Тема 7: мотивація підприємницької діяльності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7: мотивація підприємницької діяльності.2 години

Ключові слова:

Адаптаційний синдром. Вимушене підприємництво .Дія. Економічний інтерес. Економічна людина. Економічна поведінка. Інстинкт. Конкуренція. Мотив. Мотивація досягнення.

Мета заняття:сформувати та сформулювати базові поняття мотивації підприємницької діяльності. Узагальнити поняття мотиваційного поля підприємницької діяльності. Активізувати увагу студентів на умовах реалізації підприємницької діяльності.

Питання до семінарського заняття:

1. Мотиваційне поле підприємницької діяльності

2. Умови реалізації підприємницької діяльності

3. Економічна раціональність діяльності і підприємницька поведінка

Практична частина:

Методика «Парні порівняння»

Подано за: Пугачев В.Л.Тестьі, деловьіе игрьі, тренинги в управлений персоналом. - М.: Аспект Пресе, 2001. - 285 с.

Література.

1. Верховин В. И.,ЗубковВ.И. Зкономическая социология. — М.:Изд-во РУДН, 2002. - 459 с.

2. Громова О. Н. Конфликтология. - М.: Тандем, ЗКМОС, 2000. -320 с.

3. Іващенко О. Робота й практики трудової занятості в суспіль­стві, що трансформується // Соціологія: теорія, мотоди, марке­тинг. - 2002. - №2. - С. 160-164.

4. Ильин Е. П. Мотивация и мотивьі. — СПб: Питер, 2000. — 512 с.

5. Кудіна Т, С. Мотиви та цілі діяльності // Психологія / За ред.Ю. Л. Трофімова. - К: Либідь, 1979. - С. 396-397.

6. Левин К.Теория поля в социальньїх системах. — СПб.: Сенсор,2000.- 368

7. Осідач О. Ринкове середовище і підприємство: фактори впливу та способи регулювання // Вісник Львівського університету.Сер. економічна. - 2002. - Вин. ЗО. - С. 399-405.

8. Пачковський Ю. Ф. Підприємницька поведінка: теоретико-методологічні аспекти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - №1. - С. 57-63.

9. Пачковський Ю. Ф. Мотиваційне поле підприємницької діяль­ності // Грані (Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах). — Дніпропетровськ, 2001. — №5-6. — С. 167-169.

10.Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- 408 с.

11.Портер М. Конкуренция. — М.: Издательский дом «Вильямс»,2000.-495 с.

12.Суименко Е. И., Ефременко Т. О. Ношо есопотісш современнойУкраиньї. Поведенческий аспект. — К.: Институт социологии НАНУкраиньї, 2004. - 244 с.

13.Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: Пер. с нем. — М.:Педагогика, 1986. - Т. І. — 408 с.

14.Швальбе Б., Швальбе X. Личность, карьера, успех. — М.: Про­гресе, 1993. - 240 с.

 

Тема 8.1: Психологія підприємницької організації.

2 години

Ключові слова:професійна орієнтація. Професійне консультування. Психологічне діагностування. Психологічне консультування. Публічний ефект. Організація. Клімат. Соціально-психологічний тренінг. Спрацьованість. Сумісність. Розмір групи. Рольовий ансамбль. Тип спільної діяльності. Трудова кар'єра. Управлінське консультування.

Мета заняття:ознайомити студентів з психологією підприємницької організації. Узагальнити знання студентів з моделлю підприємницьких організацій. Сформувати та систематизувати знання студентів по малій групі як основі підприємницької організації.

Питання до семінарського заняття:

1.Підприємницька організація: характерні ознаки та закономірності розвитку.

2.Моделі підприємницьких організацій.

3 Психологічні основи побудови підприємницької організації.

4. Мала група як основа підприємницької організації.

5.Психологічна та професійна підтримка підприємницьких організацій.

 

Тема 8.2.: Психологія підприємницької організації.

 

Практичне заняття 2 години

Мета: Самостійна робота студентів

Завдання 1

Розробіть стратегію поведінки і план дій при формуванні команди (організації) для вибраного Вами виду підприємницької діяльності. При цьому зверніть увагу на виконання наступних кроків.

1. Організація співбесіди при прийомі на роботу:

—підготовка запитань для співбесіди;

—збір інформації щодо працівників;

—формування системи критеріїв відбору працівників;

—організація і побудова стратегії співбесіди.

2. Використання діагностичних методів:

—добір методик дослідження інтелекту, творчого потенціалу,
особистісних рис тощо;

—дослідження об'єктивних і суб'єктивних чинників, що впли­
вають на професійні якості;

—дослідження мотивації до праці.

3. Написання психологічного портрета працівника (~ів) на
основі тестування.

4. Побудова стратегії розвитку кадрового потенціалу:

—вимоги до підвищення кваліфікації;

—визначення шляхів професійного навчання і перепідготовки;

—окреслення заходів з управління діловою кар'єрою праців­
ників;

—оцінка можливих причин плинності кадрів.

Завдання 2 Методика «<О-сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групі»

Методика запропонована В. Стефансоном

Подано за: Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. — К.: Академви-дав, 2003. - С. 422^25.

Література

1. Білбін М. Чудова вісімка у вашій фірмі // Галицькі кон­тракти. - 1994. - №11. - С. 40-41.

2. Власов П. К. Психология замьісла организации.— X.; Изд-во Гуманитарньїй Центр, 2003. — 284 с.

3. Галкина Т. П. Социология управлення: от группьі к команде. —М.: Финансьі и статистика, 2001. — 224 с.

4. Емельянов Е. Н, Поварницшна С. Е, Психология бизнеса. — М.:Армада, 1998. - 511 с.

5. Квинн В. Прикладная психология. — СПб: Питер, 2000. — 560 с.

6. Корнилова Т.В., Бульігина В.Г., Корнилов А. П. Личностньїепредпосьілки деятельности брокера // Психологический журнал. - 1993. - №1. - С. 90-98.

7. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності. — К.: ЕльгаЦентр, 2003.-400 .

8. Красовский Ю. Д. Организационное поведение. — М.: ЮНИТИ.1999. - 355 с.

9. КричєвскийР.Л.,ДубовскаяЕ. М.Психологиямалойгруппьі. —М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. - 207 с.

10.Лодьіженскип В. Ю. Общеевропейская программа социальнозкономического обновлення // Психологический журнал. —1991. -№1. - С. 133-140.

11.Лукашевич Я. Я. Самоменеджмент: как достигнуть успеха в деловой карьере. — Харьков: ОКО, 1988. — 126 с.

12.Лук'янихін В. О. Менеджмент персоналу. — Суми: Університетська книга, 2004. — 592 с.

13.МесконМ. X., АльбертМ., Хедоури Ф. Основьіменеджмента. —М.:Дело,1992.- 702 с.

14.Моол Е.Г. Менеджмент. Организационное поведение.— М.:Финансьі и статистика, 1998 — 160 с.

15.Немов Р. С Социально-психологический анализ зффективности деятельности коллектива. — М.: Педагогика, 1984. —200 с.

16.Обозов Я. Я. Психология межличностньгх отношений. — К.:Либідь, 1990. - 192 с.

17.Огаренко В. М., Малахова Ж,Д. Соціологія малих груп. — К,:Центр навчальної літератури, 2005. — 292 с.

18.Основи практичної психології / В. Панок, Т. Тишаренко, Я. Чепелєва та ін. — К.: Либідь, 1999. — 536 с.

19.Пачковський Ю.Ф. Ділова активність у школі. Час знімати табу // Віче. - 2002. - №2. - С. 68-70.

20.Пилипенко В., Шевель І. Соціологія підприємництва. — К.:Європа, 1997. - 104 с.

21.Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. - М.: ЗКМОС, 1999. - 352 с.

22.Хижняк Л. М. Організації в соціально-економічному просторі сучасного українського суспільства: оптимізація управління.

Питання до заліку

1. Розкрийте і проаналізуйте основні періоди розвитку поглядів на підприємництво.

2. Охарактеризуйте погляди Р. Кантильйона, А.Тюрго, А. Сміта, Д. Рікардо, Ж. -Б. Сея, А. Маршала на особу підприємця і під­приємництво як соціально-економічне явище.

3. Які основні погляди Й. Шумпетера на призначення підприємництва в суспільстві?

4. Дж. М. Кейнс про підприємництво в системі соціальних від­носин.

5. Що являє собою поняття «підприємництво» в сучасній науковій інтерпретації?

6. Поясніть твердження: «Підприємництво — це особливий тип людської поведінки».

7. Які умови необхідні для реалізації підприємницької діяльності?

8. Які основні функції включає в себе підприємницька діяль­ність?

9. Як співвідносяться між собою поняття «підприємництво» і «бізнес»?

10. Що таке внутрішньоорганізаційне підприємництво?

11. Дайте порівняльну оцінку теоретичним моделям підприєм­ництва.

12. Визначте предмет психології підприємництва як галузі науко­вого знання.

13. Розкрийте зв'язок психології підприємництва з іншими галу­зями психологічного знання (наприклад, із загальною психологією, психологією особистості, соціальною психологією, етнопсихологією, психологією праці, психологією творчості).

14. Розкрийте предметне поле психології підприємництва і психології бізнесу, психології підприємництва і бізнес-психології.

15. Економічна психологія та її вплив на формування психології підприємництва.

16. Психологія підприємництва і психологія менеджменту: шляхи взаємовпливу.

17. Визначте коло актуальних завдань і проблем, що стоять передпсихологією підприємництва в сучасних умовах реформу­ вання вітчизняної економіки.

18. Методи спостереження й експерименту в психології підприємництва та сфера їх застосування.

19. Проаналізуйте погляди Д. Макклеланда щодо значення потреби у досягненнях у формуванні підприємницького потенціалу в суспільстві.

20. Розкрийте значення стилю виховання і процесів соціалізації на формування особистості майбутнього підприємця.

21. Вплив батьків і розвиток особистості майбутнього підпри­ємця.

22. Розкрийте основний зміст праці М. Вебера «Протестантська етика і дух капіталізму». Який чинник, на думку М. Вебера, мав вирішальне значення на формування «духу» підприєм­ництва в Західній цивілізації?

23. Типи інновацій, що характеризують поведінку підприємця за Й. Шумпетером.

24. Погляди Ф. Гайєка на конкурентні умови розвитку підприємництва.

25. Охарактеризуйте соціологічні теорії підприємництва, в яких закладено особливості поведінки та зміни соціального статусу груп та спільнот.

26. Дайте оцінку сучасним соціологічним теоріям підприємництва, які базуються на ідеях, висунутих М. Вебером і В. Зомбартом.

27. Девіантна поведінка і підприємництво. Наслідки девіантних дій підприємців,

28. Проблема соціальної марґінальності у сучасному суспільстві і розвиток підприємницьких починань.

29. Як впливає національний характер на розвиток підприємництва?

30. Концепція соцієтальної психіки і її місце в розумінні розвитку підприємництва як ментальної структури.

31. Типи підприємців стосовно ставлення до інноваційного процесу.

32. Інтелектуальна активність та її прояви у підприємництві.

33. Місце креативності у підприємницькій діяльності.

34. Розкрийте суть феномена лідерства у підприємництві.

35. Які особистісні риси закладають підвалини лідерства у підприємництві?

36. Поясніть ситуативний характер лідерства.

37. Дайте стислу характеристику формальному і неформальному, цільовому і соціальному лідерству.

38. Харизма і підприємництво.

39. Охарактеризуйте особу підприємця як суб'єкта економічної діяльності на індивідуально-психологічному рівні.

40. Поняття «рівня суб'єктивного контролю» і особистість підприємця. Два типи локалізації суб'єктивного контролю.

41. Особистісні та індивідуально-психологічні складові психологічного портрету успішного підприємця,

42. Комунікативний компонент як чинник організації необхідних рис підприємцю.

43. Підприємливість як особистіша та поведінкова риса.

44. Професійно-ділові якості підприємця, за Б. Карлоф.

45. Підприємництво в системі рольових взаємовідносин.

46. Рольова диференціація дій і функцій підприємця залежно від розвитку підприємницької діяльності.

47. Підприємець і менеджер: спільне і відмінне.

48. Піраміда розвитку менеджерських здібностей.

49. Соціально-демографічне підґрунтя підприємництва.

50. Як впливає рівень освіти на реалізацію підприємницької функції?

51. Соціально-демографічний портрет українського підприєм­ництва.

52. Поведінка підприємців у ринковому середовищі та необхід­ність її систематизації. Які критерії використовуються у психолого-поведінковому розмежуванні підприємців?

53. Охарактеризуйте типи підприємців, виходячи з їх поведінки на ринку.

54. Поведінкова диференціація підприємців за мотивами діяльності.

55. У чому специфіка мотиваційної детермінації поведінки під­приємця? Які мотиви формують його мотиваційну сферу? Охарактеризуйте рівень домагань у реалізації особистісного потенціалу підприємця.

56. Які діяльнісні і поведінкові характеристики, за Д. Макклелан-дом, властиві особам з вираженою мотивацією уникнення невдачі?

57. Що формує синдром мотивації досягнення? Екстравертна та інтровертна мотивація та її характеристики. К. Левін і його теорія поля.

58. Структурні складові мотиваційного поля підприємницької діяльності.

59. Дайте визначення організації як соціального інституту.

60. Які спеціалізовані функції виконує організація в системі виробничо-ділових відносин?

61. Що являє собою підприємницька організація?

62. У чому полягає відмінність малих і великих підприємницьких організацій?

63. Яким вимогам повинна відповідати підприємницька організація, щоб бути життєздатною і конкурентноздатною?

64. Охарактеризуйте «випадкову», «закриту», «відкриту», «синхронну» моделі організації? Які їх особливості, недоліки, переваги, виходячи зі специфіки підприємницької діяльності?

65. Які обов'язкові кроки необхідно здійснювати підприємцю для створення організації?

66. Які стадії охоплює життєвий цикл підприємницької організації?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)