ТОП 10:

ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНІ ВІДХИЛЕННЯ ТАСОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (1 год.)

План

1. Процес соціального контролю.

2. Типологія можливих соціальних відхилень

Основні поняття:норма, соціальне відхилення, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, кримінальна поведінка, стигматизація, соціальний контроль, санкція.

 

Теми рефератів та реферативних виступів:

1. Корупція: історія та сучасність

2. Суїцид як форма девіантної поведінки

3. Наркотизм як соціальне явище

4. Феномен тероризму в сучасному суспільстві

 

Теми есе

 

1. Порівняльний аналіз біологічного та психологічного та соціологічного пояснення девіантної поведінки.

2. Специфіка різних напрямків соціологічного пояснення девіантної поведінки.

3. Процес соціального контролю особистісті.

 

Базові підручники та навчальні посібники:

1. Кравченко А. И. Социология : учебник . -CПб.: Питер, 2008.-

2. Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки. – К., 2007.

3. Масионис Дж. Социология СПб.: Питер, 2006.

4. Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

5. Танчин І.З. Соціологія К.: Знання, 2007.

Додаткова література:

 

1. Александров Ю., Фомин Д. Все о суициде // Преступление и наказание. -2008. -№ 2. – С.13-19

2. Варданянц Г.К. Терроризм: диагностика и социальный контроль //Социологические исследования, 2005. – №7. – C. 78-84

3. Гилинский Я. И. Девиантология. – СПб., 2007.

4. Гилинский Я. И., Афанасьев В. С. Социология девиантного поведения. – СПб., 1993.

5. Змановская Е. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2006. – 288с.

6. Иванов В.Н. Феномен терроризма // Социологические исследования, 2005. -№ 7. – C. 63-72

7. Ильясов Ф. Н. Терроризм – от социальных оснований до поведения жертв. // Социологические исследования.- 2007, № 6

8. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності. Соціально-психологічни аспекти алкоголізму та наркоманії. – К.:Либідь, 2006

9. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. – СПб., 2005.

10. Молодежь и наркотики (социология наркотизма): научное издание/ ред. В. А. Соболев, И. П. Рущенко. -Х.: Торсинг, 2000.-432 с.

11. Мягков А. Ю. Структура и динамика незавершенных самоубийств // Социологические исследования. – 2007. -№ 3. – С. 89-97.

12. Ожиганов Э.Н. Профиль терроризма: природа, цеди и мотивация // Социологические исследования, 2006, № 2. – С. 52-57.

13. Сидоров А. И. Коррупция: и диагноз, и приговор // Социологические исследования. -2008. -№ 2. – С.111-117.

14. Ушакова Е. С. Суицидальные риски // Социологические исследования. -2008. -№ 2. – С.106-110.

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА(1 год.)

План

1. Поняття соціальної структури. Ціннісно-нормативна і категоріальна моделі.

2. Поняття соціальної групи, види соціальних груп.

 

Основні поняття:соціальна структура, соціальна спільнота, соціальна група, референтна група, велика, середня та мала соціальні групи, первинна та вторинна малі групи, соціально-професійна підструктура, соціально-демографічна підструктура, соціально-територіальна підструктура, соціально-етнічна підструктура; соціально-класова підструктура суспільства.

 

Теми рефератів та реферативних виступів

1. Еволюція підходів до розуміння соціальної структури.

2. Теорія структурації Ентоні Гідденса.

3. Тенденції розвитку соціально-демографічної структури сучасного українського суспільства.

4. Тенденції розвитку соціально-етнічної структури сучасного українського суспільства.

Теми есе

1. Структура суспільства як основа всіх соціальних процесів.

2. Зміни соціально-професійної структури і майбутнє.

3. Заходи соціальної політики для вирішення проблеми народжуваності в сучасному світі.

Базові підручники та навчальні посібники

1. Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

2. Соціологія: Навч. посібник / За ред.. С.О. Макєєва. – К., 2005.

3. Масионис Дж. Социология. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

4. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка – К., 2002.

5. Кравченко А.И. История социологии. Уч. пособие. – М.: Проект, 2006

Додаткова література

 

1. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк структурации. – М.: Академическое издание, 2005.

2. Руткевич М.Н. Социальная структура. М.: Альфа-М, 2004.

3. Структурнi вимiри сучасного суспiльства: Навчальний посiбник / За ред. С.Макеєва. – К., 2006.

4. Украинское общество в европейском пространстве / Под редакцией Е. Головахи, С. Макеева. – К., 2007.

5. Українське суспiльство 1992-2006. Соцiологiчний монiторинг – / За ред. д.е.н. В.М. Ворони, д.соц.н. М.О. Шульги. – К., 2006.

6. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Социальная структура общества: в поиске адекватных ответов // Социологические исследования. – 2008. – №7. Петрикова А. Структурные составляющие чувства места в социальной иерархии. // Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №3

7. Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социологические исследования. – 2001. – №9.

ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ (1 год.)

 

План

1. Соціальна стратифікація у сучасному українському суспільстві.

2. Використання основних теоретичних підходів при аналізі класів в Україні.

3. Соціальна мобільність: сутність і види.

 

Основні поняття:соціальна стратифікація, критерії соціальної стратифікації, профіль соціальної стратифікації, закрита і відкрита соціальна стратифікація, історичні типи стратифікації, соціальний клас, соціальна мобільність, типи соціальної мобільності, канали соціальної мобільності.

 

Теми рефератів та реферативних виступів

1. Бідність як соціальний феномен.

2. Робочий клас у сучасному суспільстві.

3. Флуктуації розвитку середнього класу в Україні.

Теми есе

1. Як я розумію соціальну (не)рівність.

2. Соціальна (ім)мобільність моєї родини.

3. Відтворення соціального розшарування у родині.

Базові підручники та навчальні посібники

1. Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

2. Соціологія: Навч. посібник / За ред.. С.О. Макєєва. – К., 2005.

3. Масионис Дж. Социология. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

4. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка – К., 2002. – 560 с.

5. Кравченко А.И. История социологии. Уч. пособие. – М.: Проект, 2006

Додаткова література

1. Иноземцев В. Классовый аспект бедности в потиндустриальных обществах // http://soclib.fatal.ru/lib.php?mod=2&req=505.rar

2. Структурнi вимiри сучасного суспiльства: Навчальний посiбник / За ред. С.Макеєва. – К., 2006.

3. Украинское общество в европейском пространстве / Под редакцией Е. Головахи, С. Макеева. – К., 2007.

4. Українське суспільство 1992-2006. Соцiологiчний моніторинг – / За ред. д.е.н. В.М. Ворони, д.соц.н. М.О. Шульги. – К., 2006.

5. Ковалиско Н., Савчинский Р. Многомерный анализ социальной стратификации современного украинского общества (региональный аспект) // Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №3

6. Колодий И. Средний класс, демократические ценности и политические предпочтения: до и после «оранжевой революции» // Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №3

7. Мацко И. Образцы мобильного и иммобильного поведения жителей небольших городов // Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №4

8. Рябчук А. Адаптационный дискурс как средство маргинализации рабочего класса в постсоветских обществах // Социологические исследования – 2007. – №1

9. Сорока Ю., Зуб Т. «Отказ от богатства» и изменения в восприятии социального неравенства // Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1

 

Тема 7. Етнос як фактор соціальної диференціації (1 год.)

План

 

1. Поняття та історичні типи етносу.

2. Етнічна свідомість народу України. Проблеми ксенофобії.

 

Основні поняття:етнос, рід, плем’я, народність, нація, національно-етнічний конфлікт, етнічні відносини, етнічна чистка, геноцид, ксенофобія, регіоналізм.

 

Теми рефератів та реферативних виступів

1. Сучасні проблеми національної ідентичності, толерантності, ксенофобії.

2. Проблеми етносоціального розвитку: український і світовий контекст.

Теми есе

1. Процес моєї етнічної самоідентифікації?

2. Соціальна нерівність етнічних груп: реальність чи миф.

3. Шляхи вирішення мовного питання в Україні.

Базові підручники та навчальні посібники

1. Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

2. Танчин І. З. Соціологія: навчальний посібник – К.: Знання, 2007

3. Масионис Дж. Социология. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 752 с.

4. Социология: учебник / ред. П. Д. Павленок. -2-е изд.. -М.: Маркетинг, 2002.

Додаткова література

 

1. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник.. – К.: Видавництво УАННП "Фенікс", 2003

2. Євтух В.Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій. – К.: ВД "Стилос", 2004

3. Євтух В.Б. Проблеми етносоціального розвитку: український і світовий контекст.. – К.: Стилос, 2001

4. Ефременко Т. Экономическая ментальность украинского этноса. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №2 .

5. Паниотто В. Динамика ксенофобии и антисемитизма в Украине (1994-2007) //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1

6. Панина Н.В. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2005. – №4

7. Платонов Ю. П. Психология национального характера : учеб. пособие. -М.: Издат. центр "Академия", 2007

8. Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс : учебное пособие. -М.: Юрайт, 2003

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.008 с.)