ТОП 10:

Домашня робота і Критерії ЇЇ оцінюванняЦіль домашньої роботи полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Домашні завдання можна розділити на три групи:

- відтворювально-репродуктивні завдання. Завдання націлені на тренування пам’яті, забезпечення основи – бази для подальшої роботи над матеріалом теми;

- завдання на розуміння. Це складніший рівень, він виконує функцію евристики, тобто в ході виконання завдань студенти набувають здатності знаходження для себе нового знання;

- завдання на творче осмислення. Це завдання найскладнішого рівня, які вимагають не тільки творчого осмислення але і застосування.

Перелік домашніх завдань:

1. Відтворювально-репродуктивні завдання:

- ведення словника соціологічних термінів;

- конспект першоджерел;

- знаходження нової літератури за темою;

- знаходження статистичних та соціологічних даних та ін;

2. Завдання на розуміння

- підготовка відповідей на питання в сформульованих викладачем;

- рецензування знайденого та прочитаного матеріалу;

- аналітичний огляд нової літератури з теми та ін.

3. Завдання на творче осмислення

- аналіз даних статистичних та соціологічних досліджень та ін.

Правила оформлення домашньої роботи:

1. Текс пишеться розбірливим почерком або набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал).

2. Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти та інші джерела інформації.

Процедура оцінювання домашньої роботи спирається на два показника при оцінюванні відтворювально-репродуктивні завдання і сім показників при оцінюванні завдань на розуміння і творче осмислення. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 20 и 70 відповідно. Це дозволяє перерахувати балі у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання домашньої роботи за відтворювально-репродуктивні завдання

 

Критерії оцінювання бали
Змістовність (широта й повнота викладання питання)  
Коректне використання соціологічного категоріального апарату  
  Підсумковий показник (у балах)  
  Оцінка по 5-бальній шкалі  

 

Критерії оцінювання домашньої роботи за завдання на розуміння і творче осмислення

 

 

Критерії оцінювання бали
Змістовність (широта й повнота викладання питання)  
Формулювання проблеми в соціологічних термінах  
Структурованість і логічність, ясність відповіді  
Коректне використання соціологічного категоріального апарату  
Наявність емпіричних матеріалів, що підтверджують точку зору авторів  
Аналітичні елементи в роботі  
Наявність авторської позиції  
  Підсумковий показник (у балах)  
  Оцінка по 5-бальній шкалі  

ПРОГРМНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

МОДУЛЬ 1

 

1. Об’єкт і предмет соціології.

2. Структура і функції соціології.

3. Основні методологічні підходи до аналізу суспільства.

4. Місце соціології в системі наук про суспільство.

5. Поняття, форми та функції культури.

6. Базисні елементи культури.

7. Культурне розмаїття, види культури.

8. Етноцентризм та культурний релятивізм.

9. Поняття індивіда, індивідуальності та особистості. Їх співвідношення.

10. Соціальні статуси та соціальні ролі

11. Основні структурні елементи особистості

12. Соціалізація особистості.

13. Поняття норми та відхилення. Види девіантної поведінки.

14. Основні теорії, що пояснюють причини соціальних відхилень

15. Процес соціального контролю: поняття, основні компоненти. Типологізація соціальних норм.

16. Поняття та види соціальних санкцій.

17. Поняття соціальної структури. Ціннісно-нормативна і категоріальна моделі.

18. Соціально-професійна підструктура суспільства і тенденції її розвитку в Україні.

19. Соціально-демографічна підструктура суспільства і тенденції її розвитку в Україні.

20. Соціально-територіальна підструктура суспільства і тенденції її розвитку в Україні.

21. Соціально етнічна підструктура суспільства і тенденції її розвитку в Україні.

22. Поняття соціальної спільноти та соціальної групи. Види соціальних груп.

23. Соціальна стратифікація: сутність, форми та історичні типи.

24. Основні теоретичні підходи до аналізу класів.

25. Соціальна мобільність: сутність і види.

26. Поняття та ознаки етносу. Історичні форми етносу.

27. Етнічні відносини та їх форми. Національно-етнічні конфлікти.

28. Етнічна свідомість народу України. Проблеми ксенофобії.

29. Ґендер як соціальний конструкт.

30. ґендерна нерівність в Україні і світі.

МОДУЛЬ 2

1. Поняття, характерні риси та елементи соціальної організації.

2. Типологія соціальних організацій.

3. Теорії організації: школа наукового управління.

4. Теорії організації: теорія людських відносин.

5. Економіка як соціальний інститут. Види технологічних революцій.

6. Поняття економічної поведінки. Типологія економічної поведінки.

7. Поняття та характеристики підприємницької діяльності.

8. М. Вебер про релігійні основи підприємництва.

9. Основні види соціальних інститутів.

10. Функції та дисфункцій соціальних інститутів.

11. Інституціалізація. Основні етапи інституціалізації.

12. Громадська думка як соціальний інститут.

13. Канали вираження та вивчення громадської думки.

14. Освіта як соціальний інститут.

15. Функції та цілі освіти.

16. Тенденції розвитку освіти у ХХ та ХХІ ст. Реформування освіти.

17. Проблеми освіти в Україні та сучасному світі

18. Поняття шлюбу, основні типи шлюбів.

19. Поняття сім’ї, та її види. Основні функції сім’ї.

20. Поняття "суспільство", "держава", "країна" та їх співвідношення

21. Основні характеристики суспільства як системи.

22. Поняття соціальних змін, види та рівні.

23. Еволюційні концепції соціальних змін.

24. Революційні концепції соціальних змін.

25. Циклічні теорії соціальних змін.

26. Процес модернізації. Види модернізації.

27. Сутність, етапи та види соціологічного дослідження.

28. Програма соціологічного дослідження.

29. Вибірковий метод в соціології.

30. Методи та засоби збору соціологічної інформації.

 


ЕКЗАМЕН ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Екзамен може проводитися у формі усного або письмового опитування, за екзаменаційними білетами, тестами або у формі довільної співбесіди.

Семестровий екзамен в усної формі за білетами. Білет має два питання по кожному з модулів. Перше і друге питання екзамену оцінюються однаково. Кожне питання оцінується за шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

 

Критерії оцінки відповіді на екзамені

Оцінка «відмінно» Студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок відповідати на додаткові питання, які стосуються теми до якої належить екзаменаційне (залікове) питання. Студент засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного матеріалу
Оцінка «добре» Студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу. Викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій
Оцінка «задовільно» Студент засвоїв навчальний матеріал не в повному обсязі, дає неповну відповідь на поставленні теоретичні питання. На поставленні теоретичні питання при відповіді допускає грубі помилки (путається з термінологією, погано володіє категоріальним апаратом)
Оцінка«незадовільно» Студент не засвоїв навчального матеріалу, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє навести приклади з життя

Оцінка за екзамен

Оцінка «відмінно» Зараховано Студент получив за відповіді на кожне питання оцінку «відмінно»
Оцінка «добре» Зараховано Студент получив за відповідь на одне питання «відмінно», а за друге «добре» або «задовільно» Студент получив за відповіді на кожне питання оцінку «добре»
Оцінка «задовільно» Зараховано Студент получив за відповідь на одне питання «добре», а за друге «задовільно» Студент получив за відповіді на кожне питання оцінку «задовільно»
Оцінка «незадовільно» Незараховано Студент получив хоча б за одне питання «незадовільно»

Екзамен в письмової формі за тестами. Тести включають питання за двома модулями. Критерії оцінки відповідей такі ж як і в модульному тесті (См. више)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

ШДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

1. Агабекян Р. Л. Математические методы в социологии. Анализ данных и логика вывода в эмпирическом исследовании: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2005.

2. Антонов А.И. Социология семьи/ А.И. Антонов, В.М. Медков. – М.: Издательство МГУ, 1996. – 303 c.

3. Анцупов А. Я. Конфликтология: учебник/ А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. -3-е изд.. -М.-СПб.: Питер, 2007. – 490 с.

4. Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособие/ Т. В. Бендас. – CПб.: Питер, 2008.

5. Волков Ю. Г. Социология : учебник/ Ю. Г. Волков, И. В. Мостовая. – М.: Гардарика, 1999.-428 с.

6. Дворецкая Г. В. Социология труда : учебное пособие/ Г. В. Дворецкая, В.П. Махнарылов. – К.: Выща школа, 1990. – 351 с.

7. Дворцова О. Б. Социология организаций : учебно-метод. пособие для подготовки к семинарским занятиям для студ. спец. "Социальная информатика"/ О. Б. Дворцова; НТУ "Харьковский политехн. ин-т". – Х.: НТУ "ХПИ" , 2004. – 52 с.

8. Дорин А.В. Экономическая социология : Учеб.пособие/ А.В. Дорин. -Мн.: ИП Экоперспектива, 1997. – 254 c.

9. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник. – К.: Видавництво УАННП "Фенікс", 2003.

10. Жоль К. К. Социология (в систематическом изложении): учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

11. Зборовский Г. Е. Введение в социологию: учебное пособие/ Г. Е. Зборовский, Г. П. Орлов. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1992.-224 c.

12. Зборовский Г. Е. Социология образования : учеб. пособие/ Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. – М.: Гардарики, 2005. – 383 с.

13. Зинченко Г. П. Социология для менеджеров : учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.

14. Капитонов Э.А. Социология XX века: История и технологии: Учеб. пособие/ Э.А. Капитонов. – Ростов н/Д: Феникс, 1996 .- 512 с

15. Колесникова Г. И. Социология и психология семьи : учеб. пособие/ Г. И. Колесникова, И. А. Кабарухина, В. Н. Мирошниченко. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2007. – 510 с..

16. Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.

17. Крижановский О.В. Социологический статус метода экспертных оценок/ О.В. Крижановский; АН Украины. Ин-т социологии. -К.: Наук. думка, 1992. – 90 c.

18. Крыштановский А. О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учебное пособие. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.

19. Ларионов И. К. Стратегия социального управления : Учебник/ И. К. Ларионов. – М. Дашков и К, 2004. – 496 с.

20. Лопатина Н. В. Социология маркетинга : учеб. пособие/ Н. В. Лопатина. – М.: Академический Проект, 2005. – 304 с.

21. Нечаев В. Я. Социология образования/ В. Я. Нечаев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 200 c.

22. Организационное поведение: учебник/ ред. Г. Р. Латфуллин, О. Н. Громова . – CПб.: Питер, 2006. – 432 с.

23. Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество : научное издание/ Г.В. Осипов. -М.: НОРМА, 2002. – 656 с.

24. Основы социологии: курс лекций/ Н. Е. Довбня [и др.]; ред. Е.Н. Мануйлов, В. А. Соболев. – Х.: Б.и., 1994.

25. Основы социологии: учебное пособие/ М. В.Прокопова. – М.: Русская деловая литература, 2000. – 192 c.

26. Основы социологии: курс лекций/ Отв. ред. А.Г. Эфендиев. – М.: О-во Знание, 1994.-382 c.

27. Платонов Ю. П. Психология национального характера : учеб. пособие/ Ю. П. Платонов. – М.: Издат. центр "Академия", 2007.

28. Попова И.М. Социология. Введение в специальность: Учеб./ И.М. Попова. – К.: Тандем, 1998. – 286 c.

29. Радаев В. В. Экономическая социология : учеб. пособие/ В. В. Радаев. -М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с.

30. Радугин А. А. Социология: Курс лекций. Учебное пособие – М.: Библионика, 2006.

31. Смелзер Н. Социология : учебное пособие/ Н. Смелзер ; науч. ред. В.А. Ядов; пер. З. П. Вольская. – М.: Феникс, 1994. – 687 с.

32. Соколов С. В. Социальная конфликтология: учебное пособие/ С. В. Соколов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 327 с.

33. Социология молодежи : учебное пособие/ Ю. Г. Волков [и др.]. – Ростов -н/Д.: Феникс, 2001. – 575 с.

34. Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

35. Социология : учебное пособие/ Е. М. Бабосов [и др.] ; ред. А. Н. Елсуков. -2-е изд.. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 542 с.

36. Социология: Курс лекций / Ю.Г.Волков. – Ростов -н/Д.: Феникс, 1999.-511 c.

37. Социология менеджмента: учебное пособие/ А. И. Кравченко. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 366 с.

38. Социология: учебное пособие / В. Н. Лавриненко. – М.: ЮНИТИ, 1998.-349 c.

39. Социология: наука об обществе : учебное пособие/ общ. ред. В.П. Андрущенко, Н. И. Горлач. – 2-е изд.. -Х.: Рубикон, 1997.- 687 с.

40. Социология : учебник/ ред. П. Д. Павленок. – 2-е изд.. – М.: Маркетинг, 2002. – 1035 с.

41. Сурмин Ю. П. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. – К.: МАУП, 2000.

42. Тадевосян Э.В. Социология : учебное пособие/ Э. В. Тадевосян. – М.: Знание, 1999. – 272 c.

43. Танчин І. З. Соціологія: навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

44. Токарская Н. М. Социология труда : учеб. пособие/ Н. М. Токарская, И.С. Карпикова ; общ. ред. М. А. Винокурова. – К.: Логос, 2006.- 208 с.

45. Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2003.

46. Управление персоналом : учеб. пособие/ А. Д. Матросов [и др.]; "Харківський політех. ін-т", нац. техн. ун-т. Х.:НТУ "ХПИ", 2007. – 224 с.

47. Фролов С.С. Социология: учебное пособие/ С.С. Фролов. – М.: Логос, 1996. – 359 c.

48. Чернецкая Т. Н. Практикум по социологии: для студентов всех специальностей дневного отделения: учебное пособие/ Т. Н. Чернецкая, Е.Б. Дворцова, Е. А. Козлова; НТУ "Харьковский политехн. ин-т". – Х.: НТУ "ХПИ" , 2006.-146 с.

49. Черняк Е. М. Социология семьи : учеб. пособие/ Е. М. Черняк ; рец.: Е. И. Холостова, Ю. И. Рысь. – 5-е изд.. – М.: Дашков и К, 2007. – 248 с.

50. Юрій М. Ф.Соціологія культури/ М. Ф. Юрій ; ред. С. П. Білокурський . -К.: Кондор, 2006.

51. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2007.

52. Якуба Е. А. Социология : учебное пособие/ Е. А. Якуба. -Х.: Константа, 1996.

 

МОНОГРАФІЇ

1. Бурега В. В. Социально-адекватный менеджмент: В поисках новой парадигмы : монография/ В. В. Бурега. – К.: Академия, 2001. – 271 с.

2. Вебер М. Избранное. Образ общества: Пер. с нем./ М. Вебер. – М.: Юрист, 1994. – 704 c.

3. Зиммель Г. Избранное: научное издание, Т. 2 : Созерцание жизни/ Г. Зиммель. – М.: Юристъ, 1996. – 607 с.

4. Манхейм К. Диагноз нашего времени : Пер. с нем. и англ./ К. Манхейм. -М.: Юрист, 1994. – 700 c.

5. Молодежь и наркотики (социология наркотизма) : научное издание/ ред. В. А. Соболев, И. П. Рущенко. – Х.: Торсинг, 2000. – 432 с.

6. Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество: научное издание. – М.: НОРМА, 2002.

7. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество : научное издание/ П. А. Сорокин ; общ. ред., сост., авт. предисл. А. Ю. Согомонов. – М.: Политиздат, 1992.

8. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО "Фирма "Издательство ACT".

 

ЖУРНАЛИ

 

1. Соціологія: теорія, методологія, маркетинг.

2. Віче.

3. Філософська думка.

4. Соціальна психологія.

5. Український соціум.

6. СОЦИС.

7. Социологический журнал.

8. Социально-гуманитарные знания.

9. Вопросы философии.

10. Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения

 

ПОСИЛАННЯ

 

1.soc.lib.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

2.www.socioline.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

3.www.socio.msk.ru – студентський сайт Російської Академії Наук, має бібліотеку.

4.www.ecsocman.edu.ru – російський освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент».

5.www.socis.isras.ru – офіційний сайт журналу «Социологические исследования».

6.www.isras.ru – офіційний сайт Інституту Соціології РАН.

7.www.bourdieu.narod.ru – соціологічний простір Пьєра Бурдьє.

8.www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічної асоціації України (устав САУ, кодекс професійної етики соціолога, указ президента про розвиток соціологічної науки).

9.www.uceps.org – офіційний сайт українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (представлені результати досліджень, діаграми, кількісні показники, наводяться дані порівняльних досліджень).

10.www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та маркетингових досліджень (Київ), викладено багатий емпіричний матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації центру, статистичні дані).

11.www.politdumka.kiev.ua – «Політична думка», політологічне Інтернет-видання.

12.www.sociology.kharkov.ua – Sociology Hall, сайт соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

13.http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm – официальный сайт журнала «Социология: методология, методы, математические модели» – журнал посвящен количественным методам в социологии.

14.http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm – официальный сайт журнала «Социологический журнал» – можно ознакомиться не только с оглавлением. Содержит большое количество электронных версий статей по различным направлениям социологии.

15.http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ – официальный сайт журнала «Журнал социологии и социальной антропологии (СПб)» – ежеквартальное профессиональное издание факультета социологии СПбГУ. Материалы текущего номера (прилагается аннотация). Полный архив.

16. http://www.ecsoc.msses.ru/ – "Экономическая социология" электронный журнал

17.http://conflictology.nm.ru/history_of_sociology_i_2.html – першоджерела з історії соціології

18.http://www.socium.info/library.html – бібліотека соціологічної літератури

19.http://www.politik.org.ua/vid/mag.php3?m=8 – сайт Українського центру політичного менеджменту, список видань центру, архіви номерів журналів «Соціальна психологія».

20.http://www.uisr.org.ua/ – сайт Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, архів журналу «Український соціум»Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.035 с.)