Т Е М А № 7: Правила ведення бойових документів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т Е М А № 7: Правила ведення бойових документів. 

Час: 2 години

 

Мета заняття: 1. Ознайомити студентів з бойовими документами та вимогами до них. 2. Вивчити умовні позначення та скорочення, що застосовуються в бойових документах, правила їх оформлення та порядок їх ведення. 3. Виховувати у студентів почуття відповідальності за повноту і якість виконання бойових документів.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

№ з/п СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ Час (хв.)
1. Вступна частина до 5
2. Основна частина 75-80
  Відпрацювання першого питання заняттяБойові документи, вимоги до них. Порядок розробки та ведення бойових документів. до 40
  Відпрацювання другого питання заняття Умовні позначення та скорочення, що застосовуються в бойових документах. до 40
3. Заключна частина 5-10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  1. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення, танк). – К.: Видавництво «Варта», 1998 р., додат. 3-4, 15-16. 2. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІ (батальйон, рота). – К.: Видавництво «Варта», 1998 р., додат. 1-2, 5. 3. Арутюнов Ю.М. Штаб батальона в бою: Навчальний посібник. – М.: Воениздат, 1988 р., стор. 108-142. 4. Бокачов С.В., Волошин В.І., Мінтюков Д.В. Правила ведення робочої карти: Навчальний посібник. – Л.: ЛВІ, 2006.- 167 с.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Проектор, кольорова крейда, дошка, ПЕОМ, екран.

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

- прийняти рапорт командира групи і привітатися зі студентами;

- перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;

- перевірити зовнішній вигляд студентів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;

- при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;

- нагадати основну проблематику пройдених тем та зробити логічний перехід до проблеми, яка буде розглядатися на даному занятті;

- довести під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;

- зосередити увагу студентів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;

- визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;

- представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки (статті статутів, настанов, джерела інформації можуть також представлятися в ході розгляду навчальних питань або в заключній частині заняття – при визначенні завдань для самостійної роботи);

- визначити порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;

- провести усне опитування для перевірки засвоєння матеріалів минулої теми.

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Послідовно розкривається зміст кожного навчального питання.

Робляться висновки з кожного питання і теми в цілому, шляхом зосередження уваги на сутності розглянутих проблем (відпрацьованих питань).

№ з/п Час (хв.) Навчальні питання та дії викладача Дії тих, хто навчається
1. 40 хв. 1. Бойові документи, вимоги до них. Порядок розробки та ведення бойових документів.
При викладенні матеріалу першого навчального питання основним є ознайомлення студентів з бойовими документами та вимогами до них. Навчально-виховна мета досягається застосуванням активних прийомів і методів навчання. Основним з них є постановка проблемних питань щодо порядку розробки та ведення бойових документів. Матеріал необхідно викладати вільно, звертатися до студентів з питань, які вивчалися на попередніх заняттях. Важливо при доповіді менше звертатися до тексту, викладати матеріал з опорою на слайди, спостерігати за реакцією студентів, що дозволить в залежності від їх уваги міняти темп і інтонацію, підтримувати увагу аудиторії. Дидактичні матеріали в ході заняття слід використовувати для розкриття основних, найбільш важливих питань. Конспектують матеріал заняття. Відповідають на запитання.

 

Бойові документи, вимоги до них. Порядок розробки та ведення бойових документів.

Бойові дії в сучасних умовах набули надзвичайно мобільного характеру, вони ведуться на широкому фронті, на велику глибину, у високих темпах і з рішучою метою. Успішно управляти підрозділами в таких складних умовах обстановки командири всіх ступенів зможуть лише тоді, коли вони будуть постійно знати положення, склад, характер дій своїх військ, сусідів та противника, а також радіаційну, хімічну та біологічну обстановку. Це досягається широким використанням бойових документів при плануванні, організації та веденні бойових дій в різноманітних умовах обстановки.

Бойовими документами є: - всі документи, що відносяться до бойової діяльності військ, підготовки та ведення бойових дій, а також пересування військ та розташування їх на місці.

У всіх умовах обстановки розробка бойових документів не повинна затримувати своєчасну організацію бойових дій і особливо доведення до військ бойових завдань, питань взаємодії та всебічного забезпечення дій.

Роль та значення бойових документів обумовлюється широким застосуванням їх при розробці найважливіших заходів щодо управління військами.

Бойові документи забезпечують:

1. швидку розробку та наочне відображення питань підготовки та управління діями підрозділів (частин).

2. доведення бойових завдань, питань взаємодії і всебічного забезпечення бойових дій до виконавців.

3. подання старшому начальнику повідомлень про зміну обстановки, прийняті рішення та вжитих у зв’язку з цим заходів.

4. підготовку різноманітних довідкових матеріалів для посадових осіб, вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду умінь та бойових дій і на цій підставі удосконалення методів управління військами.

Однак, розробка бойових документів не повинна підміняти управління військами методом особистого спілкування з використанням бойових документів та технічних засобів зв’язку, а вона дозволить творчо, цілеспрямовано та оперативно вирішувати поставлені завдання.

Види бойових документів

Залежно від змісту тапризначення бойові документи діляться на:

1. документи по управлінню військами (підрозділами)

2. звітно-інформаційні документі

3. довідкові документи

Документи по управлінню військами призначені для підготовки та організації бойових дій; доведення до виконавців завдань та контролю за їх виконанням; управління підрозділами в ході бойових дій.

До цих документів належать: робочі карти, рішення командира, бойові накази, попередні бойові та бойові розпорядження, вказівки по видах забезпечення, плани, заявки, схеми тощо.

Звітно-інформаційні документи призначені для доповіді старшому командиру (штабу) про отримання бойового завдання, прийняті рішення, результати виконання бойових завдань та про обстановку, що склалася; інформації підлеглих, взаємодіючих військ та сусідів про обстановку та прийняте рішення; вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду військ.

До цих документів належать: донесення, звіти, інформації та повідомлення, звітні карти, журнали бойових дій тощо.

Довідкові документи розробляються в якості вихідних та робочих документів при плануванні бойових дій та проведенні інших заходів по управлінню військами.

До цих документів належать: різноманітні таблиці, розрахунки, відомості, схеми, довідки, описи тощо.

Залежно від способу виготовлення бойові документи можуть бути:

n письмовими

n графічними

n у вигляді звукозапису на магнітних стрічках та інших носіях

n фотограми та фотографії тощо.

До письмових (текстуальних) бойових документів належать: попередні бойові розпорядження, бойові розпорядження та накази, вказівки щодо всебічного забезпечення бою, заявки, розрахунки, донесення, журнали.

До графічних бойових документів належать: робочі карти, схеми, плани, графіки тощо. Графічні документи розробляються на картах, схемах або бланках, які виготовляються на прозорій чи непрозорій основі.

Кількість бойових документів у всіх випадках обмежується необхідністю, що викликається обстановкою. Тому вони виготовляються в суворо обмеженій кількості, необхідній для управління підрозділами та подання у вищий штаб.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 266; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.013 с.)