З дисципліни «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра теорії та історії держави і права

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 

З дисципліни «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Галузь знань0304 Право

 

Напрям підготовки6.030401 Правознавство

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр

Форма навчанняденна, заочна

 

 

м. Харків

 

  СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ 18.01.2013. Протокол № 1 (дата, місяць, рік )     ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою факультету з підготовки слідчих     13.12.2012. Протокол № 5 (дата, місяць, рік ) ______________ ______________ (підпис) (П.І.Б.)
  ПОГОДЖЕНО Секцією з юридичних дисциплін науково-методичної ради Харківського національного університету внутрішніх справ 17.01.2013. Протокол № 1 (дата, місяць, рік ) ______________ ______________ (підпис) (П.І.Б.)   ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри державно-правових дисциплін     29.11.2012. Протокол № 9 (дата, місяць, рік )     _______________________ _____________________________ (підпис) (П.І.Б.)    

 

 

 

 
   

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Розробники: Гавриленко О. А., Логвиненко І. А., Логвиненко Є. С., Коцан І.Д., Устименко О.С. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013

Рецензенти:

Сворак С.Д. - начальник факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки, доктор історичних наук, професор;

Передерій О.С. - доцент кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.ю.н., доцент.

 

Перезатверджено на засіданні кафедри теорії та історії держави і права 09.07.2013, протокол № 1.

 

 

Ó Гавриленко О.А., Логвиненко І. А., та ін., 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013

Передмова

Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» – одна з фундаментальних юридичних дисциплін, зміст якої становлять визначальні факти, явища і процеси, загальні та специфічні закони і закономірності державно–правового життя народів світу, а саме: виникнення та розвиток держави і права; типи та форми держави і права, причини їх зміни; особливості правової культури, державні органи і правові інститути народів зарубіжних країн. Оскільки за своїм характером історико–правова наука є юридичною, вона належить до основних навчальних дисциплін, що становлять необхідний елемент та невід’ємну частину вищої юридичної освіти. Курс історії держави і права зарубіжних країн посідає важливе місце в системі юридичних дисциплін. Він є своєрідним вступом до спеціальних юридичних наук, і глибоке його вивчення та засвоєння, у тому числі найважливіших пам’яток права, необхідне не тільки для підвищення якості історико–правової підготовки спеціалістів, їхньої загальної юридичної культури, але й для більш глибокого розуміння ними основних особливостей галузей сучасного права.

Між історією держави і права та іншими юридичними дисциплінами важко провести чітку межу. Особливістю історії держави і права є те, що вона розглядає процес розвитку права та державності в цілому, тобто всю сукупність державно–правових процесів та явищ, всебічно аналізує їх у взаємозв’язку та взаємообумовленості.

Особливо слід відзначити взаємну пов’язаність історії держави і права з такою юридичною навчальною дисципліною як теорія держави і права, що також вивчає закономірності розвитку права та держави. Зв’язок між цими дисциплінами можна уявити у вигляді співвідношення різних способів наукового пізнання, що поєднують логічне та історичне у розкритті предмету дослідження. Теорія держави і права логічним способом, тобто в теоретичній формі, узагальнено розкриває процес виникнення та розвитку держави і права, а історія держави і права показує закономірності розвитку державно–правових інституцій у конкретних історичних умовах. За допомогою логічного методу теорія держави і права створює струнку систему загальноправових понять та категорій, за допомогою яких розкривається логіка історії держави і права. Тому ці категорії широко використовуються в навчальному курсі історії держави і права зарубіжних країн. Тільки поєднання логічного та історичного уможливлює всебічний та глибокий аналіз закономірностей еволюції держави та права.

 

Загальні методичні вказівки

Аудиторні заняття проводяться у формі семінарських занять, на яких курсанти повинні:

Вивчитипоняття держави, теорії виникнення держави і права; види форм державного правління, форм державного устрою та політичного режиму; структуру та принципи організації і функціонування механізму провідних зарубіжних держав на різних етапах їхнього історичного розвитку; основні джерела їхнього права та особливості правового регулювання суспільних відносин тощо.

Вміти:

1) відтворювати основні поняття та категорії курсу, основні історико–правові факти, явища і процеси;

2) давати правильну оцінку державно–правовим явищам, розкривати їх дійсну сутність, розуміти соціальне призначення, місце і роль у політичній системі та громадянському суспільстві;

3) за допомогою основних юридичних понять і категорій та спираючись на засвоєні історико–правові факти правильно викладати свої думки про складні історико–юридичні явища;

4) правильно формулювати складні історико–правові поняття і категорії з подальшим їх використанням при вивченні галузевих дисциплін;

5) вірно тлумачити зміст основних джерел права зарубіжних країн;

6) використовувати набуті знання при виконанні службових завдань та реалізації правовиховної функції, з метою подолання правового нігілізму у громадян;

7) формувати у громадян повагу до права і закону, беручи участь у процесі поширення історико–правових знань серед населення;

8) формувати у громадян повагу до органів внутрішніх справ, здійснюючи правову допомогу громадянам.

На семінарських заняттях з дисципліни використовуються методи навчання: коротке пояснення, аналізу, тренування курсантів для придбання ними навичок у правильному формулюванні складних історико–юридичних понять і категорій.

 

 

 

Структура залікового кредиту та тематика

Методичні вказівки до семінарських занять

 

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1: Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна

 

Тема № 1: Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна

Змістовий модуль № 2: Держава і право країн Стародавнього світу

 

Тема № 2: Держава і право країн Стародавнього Сходу

Тема № 3: Держава і право країн античного світу

Змістовий модуль № 3: Держава і право зарубіжних країн періоду середньовіччя

Тема № 4: Феодальна держава і право в країнах Європи

Тема № 5: Феодальна держава і право у країнах Азії та Африки

Модуль № 2

Змістовий модуль № 4: Історія держави і права Нового часу

Тема № 6: Еволюція держави у період Нової історії

Тема № 7: Становлення буржуазного права

Змістовий модуль № 5: Держава і право Новітнього часу

 

Тема № 9: Еволюція демократичних держав та їхнього права у ХХ ст.

Інформаційне та методичне забезпечення

Базова

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра теорії та історії держави і права

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 

з дисципліни «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Галузь знань0304 Право

 

Напрям підготовки6.030401 Правознавство

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр

Форма навчанняденна, заочна

 

 

м. Харків

 

  СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ 18.01.2013. Протокол № 1 (дата, місяць, рік )     ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою факультету з підготовки слідчих     13.12.2012. Протокол № 5 (дата, місяць, рік ) ______________ ______________ (підпис) (П.І.Б.)
  ПОГОДЖЕНО Секцією з юридичних дисциплін науково-методичної ради Харківського національного університету внутрішніх справ 17.01.2013. Протокол № 1 (дата, місяць, рік ) ______________ ______________ (підпис) (П.І.Б.)   ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри державно-правових дисциплін     29.11.2012. Протокол № 9 (дата, місяць, рік )     _______________________ _____________________________ (підпис) (П.І.Б.)    

 

 

 

 
   

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Розробники: Гавриленко О. А., Логвиненко І. А., Логвиненко Є. С., Коцан І.Д., Устименко О.С. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013

Рецензенти:

Сворак С.Д. - начальник факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки, доктор історичних наук, професор;

Передерій О.С. - доцент кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.ю.н., доцент.

 

Перезатверджено на засіданні кафедри теорії та історії держави і права 09.07.2013, протокол № 1.

 

 

Ó Гавриленко О.А., Логвиненко І. А., та ін., 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013

Передмова

Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» – одна з фундаментальних юридичних дисциплін, зміст якої становлять визначальні факти, явища і процеси, загальні та специфічні закони і закономірності державно–правового життя народів світу, а саме: виникнення та розвиток держави і права; типи та форми держави і права, причини їх зміни; особливості правової культури, державні органи і правові інститути народів зарубіжних країн. Оскільки за своїм характером історико–правова наука є юридичною, вона належить до основних навчальних дисциплін, що становлять необхідний елемент та невід’ємну частину вищої юридичної освіти. Курс історії держави і права зарубіжних країн посідає важливе місце в системі юридичних дисциплін. Він є своєрідним вступом до спеціальних юридичних наук, і глибоке його вивчення та засвоєння, у тому числі найважливіших пам’яток права, необхідне не тільки для підвищення якості історико–правової підготовки спеціалістів, їхньої загальної юридичної культури, але й для більш глибокого розуміння ними основних особливостей галузей сучасного права.

Між історією держави і права та іншими юридичними дисциплінами важко провести чітку межу. Особливістю історії держави і права є те, що вона розглядає процес розвитку права та державності в цілому, тобто всю сукупність державно–правових процесів та явищ, всебічно аналізує їх у взаємозв’язку та взаємообумовленості.

Особливо слід відзначити взаємну пов’язаність історії держави і права з такою юридичною навчальною дисципліною як теорія держави і права, що також вивчає закономірності розвитку права та держави. Зв’язок між цими дисциплінами можна уявити у вигляді співвідношення різних способів наукового пізнання, що поєднують логічне та історичне у розкритті предмету дослідження. Теорія держави і права логічним способом, тобто в теоретичній формі, узагальнено розкриває процес виникнення та розвитку держави і права, а історія держави і права показує закономірності розвитку державно–правових інституцій у конкретних історичних умовах. За допомогою логічного методу теорія держави і права створює струнку систему загальноправових понять та категорій, за допомогою яких розкривається логіка історії держави і права. Тому ці категорії широко використовуються в навчальному курсі історії держави і права зарубіжних країн. Тільки поєднання логічного та історичного уможливлює всебічний та глибокий аналіз закономірностей еволюції держави та права.

 

Загальні методичні вказівки

Аудиторні заняття проводяться у формі семінарських занять, на яких курсанти повинні:

Вивчитипоняття держави, теорії виникнення держави і права; види форм державного правління, форм державного устрою та політичного режиму; структуру та принципи організації і функціонування механізму провідних зарубіжних держав на різних етапах їхнього історичного розвитку; основні джерела їхнього права та особливості правового регулювання суспільних відносин тощо.

Вміти:

1) відтворювати основні поняття та категорії курсу, основні історико–правові факти, явища і процеси;

2) давати правильну оцінку державно–правовим явищам, розкривати їх дійсну сутність, розуміти соціальне призначення, місце і роль у політичній системі та громадянському суспільстві;

3) за допомогою основних юридичних понять і категорій та спираючись на засвоєні історико–правові факти правильно викладати свої думки про складні історико–юридичні явища;

4) правильно формулювати складні історико–правові поняття і категорії з подальшим їх використанням при вивченні галузевих дисциплін;

5) вірно тлумачити зміст основних джерел права зарубіжних країн;

6) використовувати набуті знання при виконанні службових завдань та реалізації правовиховної функції, з метою подолання правового нігілізму у громадян;

7) формувати у громадян повагу до права і закону, беручи участь у процесі поширення історико–правових знань серед населення;

8) формувати у громадян повагу до органів внутрішніх справ, здійснюючи правову допомогу громадянам.

На семінарських заняттях з дисципліни використовуються методи навчання: коротке пояснення, аналізу, тренування курсантів для придбання ними навичок у правильному формулюванні складних історико–юридичних понять і категорій.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)