ТОП 10:

Модульна контрольна робота №1 

Варіант №1

1. Поняття „радіобіології”. Зміст та завдання предмета.

2. Корпускулярне та фотонне іонізуюче випромінювання.

3. Основні характеристики іонізуючого випромінювання.

 

Варіант №2

1. Природні джерела радіації.

2. Поняття радіоактивності.

3. Кисневий ефект у радіаційно-хімічних реакціях.

 

Варіант №3

1. Аномалії природного фону.

2. Прямі та непрямі ефекти опромінення клітин.

3. Радіопротектори та радіосенсибілізатори.

 

Варіант №4

1. Штучні джерела радіації.

2. Одиниці виміру енергії іонізуючого випромінювання.

3. Пострадіаційне відновлення та репарація клітин від променевого ураження.

 

Варіант №5

1. Модифікація радіобіологічних ефектів.

2. Чотири ступені гострої променевої хвороби.

3. Внутрішнє та зовнішнє опромінення.

 

 

Варіант №6

1. Радіоактивне випромінювання при випробуванні ядерної зброї.

2. Альфа, бета, гамма та нейтронне випромінювання.

3. Вільнорадикальний процес та перокисне окислення ліпідів.

 

Модульна контрольна робота №2

Варіант №1

1. Радіочутливість різних тканин організму. Схема формування відповіді тваринного організму на опромінення.

2. Види пізніх ефектів опромінення.

3. Радіостійкість вірусів, бактеріофагів, бактерій, грибів, рослин та тварин.

 

Варіант №2

1. Радіаційні синдроми у ссавців. Кістково-мозковий та гастроінстетинальний синдроми.

2. Вплив опромінення на процеси старіння, реакції поведінки, стресову реакцію організму.

3. Радіоактивність води.

 

Варіант №3

1. Вплив опромінення на клітини крові і тканини кровотворних органів.

2. Біологічні фактори модифікації реакцій ссавців на опромінення: вік, генетична конституція, стать, стан здоров’я, дієта, концентрація кисню в атмосфері, температура.

3. Способи очищення води.

 

Варіант №4

1. Вплив іонізуючих випромінювань на плід людини й тварин.

2. Вплив опромінення на процеси регенерації.

3. Наслідки випробувань ядерної зброї.

 

Варіант №5

1. Надходження радіонуклідів у рослини з різних типів ґрунтів.

2. Вимоги норм радіаційної безпеки.

3. Радіостійкість видів і філогенез.

 

 

Варіант №6

1. Радіаційний канцерогенез.

2. Радіочутливість рослин. Критичні органи вищих рослин.

3. Радіаційний контроль.

 

Варіант №7

1. Радіоактивне забруднення тварин.

2. Експлуатація реакторів та Чорнобильська катастрофа. Процеси переносу.

3. Очищення повітря від радіоактивних забруднень.

 

 

Завдання для ККР

Комплексна контрольна робота

Варіант 1

Основні цілі і завдання радіаційної безпеки.

Роль радіації у виникненні життя на Землі.

Сутність теорії абіогенного синтезу.

Варіант 2

Перелічити природні джерела опромінення.

Глобальні випадіння при використанні і випробовуваннях ядерної зброї.

Що таке озонові “діри” в атмосфері.

Варіант 3

Антропогенні зміни радіоактивного фону.

Основні системні і позасистемні одиниці фізичних характеристик радіаційного випромінювання.

Варіант 4

Характеристики іонизуючих випромінювань.

Особливості взаємодії різних видів фотонного і корпускулярного опромінювання з речовинами.

Варіант 5

Послідовність дії іонизуючого опромінювання на біологічні об’єкти.

Зв’язок між рівнем гострого опромінювання і реакцією організму.

Вплив часу опромінювання на радіаційне ураження організму.

Варіант 6

Соматичні і генетичні наслідки радіаційного ураження.

Склад і доза первинного і вторинного космічного випромінювання.

Радіоактивні ряди та дози внутрішнього та зовнішнього опромінення.

Варіант 7

Соматичні і генетичні наслідки радіаційного ураження.

Склад і доза первинного і вторинного космічного випромінювання.

Радіоактивні ряди та дози внутрішнього та зовнішнього опромінення.

Варіант 8

Джерела технологічно підвищеного природного радіаційного фону.

Рентгенівське та синхротроне випромінювання.

Нейтрони, їхні фізичні властивості.

Варіант 9

Назвіть ефекти, які виникають при взаємодії радіації з речовиною.

Ядерні вибухи у військових і мирних цілях та вплив глобальних випадінь радіонуклідів на радіаційний фон.

Варіант 10

Що таке коефіцієнт радіаційного ризику?

Основні типи ядерних реакторів, що використовуються у світі.

Атомні електростанції України та їх вплив на екологічну ситуацію.

Варіант 11

Чорнобильська аварія, її короткочасні і довгочасні наслідки.

Генні та хромосомні мутації.

Дозові залежності радіобіологічних ефектів.

Варіант 12

Іонізація та збудження, іонізаційний потенціал.

Вільнорадикальний стан атомів та молекул.

Чим відрізняються. a-,b-,g- випромінювання та механізм їх виникнення і поширення.

Варіант 13

Радіаційні пошкодження. Приклади прямої та непрямої дії випромінювання.

Радіаційна хімія води.

Вільнорадикальний процес у опромінених живих системах.

Варіант 14

Дія радіації на нуклеїнові кислоти.

Пошкодження нуклеотидів, однониткові та двониткові розриви.

Дія радіації на білки, ліпіди. Пероксидне окиснення ліпідів.

Варіант 15

Кисневий ефект у радіаційно-хімічних реакціях.

Коефіцієнт кисневого посилення.

Лінійне передавання енергії та відносна біологічна ефективність опромінення.

Варіант 16

Роль кисню у живих клітинах.

Сублетальні та летальні пошкодження клітин.

Які ви знаєте прямі та непрямі ефекти опромінення клітин?

Варіант 17

Модифікація радіобіологічних ефектів.

Принцип дії радіопротекторів та радіосенсибілізаторів.

Репарація клітин від променевого ураження.

Варіант 18

Радіочутливість різних тканин організму.

Сформулюйте правило Бергон’є та Трибондо.

Як відрізняється стійкість до опромінення різних органів та систем організму?

Варіант 19

Радіаційні ушкодження ДНК.

Вплив радіації на клітинний цикл.

Репарація ДНК.

Варіант 20

Хромосомні і хроматидні аберації при опроміненні.

Криві виживаності клітин при опроміненні.

Радіочутливість клітин на різних стадіях клітинного циклу.

Варіант 21

Механізм радіомодифікуючої дії кисню.

Радіопротектори.

Радіосенсибілізатори та радіоміметики.

Варіант 22

Особливості променевих реакцій тканин, які мало відновлюються.

Характер радіаційних змін центральної нервової системи.

Радіаційні синдроми у ссавців.

Варіант 23

Загальна схема формування відповідітваринного організму на опромінення.

Радіаційні синдроми у ссавців.

Кістково-мозковий та гастроінстетинальний синдроми.

Варіант 24

Вплив опромінення на клітини крові і тканини кровотворних органів.

Захист від загибелі при різних синдромах.

Системна відповідь організму на опромінення.

Варіант 25

Вплив іонізуючих випромінювань на плід людини й тварин.

Види пізніх ефектів опромінення.

Вплив опромінення на процеси старіння, реакції поведінки, стресову реакцію організму.

Варіант 26

Стійкість тварин до хронічного опромінення.

Влив різних біологічних та фізичних факторів на реакції ссавців на опромінення.

Вплив опромінення на процеси регенерації.

Варіант 27

Радіаційний канцерогенез.

Радіостійкість вірусів і бактеріофагів.

Радіостійкість бактерій, грибів та рослин.

Варіант 28

Радіостійкість тварин.

Зв’язок між розмірами геному й радіочутливістю видів.

Радіостійкість видів і філогенез.

Варіант 29

Радіочутливість рослин.

Критичні органи вищих рослин.

Хронічне опромінення рослин.

Варіант 30

Радіостійкість насіння та різних систем рослин.

Види рідіоактивних відходів, методи і засоби їх переробки і захоронення.

Вплив метеорологічних факторів на ощирення радіонуклідів в атмосфері.

Завдання для РКР

Ректорська контрольна робота

Варіант 1

Особливості переміщення радіонуклідів у прісноводних водоймищах, берегових зонах і Світовому океані.

Міграція радіонуклідів у грунтах.

Варіант 2

Засоби дезактивації грунтів.

Перенесення та динаміка у підземних водах.

Надбережні зони та шельфи.

Варіант 3

Біогеохімічний розподіл радіонуклідів. Перенесення радіонуклідів у напівзамкнених морях.

Захоронення радіоактивних відходів на глибинах океану.

Захоронення радіоактивних відходів та радіаційна безпека.

Варіант 4

Принципи підходу до нормування рівнів опромінення.

Концепція прийнятного ризику при нормуванні рівня опромінення.

Основні положення Норм радіаційної безпеки.

Варіант 5

Міжнародні угоди в галузі радіаційної безпеки.

Санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами.

Методи і засоби дозиметричного контролю.

Варіант 6

Назвіть основні біодозиметричні методи.

Засоби ліквідацій радіаційних аварій різного ступеню.

Законодавчі акти України в галузі радіаційної безпеки.

Варіант 7

Модифікація радіобіологічних ефектів.

Принцип дії радіопротекторів та радіосенсибілізаторів.

Репарація клітин від променевого ураження.

Варіант 8

Радіочутливість різних тканин організму.

Сформулюйте правило Бергон’є та Трибондо.

Як відрізняється стійкість до опромінення різних органів та систем організму?

Варіант 9

Радіаційні ушкодження ДНК.

Вплив радіації на клітинний цикл.

Репарація ДНК.

Варіант 10

Хромосомні і хроматидні аберації при опроміненні.

Криві виживаності клітин при опроміненні.

Радіочутливість клітин на різних стадіях клітинного циклу.

Варіант 11

Механізм радіомодифікуючої дії кисню.

Радіопротектори.

Радіосенсибілізатори та радіоміметики.

Варіант 12

Особливості променевих реакцій тканин, які мало відновлюються.

Характер радіаційних змін центральної нервової системи.

Радіаційні синдроми у ссавців.

Варіант 13

Загальна схема формування відповідітваринного організму на опромінення.

Радіаційні синдроми у ссавців.

Кістково-мозковий та гастроінстетинальний синдроми.

Варіант 14

Вплив опромінення на клітини крові і тканини кровотворних органів.

Захист від загибелі при різних синдромах.

Системна відповідь організму на опромінення.

Варіант 15

Вплив іонізуючих випромінювань на плід людини й тварин.

Види пізніх ефектів опромінення.

Вплив опромінення на процеси старіння, реакції поведінки, стресову реакцію організму.

Варіант 16

Стійкість тварин до хронічного опромінення.

Влив різних біологічних та фізичних факторів на реакції ссавців на опромінення.

Вплив опромінення на процеси регенерації.

 

Варіант 17

Послідовність дії іонизуючого опромінювання на біологічні об’єкти.

Зв’язок між рівнем гострого опромінювання і реакцією організму.

Вплив часу опромінювання на радіаційне ураження організму.

Варіант 18

Соматичні і генетичні наслідки радіаційного ураження.

Склад і доза первинного і вторинного космічного випромінювання.

Радіоактивні ряди та дози внутрішнього та зовнішнього опромінення.

Варіант 19

Соматичні і генетичні наслідки радіаційного ураження.

Склад і доза первинного і вторинного космічного випромінювання.

Радіоактивні ряди та дози внутрішнього та зовнішнього опромінення.

Варіант 20

Джерела технологічно підвищеного природного радіаційного фону.

Рентгенівське та синхротроне випромінювання.

Нейтрони, їхні фізичні властивості.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.022 с.)