ТОП 10:

Правила написання та КРИТЕРІЇ оцінювання реферату.Ціль написання реферату полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального та понятійного апарату соціології та уміння застосовувати його для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві..

Реферат (лат. refero — доношу, повідомляю, переказую) — стислий переказ змісту матеріалу, зроблений на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, підручників, матеріалів періодичної преси, Інтернет-ресурсів ).

Тобто, реферат є адекватним за змістом переказом первинного тексту. Реферат відображає головну інформацію першоджерела. Реферат повинен бути інформативним, об'єктивно передавати інформацію, відрізнятися повнотою викладу, а також коректно оцінювати матеріал, що міститься в першоджерелі.

Розрізняють два види рефератів: продуктивні й репродуктивні. Репродуктивний реферат відтворює зміст первинного тексту. Продуктивний – містить творче або критичне осмислення джерела (або джерел), що реферується.

На відміну від есе реферат має наступні ознаки:

· зміст реферату повністю залежить від змісту джерела, що реферується;

· реферат містить у собі точний переказ основної інформації без перекручувань і суб'єктивних оцінок.

Реферат має певну структуру:

1. Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, визначається ціль, розкривається проблематика обраної теми. Також у вступі можуть бути наведені вихідні дані тексту, що реферується (назва, де опублікована, у якому році), відомості про автора (Ф.И.О., спеціальність, учений ступінь, учене звання).

2. Основна частина. Вона містить у собі зміст тексту, що реферується, приводяться основні тези, вони аргументуються.

3. Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі, заявленій у рефераті.

4. Список використаної літератури (не менш 5 джерел).

Правила оформлення реферату:

1. Текс набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал) або (у крайньому випадку) пишеться розбірливим почерком.

2. Обсяг роботи – 15000-25000 тисяч знаків (без пробілів) або 15-20 сторінок.

3. На першому аркуші обов'язково вказати назву реферату, прізвище, ім'я й групу автора. На другому – план. На третьому – починається текст. На останньому необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти й інші джерела інформації (література – за абеткою, Інтернет джерела – наприкінці).

Процедура оцінювання реферату спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 100. Це дозволяє перерахувати балі у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання рефератів

Критерії оцінювання бали
Оформлення робіт: тест на відповідність до вимог кафедри  
Структурованість роботи (наявність чіткого плану) і валідність (відповідність структури змісту теми)  
Чітке визначення актуальності, цілі, проблеми, що освітлюються у рефераті  
Змістовність (широта і повнота висвітлення теми)  
Коректне оформлення цитування  
Бібліографія роботи (кількість і якість, новизна використаних джерел)  
Наявність емпіричної частини  
Наявність схем, таблиць, діаграм, моделей та вміння їх інтерпретувати й аналізувати  
Вміння стисло, логічно і повно доповісти про результати дослідження  
Вміння точно і змістовно відповідати на питання  
  Підсумковий показник (у балах)  
  Оцінка за 5-бальною шкалою  

Робота (відповідь) студента у ході обговорення

Програмних питань дисципліни

На семінарських заняттях І КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНКИ

Ціль відповіді полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Відповідь — стислий усний переказ змісту матеріалу, який був зроблений на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, підручників, конспекту лекцій, матеріалів періодичної преси, Інтернет-ресурсів ).

Тобто, відповідь є адекватним за змістом переказ первинного тексту. Відповідь повинна бути інформативна, об'єктивно передавати інформацію, а також коректно оцінювати матеріал, що міститься в першоджерелі.

Відповідь має певну структуру:

1. Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність питання і розкривається його проблематика. Також у вступі можуть бути наведені вихідні дані матеріалу.

2. Основна частина. Вона містить у собі зміст матеріалу, що озвучується, приводяться основні тези, вони аргументуються.

3. Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі.

 

Критерії оцінювання відповіді:

· глибина і повнота оволодіння основним матеріалом;

· застосування додаткової літератури;

· логічність і послідовність викладання матеріалу;

· вміння робити узагальнення й висновки;

· наявність практичних прикладів у контексті тематичного матеріали;

· вміння відповідати на додаткові запитання.


Тематика командних проектів

 

1. Молодіжні субкультури.

Опишіть молодіжні субкультури, які існують. Продемонструйте їх фотографії (можна студентів НТУ «ХПІ»). Які признаки свідчать про наявність окремої субкультури? Що можна віднести до контркультури?

2. Пам’ятники як відображення соціального духу часу.

Розгляньте пам’ятники міста Харкова які булі поставлені у різні періоди його існування. Яким людям або пам’ятним датам вони присвячені? На які соціальні групи вони направлені в першу чергу?

3. Стилі поведінки людей різного віку. Особливості їх соціальних взаємин.

Розгляньте стилі поведінки людей різного віку. Якими рисами характеризуються їх соціальні взаємодії? З’ясуйте, які предмети, події, особистості мають значення для людей різних поколінь. Існує різниця, і у чому вона полягає? Якими соціальними причинами вона обумовлена?

4. Стилі поведінки жителів міста та села. Особливості їх соціальних взаємин.

Розгляньте стилі поведінки мешканців міста та села. Якими рисами можна охарактеризувати соціальні взаємодії людей цих соціальних груп?

5. Гендерні різновиди поведінки чоловіків та жінок у торгівельних точках (соціологічний аспект).

Розгляньте поведінку чоловіків та жінок у торгівельних точках. Розкажіть про гендерні різновиди поведінки цих груп. Якими соціальними факторами пояснюють ці відмінності?

6. Реклама та відображення гендерних стереотипів у глянцевих журналах (соціологічний аналіз журналів)

Зробить соціологічний аналіз реклами в глянцевих журналах.

7. Об’ява як метод дослідження студентського життя.

Опішить з соціологічної точки зору сучасне студентство за допомогою вивчення дошки об’яв в університеті та гуртожитку НТУ «ХПІ».

8. Стилі життя різноманітних соціальлно-класових груп сучасного суспільства.

Опишіть соціально-класові групи українського і розвитого західного суспільства. Розгляньте і порівняйте їх стилі життя.

9. Соціальний портрет українського підприємця.

Хто такий український підприємець? Які зміни сталися у бізнес-середовищі за годи незалежності України?

10. Культурне життя мого місця за один місяць

Охарактеризуйте культурне життя міста на основі репертуару театрів, кінотеатрів, виставок та ін. Які версти населення відвідують указані культурні заклади? Якими соціальними факторами можна це пояснити?

11. Вільний час сучасної молоді.

Структуруйте вільний час молоді. Чим вільний час молоді відрізняється від вільного часу більш старших поколінь. Які соціальні фактори впливають на вільний час молоді.

12. Порівняльний аналіз студентського життя в Україні та інших країнах світу.

Порівняйте студентське життя в Україні та інших країнах. Особливості учбового процесу, використання вільного часу, можливості працевлаштування студентів та ін. в різних країнах

13. Особливості менталітету українців у прислів’ях, казках, міфах, анекдотах.

Розгляньте народний фольклор. Як у ньому зображені українці? Які особливі риси характерні для української нації? Чим це обумовлено? Виділіть соціальні фактори.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.2 (0.008 с.)