. Власова Н.О. Фінанси підприємств: Навч. Посібник / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.

46. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - 3-тє вид., стер. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - К.: Знання -Прес, 2006. - 423 с.

47. Зінь Е. А. Планування діяльності підприємства : підруч. / Е. А. Зінь, М. О. Турченюк. – К. : Професіонал, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8556-20-8

48. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. / І.В. Зятковський. – К.: Кондор - 2003. - 364 с.

49. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник: Курс лекцій / Г.Г. Кірейцев. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

50. Ковалева A.M. Финансыфирмы: Учебник / A.M. Ковалева, М.Г. Лапуста, Л.Г Скамай. - М.: ИНФРА-М, 2001.-254с.

51. Коваленко В. Н. Зовнішньоекономічна діяльність як напрям розвитку світогосподарськихзвязків: теоретичні основи, інструменти і заходи стимулювання / В. Н. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №18. – С. 28-32. – Бібліогр.: с.32

52. Кончина Н.В. Финансы предприятий: Учебник / Н.В. Кончина, Г.Б. Поляк, Л.П.Павлова и др.-М.: ЮНИТИ, 2000. - 265 с.

53. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. / М.Я. Коробов. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. -311с.

54. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник / Майорова Т.В. – К.: ЦУЛ, 2003. – 376с.

55. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – друге видання виправлене і доповнене / С.М. Онисько, П.М. Марич. – Львів: „Магнолія2006”, 2008. – с. 367.

56. ПоддєрьогінA.M.Фінанси підприємств: Підручник/ A.M.Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

57. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посібник / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2000.

58. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.

59. ФілімоненковO.С. Фінанси підприємств: Практикум / O.С. Філімоненков. - К: Ельга, 2003. - 212 с.

60. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / O.С. Філімоненков. - К.: Кондор, 2005. - 400 с.

61. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Г.І. Філіна. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

62. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч.посібник / М.Г. Чумаченко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.

63. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / І.О. Школьник, І.М.Боярко, Б.І. Сюркало; за ред. І.О. Школьник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301с.

Додаткова література

64. Порядок проведення досудової санації державних підприємств: Затверджено Постановою КМУ від 17.03.2000р. №515, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

65. Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25%, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію: Затверджене Наказом Фонду Державного майна України від 12.10.2001р. №1865, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

66. Адаменко М. Г. Перспективи використання системи контролінгу на підприємствах України / М. Г. Адаменко // Вісник ДДФА. – 2008. – №1. – С. 139-142.

67. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, - 1998. – 421с.

68. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К., - 1999. – т 1,2. – 386с.

69. Бердар М. М. Бюджетування у системі управління фінансовими ресурсами підприємств / М. М. Бердар // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №5. – С. 82-88.

70. Бойчук А. А. Контролінг як обліково-аналітична підсистема в інформаційно-аналітичній системі управління підприємством / А. А. Бойчук // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Вип. 3. Ч. І. – С. 239-247. – Бібліогр.: с.246-247.

71. Брижань І. А. Контролінг в ситемі інструментів забезпечення платоспроможності підприємства / І. А. Брижань, С. М. Кучер // Економіка і регіон. – 2009. – №3. – С. 55-60

72. Гребець О. Б. Контролінг як сучасна система управління / О. Б. Гребець // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 71-72.

73. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. / И.А. Бланк. – М.: Финансы и статистика, - 1996. – 482с.

74. Вареня В. Договори доручення у зовнішньоекономічній діяльності / В. Вареня // Дебет-Кредит. – 2008. - № 23. – С. 34-39.

75. Верхоглядова Н. І. Контролінг у системі управління підприємством / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – №5. – С. 16-21. – Бібліогр.: с.21

76. Гайдукова Т.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств промислової галузі (інституціональний контекст) / Т.П. Гайдукова // Держава та регіони. – 2008. - № 3. – С. 61-64.

77. Дахн І.І. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник / І.І. Дахна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 360 с.

78. Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. – К.: Центр навчальної літератури, 2007 . – 328с.

79. Дехтяр А.О. Вплив держави на процес страхування зовнішньоторговельних операцій / А.О. Дехтяр // Економіка та держава. – 2008. - № 11. – С. 100-101.

80. Дудчак В.І. Митна справа: Навчальний посібник / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 345 с.

81. Задорожна Р. П. Контролінг як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Р. П. Задорожна // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 46-50.

82. Иванова Г.П. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / Г.П. Иванова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, - 1995. – 320 с.

83. Івашківська І. Фінансовий аналіз злиттів та поглинань компаній / І. Івашківська // Фінансовий ринок України. – 2008. - № 2. – С. 29-33.

84. Каляка С.В. Побудова системи протидії загрозам та небезпекам здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства / С.В. Каляка // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. - № 5. – С. 46-53.

85. Коваленко В.Н. Зовнішньоекономічна діяльність як напрям розвитку світо господарських зв’язків: теоретичні основи, інструменти і заходи стимулювання / В.Н. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 18. – С. 28-32.

86. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент / М.Н. Крейнина. – М.: Изд. «Дело и сервис»,1998. – 456с.

87. Крендісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / А.І. Крендісов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 360 с.

88. Макогон Ю.В.Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / Ю.В. Макогон. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 424 с.

89. Мильнер Б.З. Теория организаций / Б.З. Мильнер. – М.: ИНФРА, - 1998 – 336 с.

90. Москвін С.О. Реорганізація підприємства у контексті нового законопроекту “Про банкрутство” / С.О. Москвін // WELCOME. – 1998. – №11-12. – С. 4

91. Мудрак Р.П. Розширення експортних можливостей: зовнішньоторговельні вигоди та внутрішньо продовольчі ризиким/ Р.П. Мудрак // Економіка АПК. – 2008. - № 4. – С. 122-127.

92. Паровий О. Стан та перспективи реструктуризації в Україні. У зб.: Реструктуризація з метою створення середніх підприємств / О. Паровий. К.: НБУ, 2000. – С. 13.

93. Пилипчук О. В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О. В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. – С. 26-30.

94. Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др. – М.: ЮНИТИ, - 1997. – 520 с.

95. Прокопець О. В. Аналіз інвестиційно-фінансової діяльності підприємств / О. В. Прокопець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №4. – С. 93-95.

96. Путятин Ю. Стратегия розвития предприятия / А. Путятин, Л. Пушкарь, А. Тридед // Бизнесинформ. – 1998. - №23-24. – С. 110

97. Тарасюк М. В. Види контролінгу в управлінні торговельними мережами / М.В. Тарасюк // Економіка та держава. – 2010. – №1. – С. 35-37

98. Терещенко О.О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / О.О. Терещенко // Фінанси України. – 2001. - №12. – С. 56

99. Уткин Э.А. Курс менеджмента: Учебник для вузов / Финансовая академия при Правит-ве Рос. Федерации / Э.А. Уткин. – М.: Зеркало, - 1998.

100. Стояновой Е.С. Финансовый менеджмент / Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, - 1996.

101. Сіра Ю. В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції / Ю. В. Сіра // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 176-182. – Бібліогр.: с.182

102. Чернишова Ю.В. Финансовое оздоровление предприятий / Ю.В. Чернишова. - К.: Кондор, 2005. - 615 с.

103. Шмаленко Я.В. Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства / Я.В. Шмаленко // Держава та регіони. - № 3. – С. 272-278.

Інтернет- ресурси

104. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

105. www.bank.gov.ua – Національний банк України

106. www.me.gov.ua - Міністерство економіки України

107. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

108. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

109. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

110. www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

111. www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім.О.Разумкова

112. www.igls.com.ua – Інститут глобальних досліджень

113. www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

114. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

115. www.bucoda.cv.ua – Офіційний сайт Чернівецької області

Питання з дисципліни

 

1. Зміст і завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва, її правове регулювання. Організація фінансової роботи на підприємстві.

2. Поняття фінансування та його форми. Класифікація форм фінансування за джерелами походження капіталу.

3. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

4. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу.

5. Власний капітал підприємства, його функції та складові частини. Вартість залучення власного капіталу.

6. Статутний капітал і корпоративні права підприємства. Початкове формування статутного капіталу підприємств різних форм власності.

7. Порядок збільшення і зменшення статутного капіталу підприємства.

8. Поняття, необхідність самофінансування підприємства. Види самофінансування, їх переваги і недоліки.

9. Суть, значення і завдання дивідендної політики. Фактори, що визначають формування дивідендної політики підприємства та етапи її формування.

10. Порядок нарахування дивідендів та джерела їх виплати. Методи та стратегії нарахування дивідендів.

11. Позикові ресурси підприємства: склад та стратегія формування. Визначення потреби підприємства в позикових ресурсах.

12. Основні різновиди кредитування підприємств: банківське, лізингове, комерційне, державне.

13. Реорганізація підприємства: мета, завдання та загальні передумови її здійснення. Різновиди реорганізації підприємств. Оцінка ефективності проведення реорганізації підприємства.

14. Сутність, види та основні мотиви реорганізації, спрямованої на укрупнення.

15. Фінансовий механізм розукрупнення підприємств: основні мотиви та різновиди розукрупнення.

16. Фінансові вкладення: суть, значення та класифікація. Зміст і особливості інвестиційної діяльності підприємств.

17. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права та в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності.

18. Необхідність, принципи та методичні підходи до оцінювання вартості підприємства.

19. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: економічний зміст та законодавче регулювання. Види зовнішньоекономічних операцій.

20. Митне оформлення та порядок здійснення експортно-імпортних операцій. Правила ІНКОТЕРМС.

21. Суть, необхідність, основні завдання та функції фінансового контролінгу. Види фінансового контролінгу: стратегічний та оперативний.

22. Бюджетування як функціяфінансовогоконтролінгу.

 

“Фінансовий аналіз”

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.02 с.)