Тема 1: Предмет та завдання психології підприємницької діяльності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1: Предмет та завдання психології підприємницької діяльності.2 години

Ключові слова. Моделі підприємництва. Опитування. Підприємець. Підприємництво. Підприємницька діяльність. Психологія бізнесу. Психологія менеджменту. Психологія підприємництва .Психологія управління.

Мета заняття: ознайомити студентів з предметом та завданнями психології підприємницької діяльності. Актуалізувати увагу студентів на моделі підприємництва та на практичному аспекті психології підприємництва.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Підприємництво як базова категорія.

2. Предмет і завдання психології підприємництва.

3. Зв'язок психології підприємництва з іншими сферами психологічного знання.

4. Основні задачі психології підприємництва.

5. Предмет психології підприємництва.

6. Практичний аспект психології підприємництва.

 

Практична частина

Тест. Оцінка підприємницьких здібностей

Подано за: ШтайнхоффД, БерджесДж. Основы управлення малым бизнесом. - М.: «Издательство БИНОМ», 1997. - С. 61-62.

Література

1. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні / Заред. С. К. Реверчука. — Львів: Діалог, 1999. — 256 с.

2. Лрсеенко А. Підприємці в минулому і сьогодні: хто вони? Ґенеза західних концепцій // Філософська і соціологічна думка. —1993. - №1. - С. 80-95.

3. Вункина М. К., Семенов В. А. Зкономика и психология. — М.:Дело и Сервис, 1998. - 400 с.

4. Варналій 3. С. Основи підприємництва.— К.: Знання-Прес,2003.-285 с.

5. Гвнкин Б. М. Зкономика и социология труда.— М.: Изд-во НОРМА, 2001. - 448 с.

6. Дружинин В. Н. Зкспериментальная психология. — СПб:Питер,2000. - 320 с.

7. Злупко С. М., Стефанишин О. В., Швайка Л. А. Підприємництво: основи, особливості, механізми. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. - 369 с.

8. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики. — К.: Центр вільної преси, 2003. — 200 с.

9. Лісовицький В. М. Історія економічних знань.— К: Центр навчальної літератури, 2004. — 200 с.

10.Лозниця В. С. Психологія менеджменту, — К.: КНЕУ, 1997. —248 с.

11.Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- 408 с.

Тема 2: Методи психології підприємництва.

2 години

Ключові слова. Соціометрія. Спостереження. Експеримент. Методи соціально-психологічного та риночного направлення. Методи вивчення особистості в підприємництві. Хронометраж. Фотографія робочого часу. Аналіз продуктів діяльності.

Мета заняття:сформувати знання студентів про методи психології підприємництва. Ознайомити з психологічними методами вивчення особи в підприємництві та з методами соціально-психологічного і ринкового напряму.

Питання до семінарського заняття:

1. Основні види методів. Допоміжні види методів. Специфічні методи.

2. Психологічні методи вивчення особи в підприємництві;

3. Методи психологічного аналізу підприємницької діяльності;

4. Методи, направлені на вивчення об'єктивних даних і показників в системі підприємництва;

5. Методи соціально-психологічного і ринкового напряму.

Практична частина

Методика на оцінку загальних здібностей до підприємництва (GET TEST)

Подано за: Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. – Львів, 2001.

Література

11.Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні / Заред. С. К. Реверчука. — Львів: Діалог, 1999. — 256 с.

12.Лрсеенко А. Підприємці в минулому і сьогодні: хто вони? Ґенеза західних концепцій // Філософська і соціологічна думка. —1993. - №1. - С. 80-95.

13.Вункина М. К., Семенов В. А. Зкономика и психология. — М.:Дело и Сервис, 1998. - 400 с.

14.Варналій 3. С. Основи підприємництва.— К.: Знання-Прес,2003.-285 с.

15.Гвнкин Б. М. Зкономика и социология труда.— М.: Изд-во НОРМА, 2001. - 448 с.

16.Дружинин В. Н. Зкспериментальная психология. — СПб:Питер,2000. - 320 с.

17.Злупко С. М., Стефанишин О. В., Швайка Л. А. Підприємництво: основи, особливості, механізми. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. - 369 с.

18.Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики. — К.: Центр вільної преси, 2003. — 200 с.

19.Лісовицький В. М. Історія економічних знань.— К: Центр навчальної літератури, 2004. — 200 с.

20.Лозниця В. С. Психологія менеджменту, — К.: КНЕУ, 1997. —248 с.

21.Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- 408 с.

Тема 3: Теорії походження підприємництва.

2 години

Ключові слова: девіантна поведінка, «Дух» підприємництва, екстраверсія, психологічні теорії підприємництва, соціальні теорії підприємництва.

Мета заняття:ознайомити студентів з психологічними та соціальними теоріями підприємництва. Сформувати знання студентів про «Дух» підприємництва. Систематизувати знання студентів про девіантну поведінку та екстраверсію підприємця.

Питання до семінарського заняття:

1. Психологічні теорії підприємництва.

2. Соціологічні теорії підприємництва.

Література

1. Павленко В. М., Тіглін С. О. Етнопсихологія. — К.: Сфера,1999. - 408 с,

2. Пачковський Ю. Ф. Підприємництво у новітніх теоретичних пошуках та інтерпретаціях // Соціологія: теорія, методи, мар­кетинг. - 2003. - №2. - С. 149-159.

3. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- 408 с.

4. Пилипенко В. Є. Реформи. Підприємництво. Культура.— К.:Стилос, 2001. - 151с.

5. Полторак В. А. Маркетингові дослідження.— К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 387 с.

6. Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. — К.: Либідь, 1999. —558 с.

7. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спе­ціальні та галузеві соціології. — К.: Атіка, 2004. — 480 с.

8. Фукс-Хайнпригц В. Биографический метод//Биографический метод в социологии: история, методология и практика. — М.:Институт социологии РАН, 1994. — С. 11-41.

Тема 4: Психологічні ознаки підприємництва.

2 години

Ключові слова:Креативність. Креативний процес. Лідерство. Підприємницька активність Ситуація ризику Соціальний лідер. Схильність до ризику . Творчість. Цільовий лідер. Харизма. Я-схема. Підприємницький ризик. Ризик. Рівень активності.

Мета заняття:сформувати та узагальнити знання студентів про психологічні ознаки підприємництва. Актуалізувати увагу студентів на підприємницькій активності та на ситуації ризику.

Питання до семінарського заняття:

1.Ризик.

2.Активність.

3.Творчість (інноваційна поведінка).

4.Лідерство.

Практична частина:

Оцінка готовності до ризику за методикою ВЗК Г Шуберта

Подано за: Щекин Г.В.Практическая психология менеджмента. — К.: Україна, 1994. - С. 45-48.

Література.

1. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни.Мьісль, 1989. - 187 с.

2. Богоявлеиская Д. Б. «Субьект деятельности» в проблематике творчества//Вопросьі психологии. — 1999. — №2. — С. 35-41.

3. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. —К: Борисфен-М, 1996. - 336 с.

4. Задорожнюк И. Е,} Зозулюк А. В. Феномен риска и его современньїе зкономико-психологические интерпретации // Психологический журнал. - 1994. — №2. - С. 26-37.

5. Економічна соціологія. / За ред. В. М, Ворони, В.Є.Пилипенка. — К.: Ін-т соціології НАНУкраїни, 1997. — 273 с.

6. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. — М.: Прог­ресе, 1979. - 504 с.

7. Корнилова Т. В., Долникова А. А. Диагностика импульсивности и склонности к риску // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14.Психология. - 1995. - №3. - С. 46-56.

8. ЛапустаМ. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 224 с.

9. 9

10. Майерс Д. Социальная психология. — СПб: Питер Ком, 1998. —688 с.

11. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- 408 с.

12. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности {Основньїе положення,иселедования и применение). — СПб.: Питер Пресе, 1997. —608 с.

13. Шумпетер Й. Теория зкономического развития {Исследование предпринимательской прибьіли, капитала, кредита, процента и цикла коньюнктурьі) — М.: Прогресе, 1982. — 455 с.

14. Зкономическая психология. Социокультурньїй подход / Подред. И. В. Андреевоп. - СПб.: Питер, 2000. - 512 с,

Тема 5: Психологія особистості підприємця.

2 години

Ключові слова:Індивідуально-психологічні. Парадигма. Підприємливість. Інноваційний. Менеджмент. Професіограма. Комунікативний компонент. Психограма. Масова свідомість. Соціально-демографічний. Менеджер портрет. Нормативна модель. Рівень аналізу. Особистість. Роль. Організаційно-управлінські. Функціонально-рольовий підхід. Здібності. Функція.

Мета заняття:ознайомити студентів з базовими поняттями психології особистості. Сформувати знання студентів проіндивідуально-психологічний вимір особистості підприємця, функціонально-рольовий вимір особистості підприємця та соціально-демографічний вимір особистості підприємця.

Питання до семінарського заняття:

1. Індивідуально-психологічний вимір особистості підприємця.

2. Функціонально-рольовий вимір особистості підприємця.

3. Соціально-демографічний вимір особистості підприємця.

4. Особа підприємця у вимірі масової свідомості.

Практична частина:

Дослідження суб'єктивного контролю

Подано за: Практикум із загальної психології, За ред.. Т.І.Пашукової. –К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – С.94-100.

 

Література.

1. Власов П. К. Психология замьісла организации. — Харьков:Изд-во іуманитарньїй Центр, 2003. — 284 с.

2. Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В. А. Наш деловой человек. — К.: Ин-т социологии, 1995. — 148 с.

3. ЕмельяновЕ. Н, Поварницьша С. Е. Психология бизнеса. — М.:Армада, 1998. - 511 с.

4. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- 408 с.

5. Пахомов Ю. Посткомуністична «буржуазія» як загроза циві­лізованому ринку // Політична думка. — 1995. — №1. —С. 43-46.

6. Політична та фінансова роль бізнесу в парламентських вибо­рах в Україні 2002 року: спроба соціального діалогу/ Амджадін Л.М, Вишняк О. І., Привалов Ю. О/ Відп. ред.: Саєн-
ко Ю. І.
- К.: Стилос, 2003. - 184 с.

7. Підприємництво в Україні: Проблеми становлення і розвитку/Долішній М. І., Козоріз М. А., Мікловда В. П., Данилен-ко А. С. - Ужгород: Карпати, 1997. - 363 с.

8. Покропивний С.Ф., Колош Б. Ж Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. — К.: КНЕ^ 1998. — 352 с.

9. Предприниматель Украиньї: зскизьі к социальному портрету /Отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суимєнко. — К.: Ин-т социологии,1995.- С. 59-72.

10.Радаев В. В. Зкономическая социология: Курс лекций, — М.:Аспект Пресе, 1998. - 368 с.

11.Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. — М.: Прогресе, 1992. — 160 с.

 

Тема 6: Типи підприємців.

2 години

Ключові слова:бізнес-клас. Соціальний тип. Ґендер. Соціальна верства. Ґендерні ролі. Статевий диморфізм. Тип. Статус. Підприємницька верства. Стратифікація. Поведінковий тип.

Мета заняття:ознайомити студентів з базовою класифікацією типів підприємців. Актуалізувати увагу студентів на поняття статевого диморфізму у підприємництві. Сформувати знання студентів про психологічні та соціальні типи підприємців.

Питання до семінарського заняття:

1.Психологічні типи підприємців.

2.Соціальні типи підприємців.

3.Статевий диморфізм у підприємництві.

Практична частина:

Опитувальник «СМ»

Подано за: Самоукіна Н.В. Психология и педагогіка профессиональной деятельности. – М.:ЭКСМО, - С.246-278.

Література.

1. Балашевич М. И. Мальїй бизнес: отечественньїй и зарубежньїй опьіт. — Мн.: НКФ «Зкоперспектива», 1995. — 144 с.

2. Бунько В. А. Социально-зкономические факторьі типологии предпринимателей. — СПб., 1993. — 164 с.

3. Ватаманюк 3. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. Час­ тина 1. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2004.-386 с.

4. Заславская Т. И. О бизнес-слое российского общества// Соци-етальная трансформация российского общества: Деятель-ностно-структурная концепция. — М.: Дело, 2003. — С. 334-358.

5. Ісакова Н. Тендерні збіги та відмінності в діяльності й оцінках українських підприємців // Соціологія: теорія, методи, марке­тинг. - 2001. - №2. - С. 144-153.

6. Ложкін Г. В., Спасєнніков В. В., Комаровська В. Л. Економічна психологія. — К.: Професіонал, 2004. — 304 с.

7. 7. Макеєв С. О. Соціальна структура // Соціологія: Навч. посібник. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана,1999.- С. 92-135.

8. Пачковський Ю. Ф. Соціальні і поведінкові типи підприємців в умовах ринкової економіки // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: 36. наук. пр. —

9. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- 408 с.
Харків: Видавничий центр Харківського національного уні­верситету ім. В. Н. Каразіна. - 2002. - С. 384-387.

10.Подвижность структури. Современньїе процессьі социальной мобильности /Макеєв С. А, Прибьіткова И. В.,Симончук Е. В. —К.: Ин-т социологии НАНУкраиньї, 1999. — 204 с.

11.Суковата В. Стереотипи підприємництва у масовій свідомості:тендерний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. —2001. - №2.- С. 134-143.

12.Рощина Я. Формирование предпринимательского слоя и диференциация стилей жизни // Вопросьі зкономики. — 1998. —№3. - С. 114-127.

13.Хмелько В. Макросоціальні зміни в українському суспільстві за роки незалежності // Соціологогія: теорія, методи, марке­тинг. - 2003. - №1. - С. 5-23.

14.ІЛвалб Ю. М., Данчева О. В. Практична психологія в економіці та бізнесі. - К.: Лібра, 1998. - 270 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.01 с.)