ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИМета заняття: а) розглянути і засвоїти: місце Конституційного Суду України в системі судової влади, його завдання, принципи діяльності, повноваження, а також склад Конституційного Суду, порядок його формування й організацію роботи.

б) формувати в курсантів і студентів уявлення про Конституційний Суд як про державний орган, від якого залежить забезпечення конституційної законності в країні, а також побудова Української демократичної держави.

Опорні поняття: Конституційний Суд України, конституційне подання, конституційне звернення.

 

План семінарського заняття

1. Конституційний Суд у системі судової влади. Його завдання, основні принципи діяльності і повноваження.

2. Склад Конституційного Суду України. Порядок обрання суддів, статус суддів.

3. Вибори Голови Конституційного Суду. Повноваження Голови Конституційного Суду.

4. Конституційне провадження:

- звернення до Конституційного Суду України;

- провадження в справах у Конституційному Суді України;

- рішення та висновки Конституційного Суду України.

Методичні рекомендації

За цією темою передбачене самостійне вивчення курсантами та студентами законодавчих актів і юридичної літератури. Слід засвоїти такі основні положення теми, як: місце і завдання Конституційного Суду в системі судової влади в Україні; основні принципи його діяльності; вимоги, що ставляться до кандидатів у судді Конституційного Суду; склад і його повноваження; апарат і організація роботи Конституційного Суду.

Під час підготовки до першого навчального питання семінару необхідно звернути увагу на те, що нова Конституція врегулювала найважливіші питання організації діяльності Конституційного Суду. Безпосередньо цьому питанню присвячений розділ XII Конституції – „Конституційний Суд України”, що складається із семи статей. Крім того, чимало норм, що стосуються Конституційного Суду, містяться в інших розділах Конституції України (ст. ст. 85, 92, 104, 106, 111, 124, 126-128, 137, 159).

Основні конституційні норми і принципи з організації та діяльності Конституційного Суду конкретизовані та деталізовані в Законі „Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року. Конституція і цей закон є головними актами, якими визначається мета, структура, повноваження, принципи, форми і методи діяльності Конституційного Суду, тобто його правовий статус з всього комплексу питань.

Відповідно до ст. 147 Конституції України і ст. 1 Закону „Про Конституційний Суд України” - Конституційний Суд є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Це означає, що жоден інший державний орган, крім Конституційного Суду, не може здійснювати функції, покладені на цей Суд.

Головним завданням Конституційного Суду є гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави на всій території України. При виконанні цього завдання Конституційний Суд вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції і дає офіційне тлумачення Конституції і законів України. До утворення Конституційного Суду право тлумачення Конституції і законів мала тільки Верховна Рада України.

Слід також зазначити, що в основу діяльності Конституційного Суду покладені принципи, що розроблені теорією та практикою і закріплені в Законі «Про Конституційний Суд України»: верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти та всебічності розгляду Конституційним Судом справ і обґрунтованості прийнятих їм рішень.

Готуючись до другого навчального питання, слід усвідомити, що Конституцією і Законом „Про Конституційний Суд України” склад Конституційного Суду визначений у кількості 18 суддів.

Конституційний Суд формується трьома галузями влади - законодавчою, виконавчою та судовою. Кожна з них призначає по шість суддів. Курсантам необхідно звернути увагу на те, що порядок призначення суддів Конституційного Суду кожною галуззю влади має свої особливості.

Для відповіді на третє навчальне питання семінарського заняття необхідно знати, що Конституційний Суд очолює Голова Суду. Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду зі складу суддів Конституційного Суду шляхом таємного голосування на один трирічний термін (ст.148 Конституції України). Слід також вивчити права та обов’язки Голови згідно Закону „Про Конституційний Суд України”.

Готуючись до відповіді на останнє питання, курсанти та студенти повинні засвоїти порядок конституційного провадження. Конституційне провадження регулює процедуру і порядок звернення в Конституційний Суд з конституційним поданням і конституційним зверненням, визначає коло суб'єктів за формою звернення в Конституційний Суд, визначає процесуальну форму провадження у справах, а також порядок і умови прийняття рішень.

Конституційне провадження регулюється Законом „Про Конституційний Суд України” і Регламентом Конституційного Суду України (1997р.). Воно починається зі звернення в Конституційний Суд. Ця процедура здійснюється в двох формах: а) конституційного подання; б) конституційного звернення.

Стаття 40 Закону „Про Конституційний Суд України” визначає суб'єктів права на конституційне подання, а стаття 43 - суб'єктів права на конституційне звернення.

У складі Конституційного Суду України створюються колегії суддів для розгляду питань про відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та колегії суддів для розгляду питань про відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями.

Після розгляду питання колегіями, він переноситься на розгляд засідання Конституційного Суду. Тут вирішуються питання про відкриття провадження у справі в Конституційному Суді. Після цього відповідна справа вноситься головою Конституційного Суду на розгляд пленарного засідання Суду. Прийняте Конституційним Судом на його засіданні ухвала про відмову у відкритті провадження в справі є остаточним.

Інстанція, де вирішуються справи по суті, є пленарне засідання Конституційного Суду.

Однією з найважливіших стадій конституційного провадження є прийняття рішень і дача висновків Конституційним Судом.

Курсанти і студенти повинні знати, у яких випадках Конституційним Судом приймаються рішення, а в яких - даються висновки.

Рівень своїх знань курсантам і студентам рекомендується перевірити шляхом відповідей на питання для самоконтролю.

 

Питання для самоконтролю та самоперевірки

1. Які завдання Конституційного Суду України?

2. Які принципи організації і діяльності Конституційного Суду України, у чому їх особливості?

3. Який склад і порядок формування Конституційного Суду України?

4. Визначте повноваження Конституційного Суду України.

5. Які вимоги ставляться до судді Конституційного Суду?

6. Розкрийте зміст конституційного подання і визначте суб'єктів, що мають право на таке подання.

7. Розкрийте зміст конституційного звернення і визначте суб'єктів, що мають право на таке звернення.

8. Які повноваження колегії суддів у справах з конституційних подань?

9. Які повноваження колегії суддів у справах з конституційних звернень?

10. Визначте повноваження судді Конституційного Суду України.

11. Як обирається Голова Конституційного Суду? Назвіть його права й обов'язки.

12. Назвіть види рішень, що можуть прийматися Конституційним Судом України.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теми рефератів, доповідей

1. Конституційний Суд України в механізмі гарантування прав і свобод людини.

2. Статус суддів Конституційного Суду України.

3. Поняття конституційного провадження, його особливості та основні стадії

Рекомендована література:

І. Нормативно - правові акти:

1. Конституція України.

2. Закон України „Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р.

 

ІІ. Наукові та навчально-методичні джерела:

 

1. Шемученко Ю.С., Мурашин Г.О. Конституційний Суд України, Київ, 1997 р.

2. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие. Издание третье, дополнительное и переработанное. – Х.: "Одиссей", 2004 г.

3. Тимченко С.М. Судові і правоохоронні органи України. Навчальний посібник. - К.: "Центр навчальної літератури", 2004 р.

4. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник. - Вид. четверте, перероб. і доповн. К. Істина, 2006 р.

5. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І.Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. За ред. І.Є Марочкін, Н.В. Сібільової. - Х.: "Одіссей", 2007р.

6. Судові та правоохоронні органи України: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи /Укл.: К.О. Кіндіров, Р.В. Корякін, М.Й. Курочка, О.І. Литвинчук; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008 р., с. 60 – 65.

7. Судові та правоохоронні органи України: Підручник /Укл.: М.Й. Курочка, О.І. Литвинчук; Р.І. Мельник, Л.В. Карабут; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2011р., с.88-98.

8. Тесленко М. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і суддів загальної юрисдикції // Право України. – 2003. – № 12. – С. 6-11.

9. Селиванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України // Право України. – 2004. – № 9. – С. 34-36.

10. Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда РФ // Государство и право. – 2006. – № 1. – С. 5-12.

 

ІІІ. Електронні ресурси:

Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua

Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Вищий господарський Суд України http://www.arbitr.gov.ua

Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua

Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua

МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міністерство Юстиції України http://www.minjust.gov.ua

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини http://www.ombudsman.kiev.ua

Луганський державний університет внутрішніх

справ імені Е.О. Дідоренка http://www.lduvs.edu.ua

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4.

 

ТЕМА № 4. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.01 с.)