Глава 5. Формування резервів за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 5. Формування резервів за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках5.1. Банк формує резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках у вигляді строкових вкладів (депозитів) та коштів на вимогу (активних залишків).

5.2. Банк на звітну дату розраховує розмір резерву за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, як суму перевищення балансової вартості активу (без урахування суми раніше сформованого резерву) над сумою боргу на дату розрахунку резерву, зважену на показник безризиковості активу, за такою формулою:

Ркр = БВкр - За х (1 - ПРкз), (3)

де Ркр - сума резерву за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках;

БВкр - балансова вартість коштів, розміщених на кореспондентських рахунках в інших банках, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку (без урахування суми раніше сформованого резерву);

За - борг за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, на дату розрахунку резерву;

ПРкз - показник ризику за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, що визначається банком згідно з вимогами глави 6 цього розділу.

5.3. Банк розраховує розмір резерву за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках, відкритих у банках-нерезидентах, з урахуванням ризику країни згідно з вимогами глави 6 цього розділу.

5.4. Банк під час розрахунку резерву за коштами, розміщеними в інших банках як гарантійні депозити або грошове покриття за акредитивом, зменшує суму боргу на суму покриття за таким акредитивом за умови, що заявник акредитива бере на себе ризики, пов'язані з відбором банків, які беруть участь у розрахунках за акредитивом, і гарантійні депозити відповідають за строками та сумами відповідному акредитиву та обліковуються на окремих аналітичних рахунках.

Глава 6. Порядок визначення показника ризику кредиту,

Наданого іншому банку

6.1. Банк здійснює оцінку фінансового стану банку, якому надано кредит (далі - банк-боржник), на підставі даних фінансової і статистичної звітності банку-боржника та з урахуванням інформації щодо:

дотримання банком-боржником економічних нормативів і нормативів обов'язкового резервування коштів;

аналізу якості активів і пасивів;

стану ліквідності;

аналізу прибутків і збитків;

виконання банком-боржником зобов'язань у минулому;

наданих та отриманих міжбанківських кредитів;

щорічного аудиторського звіту;

рейтингових оцінок провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням;

іншої інформації, що може свідчити про наявність ризиків несвоєчасного виконання зобов'язань.

6.2. Банк здійснює оцінку фінансового стану банку-боржника щомісяця протягом дії договору про надання кредиту на підставі аналізу абсолютних та відносних показників поточної фінансової і статистичної звітності (горизонтальний аналіз) у динаміці, структури активів і пасивів шляхом визначення питомої ваги за окремими статтями в підсумкових даних (вертикальний аналіз) у динаміці.

6.3. Банк визначає клас банку-боржника на підставі результатів оцінки його фінансового стану відповідно до наведених характеристик.

Клас А (найвищий) - фінансовий стан добрий: прибуткова діяльність; економічні нормативи та нормативи обов'язкового резервування, установлені Національним банком України, дотримуються; динаміка абсолютних та відносних показників фінансової звітності є позитивно стабільною; висновок аудиторського звіту - безумовно позитивний; немає розрахункових документів, не виконаних у строк з вини банку. До цього класу можуть належати банки-боржники (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "А" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням.

Клас Б - фінансовий стан задовільний: беззбиткова діяльність (результат діяльності наближається до нуля); економічні нормативи та нормативи обов'язкового резервування, установлені Національним банком України, дотримуються, але немає позитивної динаміки абсолютних та відносних показників фінансової звітності; висновок аудиторського звіту - безумовно позитивний; немає розрахункових документів, не виконаних у строк з вини банку. До цього класу можуть належати банки-боржники (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "інвестиційний клас" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням.

Клас В - фінансовий стан незадовільний: нестабільно прибуткова діяльність; наявні окремі факти недотримання економічних нормативів та нормативів обов'язкового резервування, установлених Національним банком України, абсолютні та відносні показники фінансової звітності мають негативну динаміку; висновок аудиторського звіту - умовно позитивний; немає розрахункових документів, не виконаних у строк з вини банку. До цього класу можуть належати банки-боржники (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "В" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням.

Клас Г (найнижчий) - фінансовий стан критичний: збиткова діяльність; економічні нормативи та нормативи обов'язкового резервування, установлені Національним банком України, не дотримуються; абсолютні та відносні показники фінансової звітності мають негативну динаміку; висновок аудиторського звіту - негативний або відсутній (крім банку зі строком діяльності менше ніж один рік); є розрахункові документи, не виконані в строк з вини банку.

До цього класу також належить банк-боржник, щодо якого відкликано банківську ліцензію або який розташований на території офшорних зон відповідно до переліку, оприлюдненого Кабінетом Міністрів України.

6.4. Банк у разі наявності в банку-боржника характеристик, які відповідають різним класам, має віднести такого боржника до нижчого класу.

6.5. Банк визначає клас банку-боржника, що є нерезидентом, за класом, нижчим із двох, визначених на підставі оцінки його фінансового стану та ризику країни місцезнаходження.

Банк визначає клас банку-боржника, що є нерезидентом, згідно з таблицею 11.

Таблиця 11

Трансформація групи ризику в клас банку-боржника

Номер групи Клас банку-боржника
А
Б
В
Г

6.6. Банк здійснює оцінку стану обслуговування боргу банком-боржником (у тому числі за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках) на підставі кількості календарних днів прострочення погашення боргу / виконання банком-кореспондентом вимог (розрахункових документів банку) за станом на перше число кожного місяця згідно з таблицею 12.


Таблиця 12

Визначення стану обслуговування боргу банком-боржником / виконання банком-кореспондентом вимог (розрахункових документів) банку

Кількість днів прострочення погашення боргу (уключно) Стан обслуговування боргу
від 0 до 3 "високий"
від 4 до 7 "добрий"
від 8 до 14 "задовільний"
від 15 до 30 "слабкий"
більше 30 "незадовільний"

6.7. Банк класифікує кредит, наданий банку, за категоріями якості на підставі визначеного класу банку-боржника та стану обслуговування ним боргу згідно з таблицею 13.

Таблиця 13

Класифікація кредиту, наданого банку-боржнику, за категоріями якості

Фінансовий стан банку-боржника (клас) Стан обслуговування боргу
"високий" "добрий" "задовільний" "слабкий" "незадовільний
А I II III IV V
Б I II III IV V
В II III IV IV V
Г II III IV V V

6.8. Банк визначає показник ризику кредиту, наданого банку-боржнику, залежно від категорії якості в межах діапазонів, зазначених у таблиці 14.

Таблиця 14

Визначення показника ризику кредиту, наданого банку-боржнику

Категорія якості кредиту Значення показника ризику кредиту
I - найвища 0,01 - 0,06
II 0,07 - 0,20
III 0,21 - 0,50
IV 0,51 - 0,99
V - найнижча 1,0

6.9. Банк визначає показник ризику за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, залежно від стану обслуговування боргу в межах діапазонів, зазначених у таблиці 15.


Таблиця 15

Визначення показника ризику за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

Стан обслуговування боргу Категорія якості активу Значення показника ризику за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, ПРкз
"високий" I - найвища 0,00
"добрий" II 0,01 - 0,20
"задовільний" III 0,21 - 0,50
"слабкий" IV 0,51 - 0,99
"незадовільний" V - найнижча 1,0
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 175; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)