Па ВЫКАНАННІ дыпломных работ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Па ВЫКАНАННІ дыпломных работЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар БДУКМ

________________ Ю. П. Бондар

«___» ___________ 2015 г.

Рэгістрацыйны № ВД- ___/ баз.

Метадычныя рэкамендацыі

Па ВЫКАНАННІ дыпломных работ

 

Мінск

БДУКМ

СКЛАДАЛЬНІКІ:

Н. Я. Шалупенка, дэкан факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат культуралогіі;

П. А. Гуд, прафесар кафедры рэжысуры абрадаў і свят УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат гістарычных навук, прафесар;

Н. У. Карчэўская, дацэнт кафедры харэаграфіі УА «Беларускі дзяржаў­ны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт;

А. А. Гулак, старшы выкладчык кафедры этналогіі і фальклору УА «Бе­ларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат філа­лагічных навук;

І. А. Алексніна, дацэнт кафедры тэатральнай творчасці УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат мастац­твазнаўства, дацэнт;

Л. У. Дамнянкова, дацэнт кафедры народнага дэкаратыўна-прыклад­нога мастацтва УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мас­тацтваў», кандыдат гістарычных навук, дацэнт

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

В. П. Пракапцова, загадчык кафедры беларускай і сусветнай мастацкай культуры УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастац­тваў», доктар мастацтвазнаўства, прафесар;

У. А. Мішчанчук, дэкан тэатральнага факультэта УА «Беларуская дзяр­жаўная акадэмія мастацтваў», прафесар, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь

 

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

саветам факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва ўстановы адукацыі «Беларускі дзяр­жаўны ўніверсітэт куль­туры і мастацтваў» (пратакол № 3 ад 27.10.2014 г.);

прэзідыумам навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі «Бела­рускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 2 ад 13.11.2014 г.)

 

Адказны за рэдакцыю: В. Б. Кудласевіч

Адказны за выпуск: Н. Я. Шалупенка

 
 

ЗМЕСТ


Уступ ……………………………………………………...….
Дыпломная работа: агульныя палажэнні ………………….
Структура і змест дыпломнай работы …………………….
Падрыхтоўка практычнай часткі дыпломнай работы ……
Патрабаванні да афармлення дыпломнай работы ……...…
Абарона дыпломнай работы …………………………..……
Дадаткі ……………………………………………………….

 

 


УСТУП

 

Дыпломная работа з’яўляецца кваліфікацыйнай работай, якая пішацца студэнтамі на апошнім курсе навучання ў БДУКМ і з’яўляецца завяршаючай стадыяй вучэбнага працэсу і неабходнай умовай атрымання вышэйшай адукацыі. Ды­пломная работа – не толькі заключны этап студэнцкай пад­рыхтоўкі, але і творчая справаздача выпускніка факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва. Пры выкананні дыпломнай работы ад выпускніка патрабуецца творчы падыход, уменне паспяхова выкарыстоўваць атрыма­ныя за час вучобы ва ўніверсітэце веды.

Мэта дыпломнай работы – паказаць адпаведнасць узроўню падрыхтоўкі выпускніка, яго ведаў і навыкаў (кампетэнцый), атрыманых у працэсе навучання, патрабаванням адукацыйнага стандарту і кваліфікацыйным характарыстыкам спецыяліста.

Неабходнасць распрацоўкі метадычных рэкамендацый абу­моўлена тым, што студэнты і навуковыя кіраўнікі сутыкаюцца з адсутнасцю адзіных патрабаванняў да выканання дыплом­ных работ. Гэта прыводзіць да шэрагу тыповых недахопаў і памылак у дыпломных работах.

Прадстаўленыя метадычныя рэкамендацыі складзены з улі­кам спецыфікі падрыхтоўкі спецыялістаў на кафедрах факуль­тэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва і асноўных патрабаванняў да дыпломных работ, прадугле­джаных нарматыўнымі дакументамі.

У метадычныя рэкамендацыі ўключаны дадаткі – узоры да­кументаў, неабходных для правільнага афармлення дыплом­ных работ.

 


Абарона дыпломнай работы

Абарона дыпломнай работы адбываецца на адкрытым пася­джэнні дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі, на якім могуць прысутнічаць навуковыя кіраўнікі і рэцэнзенты. Працэдура абароны пачынаецца з даклада выпускніка, у якім ён раскры­вае змест сваёй працы. Падчас даклада выпускнік можа вы­карыстоўваць (па рашэнні кафедры) інфармацыйныя тэхна­логіі. Затым выс­тупаюць навуковы кіраўнік, рэцэнзент (або зачытваюцца водзыў і рэцэнзія на дыпломную работу), за­даюцца пытанні членамі дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі. Аўтару-студэнту даецца слова для адказаў на пытанні і заўвагі рэцэнзента.

Пасля таго як абароняцца ўсе студэнты групы, камісія абмяр­коўвае і абвяшчае вынікі. Вынікі абароны агучваюцца старшынёй ДЭК.

Дыпломныя работы захоўваюцца на кафедры разам з элек­тронным носьбітам, водзывам навуковага кіраўніка і рэцэнзіяй на працягу пяці год.

 

 
 

ДАДАТКІ

ДАДАТАК А

Узор афармлення тытульнага ліста дыпломнай работы

 

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ»

 

Факультэт традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва

Кафедра тэатральнай творчасці

 

Дапушчана да абароны:

Загадчык кафедры

___________ Р.Л. Бузук

«___» _________ 20__ г.

 

РЭЖЫСЁРСКІ ПАСТАНОВАЧНЫ ПЛАН СПЕКТАКЛЯ

«СЁСТРЫ ПСІХЕІ» ПАВОДЛЕ П'ЕСЫ С.КАВАЛЁВА

 

ДЫПЛОМНАЯ РАБОТА

 

Спецыяльнасць Народная творчасць

Напрамак спецыяльнасці Народная творчасць (тэатральная)

 

Выканаў

студэнт 5 курса 515 групы

Юрэвіч Аляксей Віктаравіч

 

Навуковы кіраўнік

кандыдат мастацтвазнаўства,

дацэнт

Голікава Ларыса Фёдараўна

 

 

Мінск, 20_


ДАДАТАК В

ЗМЕСТ

 

УВОДЗІНЫ ……………………………………………………………...
ГЛАВА 1 АНАЛІЗ НАВУКОВЫХ КРЫНІЦ ПА ТЭМЕ ДАСЛЕДА­ВАННЯ …………………………………………………………………..  
1.1 Традыцыйная культура Гродзеншчыны ў працах этнографаў і фалькла­рыстаў ХІХ – пачатку ХХ ст. ……...………………………….  
1.2 Сучасныя даследаванні абрадавага і песеннага фальклору Паня­моння …………….……………………………………………………….  
ГЛАВА 2 МІФАСЕМАНТЫКА І ЭТНАФОНІЯ АБРАДУ ЮР’Я …..
2.1 Генезіс і структура юраўскай абраднасці …………………………
2.2 Этнафанічныя характарыстыкі спеўнай традыцыі абраду Юр’я …
ГЛАВА 3 РЭКАНСТРУКЦЫЯ АБРАДУ ЮР’Я ВЁСКІ АХОНАВА ДЗЯТ­ЛАЎСКАГА РАЁНА ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ …………...  
3.1 Тэарэтычныя асновы рэканструкцыі ………………………………
3.2 Этапы практычнага ўвасаблення рэканструкцыі …………………
ЗАКЛЮЧЭННЕ …………………………………………………………
БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС ………………………………………………
ДАДАТКІ ………………………………………………………………..

ДАДАТАК Г

Прыкладны пералік пытанняў

для работы над рэжысёрскім пастановачным планам

(эксплікацыяй) дыпломнага спектакля

ГЛАВА І ДАСЛЕДАВАННІ АБ АЎТАРЫ

1. Асноўныя этапы жыццёвага шляху аўтара

2. Асноўныя этапы творчага шляху аўтара

3. Кароткі аналіз творчасці драматурга (пісьменніка, паэта)

4. Літаратурна-мастацкія і стылістычныя асаблівасці твор­час­ці дра­матурга (пісьменніка, паэта)

5. Асноўныя тэма і ідэя творчасці драма­тур­га (пісьменніка, паэта)

6. Роля і месца дадзенага твора ў творчасці драматурга (пісьменніка, паэта)

7. Стылістычныя і моўныя асаблівасці абранага твора (п’есы, апа­вядання, аповесці, верша)

8. Гісторыя пастановак абранага твора на сцэне

ГЛАВА ІІ РЭЖЫСЁРСКІ АНАЛІЗ ТВОРА (П’ЕСЫ, ПРОЗЫ, ВЕРША)

9. Першыя ўражанні аб творы

10. Тэма і ідэя твора

11. Сюжэт і фабула твора

12. Жанр і стыль твора

13. Прапанаваныя абставіны твора

14. Скразное і контрскразное дзеянне ў творы, іх носьбіты

15. Асноўны і другарадныя канфлікты ў творы, іх носьбіты

16. Кампазіцыйная пабудова твора

17. Асноўныя аўтарскія рэмаркі ў творы

18. Характарыстыка дзеючых асоб, дадзеная аўтарам твора

ГЛАВА ІІІ РЭЖЫСЁРСКАЯ ЗАДУМА (ЭКСПЛІКАЦЫЯ) ДЫ­ПЛОМ­НАГА СПЕКТАКЛЯ

19. Тэма, ідэя і звышзадача спектакля

20. Жанр спектакля

21. Стыль спектакля

22. Прапанаваныя абставіны спектакля

23. Кампазіцыйная пабудова спектакля

24. Падзейны рад спектакля і яго ключавыя мізансцэны

25. Характарыстыка дзеючых асоб

26. Прынцыпы сцэнаграфічна-дэкарацыйнага вырашэння

27. Прынцыпы музычна-шумавога вырашэння

ГЛАВА ІV УВАСАБЛЕННЕ РЭЖЫСЁРСКАЙ ЗАДУМЫ ДЫ­ПЛОМ­НАГА СПЕКТАКЛЯ

28. Сцэнаграфія спектакля

29. Музычна-шумавая партытура спектакля

30. Светлавое вырашэнне спектакля

31. Пластыка-харэаграфічнае вырашэнне спектакля

32. Атмасфера спектакля

33. Прэм’ерны паказ спектакля

34. Фотаздымкі сцэн падчас рэпетыцый і прэм’еры спек­такля

35. Відэазапіс спектакля

 

 
 

ДАДАТАК Д

Пратакол

Прыёму дыпломнай работы

Студэнт (ка) __________________________________________________

групы ______ кафедры _________________________________________

факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва (факуль­тэта завочнага навучання) УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

У перыяд з __________ 20____ г. па __________20____ г.

падрыхтаваў (ла) (у) ___________________________________________

(указаць поўнае найменаванне арганізацыі, калектыву або ўстановы, адрас)

_____________________________________________________________

прадставіў (ла) ________________________________________________

(указаць назву дыпломнай работы)

_____________________________________________________________

 

Камісія абмеркавала дыпломную работу і адзначыла: _______________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Камісія прымае дыпломную работу з адзнакай (па дзесяцібальнай сістэме) ___________________

 

Старшыня камісіі__________________ ___________________________ _____________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада, месца работы і подпіс )

 

Члены камісіі: (прозвішча, імя, імя па бацьку, подпіс)

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

 

 

____________________________ М.П.

«____» _____________________

 

 


ДАДАТАК Е

 


Узор афармлення бібліяграфічнага апісання ў бібліяграфічным спісе, які змяшчаецца ў дыпломнай рабоце

Прыклады апісання самастойных выданняў

Характарыс-тыка крыніцы Прыклад афармлення
Адзін, два ці тры аўтары Котаў, А.Л. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A.I. Ко­таў. – 2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с.
Чатыры і болей аўтараў Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с.
Калектыўны аўтар Национальная стратегия устойчивого социально-эконо­мичес­кого развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Алексан­дрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с.
Мнагатомнае выданне Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т.
Асобны том у мнагатомным выданні Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII стст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.
Законы і заканадаўчыя матэрыялы Конституция Республики Беларусь 1994 года (с измене­ниями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.
Зборнік артыкулаў, прац Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Белару­си: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка; ред­кол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2004. – 174 с.
Зборнікі без агульнай назвы Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Пев­знер; пер. О.Р. Демидовой. Идеологические источники радиатора «роллс-ройса» / Э. Панофский; пер. Л.Н. Жит­ковой. – СПб.: Азбука-клас­сика, 2004. – 318 с.
Матэрыялы канферэнцый Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы V межвуз. конф. студентов, ма­гистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т; редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с.
Інструкцыя Инструкция о порядке совершения операций с банков­скими плас­тиковыми карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 23 с.
Вучэбна-метадычныя матэрыялы Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зе­ленкова.– Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с.
Інфармацый­ныя выданні Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. (1998–2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климо­ва, О.М. Мещер­кина. – М., 2004. – 288 с.
Каталог Памятные и инвестиционные монеты России из драго­ценных металлов, 1921–2003: каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряж­никова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с.
Аўтарскае пасведчанне Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Фе­ренц; Казан. авиац. ин-т. – № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28.
Патэнт Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 С 08 J 5/20, С 08 G 2/30 / Л.М. Ляхно­вич, С.В. Покровская, И.В. Волкова, С.М. Ткачев; заяви­тель Полоц. гос. ун-т. – № а 0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // Афі­цыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлек­туал. уласнасці. – 2004. – № 2. – С. 174.
Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 01.09.04. – Минск: Межгос. совет по стандар­тизации, метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т стан­дартизации и сертификации, 2004. – 21 с.
Справаздача аб НДР Комплексное (хирургическое) лечение послеоперацион­ных и рецидивных вентральных грыж больших и огром­ных размеров: отчет о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 с. – № ГР 1993310.
Аўтарэферат дысертацыі Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Ту­раўшчыне: (да праблемы лакальных тыпаў старажытна­славянскай мовы): аўта­рэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с.
Дысертацыя Лук’янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрмі­налогія: (семантычныя і структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 л.
Дэпаніраваныя навуковыя працы Влияние деформации и больших световых потоков на люми­несценцию монокристаллов сульфида цинка с мик­ропорами / В.Г. Клюев [и др.]; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроско­пии. – 1993. – Т. 59, № 3–4. – С. 368.
Архіўныя матэрыялы 1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117. 2. Архив суда Центрального района г. Моги­лева за 2001 г. – Уго­ловное дело № 2/1577.
Электронныя рэсурсы Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материа­лам изд-ва «Большая российская энциклопедия»: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск.
Рэсурсы аддаленага доступу Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Элект­рон­ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http:// www.pravo.by. – Дата досту­па: 25.01.2006.
    Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access: http://www.mform. md.edu/PBIO/ brum.html. – Date of access: 14.09.2005.

 

Прыклады апісання састаўных частак выданняў

Характарыс-тыка крыніцы Прыклад афармлення
Састаўная частка кнігі Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедея­тельности: учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101.
Састаўная частка зборніка Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальк­лоры беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музы­ка: гісторыя і традыцыі: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. му­зыкі; склад. і навук. рэд. В.А. Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74.
Глава з кнігі Бунакова, В.А. Формирование русской духовной куль­туры / В.А. Бу­накова // Отечественная история: учеб. по­собие / С.Н. Пол­торак [и др.]; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полто­рака. – М., 2004. – Гл. 6. – С. 112–125.
Частка са збору твораў, выбраных твораў Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 382–383.
Артыкулы з тэзісаў дакладаў і матэрыялаў канферэнцый Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в простран­стве культуры / Л.Л. Ермакова // Тураўскія чытанні: матэ­рыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173–178.
Артыкул з бягучага выдання Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае возникновения глобальных природ­ных пожаров / А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60: Проблемы лесоведения и лесоводства на радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–238.
Артыкул з часопіса Масляніцына, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масля­ніцына, М. Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53.
Артыкул з газеты Ушкоў, Я. З гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. – 5 жн. – С. 7.
Артыкул з энцыклапедыі, слоўніка Дарашэвіч, Э.К. / Э.К. Дарашэвіч, І. І. Храптовіч // Мыслі­целі і асветнікі Беларусі (Х–ХІХ стагоддзі): энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка; гал. рэд. Б.І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С 326–328.
Рэцэнзіі Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Паз­някоў // Arche = Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78–84. – Рэц. на кн.: Лакотка, А. І. Нацыянальныя рысы бела­рускай архітэктуры / A.I. Лакотка. – Мінск: Ураджай, 1999. – 366 с.
Законы і заканадаўчыя матэрыялы Об утверждении важнейших параметров прогноза со­циально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 год: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон – Беларусь [Электронный ре­сурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006.
Архіўныя матэрыялы Описание синагоги в г. Минске (план части здания си­нагоги 1896 г.) // Центральный исторический архив Моск­вы (ЦИАМ). – Фонд 454. – Оп. 3. – Д. 21. – Л. 18–19.
Састаўная частка CD-ROMa Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Вве­ден­ский // История философии [Электронный ресурс]: собрание трудов крупнейших философов по истории философии. – Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.
Рэсурсы аддаленага доступу Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым насле­дием / Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа: http:// bp21.org.by/ru/art/ a041031. html. – Дата доступа: 02.02.2006.

 


 

 

Вучэбнае выданне

Метадычныя рэкамендацыі

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар БДУКМ

________________ Ю. П. Бондар

«___» ___________ 2015 г.

Рэгістрацыйны № ВД- ___/ баз.

Метадычныя рэкамендацыі

па ВЫКАНАННІ дыпломных работ

 

Мінск

БДУКМ

СКЛАДАЛЬНІКІ:

Н. Я. Шалупенка, дэкан факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат культуралогіі;

П. А. Гуд, прафесар кафедры рэжысуры абрадаў і свят УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат гістарычных навук, прафесар;

Н. У. Карчэўская, дацэнт кафедры харэаграфіі УА «Беларускі дзяржаў­ны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт;

А. А. Гулак, старшы выкладчык кафедры этналогіі і фальклору УА «Бе­ларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат філа­лагічных навук;

І. А. Алексніна, дацэнт кафедры тэатральнай творчасці УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат мастац­твазнаўства, дацэнт;

Л. У. Дамнянкова, дацэнт кафедры народнага дэкаратыўна-прыклад­нога мастацтва УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мас­тацтваў», кандыдат гістарычных навук, дацэнт

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

В. П. Пракапцова, загадчык кафедры беларускай і сусветнай мастацкай культуры УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастац­тваў», доктар мастацтвазнаўства, прафесар;

У. А. Мішчанчук, дэкан тэатральнага факультэта УА «Беларуская дзяр­жаўная акадэмія мастацтваў», прафесар, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь

 

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

саветам факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва ўстановы адукацыі «Беларускі дзяр­жаўны ўніверсітэт куль­туры і мастацтваў» (пратакол № 3 ад 27.10.2014 г.);

прэзідыумам навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі «Бела­рускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 2 ад 13.11.2014 г.)

 

Адказны за рэдакцыю: В. Б. Кудласевіч

Адказны за выпуск: Н. Я. Шалупенка

 
 

ЗМЕСТ


Уступ ……………………………………………………...….
Дыпломная работа: агульныя палажэнні ………………….
Структура і змест дыпломнай работы …………………….
Падрыхтоўка практычнай часткі дыпломнай работы ……
Патрабаванні да афармлення дыпломнай работы ……...…
Абарона дыпломнай работы …………………………..……
Дадаткі ……………………………………………………….

 

 


УСТУП

 

Дыпломная работа з’яўляецца кваліфікацыйнай работай, якая пішацца студэнтамі на апошнім курсе навучання ў БДУКМ і з’яўляецца завяршаючай стадыяй вучэбнага працэсу і неабходнай умовай атрымання вышэйшай адукацыі. Ды­пломная работа – не толькі заключны этап студэнцкай пад­рыхтоўкі, але і творчая справаздача выпускніка факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва. Пры выкананні дыпломнай работы ад выпускніка патрабуецца творчы падыход, уменне паспяхова выкарыстоўваць атрыма­ныя за час вучобы ва ўніверсітэце веды.

Мэта дыпломнай работы – паказаць адпаведнасць узроўню падрыхтоўкі выпускніка, яго ведаў і навыкаў (кампетэнцый), атрыманых у працэсе навучання, патрабаванням адукацыйнага стандарту і кваліфікацыйным характарыстыкам спецыяліста.

Неабходнасць распрацоўкі метадычных рэкамендацый абу­моўлена тым, што студэнты і навуковыя кіраўнікі сутыкаюцца з адсутнасцю адзіных патрабаванняў да выканання дыплом­ных работ. Гэта прыводзіць да шэрагу тыповых недахопаў і памылак у дыпломных работах.

Прадстаўленыя метадычныя рэкамендацыі складзены з улі­кам спецыфікі падрыхтоўкі спецыялістаў на кафедрах факуль­тэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва і асноўных патрабаванняў да дыпломных работ, прадугле­джаных нарматыўнымі дакументамі.

У метадычныя рэкамендацыі ўключаны дадаткі – узоры да­кументаў, неабходных для правільнага афармлення дыплом­ных работ.

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 294; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.012 с.)