Узор афармлення задання на дыпломную работу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Узор афармлення задання на дыпломную работуУстанова адукацыі

«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

Кафедра _____________________________________________________

(найменаванне кафедры)

 

  Зацвярджаю
  Загадчык кафедры ______ ____________
  (подпіс) (прозвішча, ініцыялы)
  Дата

 

 

Заданне на дыпломную работу

Студэнту _____________________________________________________

(прозвішча, ініцыялы)

1. Тэма дыпломнай работы ______________________________________

_____________________________________________________________

Зацверджана загадам рэктара БДУКМ ад ____________ № ___________

2. Зыходныя даныя да дыпломнай работы _________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Пералік пытанняў, якія будуць распрацаваны:

а)____________________________________________________________

б)____________________________________________________________

і г. д._________________________________________________________

4. Кансультанты па дыпломнай рабоце з указаннем раздзелаў_________

_____________________________________________________________

5. Прыкладны каляндарны графік выканання дыпломнай работы _____

_____________________________________________________________

6. Дата выдачы задання _________________________________________

7. Тэрмін здачы дыпломнай работы_______________________________

 

  Кіраўнік ________________   ________________________
(подпіс) (ініцыялы, прозвішча)

 

 

Подпіс студэнта ______________

Дата


ДАДАТАК Б

Узор афармлення тытульнага ліста дыпломнай работы

 

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ»

 

Факультэт традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва

Кафедра тэатральнай творчасці

 

Дапушчана да абароны:

Загадчык кафедры

___________ Р.Л. Бузук

«___» _________ 20__ г.

 

РЭЖЫСЁРСКІ ПАСТАНОВАЧНЫ ПЛАН СПЕКТАКЛЯ

«СЁСТРЫ ПСІХЕІ» ПАВОДЛЕ П'ЕСЫ С.КАВАЛЁВА

 

ДЫПЛОМНАЯ РАБОТА

 

Спецыяльнасць Народная творчасць

Напрамак спецыяльнасці Народная творчасць (тэатральная)

 

Выканаў

студэнт 5 курса 515 групы

Юрэвіч Аляксей Віктаравіч

 

Навуковы кіраўнік

кандыдат мастацтвазнаўства,

дацэнт

Голікава Ларыса Фёдараўна

 

 

Мінск, 20_


ДАДАТАК В

Узор афармлення зместу дыпломнай работы

 

 

ЗМЕСТ

 

УВОДЗІНЫ ……………………………………………………………...
ГЛАВА 1 АНАЛІЗ НАВУКОВЫХ КРЫНІЦ ПА ТЭМЕ ДАСЛЕДА­ВАННЯ …………………………………………………………………..  
1.1 Традыцыйная культура Гродзеншчыны ў працах этнографаў і фалькла­рыстаў ХІХ – пачатку ХХ ст. ……...………………………….  
1.2 Сучасныя даследаванні абрадавага і песеннага фальклору Паня­моння …………….……………………………………………………….  
ГЛАВА 2 МІФАСЕМАНТЫКА І ЭТНАФОНІЯ АБРАДУ ЮР’Я …..
2.1 Генезіс і структура юраўскай абраднасці …………………………
2.2 Этнафанічныя характарыстыкі спеўнай традыцыі абраду Юр’я …
ГЛАВА 3 РЭКАНСТРУКЦЫЯ АБРАДУ ЮР’Я ВЁСКІ АХОНАВА ДЗЯТ­ЛАЎСКАГА РАЁНА ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ …………...  
3.1 Тэарэтычныя асновы рэканструкцыі ………………………………
3.2 Этапы практычнага ўвасаблення рэканструкцыі …………………
ЗАКЛЮЧЭННЕ …………………………………………………………
БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС ………………………………………………
ДАДАТКІ ………………………………………………………………..

ДАДАТАК Г

Прыкладны пералік пытанняў

для работы над рэжысёрскім пастановачным планам

(эксплікацыяй) дыпломнага спектакля

ГЛАВА І ДАСЛЕДАВАННІ АБ АЎТАРЫ

1. Асноўныя этапы жыццёвага шляху аўтара

2. Асноўныя этапы творчага шляху аўтара

3. Кароткі аналіз творчасці драматурга (пісьменніка, паэта)

4. Літаратурна-мастацкія і стылістычныя асаблівасці твор­час­ці дра­матурга (пісьменніка, паэта)

5. Асноўныя тэма і ідэя творчасці драма­тур­га (пісьменніка, паэта)

6. Роля і месца дадзенага твора ў творчасці драматурга (пісьменніка, паэта)

7. Стылістычныя і моўныя асаблівасці абранага твора (п’есы, апа­вядання, аповесці, верша)

8. Гісторыя пастановак абранага твора на сцэне

ГЛАВА ІІ РЭЖЫСЁРСКІ АНАЛІЗ ТВОРА (П’ЕСЫ, ПРОЗЫ, ВЕРША)

9. Першыя ўражанні аб творы

10. Тэма і ідэя твора

11. Сюжэт і фабула твора

12. Жанр і стыль твора

13. Прапанаваныя абставіны твора

14. Скразное і контрскразное дзеянне ў творы, іх носьбіты

15. Асноўны і другарадныя канфлікты ў творы, іх носьбіты

16. Кампазіцыйная пабудова твора

17. Асноўныя аўтарскія рэмаркі ў творы

18. Характарыстыка дзеючых асоб, дадзеная аўтарам твора

ГЛАВА ІІІ РЭЖЫСЁРСКАЯ ЗАДУМА (ЭКСПЛІКАЦЫЯ) ДЫ­ПЛОМ­НАГА СПЕКТАКЛЯ

19. Тэма, ідэя і звышзадача спектакля

20. Жанр спектакля

21. Стыль спектакля

22. Прапанаваныя абставіны спектакля

23. Кампазіцыйная пабудова спектакля

24. Падзейны рад спектакля і яго ключавыя мізансцэны

25. Характарыстыка дзеючых асоб

26. Прынцыпы сцэнаграфічна-дэкарацыйнага вырашэння

27. Прынцыпы музычна-шумавога вырашэння

ГЛАВА ІV УВАСАБЛЕННЕ РЭЖЫСЁРСКАЙ ЗАДУМЫ ДЫ­ПЛОМ­НАГА СПЕКТАКЛЯ

28. Сцэнаграфія спектакля

29. Музычна-шумавая партытура спектакля

30. Светлавое вырашэнне спектакля

31. Пластыка-харэаграфічнае вырашэнне спектакля

32. Атмасфера спектакля

33. Прэм’ерны паказ спектакля

34. Фотаздымкі сцэн падчас рэпетыцый і прэм’еры спек­такля

35. Відэазапіс спектакля

 

 
 

ДАДАТАК Д

Узор пратакола прыёму дыпломнай работы

Пратакол

Прыёму дыпломнай работы

Студэнт (ка) __________________________________________________

групы ______ кафедры _________________________________________

факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва (факуль­тэта завочнага навучання) УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

У перыяд з __________ 20____ г. па __________20____ г.

падрыхтаваў (ла) (у) ___________________________________________

(указаць поўнае найменаванне арганізацыі, калектыву або ўстановы, адрас)

_____________________________________________________________

прадставіў (ла) ________________________________________________

(указаць назву дыпломнай работы)

_____________________________________________________________

 

Камісія абмеркавала дыпломную работу і адзначыла: _______________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Камісія прымае дыпломную работу з адзнакай (па дзесяцібальнай сістэме) ___________________

 

Старшыня камісіі__________________ ___________________________ _____________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада, месца работы і подпіс )

 

Члены камісіі: (прозвішча, імя, імя па бацьку, подпіс)

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

 

 

____________________________ М.П.

«____» _____________________

 

 


ДАДАТАК Е

 


Узор афармлення бібліяграфічнага апісання ў бібліяграфічным спісе, які змяшчаецца ў дыпломнай рабоце

Прыклады апісання самастойных выданняў

Характарыс-тыка крыніцы Прыклад афармлення
Адзін, два ці тры аўтары Котаў, А.Л. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A.I. Ко­таў. – 2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с.
Чатыры і болей аўтараў Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с.
Калектыўны аўтар Национальная стратегия устойчивого социально-эконо­мичес­кого развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Алексан­дрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с.
Мнагатомнае выданне Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т.
Асобны том у мнагатомным выданні Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII стст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.
Законы і заканадаўчыя матэрыялы Конституция Республики Беларусь 1994 года (с измене­ниями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.
Зборнік артыкулаў, прац Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Белару­си: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка; ред­кол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2004. – 174 с.
Зборнікі без агульнай назвы Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Пев­знер; пер. О.Р. Демидовой. Идеологические источники радиатора «роллс-ройса» / Э. Панофский; пер. Л.Н. Жит­ковой. – СПб.: Азбука-клас­сика, 2004. – 318 с.
Матэрыялы канферэнцый Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы V межвуз. конф. студентов, ма­гистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т; редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с.
Інструкцыя Инструкция о порядке совершения операций с банков­скими плас­тиковыми карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 23 с.
Вучэбна-метадычныя матэрыялы Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зе­ленкова.– Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с.
Інфармацый­ныя выданні Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. (1998–2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климо­ва, О.М. Мещер­кина. – М., 2004. – 288 с.
Каталог Памятные и инвестиционные монеты России из драго­ценных металлов, 1921–2003: каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряж­никова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с.
Аўтарскае пасведчанне Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Фе­ренц; Казан. авиац. ин-т. – № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28.
Патэнт Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 С 08 J 5/20, С 08 G 2/30 / Л.М. Ляхно­вич, С.В. Покровская, И.В. Волкова, С.М. Ткачев; заяви­тель Полоц. гос. ун-т. – № а 0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // Афі­цыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлек­туал. уласнасці. – 2004. – № 2. – С. 174.
Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 01.09.04. – Минск: Межгос. совет по стандар­тизации, метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т стан­дартизации и сертификации, 2004. – 21 с.
Справаздача аб НДР Комплексное (хирургическое) лечение послеоперацион­ных и рецидивных вентральных грыж больших и огром­ных размеров: отчет о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 с. – № ГР 1993310.
Аўтарэферат дысертацыі Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Ту­раўшчыне: (да праблемы лакальных тыпаў старажытна­славянскай мовы): аўта­рэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с.
Дысертацыя Лук’янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрмі­налогія: (семантычныя і структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 л.
Дэпаніраваныя навуковыя працы Влияние деформации и больших световых потоков на люми­несценцию монокристаллов сульфида цинка с мик­ропорами / В.Г. Клюев [и др.]; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроско­пии. – 1993. – Т. 59, № 3–4. – С. 368.
Архіўныя матэрыялы 1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117. 2. Архив суда Центрального района г. Моги­лева за 2001 г. – Уго­ловное дело № 2/1577.
Электронныя рэсурсы Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материа­лам изд-ва «Большая российская энциклопедия»: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск.
Рэсурсы аддаленага доступу Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Элект­рон­ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http:// www.pravo.by. – Дата досту­па: 25.01.2006.
    Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access: http://www.mform. md.edu/PBIO/ brum.html. – Date of access: 14.09.2005.

 

Прыклады апісання састаўных частак выданняў

Характарыс-тыка крыніцы Прыклад афармлення
Састаўная частка кнігі Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедея­тельности: учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101.
Састаўная частка зборніка Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальк­лоры беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музы­ка: гісторыя і традыцыі: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. му­зыкі; склад. і навук. рэд. В.А. Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74.
Глава з кнігі Бунакова, В.А. Формирование русской духовной куль­туры / В.А. Бу­накова // Отечественная история: учеб. по­собие / С.Н. Пол­торак [и др.]; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полто­рака. – М., 2004. – Гл. 6. – С. 112–125.
Частка са збору твораў, выбраных твораў Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 382–383.
Артыкулы з тэзісаў дакладаў і матэрыялаў канферэнцый Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в простран­стве культуры / Л.Л. Ермакова // Тураўскія чытанні: матэ­рыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173–178.
Артыкул з бягучага выдання Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае возникновения глобальных природ­ных пожаров / А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60: Проблемы лесоведения и лесоводства на радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–238.
Артыкул з часопіса Масляніцына, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масля­ніцына, М. Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53.
Артыкул з газеты Ушкоў, Я. З гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. – 5 жн. – С. 7.
Артыкул з энцыклапедыі, слоўніка Дарашэвіч, Э.К. / Э.К. Дарашэвіч, І. І. Храптовіч // Мыслі­целі і асветнікі Беларусі (Х–ХІХ стагоддзі): энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка; гал. рэд. Б.І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С 326–328.
Рэцэнзіі Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Паз­някоў // Arche = Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78–84. – Рэц. на кн.: Лакотка, А. І. Нацыянальныя рысы бела­рускай архітэктуры / A.I. Лакотка. – Мінск: Ураджай, 1999. – 366 с.
Законы і заканадаўчыя матэрыялы Об утверждении важнейших параметров прогноза со­циально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 год: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон – Беларусь [Электронный ре­сурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006.
Архіўныя матэрыялы Описание синагоги в г. Минске (план части здания си­нагоги 1896 г.) // Центральный исторический архив Моск­вы (ЦИАМ). – Фонд 454. – Оп. 3. – Д. 21. – Л. 18–19.
Састаўная частка CD-ROMa Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Вве­ден­ский // История философии [Электронный ресурс]: собрание трудов крупнейших философов по истории философии. – Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.
Рэсурсы аддаленага доступу Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым насле­дием / Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа: http:// bp21.org.by/ru/art/ a041031. html. – Дата доступа: 02.02.2006.

 


 

 

Вучэбнае выданне

Метадычныя рэкамендацыі

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 292; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.04 с.)