Організаційно-методичні рекомендації до проведення семінарських занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційно-методичні рекомендації до проведення семінарських занятьСемінарські заняття у навчальному процесі проводяться з метою поглибленого вивчення дисципліни та опанування її методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу. Семінари мають сприяти розвитку творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвитку культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії. Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань студентів, але й для культивування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків. Головна мета семінарських занять – допомогти опанувати курс дисципліни й засвоїти її предмет. Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень дисципліни, набуття навичок оцінювати їх з позиції загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог суспільства.

Основою ефективного розгляду положень дисципліни на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів у студіюванні, конспектуванні навчальної, наукової літератури курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.

Самостійну роботу з підготовки до семінарських занять варто починати з вивчення тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читатаи треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього студент ризикує сприймати неправильно значення слова, виразу або всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими допоміжними джерелами. Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо понять, процесів та явищ, що вивчаються і, головне, усвідомлення практичного значення набутих знань з дисципліни.

Готуючись до семінару, необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники: чітке формування теоретичного положення; обгрунтування цього положення і розкриття характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоеретичних положень конкретними фактами дійсності; значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватись в різних формах: співбесіди, загальногрупові дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. Встановлений рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання про допуск до іспитів на основі оцінок та поточної атестації. Це стосується і тих тем, які студіювалися студентами самостійно. Основні питання тем вносяться до реєстру питань, які вводяться в екзаменаційні білети

 

Тематичний план дисципліни

«психологія підприємницької діяльності»

№ п/п Назва тем дисципліни Кількість годин  
     
Всього Разом Лекції Семінар-ські заняття Самос-тійна робота  
   
1. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  
ТЕМА2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА  
3. ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА  
4. ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА  
5. ТЕМА 4. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ  
6. ТЕМА 5. ТИПИ ПІДПРИЄМЦІВ  
7. ТЕМА 6. МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    
8. ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
  ВСЬОГО за курс  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни.— М.: Мысль, 1991. - 299 с.

2. Агеев А. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. - М.: Наука, 1991. - 112 с.

3. Агеев А., Грачев М., Кузин Д. Предпринимательство: стратегия нового поколения // Международная экономика и международ­ные отношения. - 1991. - №3. - С. 115-123.

4. Актуалыні проблеми розвитку підприемництва в Україні / Заред. С. К. Реверчука. — Львів: Діалог, 1999. — 256 с.

5. Альгин А. Риск и его роль в общественной жизни. — М.: Мысль, 1989.- 187 с.

6. Анцыферова Л. И. Системный подход в психологии личности //Принцип системности в психологических исследованиях / Отв.ред. Д. Н. Завалишина,В. А. Барабанщиков — М.: Наука, 1990. —С. 61-77.

7. Балашевич М. И. Малый бизнес: отечественный и зарубежный опыт. — Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1995. — 144 с.

8. Бардиер Е Бизнес-психология. — М.: Генезис, 2002. — 412 с.

9. Богданов В. А. Системологическое моделирование личности в соци­альной психологии. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. — 143 с.

10. Богоявленская Д. Б. «Субъект деятельности» в проблематике творчества // Вопросы психологии. — 1999. — №2. — С. 35-41.

18. Бункина М. К., Семенов В. А. Экономика и психология.— М.:Дело и Сервис, 1998. - 400 с.

19. Бунько В. А. Социально-экономические факторы типологии предпринимателей. — СПб., 1993. — 164 с.

20. Бусыгин А. В. Предпринимательство: Учебник для вузов. — М.:ИНФРА-М, 1997. - 608 с.

21. Васильева И. И. К вопросу об «иррациональности» экономического человека//Психологический журнал. — 1991. — №6. — С. 168-169.

23. Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные про­изведения: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с.

24. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология. — М.:Изд-во РУДН, 2002. - 459 с.

25. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 288 с.

26. ВоронаВ. М.,СуименкоЕ. И. Предприниматель как объект социо­логического исследования // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету / Отв. ред. В. М. Ворона, Е.И. Суименко. — К.: Ин-т социологии, 1995. — С. 23-37.

27. Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 224 с.

35. Глущенко Е. В, Капцов А. И.,Тихонравов Ю. В. Основы предпри­нимательства: Учеб. пособие. — М.: Вестник, 1996. — 336 с.

36. Гнатенко П. I.Український національний характер. - К.: ДОК-К, 1997. - 116

37. Головатый Н. Ф. Социология молодежи,— К.: МАУП, 1999. —224 с.

38. Головащенко С.«Класичний» протестантизм // Політика 1 час. —1994,- №4.- С. 51-58.

39. Голубева Н. В.Численность группы как фактор групповой дина­мики // Психологический журнал. — 1982. — №4. — С. 78-83.

40. Горбов Ф. Д., Лебедев В. И. Психоневрологические аспекты труда операторов. — М.: Медицина, 1975. — 206 с.

41. Государство и малый бизнес (сборник обзоров). — М.: ИНИОНРАН, 1993. - 166 с.

42. Грачев М. В. Предприниматель в современной экономике //Общество и экономика. - 1993. - №4. - С. 28-40.

43. Гришина Н. В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. — Л:Ленинздат, 1990. - 174 с.

44. Грищенко Ж. М., Новикова Л. Г, Лапша И. Н. Социальный порт­рет предпринимателя // Социологические исследования. —1992.-№12. - С. 53-61.

45. Данишевская Г. А.«Самостоятельные работники» в Великобри­тании //Социологические исследования. — 1992. — №9. — С. 124-133.

46. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі:Навч. Посіб.- К.:Лібра, 1999-270 с.

47. Дворцова Е. Б. Формирование концепции предпринимательского этноса // Харьковские социологические чтения — 95. —Харьков: 1995. - С. 83-86.

52. Донцов А. И. Психология коллектива. — М.: Изд-во Моск. ун-та,1984. - 207

53. Донченко Е. А. Социетальная психика.— К.: Наукова думка, 1994. - 207 с.

54. Донченко Е. А., Злобина Е. Г.,Тихонович В. А. Наш деловой чело­век. — К.: Ин-т социологии, 1995. — 148 с.

55. Емельянов Е. Н, Поварницына С. Е. Психология бизнеса. — М.:Армада, 1998. - 511 с.

56. Ермошенко Н. Н., Борсученко Э. И. Формы предприниматель­ства за рубежом. - К.:УкрНИИНТИ, 1991. - 80 с.

57. Ермошенко Н. Н., Скворцов Н. Н., Назимова Н. К. Словарь пред­принимателя. - К.:УкрИНТЭИ, 1992. - 143 с.

58. Ершов А. А. Взгляд психолога на активность человека.— М.:Луч, 1991. - 157 с.

59. Жизнин С. Как стать предпринимателем? — М.: Новости, 1990. —152 с.

60. Занюк С.С. Психологія мотивації. – К,: Либідь, 2002. – 304 с.

61. Ісакова Н. Гендерні збіги та відмінності в діяльності й оцінках українських підприємців. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №2.

62. Киселев А.П. Теорія и практика современного бизнеса. – К,: Либра, 1995.

63. Коси А.І. Підприємницька культура – фактор соціокультурного оновлення України. Грані (Науково – теоретичний і громадсько- політичний альманах). – Дніпропетровськ, 2000. - №4.

64. Левин К.Теория поля в соціальних системах: Пер. С англ.. – СПб.:Сенсор, 2000. – 368 с.

65. Лож кін Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология в системах «человек-техника»: Учеб.пособ. – К.:МАУП, 2003.- 296 с.

66. Міщенко М. Соціально-психологічна атмосфера в українському суспільстві та ставлення до підприємництва. Філософська і соціологічна думка. – 1994. - №11 – 12. – С.30 – 42.

67. Нельма Т. Українське підприємництво: історичні передумови й соціокультурні детермінанти. Філософська і соціологічна думка. – 1994. - №7 - 8. – С.81 – 89.

68. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. – К.: Академвидав, 2003. – 565с.

69. Пачковський Ю.Ф. Проблема ризику в підприємстві. Практична психологія і соціальна робота. – 2001. - №2. – С.37-39.

70. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. Посіб. – К.: Каравела, 2006. – 408 с.

71. Пивоваров В., Усов В. Практические основи предпринимательства. – М.: ИВЦ»Маркетинг», 1998. – 108 с.

72. Пилипенко В.Є. Реформи. Підприємництво. Культура. – К., Стилос, 2001.

73. Рубанов А. Соціальній субьект: мотиви і деятельность. – Минск: Ин-т социологии АН Беларуси, 1994. – 171 с.

74. Татеиси К. Вечний дух предпринимательства. К.: Укрзакордонвизасервис, 1992. – 200 с.

75. Терлецький Ю. Підприємництво. Для себе, для суспільства. Віче. – 1993. - №12. – С.73-83.

76. Томилов В.В. Культура предпринимательства. – СПб.:Питер 2000. – 368 с.

77. Филимон Л. Природа малого бизнеса и ее влияние на специфіку менеджер ской деятельности. Малий бізнес, ринок и общество. – 1992. - №1-2. –С.130-147.

78. Хекхаузен Х. Мотивація и деятельность:Пер. С нем. – М.:Педагогіка, 1986. – Т.І. – 408 с.

79. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство , или Как завести собственное дело и добиться успеха: М.:Прогрес, 1992. – 160 с.

80. Швалбе Б., Швалбе Х. Личность, карьера, успіх: Пер. С нем. – М.: Прогрес, 1993. – 240 с.

81. Щецин Г.В. Практическая психология менеджмента. – К.:Украина, 1994. – 399 с.

82. Ястремський О., Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992. – 133 с.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.013 с.)