Право – засіб державного управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Право – засіб державного управління 

СЕМІНАР 5. (ТЕМИ (9, 10)

Поняття, сутність і соціальна цінність права. Принципи права.
Ефективність права

1. Поняття, сутність і зміст права.

2. Праворозуміння: поняття та сучасні підходи.

3. Характер і ознаки права.

4. Функції й соціальна цінність права.

5. Основні принципи права як система економічних, соціальних, політичних, моральних, ідеологічних і спеціально-юридичних засад права.

6. Правові презумпції і аксіоми.

7. Поняття, критерії та шляхи підвищення ефективності права.

Теми рефератів

1. Вольовий характер регулятивної природи права.

2. Соціальна цінність права.

3. Суб'єктивне право. Види суб'єктивних прав.

4. Співвідношення держави і права.

5. Принципи права України.

2. Критерії ефективності права.

3. Принцип верховенства права та його закріплення в Конституції України.

Основна література

1. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

3. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

4. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

5. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

8. Морозова Л.А. Теория государства и права. – М: Юрист, 2003.

9. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова література

1. Авдеева О.А. История формирования научного понимания права. -Иркутск, 1996.

2. Агешин Ю.А. Политика. Право. Мораль. - М., 1982.

3. Алексеев С.С. Право: азбука, теория, философия. Опьіт комплексного исследования. - М., 1999.

4. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. - М., 1986.

5. Халфина Р.О. Право как средство социального управлення. - М., 1988.

6. Четверний В.А. Понятие права и государства. - М., 1997.

7. Явич Л.С. Сущность права. - Л., 1985.

Методичні поради

Підготовку до заняття треба розпочати із розкриття поняття праворозуміння в його історичному розвитку. Зупинитись на сучасних підходах до праворозуміння. Розкрити поняття соціальна природа права та його сутність. Розкрити властивості і головні ознаки права, дати визначення і класифікувати функції права. Особливу увагу приділити регулятивній та охоронній функціям. Висвітлюючи принципи права звернути увагу на їх залежність від основних закономірностей розвитку і функціонування суспільства і правової системи. Розкриваючи цінність права, зупинитись на його ролі у житті суспільства і особи.

Розкриваючи п’яте питання, слід звернути увагу на принципи права як на нормативні узагальнення найвищого рівня, концентрований вираз змісту права. По шостому питанню, розглядаючи принципи права як основні засади, що мають універсальний характер, вищу імперативність і загальну значимість, слід звернути увагу, що вони відбивають закономірності і особливості конкретної суспільно-історичної формації і органічно пов'язані з сутністю певного типу права. По шостому питанню необхідно з'ясувати зміст конкретних найбільш поширених правових презумпцій і аксіом та пояснити різницю між цими поняттями. По сьомому питанню необхідно з'ясувати критерії ефективності дії норм права та показники ефективності права. Зупинитись на проблемі встановлення рівня ефективності конкретної норми права.

Основні поняття і терміни

Закон, зміст права, зміст праворозуміння, нормативізм, позитивізм, право, праворозуміння, природне право, психологічна теорія права, регулятивна природа права, суб'єкт і об'єкт праворозуміння, соціологічна юриспруденція, сутність права, цінність права, соціальна цінність права, функції права.

Галузеві і міжгалузеві принципи права, загальносоціальні принципи права, критерії ефективності дії норм права, правові презумпції і аксіоми, спеціально-юридичні принципи права, ефективність права.

Практичне завдання:

v Наведіть у конспекті класифікацію із детальною характеристикою загально-соціальних та спеціально-юридичних функцій права.

v У конспекті викласти відмінні риси таких явищ: право і мораль, право і закон.

 

СЕМІНАР 6. (ТЕМА 12)

Правове регулювання та його механізм

1. Поняття правового регулювання.

2. Предмет і метод правового регулювання.

3. Сфери та межі правового регулювання.

4. Способи правового регулювання.

5. Стадії процесу правового регулювання.

6. Типи правового регулювання.

7. Механізм правового регулювання: поняття, основні елементи, їх зв'язок і взаємодія.

Теми рефератів

1. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права.

2. Основні способи правового регулювання та відповідні їм основні форми правореалізації.

3. Проблеми співвідношення правового впливу і правового регулювання.

Основна література

1. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

3. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

4. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

5. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

8. Морозова Л.А. Теория государства и права. – М: Юрист, 2003.

9. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова література

1. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запретьі в советском праве. - М., 1989. 2. Антонова А.И. Локальное правовое регулирование. - М., 1976.

2. Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізації права. // Правова держава. Випуск восьмий. Щорічник наукових праць ІДП НАН України.- К., 1996.

3. Гойман В.И. Действие права (Методологический анализ). - М., 1992.

4. Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. - Л., 1985.

5. Теория юридического процесса. - Харьков, 1985.

6. Шмелева Г.Г. Конкретизация правових норм в правовом регулировании. - Львов, 1988.

7. Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере. // Советское государство и право. - 1992. - №1.

Методичні поради

Готуючись до заняття слід розпочати із з'ясування призначення права в регулюванні суспільних відносин, тобто впливу права на суспільні відносини. Звернути увагу на особливості, які відрізняють правове регулювання від інших форм суспільного регулювання та на співвідношення правового регулювання і правового впливу. Розгля­даючи правове регулювання як процес, виділити його основні стадії. Визначити поняття типи, сфери, межі правового регулювання. Розглядаючи елементи механізму правового регулювання, мати на увазі що вчені не мають єдиної думки з цього питання.

Основні поняття і терміни.

Межі правового регулювання, метод правового регулювання, механізм правового регулювання, правова регламентація, правовий вплив, правове регулювання, процес правового регулювання, предмет правового регулювання, сфери правового регулювання, стадії процесу правового регулювання, способи правового регулювання, тип правового регулювання.

Практичне завдання:

v Занотуйте в конспекті стадії правового регулювання.

v В конспекті викласти і охарактеризувати механізм правового регулювання та його елементи

СЕМІНАР 7. (ТЕМА 15)

Форми і джерела права

1. Поняття джерела і форми права.

2. Види і характеристика джерел права.

3. Види і характеристика форм права.

4. Нормативний акт - основна форма права в Україні.

5. Дія нормативних актів у просторі, часі і за колом осіб.

Теми рефератів

1 Відмінність індивідуального та нормативного правових актів.

2. Нормативно-правові акти: види і юридична сила.

3. Договір в системі права України.

4. Система джерел права сучасної України: поняття і особливості.

Основна література

1. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

3. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

4. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

5. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

8. Морозова Л.А. Теория государства и права. – М: Юрист, 2003.

9. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

10. Зивс С.А. Источники права. - М., 1981.

11. Источники права. -М., 1985.

12. Муромцев Г.И. Источники права. //Правоведение. - 1992. - № 2.

Додаткова література

1. Бахрах Д.Н. Действие правовой нормьі во времени. //Советское государство и право. - 1991, №12.

2. Конституция. Закон. Подзаконньїе акти. - М, 1994.

3. Пархоменко Н.М Договір в системі права України. - К., 1998.

4. Разумович Н.Н. Источники и формьі права. // Советское государство и право. - 1982. -№3.

5. Титарчук О.А. Звичай і право. - X., 1995.

6. Тихомиров Ю.М. Действие закона . - М., 1992.

7. Тилле А.А. Время, пространство, закон. - М., 1965.

Методичні поради

Розглядаючи поняття джерело і форма права слід з'ясувати відмінність між цими двома поняттями. Необхідно розглянути різні підходи до розуміння поняття форма права, відповідно до яких визначають систему основних форм права - правовий звичай, прецедент, нормативний договір, нормативно-правовий акт. Дати докладну характеристику основних видів джерел права. Охарактеризувати особливості джерел права в Україні. Висвітлити місце закону в системі джерел права в Україні. Охарактеризувати підзаконні нормативні акти, їх систему та тенденції розвитку в Україні. Розглянути дію нормативних акті у часі, просторі і за колом осіб з урахуванням особливостей української держави.

Основні поняття і терміни

Джерело права, нормативно-правовий акт, нормативний договір, правовий прецедент, правовий звичай, правова доктрина, дія нормативних актів, пряма дія нормативних актів, зворотна дія нормативних актів, переживаюча дія нормативних актів, форма права.

Практичне завдання:

v Охарактеризуйте стадії та схематично відобразити у конспектах етапи правотворчого процесу в Україні.

СЕМІНАР 8. (ТЕМА 16)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.01 с.)