Кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’яМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я 

 

В.М.Лехан, М.І.Заярський, І.М.Кутузов, О.П.Максименко

ПОСІБНИК

для підготовки студентів медичних факультетів

До державної атестації з соціальної медицини,

Організації та економіки охорони здоров’я

 

 

Затверджено на засіданні

ЦМК ДДМА 21 лютого 2006р.

Протокол № 5.

 

 

Дніпропетровськ -2006


 

УДК 614.253.4:371.279.8 (075.8)

 

Підготували:

зав.кафедрою соціальної медицини, організації та

управління охороною здоров’я д.м.н., професор В.М.Лехан,

кандидати медичних наук доценти цієї ж кафедри

М.І.Заярський, І.М.Кутузов, О.П.Максименко

 

Посібник складено з метою підсумкової підготовки студентів VI курсів – випускників Дніпропетровської державної медичної академії (ДДМА) за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа" до державної атестації з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я, яка складається із стандартизованого тестового іспиту „Крок 2” та практично-орієнтованого іспиту.

При підготовці посібника використана чинна нормативно-правова база, у тому числі наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.01.2005р. № 53 "Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина", освітньо-кваліфікаційні характеристики спеціалістів і освітньо-професійні програми підготовки спеціалістів (2003р.), типова програма з соціальної медицини та організації охорони здоров'я (1999р.), типова програма з економіки охорони здоров'я (1993р.), рекомендації голів державних екзаменаційних комісій та опорної кафедри.

Складений посібник має розглядатися і використовуватися студентами-випускниками медичних факультетів як алгоритм підготовки до державної атестації з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я.

Додаткова література, екзаменаційні питання, практичні навички, послідовність дій лікаря по організації санітарної просвіти населення, алгоритми ціноутворення медичних послуг та інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, представлено для іноземних студентів на російській мові.

 

 

Затверджено на засіданні Центральної методичної комісії

Дніпропетровської державної медичної академії

21 лютого 2006 р., протокол № 5.

 


Зміст

 

Порядок підготовки випускників та проведення державної атестації з

соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я.............................. 4

 

Додаток 1. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими

повинен володіти випускник вищого медичного закладу за фахом “лікувальна

справа” та блоки змістових модулів підготовки з соціальної медицини,

організації та економіки охорони .................................................................................. 8

 

Додаток 2. Список рекомендованої літератури для підготовки до ліцензійного

іспиту «Крок 2» та практично-орієнтованого екзамену з соціальної медицини,

організації та економіки охорони здоров’я .................................................................. 13

Додаток 3. Екзаменаційні питання з соціальної медицини, організації та

економіки охорони здоров’я........................................................................................... 14

 

Додаток 4. Практичні навички з соціальної медицини, організації та економіки

охорони здоров’я для вітчизняних та іноземних студентів........................................ 23

 

Додаток 5. Зразок екзаменаційного білета практично-орієнтованого

державного іспиту........................................................................................................... 25

 

Додаток 6. Зразок оформлення студентом протокола на практично-

орієнтованому державному іспиті................................................................................. 26

 

Додаток 7. Перелік нормативно-довідкової документації для оснащення

екзаменаційної кімнати на практично-орієнтованому іспиті...................................... 27

 

Додаток 8. Логічна послідовність дій лікаря по організації санітарної просвіти населення.......................................................................................................................... 28

 

Додаток 9. Алгоритм розрахунку ціни на медичні послуги........................................ 29

 

Додаток 10. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують

тимчасову непрацездатність громадян ......................................................................... 30

 

Додаток 11. Переліки первинної медичної документації лікувально-

профілактичних закладів................................................................................................ 36

 


Порядок підготовки випускників та проведення державної атестації

З соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я

Державна атестація випускників медичних факультетів Дніпропетровської державної медичної академії (ДДМА) здійснюється згідно Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України від 31.01.2005р. № 53.

Метою державної атестації випускників є встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та навичок в результаті засвоєння освітньо-професійної програми (ОПП), вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).

Державна атестація з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я проводиться у формі стандартизованого тестового і практично-орієнтованого державних іспитів.

Стандартизований тестовий державний екзамен - ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998р. № 251, і здійснюється Державною екзаменаційною комісією та Центром тестування професійної компетентності фахівців при МОЗ України.

Складовою частиною державної атестації випускників є тестовий екзамен "Крок 2. Загальна лікарська підготовка", який вимірює показники якості загальної лікарської підготовки – фахової компоненти повної вищої освіти і визначає рівень професійної компетентності, який дозволяє присвоїти фахівцю освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліста". Традиційно "Крок 2" включає 10-15 тестових завдань з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я.

Практично-орієнтований державний іспит перевіряє готовність випускника здійснювати на об'єкті майбутньої професійної діяльності або на його моделі (ситуаційне завдання) виробничі функції, які неможливо оцінити методом стандартизованого тестування. Практично-орієнтований випускний іспит студентів VI курсу медичних факультетів з гігієнічних дисциплін ("соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я" та "гігієна та екологія") проводиться у формі державного випускного екзамену наступним чином:

перша частина полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюється виконання випускником типових задач діяльності та умінь, пов'язаних з плануванням і проведенням санітарно-гігієнічних, профілактичних та протиепідемічних заходів, оцінюванням впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, обробкою медичної інформації;

друга частина полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюються стандартні вміння кожним випускником вести медичну документацію.

За рішенням Вченої Ради ДДМА державний практично-орієнтований іспит з гігієнічних дисциплін проводиться в один етап, під час якого перевіряється виконання випускником типових задач діяльності та умінь, що віднесені до першої та другої частини екзамену.За підсумками цієї частини державної атестації оцінюються якість вирішення випускником типових задач діяльності в наближених умовах до практичної роботи фахівця.

Згідно галузевих стандартів вищої освіти ОКХ і ОПП за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа" напряму підготовки "медицина" об’єктом діяльності лікаря є людина з її психофізіологічними особливостями, здоров’я людини, підтримка здоров’я, профілактика захворювань, лікування людини, здоров’я населення.ОКХ і ОПП визначають нормативний зміст освіти, відображають цілі освітньої та професійної підготовки, встановлюють місце фахівця в структурі господарства держави, вимоги до його компетентності, інші соціально важливі властивості та якості. У відповідності з ОКХ поряд з підготовкою до виконання певних виробничих функцій за окремими лікарськими спеціальностями випускник ДДМА повинен формуватися і як соціальна особистість, здатна вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності.

У відповідності до посад, що визначаються наказом МОЗ України, випускник вищого навчального медичного закладу має бути придатний до виконання основних виробничих функцій (проектної - діагностичної, організаційної і виконавської) та відповідних їм задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення типових задач діяльності. З метою опанування студентами системою умінь вирішувати типові задачі діяльності при виконанні певних виробничих функцій на кафедрі соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я проводиться підготовка з "соціальної медицини та організації охорони здоров’я" та "економіки охорони здоров’я". Основні виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального медичного закладу за фахом “лікувальна справа”, та блоки змістових модулів підготовки з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я наведені у додатку 1. Найважливіші блоки змістових модулів професійної та практичної підготовки студентів-випускників виносяться на відповідний етап державної атестацію згідно таблиці.

 

Таблиця

 

Система блоків змістових модулів навчальних дисциплін „соціальна медицина та організація охорони здоров’я” і „економіка охорони здоров’я” та форми їх державної атестації

Назва дисципліни Блоки змістових модулів професійної та практичної підготовки (шифр за ОКХ і ОПП) Стандарти-зований тестовий державний іспит “Крок 2” Практично-орієнтований державний іспит
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв'язку з чинниками, що на нього впливають (ПП.008) +  
Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних (ПП.009) +  
Розробляти заходи щодо організації діяльності лікаря та закладів охорони здоров’я, використовувати методи аналізу якості надання медичної допомоги (ПП.017) +  
Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я, використовувати технологію розробки управлінських рішень щодо покращання стану здоров’я населення та якості медичної допомоги (ПП.019) +  
Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я (ПП.020) +  
Аналізувати обсяг і якість первинної, вторинної та третинної медичної допомоги різним контингентам населення (ПП.047) +  
Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації (ПП.061)   +
Демонструвати володіння методикою застосування стандартів медичних технологій у практичній діяльності (ПП.062)   +
Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі інтегральних показників (ПП.081) +  
Економіка охорони здоров’я Демонструвати володіння методиками визначення медичної, соціальної та економічної ефективності надання медичної допомоги (ПП.267)   +
Трактувати економічні принципи формування соціального захисту (ПП.268) +  
Застосовувати методи економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я (ПП.269)   +
Трактувати сучасні принципи економіки охорони здоров’я, демонструвати володіння методикою ціноутворення в сфері медичних послуг (ПП.270) +  

 

 

Для підготовки до державної атестації з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я (ліцензійного іспиту «Крок 2» та практично-орієнтованого екзамену) студент повинен використовувати рекомендовану літературу згідно додатку 2.

Підготовку до тестового екзамену "Крок 2" слід розпочинати з пошуку відповідей на екзаменаційні питання (додаток 3) в основній навчальній літературі і лекційних матеріалах, а завершувати роботою з виданими збірками тестових завдань.

На 2005-2006 навчальний рік МОЗ України встановлено новий підвищений критерій державного тестового іспиту "Крок 2. Загальна лікарська практика" - 50,5 % правильних відповідей. Результати ліцензійного тестування з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я беруться до уваги державною екзаменаційною комісією на другому етапі державної атестації. Вітчизняні студенти, які отримають оцінку "не склав", допускаються до складання практично-орієнтованого іспиту, але не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і диплом про закінчення вищого навчального закладу. Їм надається можливість повторно скласти тестовий екзамен через рік протягом наступних трьох років. Іноземні студенти, які отримають на іспиті "Крок 2" оцінку "не склав", допускаються до складання практично-орієнтованого іспиту, не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, але за умови відповідного рішення можуть отримати диплом.

Для підготовки до практично-орієнтованого державного іспиту зсоціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я студенту слід продовжити роботу з додатковою літературою і протоколами практичних занять за IV, V і VI курси та звернути особливу увагу на засвоєння практичних навичок та уміння (додаток 4).

Кожен білет з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я передбачає оцінювання умінь випускника по шести основним елементам. Вирішення ситуаційного завдання складається з п'яти елементів:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.006 с.)