ТОП 10:

ТЕМА 12. ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТПоняття економіки як соціального інституту. Специфіка соціологічного підходу до вивчення економіка й економічної діяльності. Функції економіки. Технологічні революції. Сектори економіки, їх співвідношення у сучасному світі. Капіталізм і соціалізм як економічні системи.

Поняття та види економічної поведінки. Трудова поведінка. Економічна культура як регулятор економічної поведінки.

Підприємницька діяльність. Функціональний підхід Й.Шумпетера. Основні ознаки підприємницької діяльності. Особисті якості підприємця. Мотиви підприємницької діяльності. Підхід М. Вебера до аналізу підприємницького духу та підприємництва.

.

ТЕМА 13. СІМ'Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

Поняття сім'ї та шлюбу. Специфіка соціологічного підходу до аналізу цих явищ. Різноманітні класифікації шлюбів та сімей.

Функції, що виконує сім’я, для окремого індивіда та суспільства загалом: репродуктивна, виховна, економічна, сексуальна і так ін.

Соціальні фактори формування і становлення моделей сім’ї. Сучасна та традиційна моделі сім’ї, їх відмінність. Основні тенденції розвитку сім'ї в світі за останні кілька десятиліть. Проблема стабільності української сім’ї.

ТЕМА 14. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

Суспільство як об'єкт соціологічного вивчення. Поняття країни та держави. Системний підхід до аналізу суспільства. Поняття соціальної системи. Основні характеристики суспільства як соціальної системи. Основні ознаки суспільства. Основні рівні, сфери та функції суспільства.

Поняття соціальних змін. Поняття соціального розвитку. Основні види соціальних змін (структурні, процесуальні, функціональні, мотиваційні) та типи соціальних змін (еволюційні та революційні; прогресивні та регресивні; імітаційні та інноваційні зміни). Основні фактори розвитку.

 

ТЕМА 15. Основні концепції соціальних змін.

Еволюційний, революційний та циклічний типи розвитку. Соціальний еволюціонізм. Теорія общини та суспільства Ф.Тьоніса. Теорії індустріального та постіндустріального суспільства. Основні характеристики доіндустріального, індустріального та постіндустріального суспільств.

Революційна теорія соціальних змін К.Маркса. Основні типи формацій. Поняття соціальної революції. Критерії прогресу.

Циклічні теорії змін. Теорії М.Данилевського, А.Тойнбі.

Поняття та види модернізації суспільства.

 

ТЕМА 16. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Особливості соціологічного дослідження. Специфіка методології та методів соціологічного дослідження. Типи соціологічних досліджень. Етапи соціологічного дослідження.

Програма соціологічного дослідження. Вибірковий метод у соціології. Поняття генеральної та вибіркової сукупностей. Проблеми репрезентативності вибірки. Типи вибірок.

Методи збору соціологічної інформації. Класифікація за різними підставами – кількісні та якісні. Методи опитування. Спостереження. Аналіз документів. Експеримент.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. ВСТУП ДО СОЦІОЛОГІЇ (1 год.)

План

1. Виникнення соціології як науки. Об’єкт та предмет соціології.

2. Структура та функції соціології.

3. Макросоціологічний та мікросоціологічний підходи до аналізу суспільства.

Основні поняття:соціологія, об’єкт соціології, предмет соціології, структура соціології, загально соціологічні теорії, теорії середнього рівня, емпіричні дослідження, макросоціологія, мікросоціологія, конфліктний підхід, структурно-функціональний підхід, функції соціології.

 

Теми рефератів та реферативних виступів

1. Соціологія та філософія.

2. Р. Мертон про особливу роль теорій середнього рівня.

3. Особливості та переваги макросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

4. Особливості та переваги мікросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

Теми есе

1. Чи може знання соціології допомогти у повсякденному житті?

2. Яким чином вивчення соціології може допомогти мені у професійній діяльності?

3. Соціологія і влада.

4. Мобільний телефон з точки зору соціології.

5. Інтернет з точки зору соціології.

Базові підручники та навчальні посібники

1. Волков Ю. Г. Социология : учебник -М.: Гардарика, 1999.

2. Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.

3. Радугин А. А. Социология: Курс лекций. -М.: Библионика, 2006.

4. Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

5. Танчин І. З. Соціологія. – К.: Знання, 2007

 

Додаткова література

 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. Издательская группа "Прогресс" "Универс", 1993

2. Горшков М. К. Уроки и перспективы отечественной социологии . //СОЦИС – 2008.-№7

3. Жоль К. К. Социология (в систематическом изложении): учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

4. Здравомыслов А. Г. К вопросу о культуре социологического мышления. //СОЦИС – 2008.-№5

5. Костенко Н., Макеев С. Место и время социологии. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1.

6. Кравченко А. И. История социологии. – М.: Проспект, 2008.

7. Ручка А. А. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наук. думка, 1992..

8. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.

9. Тарасенко В. Социальное, общественное и социологическое познание. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – №4.

10. Тарасенко В. Научный интеллект социологии. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1.

11. Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985.

ТЕМА 2. КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ (1 год.)

План

1. Поняття, форми та функції культури.

2. Етноцентризм та культурний релятивізм.

Основні поняття:культура,матеріальна та духовна культура, мова, символи, цінності, норми, технології, панівна культура, субкультура, контркультура, елітарна культура, народна культура, масова культура, етноцентризм, культурний релятивізм.

Теми рефератів та реферативних виступів

1. Економічна культура як елемент соціальної культури суспільства.

2. Українські культурні універсалії: поняття, зміст, функції.

3. Культурні риси та цінності сучасного українського студентства.

4. Сутність та походження масової культури.

 

Теми есе

1. Вплив масової культури на життя сучасного українця.

2. Культура та цінності моєї професії.

3. Культура та цінності моєї родини.

4. Молодіжні субкультури в період системних суспільних змін.

Базові підручники та навчальні посібники

1. Дещінський Л.Є., Денисов Я.Я. Українська та зарубіжна культура. -Львів: Бескид Біт, 2005

2. Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.

3. Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

4. Танчин І. З. Соціологія. – К.: Знання, 2007

5. Юрій М. Ф.Соціологія культури. -К.: Кондор, 2006.-302 с.

 

Додаткова література

 

1. Бевзенко Л. Жизненный успех, ценности, стиль жизни. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №4.

2. Вебер М. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994..

3. Ефременко Т. Экономическая культура населения современной Украины. // Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – №4.

4. Захаров А. В. Развлечения sub specia социологии. //СОЦИС – 2008.-№1.

5. Зиммель Г.Избранное. Т. 1: Философия культуры-М.: Юристъ, 1996

6. Королько В., Некрасова О. Корпоративная культура и святи с общественностью. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №1.

7. Мальковская И. А. Эволюция зрелищ в человеческом измерении. //СОЦИС – 2008.-№2.

8. Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994.

9. Мелков Ю. Постсоветское общество: Новое Средневековье. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №3

10. Победа Н.А. Социология культуры. – Одесса: Астропринт, 1997.

11. Рязанова Л. Феномен «звезды» в современной массовой культуре. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – №1.

12. Социология молодежи : учебное пособие/ Ю. Г. Волков [и др.]. -Ростов -н/Д.: Феникс, 2001

13. Шевнюк О.А.. Культурологія. Навч. посібник К.:Знання, 2005

ТЕМА 3. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО (1 год.)

План

1. Основні структурні елементи особистості

2. Поняття соціалізації особистості та її етапи

 

Основні поняття:індивід, індивідуальність,особистість, соціальний статус, соціальна роль, рольовий конфлікт, потреба, мотив, ціннісні орієнтації, соціалізація.

 

Теми рефератів та реферативних виступів:

 

1. Типи особистості.

2. Теорії особистості.

3. Соціалізація особистості на різних етапах життя людини.

4. Основні положення теорії ролей.

 

Теми есе

 

1. Основні види потреб студентів та визначте типи до яких вони відносяться.

2. Ідеальний, базисний та модальний типи особистості стосовно до українського суспільства.

3. Типи ціннісних орієнтацій, які, на Вашу думку, превалюють в сучасному українському суспільстві.

4. Моя власна соціалізації.

 

Базові підручники та навчальні посібники:

1. Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. М.: Академический Проект: Фонд „Мир”, 2005. – 8-е изд. – 512 с.

2.Масионис Дж. Социология СПб.: Питер, 2006

3. Радугин А.А. Социология: Курс лекций. – М.: Центр, 2000

4. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994

5. Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

 

Додаткова література:

 

1. Балакірєва О.М. трансформація ціннісних орієнтацій в українськму суспільстві // Український соціум. – 2007. – №2 (19).

2. Гараніна Г. Соціальна трансформація та зміна ціннісних орієнтацій // Соціальна психологія. – 2009. – №1 (33).

3. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологи – М., 1982.

4. Лебедев Б.К. Социальный тип личности – Казань, 1991

5. Рисмен Д. Некоторые типы характера в обществе // Социологические исследования -. № 3, 5. 2006.

6. Солодникова И. В. Социализация личности: сущность и особенности на разных этапах жизни //Социологические исследования М., 2007, № 2

7. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С. О. Макєєва. – К., 2005.

8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Г. Городяненка – К., 2002.

9. Харчев А.Г. Социология воспитания: о некоторых актуальных проблемах воспитания личности – М., 1990.

10. Хьелл Д., Зиглер Н. Теории личности.– М., 2002.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.013 с.)