ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 7. АДВОКАТУРА УКРАЇНИ



Мета заняття: а) розглянути й засвоїти: завдання адвокатури; принципи й організаційні форми діяльності; види адвокатської діяльності; права й обов'язки адвоката;

б) формувати в курсантів і студентів представлення про адвоката, діяльність якого пов'язана із захистом прав та інтересів громадян; про юридичні межі його діяльності, гарантії дотримання професійних прав, честі та достоїнства.

Основні поняття: адвокатура, адвокат.

 

План семінарського заняття

1. Поняття та завдання адвокатури.

2. Принципи й організаційні форми діяльності адвокатури.

3. Адвокати, їхні права й обов'язки.

4. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Припинення адвокатської діяльності.

 

Методичні рекомендації

Під час підготовки до семінарського заняття за даною темою курсантам і студентам необхідно ретельно вивчити Закон України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" від 5 липня 2012 р. Головну увагу при цьому необхідно приділити питанням: про поняття адвокатури; вимогам, що ставляться до кандидата на посаду адвоката; завданням, принципам і організаційним формам діяльності адвокатури, а також змісту професійних прав і обов'язків адвоката.

Готуючись до першого навчального питання плану, слід знати, що відповідно до Закону "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним відповідно до Конституції України сприяти захистові прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Для відповіді на друге запитання необхідно знати, що адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до цього Закону та статутів адвокатських об'єднань.

Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об'єднання письмово повідомляють місцеві органи влади про свою реєстрацію, а адвокати - про одержання свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатські об'єднання відкривають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках, мають печатку і штамп із своїм найменуванням.

Види адвокатської діяльності наведені у Закону „Про адвокатуру і адвокатську діяльність”

Для відповіді на третє запитання необхідно засвоїти, що адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката

Курсанти і студенти повинні твердо засвоїти, що адвокат може займатися адвокатською діяльністю як індивідуально, так і в рамках адвокатських об'єднань. Однак при здійсненні професійної діяльності він зобов'язаний строго дотримувати вимог закону, що визначають його права й обов'язки. У противному випадку він може бути позбавлений посвідчення про право на заняття адвокатською діяльністю.

Рівень своїх знань курсантам та студентам рекомендується перевірити шляхом відповідей на питання для самоконтролю.

Питання для самоконтролю та самоперевірки

1. Дайте поняття адвокатури та визначте принципи її діяльності.

2. Визначте організаційні форми діяльності адвокатури.

3. Які функції виконують адвокати й адвокатські об'єднання?

4. Дайте характеристику основних професійних прав і обов'язків адвоката.

5. Які гарантії адвокатської діяльності?

6. Визначте склад і повноваження атестаційної палати адвокатури.

7. Визначте склад і повноваження дисциплінарної палати адвокатури.

8. Які правила притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, назвіть види дисциплінарних стягнень?

9. У яких випадках припиняється адвокатська діяльність?

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теми рефератів, доповідей

1. Адвокатура України: історія і сучасність.

2. Відносини адвокатури з державними органами й громадськими організаціями.

3. Адвокатура і захист прав громадян.

Задачі

1. До слідчого Ленінського районного відділу УМВС України в Луганській області Петренка із заявою звернувся обвинувачений у кримінальній справі № 1021 Пучков. У заяві було вказано, що Пучков уклав договір у письмовій формі з адвокатом Ротенфельдом. Згідно договору, Ротенфельд за винагороду в сумі 2 000 грн. повинен був виконувати обов'язки захисника Пучкова під час досудового розслідування та розгляду кримінальної справи № 1021 у суді. Отримавши вказані гроші, адвокат від виконання обов'язків за договором відмовився, аргументуючи свої дії надмірною завантаженістю за іншими кримінальними й цивільними справами, гроші Пучкову не повернув, пояснивши це тим, що до порушенням кримінальної справи один раз консультував Пучкова з приводу тих свідчень, які необхідно давати під час досудового розслідування.

Після проведення перевірки заяви Пучкова, що підтвердила достовірність вказаних у ній відомостей, слідчим Петренком щодо Ротенфельда була порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 190 (шахрайство).

Чи правомірні дії слідчого Петренко? Відповідь обгрунтуйте стосовно положень Закону України «Про адвокатуру».

 

2. Адвокат Сидоров звернувся зі скаргою у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури з вимогою скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про анулювання свідоцтва Сидорова про право на заняття адвокатською діяльністю, оскільки за вказане рішення проголосували тільки 5 з 9 членів дисциплінарної палати.

Чи є в даному випадку підстави для скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії?

 

Рекомендована література:

І. Нормативно - правові акти:

 

1. Закон України „Про адвокатуру і адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 р.

 

ІІ. Наукові та навчально-методичні джерела:

 

1. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

2. Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

3. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

4. Тимченко С.М. Судові і правоохоронні органи України. Навчальна допомога. - К.: "Центр навчальної літератури", 2004 р.

5. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник. - Вид. четверте, перероб. і доповн. К. Істина, 2006 р.

6. Вільчик Т.Б. Організація роботи адвокатури в Україні: Навч. посіб./За ред.. канд.. юрид. наук, доц.. Сібільової Н.В. – Харків, 2006 р.

7. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І.Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. За ред. І.Є Марочкін, Н.В. Сібільової. - Х.: "Одіссей", 2007р.

8. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум /МВС України, Луган., держ. ун-т внутр. справ імені Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008., с.138-164.

9. Судові та правоохоронні органи України: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи /Укл.: К.О. Кіндіров, Р.В. Корякін, М.Й. Курочка, О.І. Литвинчук; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008 р., с.119 – 124.

10. Судові та правоохоронні органи України: Підручник /Укл.: М.Й. Курочка, О.І. Литвинчук; Р.І. Мельник, Л.В. Карабут; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2011р., с.254-267.

11. Святоцька В. Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів: деякі питання // Право України. – 2005. – № 10. – С. 87-89.

12. Вакуленко Т. Право на захист відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав та основних свобод людини // Право України. – 2004. – № 2. – С. 38-43.

13. Лужковська В. Застосування судами України при здійсненні правосуддя ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Право України. – 2004. – № 8. – С. 30-33.

 

 





Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.007 с.)