Правоутворення і правотворчість
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правоутворення і правотворчість1. Поняття, сутність та етапи правоутворення.

2. Процес та принципи правотворчості.

3. Види і суб'єкти правотворчості.

4. Юридична техніка.

Теми рефератів

1. Шляхи та етапи правоутворення.

2. Принципи правотворчої діяльності в сучасній Україні.

3. Проблеми юридичної термінології в сучасній Україні.

Основна література

1. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

3. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

4. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

5. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

8. Морозова Л.А. Теория государства и права. – М: Юрист, 2003.

9. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова література

1. Бобровник С.В. Нормотворча діяльність та проблеми систематизації законодавства. //Правова держава. Щорічник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького. Випуск восьмий, - К., 1997.

2. Малинова И.П. Философия правотворчества. - Екатеринбург, 1996.

3. Мороз О.О. Наукові засади законотворчого процесу в Україні. //Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. - К., 1997.

4. Научньїе основьі советского правотворчества. - М.,1981.

5. Правотворчество в СССР. - М., 1974.

6. Тарасюк В.М. Юридична, законодавча та кодифікаційна техніка. //Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. - К., 1997.

7. Черданцев А.Ф. Логико-язьїковьіе феномени в праве, юридической науке и практике. - Екатеринбург, 1993.

Методичні поради

Розкриваючи перше питання, слід звернути увагу на фактори, шо впливають на процес правоутворення. Проаналізувати різні підходи до розуміння правоутворення. По другому питанню слід приділити увагу стадіям процесу правотворчості. Звернути увагу на значення правотворчості як одного з етапів правоутворення. Необхідно докладно зупинитись на принципах правотворчості. Характеризуючи суб'єкти правотворчості, особливу увагу слід звернути на безпосередню правотворчість народу. Характеризуючи поняття юридичної техніки, слід висвітлити особливості юридичної термінології та зупинитись на проблемах юридичної термінології в сучасній Україні. Дати характеристику поняття юридичний стиль та юридична мова.

Основні поняття та терміни

Законотворчісь, правотворчість, правоутворення, принципи правотворчості, суб'єкти правотворчості, юридична мова, юридична термінологія, юридична техніка, юридичний стиль, юридична мова.

Практичне завдання:

v Охарактеризуйте стадії та схематично відобразити у конспектах етапи правотворчого процесу в Україні.

СЕМІНАР 9. (ТЕМИ 17, 18, 19)

Правова система. Правові системи сучасності Система права. Система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів

1. Поняття і основні елементи правової системи.

2. Поняття, структура і класифікація сучасних правових систем.

3. Поняття і структура системи права.

4. Поняття і будова системи законодавства.

5. Співвідношення системи права і системи законодавства.

6. Поняття і мета систематизації нормативно-правових актів.

7. Основні види систематизації нормативно-правових актів.

8. Кодифікація законодавства. Види кодифікованих актів.

Теми рефератів

1. Проблеми розвитку законодавства України.

2. Проблеми ефективності законодавства.

3. Система законодавства України.

4. Проблеми кодифікації законодавства України.

5. Консолідація як особливий вид систематизації законодавства.

6. Колізії у законодавстві України та шляхи їх подолання.

Основна література

1. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

3. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

4. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

5. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

8. Морозова Л.А. Теория государства и права. – М: Юрист, 2003.

9. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова література

1. Алексеев С.С. Структура советского права. - М., 1975.

2. Бобровник С.В., Богінич О.Л. Систематизація законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. - К., 1994.

3. Бобровник С.В. Нормотворча діяльність та проблеми систематизації законодавства. //Правова держава. Щорічник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького. Випуск восьмий. - К., 1997.

4. Головченко В.В. Система права і комплексні правові спільності. // Правова держава. Щорічник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького. Випуск восьмий. - К., 1997.

5. Богінич О.Л. Співвідношення законів та підзаконних нормативних актів у процесі систематизації законодавства. // Правова держава. Щорічник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького. Випуск восьмий. -К., 1997.

6. Евграфов П.Б. Соотношение структурьі советского права и структурьі советского законодательства. - Харьков, 1981.

7. Заец А.П. Система советского законодательства. - К., 1987.

8. Законодавство: проблеми ефективності. /Аверьянов В.Б., Денисов В.Н., Сіренко В.Ф. та ін. - К., 1995.

9. Онищенко Н.М Кодифікація та інкорпорація як методи систематизації законодавства. //Правова держава. Щорічник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького. Випуск восьмий. - К., 1997.

10. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опьіт комплексного иселедования. - М., 1999.

11. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади реформування правової системи України. //Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права України ім.В.М.Корецького. Випуск сьомий. - К., 1996.

12. Давид Рене. Основньїе правовьіе системи современности. - М., 1988.

13. Зайчук О.В. Правовая система США. - К., 1992.

14. Кросе Р. Прецедент в английском праве. - М., 1985.

15. Правовьіе системьі мира.- Екатеринбург, 1995.

16. Решетников Ф.М. Правовьіе системи стран мира: Справочник. - М., 1993.

17. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. - Саратов, 1994.

16. Супатаев М.А. Обьічное право в странах Восточной Африки. - М., 1984.

19. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. - М., 1986.

Методичні поради

Готуючись до заняття необхідно дати визначення правовій системі і назвати її структурні елементи. Зупинитись на відмінностях національних та інших правових систем. Характеризуючи континентальну правову систему, відмітити її похідність від римсь­кого античного права та взаємозв'язок законодавства європейських країн з точки зору загальної концептуальної спрямованості, прослід­кувати вплив теорії природного права на її розвиток. Розглядаючи систему загального права, головну увагу приділити ролі правового прецеденту. Аналізуючи релігійні правові системи, звернути увагу на їх доктринальний характер.

Готуючись до третього питання слід висвітлити поняття системи права та звернути увагу на її відмінність від правової системи. Охарактеризувати основні елементи системи права: галузі права, підгалузі права, правові інститути, правові норми. Розглянути основні критерії поділу норм на галузі права: предмет і метод правового регулювання.

Дати визначення системи законодавства, зокрема зупинитись на подвійній будові (горизонтальній та вертикальній) системи законодавства. Показати співвідношення системи права і системи законодавства.

Для розкриття теми заняття необхідно визначити поняття систематизації нормативних актів та її мету. Дати докладну характеристику видів систематизації нормативних актів кодифікації, консолідації, інкорпорації, назвати їх відмінності. Визначити мету кодифікації законодавства. Висвітлити види кодифікаційних актів, зокрема основи законодавства, кодекси, статути та положення. Докладно зупинитись на зв'язку між системою права і систематизацією законодавства, зокрема на проблемі їх взаємного впливу.

Основні поняттяі терміни

Вертикальна будова законодавства, галузева будова законодавства, державно-організаційна будова законодавства, галузі права, горизонтальна будова законодавства, ієрархічна будова законодавства, інститути права, норми права, нормативно-правові акти, правова система, система права, система законодавства.

Інкорпорація, зводи законів, зовнішня обробка нормативних актів, кодекси, кодифікаційні акти, кодифікація, консолідація, неофіційна систематизація, положення, основи законодавства, офіційна систематизація, систематизація законодавства, статути.

Практичне завдання:

v Викласти у конспектах відмінності між системою права та системою законодавства.

v Схематично у конспектах викласти структуру законодавства України.

v В конспекті занотуйте історичні аспекти виникнення романо-германської правової сім'ї. Які були передумови і що є основою (першоосновою) цієї сім'ї?

v Підготуйте письмово у вигляді таблиці порівняльний аналіз, що є відмінного між романо-германською та англо-американською правовою сім’єю.

 

СЕМІНАР 10. (ТЕМА 20)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.009 с.)