ТОП 10:

Організація процесуальної взаємодії прокурора зі слідчим та оперативними підрозділамиПри здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва прокурор перебуває у процесуальній взаємодії з усіма учасниками кримінального провадження.

Насамперед взаємодія виникає між прокурором, який здійснює повноваження процесуального керівника у конкретному кримінальному провадженні та слідчим.

При проведенні досудового розслідування фактів безвісного зникнення осіб прокурор також повинен перебувати в постійному контакті з оперативними підрозділами, визначеними у ч. 1 ст. 41 КПК України.

Вказане зумовлено тим, що відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на оперативні підрозділи покладено обов’язок здійснення оперативно-розшукової діяльності за фактами безвісного зникнення осіб.

Таким чином, крім виконання відповідних доручень слідчого у межах конкретного кримінального провадження, оперативним підрозділом здійснюються і оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місцезнаходження безвісно зниклої особи. Згадана діяльність оперативних підрозділів має характер самостійної та фактично здійснюється безвідносно до розслідування кримінального провадження.

Крім того, нагляд у таких оперативно-розшукових справах здійснюється не процесуальним керівником, а спеціально уповноваженим наказом Генерального прокурора України працівником Генеральної прокуратури України, прокуратур регіонів або працівником міськрайпрокуратури, визначеним відповідним наказом її керівника. Саме такий прокурор може використовувати повноваження, передбачені ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Здійснення досудового розслідування на високому професійному рівні, досягнення у найкоротші терміни його результату, вимагає тісної взаємодії між процесуальним керівником, слідчим та оперативними підрозділами.

Така взаємодія можлива лише завдяки координації слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукової діяльності, які спрямовані на досягнення єдиного результату – встановлення обставин безвісного зникнення особи та її місцезнаходження.

З урахуванням компетенції слідчих та оперативних підрозділів, форми їх взаємодії врегульовано відомчими актами МВС України, зокрема Інструкцією про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, затвердженою наказом МВС України від 14.08.2012 № 700.

До основних форм взаємодії необхідно зарахувати створення слідчих груп, до складу яких можливо включати співробітників оперативних підрозділів. Незважаючи на те, що створення таких груп належить до компетенції керівника органу внутрішніх справ та начальника органу досудового розслідування, процесуальний керівник повинен впливати і на цей процес шляхом звернення до відповідних керівників органу внутрішніх справ особисто чи через керівника органу прокуратури. Вказане стосується як необхідності створення слідчо-оперативної групи, так і формування її складу. Зокрема, процесуальний керівник з метою забезпечення ефективного розслідування мусить пересвідчитись, що до складу такої групи включено оперативного співробітника, до функціональних обов’язків якого входить здійснення розшуку безвісно зниклих осіб та у провадженні якого перебуває відповідна оперативно-розшукова справа.

У подальшому при вивченні кримінального провадження процесуальному керівнику необхідно встановити, чи складено план проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) заходів і чи в ньому розмежовано повноваження оперативних працівників та слідчих, у тому числі й щодо виконання непроцесуальних дій (витребування інформації з установ, підприємств, організацій, вжиття заходів до відпрацювання певних об’єктів (вокзали тощо), перевірка за наявними обліками ОВС).

Слід зауважити, що у зв’язку з відсутністю чіткого законодавчого врегулювання права оперативних підрозділів щодо отримання дозволу суду в ході оперативно-розшукової діяльності на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі інформації, що перебуває в операторів та провайдерів телекомунікацій, в плані заходи з отримання відповідної інформації повинні бути покладено і на слідчого. Лише після отримання інформації про надані телекомунікаційні послуги (трафіки) така інформація може надаватись оперативному підрозділу для аналізу (складення аналітичних довідок), зокрема із залученням підрозділів оперативно-технічних заходів (Г) УМВС України в області.

Крім того, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» заборонено проведення оперативно-розшукових заходів з метою виявлення та документування вже вчинених злочинів. Водночас проведення негласних заходів у ході розшуку безвісно зниклого (за винятком встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу) у передусім спрямовано на перевірку версії про те, що стосовно розшукуваного вчинено вбивство. З огляду на це процесуальному керівнику необхідно пересвідчитись, що при розмежуванні компетенції слідчого та оперативного підрозділу у ході встановлення місцезнаходження розшукуваного, заплановано проведення саме НСРД, а не оперативно-технічних заходів у межах оперативно-розшукової справи.

Процесуальному керівнику також необхідно переконатись у повноті висунутих версій безвісного зникнення особи, їх відповідності особі розшукуваного та обставинам зникнення. Водночас слід встановити, чи повною мірою заплановано проведення слідчих (розшукових) дій та інших заходів для перевірки кожної з версій. За необхідності доповнення чи зміни плану таке коригування можливо здійснити шляхом надання вказівок чи доручень.

Слід пам’ятати, що в міру відпрацювання запланованих заходів, отримання нових даних слідчим повинен складатись новий план.

Важливим етапом розслідування кримінальних проваджень указаної категорії є аналіз уже зібраної у провадженні та оперативно-розшуковій справі інформації про особу зниклого та обставини, які передували його зникненню, його зв’язки тощо. Разом з тим такий аналіз можливий за наявності належного обміну інформацією між прокурором, слідчим та оперативним підрозділом, повноти фіксації проведених заходів та їх результатів.

Зокрема, згідно зі ст. 36 КПК України прокурор уповноважений доручати слідчому та відповідному оперативному підрозділу проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, а також надавати вказівки щодо їх проведення слідчому, які є обов’язковими для виконання.

Як і доручення, відповіді на них мусять бути обґрунтованими та конкретними. У відповідях повинні бути чітко вказані заходи, здійснені на виконання доручення, особливо якщо на його виконання здійснювались непроцесуальні заходи: перевірка розшукуваного за базами даних ОВС, відпрацювання конкретних місць (автовокзалів, лікувальних закладів). Зокрема, у відповідях повинні бути наведені дані за якими саме базами даних здійснювались перевірки (наприклад «Впізнання», «Факт»), які саме об’єкти та коли були перевірено, яких осіб опитано, у тому числі усно. До відповіді на доручення повинні бути долучені відповідні додатки (протоколи допиту, пояснення, інформації лікувальних закладів тощо).

Вказівки мусять надаватися із зазначенням того, яку саме інформацію потрібно отримати чи яку конкретну особу необхідно перевірити. Крім того, за наявності в матеріалах кримінального провадження застарілої інформації (щодо можливого перетину особою кордонів, перебування на лікуванні, здійснення операцій із фінансами чи нерухомістю, отримання пенсій чи соціальних виплат тощо) необхідно давати вказівку щодо її оновлення.

Відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на оперативні підрозділи також покладено обов’язок щодо невідкладного направлення матеріалів, у яких зафіксовано фактичні дані про протиправну діяльність окремих осіб та груп, до органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування. Таким чином, у разі виявлення даних, які свідчать про можливе вчинення злочину стосовно зниклого, оперативний підрозділ зобов’язаний направити відповідну інформацію або матеріали, у яких зафіксовано такі відомості, слідчому для перевірки у межах кримінального провадження.

За необхідності прокурор може витребувати інформацію з оперативного підрозділу щодо вжитих заходів до розшуку безвісно зниклого та їх результатів. Зокрема, на початковому етапі доцільно витребувати інформацію про те, чи заведено відповідну оперативно-розшукову справу за фактом безвісного зникнення особи та чи внесено вказану особу до відповідних баз даних ОВС.

Крім того, процесуальний керівник у разі необхідності, може ознайомитися з матеріалами оперативно-розшукової справи вказаної категорії. Зокрема, на районному рівні керівникам прокуратур за тривалого розслідування кримінальних проваджень за фактами безвісного зникнення осіб доцільно видавати накази згідно зі ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», щодо призначення відповідних процесуальних керівників на здійснення нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності. Вказане дасть їм змогу не лише вивчати матеріали оперативно-розшукових справ, а й надавати вказівки про проведення конкретних оперативно-розшукових заходів, ініціювати проведення службової перевірки у разі виявлення порушень закону або прорахунків при здійсненні розшукової роботи.

Якщо процесуальний керівник неуповноважений на здійснення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, це не позбавляє його можливості відповідно до вимог законодавства з дозволу керівника органу внутрішніх справ ознайомитися з матеріалами конкретної оперативно-розшукової справи. Слід відзначити, що така можливість закріплена за слідчим згідно з вимогами п. 3.2 Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, затвердженої наказом МВС України від 14.08.2012 № 700.

Якщо матеріали оперативно-розшукової справи містять секретні відомості, доступ до таких матеріалів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939.

У разі надання таким матеріалам оперативно-розшукової справи обмеження доступу – «для службового користування» ознайомлення з такими матеріалами можливе в порядку, визначеному Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893.

Загалом основні питання щодо дотримання вимог секретного діловодства під час здійснення доступу до матеріалів оперативно-розшукових справ викладені у методичних рекомендаціях щодо проведення перевірок додержання законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, які схвалено науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі України (протокол від 20.06.2013 № 5).

Ефективним засобом планування та аналізу роботи за конкретним провадженням є обговорення стану його розслідування на оперативних нарадах. Такі обговорення мусять бути спрямовані на вирішення конкретних питань. До участі в нараді повинні запрошуватись не лише слідчі, а й працівники оперативних підрозділів. У разі встановлення фактів неналежного здійснення досудового розслідування чи оперативного забезпечення процесуальний керівник повинен ініціювати проведення таких нарад при керівництві органу прокуратури за участю керівників органів досудового розслідування та оперативного підрозділу.

У практичній діяльності важливим є заслуховування стану досудового розслідування у провадженні відразу після проведення першочергових слідчих дій. Вказане повинно спрямовуватися на аналіз уже зібраної інформації та вироблення версій зникнення особи, а також конкретних напрямів розслідування з урахуванням встановленої інформації про особу, характеризуючих даних про неї та обставин, що передували зникненню.

На оперативних нарадах проводиться аналіз повноти відпрацювання раніше висунутих версій, приймаються рішення щодо корегування плану досудового розслідування, висунення нових версій, визначення їх пріоритетності, черговості та своєчасності проведення дій на їх перевірку, необхідності надання вказівок. Крім того, визначається ефективність стану досудового розслідування та оперативно-розшукової роботи, встановлюється наявність підстав для вжиття заходів прокурорського реагування з метою усунення порушення вимог законності, за необхідності ініціюються зміни складу (посилення) слідчо-оперативної групи.

 

 

Список використаних та рекомендованих джерел:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print1389888064627925

4. Про прокуратуру [Електронний ресурс] : Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1789-12/print1373533572125581

5. Про міліцію [Електронний ресурс] : Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-XII / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12/print1382535663427553

6. Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/conv/print1360050276201189

7. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей [Електронний ресурс] : Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

8. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 18 січня 2001 року № 20/2001 / Президент України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/20/2001

9. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4 гн. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102

10. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора України від 3 грудня 2012 року № 4/1 гн. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102

11. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань [Електронний ресурс] : спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України від 17 серпня 2012 року № 69, зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 року № 113, від 25 січня 2013 року № 13 та від 25 квітня 2013 року № 54. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522

12. Про організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень [Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора України від 25 вересня 2012 року № 15 гн. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102

13. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 14 серпня 2012 року № 700. – Режим доступу: http://document.ua/pro-organizaciyu-vzaemodiyi-organiv-dosudovogo-rozsliduvan

nj-doc119907.html

14. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення : наказ Генерального прокурора України від 3 грудня 2012 року № 125.

15. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 10 жовтня 2004 року № 1177. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04/print1389888064627925

16. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події [Електронний ресурс] : затверджена наказом МВС України від 19 листопада 2012 року № 1050. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12#n33

17. Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ : наказ Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України від 17 листопада 2012 року № 115/1046.

18. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12

19. Інструкція про організацію роботи за оперативно-розшуковими справами та справами контрольного провадження оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України : затверджена наказом МВС України від 17 грудня 2012 року № 07.

20. Про затвердження Інструкції про організацію агентурно-оперативної роботи оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України : наказ МВС України від 17 грудня 2012 року № 06.

21. Про затвердження Інструкцій, що регламентують діяльність підрозділів оперативної служби : наказ МВС України від 12 грудня 2012 року № 05.

22. Про затвердження Інструкції з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів : наказ МВС України від 5 січня 2005 року № 3 ДСК.

23. Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 2012 року № 1095/955/119. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2106-12/print1390896995415501

24. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 9 січня 1997 року № 3/1/2/5/2/2. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0054-97

25. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 19 грудня 2012 року № 1176. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-13

26. Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в питанні розшуку осіб : наказ Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від 3 травня 2012 року № 169/391. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0804-12

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.009 с.)