Наданого юридичній особі (крім банку) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наданого юридичній особі (крім банку)2.1. Банк здійснює оцінку фінансового стану боржника - юридичної особи не рідше ніж один раз на три місяці.

2.2. Банк здійснює оцінку фінансового стану юридичної особи (крім банку), якій надано кредит (далі - боржник - юридична особа), шляхом розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи (далі - інтегральний показник).

2.3. Банк розраховує інтегральний показник із застосуванням багатофакторної дискримінантної моделі (далі - дискримінантна модель) за такою формулою:

Z = а1 К1 + а2 К2 + а3 К3 + а4 К4 + а5 К5 + аn Кn - a0, (2)

де Z - інтегральний показник;

К1, К2... Кn - фінансові коефіцієнти, що визначаються на підставі даних фінансової звітності боржника - юридичної особи для великого або середнього підприємства. Для малого підприємства замість зазначених коефіцієнтів застосовуються коефіцієнти МК1, МК2... МКn;

а1, а2... аn - параметри, що визначаються з урахуванням вагомості та розрядності фінансових коефіцієнтів і щорічно актуалізуються Національним банком України на підставі даних фінансової звітності боржників - юридичних осіб;

а0 - вільний член дискримінантної моделі, значення якого щорічно актуалізуються Національним банком України.

2.4. Банк розраховує інтегральний показник з урахуванням пояснень щодо визначення моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи, наведених у додатку 3 до цього Положення, виходячи з належності підприємства відповідно до законодавства України до великого, середнього або малого та виду його економічної діяльності.

Банк для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи, що належить до великого або середнього підприємства, використовує дані звітності, складеної відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (зі змінами), що належить до малого підприємства - дані звітності, складеної відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (зі змінами).

Фінансова звітність боржника - юридичної особи, що подається до банку, повинна містити відмітку органів статистики про її прийняття, бути засвідченою підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади) та відбитком печатки боржника - юридичної особи.

Банк визначає вид економічної діяльності підприємства згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2005 або ДК 009:2010 (Наказ N 457).

Під час класифікації видів економічної діяльності за ДК 009:2010 (Наказ N 457) потрібно їх привести у відповідність до кодів ДК 009:2005. З цією метою необхідно скористатися відповідним електронним ресурсом, розміщеним на веб-сайті Державної служби статистики України.

2.5. Банк визначає клас боржника - юридичної особи залежно від значення інтегрального показника з урахуванням величини підприємства (велике, середнє або мале) згідно з таблицями 4 та 5 додатка 3 до цього Положення.

2.6. Банк визначає клас боржника - юридичної особи не вище 8, якщо:

у договорах немає письмової згоди боржника - юридичної особи на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації про боржника - юридичну особу;

банк не надав до бюро кредитних історій відомості про боржника - юридичну особу за наявності в договорі відповідної згоди;

немає фінансової звітності боржника - юридичної особи за останній звітний період або фінансова звітність не відповідає вимогам абзацу третього пункту 2.4 цієї глави;

проти боржника - юридичної особи порушено справу про банкрутство;

кредит в іноземній валюті надано боржнику - юридичній особі, у якого немає джерел надходження валютної виручки в обсязі, достатньому для погашення боргу протягом дії договору.

Надходження валютної виручки вважаються достатніми за одночасного дотримання таких умов:

обсяг очікуваних надходжень позичальника перевищує обсяг його зобов'язань з урахуванням строків їх виконання та ризику перерахунку однієї валюти в іншу;

банк здійснює контроль за станом надходжень валютної виручки позичальника згідно з укладеними договорами, за якими визначалася достатність надходжень валютної виручки, та має документально підтверджені результати такого контролю;

банк має документально підтверджену інформацію щодо позитивного досвіду (за останні 12 місяців, що передують даті визначення достатності валютної виручки) надходжень валютної виручки на рахунки позичальника в цьому банку та/або в інших банках.

2.7. Банк визначає клас боржника - юридичної особи не вище 9, якщо боржника визнано банкрутом у встановленому законодавством України порядку.

2.8. Банк визначає клас боржника - юридичної особи, що є нерезидентом, за класом, нижчим із двох, визначених на підставі оцінки його фінансового стану та ризику країни місцезнаходження.

Банк визначає клас боржника - юридичної особи, що є нерезидентом, згідно з таблицею 1.

 

Таблиця 1

Трансформація групи ризику в клас боржника - юридичної особи

Номер групи Клас боржника - юридичної особи
8, 9

2.9. Банк здійснює оцінку стану обслуговування боргу боржником - юридичною особою на підставі кількості календарних днів прострочення погашення боргу1 за станом на перше число місяця, наступного за звітним, згідно з таблицею 2.

1 Кількість днів прострочення погашення боргу визначається на звітну дату, починаючи з наступного робочого дня за днем, коли не відбулося погашення боргу в термін, передбачений договором.

Таблиця 2

Визначення стану обслуговування боргу боржником - юридичною особою

Кількість календарних днів прострочення Стан обслуговування боргу
від 0 до 7 "високий"
від 8 до 30 "добрий"
від 31 до 90 "задовільний"
від 91 до 180 "слабкий"
понад 180 "незадовільний"

Банк визначає стан обслуговування боргу як "високий" за умови, що сплата боржником - юридичною особою процентів відповідно до умов договору передбачена не рідше ніж один раз на три місяці.

2.10. Банк класифікує кредит, наданий боржнику - юридичній особі за категоріями якості на підставі визначеного класу боржника - юридичної особи та стану обслуговування ним боргу згідно з таблицею 3.

Таблиця 3

Класифікація кредиту, наданого боржнику - юридичній особі за категоріями якості

Клас боржника - юридичної особи Стан обслуговування боргу
"високий" "добрий" "задовільний" "слабкий" "незадовільний"
I I III IV V
I I III IV V
I II III IV V
I II III IV V
II II III IV V
II III IV IV V
II III IV IV V
II III IV IV V
II III IV V V

2.11. Банк визначає показник ризику кредиту, наданого боржнику - юридичній особі залежно від категорії якості в межах діапазонів, зазначених у таблиці 4.

Таблиця 4

Визначення показника ризику кредиту, наданого боржнику - юридичній особі

Категорія якості за кредитом Значення показника ризику кредиту
I - найвища 0,01 - 0,06
II 0,07 - 0,20
III 0,21 - 0,50
IV 0,51 - 0,99
V - найнижча 1,0

2.12. Банк визначає показник ризику за кредитом, наданим боржнику - юридичній особі в межах установленого діапазону з урахуванням динаміки фактичних значень інтегрального показника, коефіцієнта покриття боргу, якості менеджменту боржника - юридичної особи, ринків збуту продукції, наявності бізнес-планів, рейтингів боржника - юридичної особи та інших подій та обставин, що можуть вплинути на своєчасність та повноту погашення боргу.

Банк розраховує коефіцієнт покриття боргу з урахуванням даних, передбачених у таблиці 5.

Таблиця 5

Розрахунок коефіцієнта покриття боргу

Показники Рядок I квартал II квартал III квартал IV квартал
план факт план факт план факт план факт
Чистий прибуток (збиток), ф. 2 рр. 220 - 225 гр. 3                
Амортизація необоротних активів, ф. 2 р. 260 (+)                
Фінансові витрати, ф. 2 р. 140 гр. 3 (+)                
Інші операції, що безпосередньо впливають на чисті грошові потоки від операційної діяльності та не були враховані раніше, за наявності документально підтвердженої інформації (+, -)                
Інші платежі, що впливають на чистий рух коштів від інвестиційної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації (+, -)                
Чистий грошовий потік за рахунок внутрішніх джерел (сума чистого руху коштів від операційної та інвестиційної діяльності до здійснення фінансових витрат) (=)                
Виплати грошових коштів для погашення отриманих кредитів                
Сплата процентів                
Коефіцієнт покриття боргу: р. 6/(р. 7 + р. 8)                

Коефіцієнт покриття боргу вважається достатнім, якщо його значення є більшим за 1.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.007 с.)