Тема 3. Адміністративне-правове забезпечення управління юстицією.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Адміністративне-правове забезпечення управління юстицією.План.

1. Правові засади управління юстицією.

2. Система і структура органів юстиції та їх повноваження.

3. Особливості проходження служби в органах юстиції.

4. Організаційно-правові засади і завдання державної виконавчої служби.

5. Реєстрація актів громадського стану.

6. Організаційно-правові засади нотаріальної служби.

7. Служба громадянства. Та реєстрації фізичних осіб.

 

Методичні вказівки

Правові засади управління юстицією складають закони: „Про нотаріат”, „Про органи реєстрації актів громадянського стану”, „Про державну виконавчу службу” укази Президента: „Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів вико­навчої влади”, „Про службу громадянства та реєстрації фізичних осіб”, постанови КМУ: „Про затвердження Положення про держав­ну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів дер­жавної влади, органів господарського управління, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий харак­тер”, „Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну ко­місію при Міністерстві юстиції України”, „Про утворення в системі органів Міністерства юстиції України служби громадянства та реє­страції фізичних осіб”, Положення про Головне управління юстиції Мінюсту України в АРК, обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції, Положення про районний, міський, районний в містах відділ державної виконавчої служби та ін. (див. рекомендо­вану літературу).

Система органів юстиції визначена постановою КМУ „Про сис­тему органів юстиції”, яку складають:

· Міністерство юстиції;

· Головне управління юстиції в АРК;

· обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;

· районні, районні в містах, міські управління юстиції.

На Міністерство юстиції покладаються такі основні завдання, як: підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової ре­форми та вдосконалення законодавства, сприяння розвитку право­вої науки; забезпечення захисту прав і свобод людини і громадяни­на; організаційне та матеріальне забезпечення судів; організація виконання судових рішень, робота з кадрами, експертне забезпечен­ня правосуддя; організація роботи нотаріату; діяльність щодо реє­страції актів громадянського стану; розвиток правової інформації; здійснення міжнародно-правового співробітництва.

Управління юстиції беруть участь в організації здійснення на місцях державної правової політики; узагальнюють практику за­стосування законодавства; здійснюють державну реєстрацію нор­мативно-правових актів; перевіряють стан правової роботи в місце­вих органах виконавчої влади та ін.

Слід звернути увагу на те, що органи юстиції здійснюють керів­ництво органами реєстрації актів громадянського стану, яке поля­гає в контролі за додержанням вимог законодавства про реєстра­цію актів громадянського стану; розробці пропозицій щодо його вдосконалення; підготовці форм актів громадянського стану і форм звітності; наданні практичної та методичної допомоги органам реє­страції актів громадянського стану; здійсненні заходів щодо підви­щення кваліфікації їх працівників.

При уясненні питання про керівництво нотаріальними контора­ми, слід мати на увазі, що воно полягає у визначенні мережі і дисло­кації нотаріальних контор, організації їх роботи та здійсненні за­ходів щодо її вдосконалення, підборі і розставленні працівників державних нотаріальних контор, підвищенні їх кваліфікації. З цією метою створені Вища кваліфікаційна комісія при Мінюсті України (див. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію при Мінюсті України) та кваліфікаційні комісії нотаріату, які створюються при Головному управлінні юстиції АРК, обласних управліннях (див. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату).

При вивченні даного питання слід звернутися до навчально-ме­тодичного посібника С. Д. Поплінова „Організація управління в адміністративно-політичній сфері України”.

 

Запитання і завдання

1. Організаційно-правові засади управління юстицією.

2. Назвіть систему та структуру органів юстиції України.

3. Як організується Міністерством юстиції України нормотворча і правова робота?

4. Які повноваження Міністерства юстиції України в забезпеченні роботи судів, нотаріату, органів реєстрації актів громадянського стану та адвокатури?

5. Назвіть основні завдання Міністерства юстиції України.

6. Які головні завдання нотаріальної служби?

7. В яких напрямках спрямовує свою роботу Мінюст України?

 

 

Теми рефератів

  1. 1.Організаційно-правові засади управління юстицією.
  2. 2.Система та структура органів юстиції України.
  3. 3.Організація Міністерством юстиції України нормотворчої і правової роботи
  4. 4.Повноваження Міністерства юстиції України в забезпеченні роботи судів, нотаріату, органів реєстрації актів громадського стану та адвокатури.

 

 

Тема 4. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою.

План

1. Правові засади управління економічною сферою.

2. Система і повноваження органів державною виконавчої влади по управлінню економічною сферою.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування по управлінню економічною сферою.

4. Форми і методи управління е6кономічною сферою та їх характеристика (реєстрація, ліцензування, сертифікація та інші.)

5. Державний контроль і нагляд в економічній сфері.

6. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства в економічній сфері.

 

Методичні вказівки

Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають «сфера господарської діяльності», «сфера народного господарства») є однією з найскладніших і найважливіших, оскільки ефективна національна економіка виступає гарантією незалежності держави.

Правову основууправління цією сферою складають Конституція України, закони України: «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про господарські товариства», «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», укази Президента: «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності», «Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб’єктів у сфері природних монополій», «Про затвердження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності», «Про міністерство економіки України», постанови КМУ: «Про затвердження Положення про Міністерство економіки України», «Про впровадження механізму по недопущенню монополізації товарних ринків», «Про управління державними корпоративними правами», «Про затвердження переліку органів ліцензування» та ін.

Студентам слід особливу увагу звернути на ряд нових нормативно-правових актів, прийнятих останнім часом і спрямованих на управління економічною сферою, зокрема: «Про природні монополії (20.04.2000), «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (01.06.2000), «Про банки і банківську діяльність» (07.12.2000).

Необхідно мати на увазі, що основними напрямами, що охоплюються державним управлінням в економічній сфері, є: фінансова політика, ; грошово-кредитова політика, банківська система; інноваційно-інвестиційна діяльність; Прискорення приватизаційних процесів; посилення управління державним сектором економіки; зовнішньоекономічна політика і залучення іноземних інвестицій; подолання платіжної кризи; стимулювання малого бізнесу; запровадження єдиної державної регуляторної політики та ін.

Необхідно звернути увагу на сутність державного управління даною сферою, яка полягає в: удосконаленні взаємодії центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; чіткому розмежуванні компетенції центральних і місцевих органів в економічній сфері; створенні чіткого механізму юридичної відповідальності за порушення чинного законодавства в даній сфері; запровадженні єдиної регуляторної політики та ін.

При вивченні питання про систему органів управління економічною сферою основну увагу варто приділити КМУ, який розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного розвитку, забезпечує проведення фінансової , цінової, інвестиційної та податкової політики, здійснює управління об’єктами державної власності, спрямовує і координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Міністерство економіки України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері економіки. Його повний статус визначається Положення про Міністерство економіки України.

На місцевому рівні управління у сфері економіки здійснюють управління економіки відповідних місцевих державних адміністрацій (див. Типове положення про управління економіки обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та Типове положення про управління економіки районної, районної в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій).

Запитання і завдання

1. Розкрийте сутність державного управління економікою.

2. Яку специфіку мають всі засоби, що використовуються при реалізації адміністративно-правового впливу на економічні відносини?

3. Назвіть кілька напрямків активної державної економічної політики.

4. Назвіть функції та завдання державного управління економікою.

5. В умовах переходу до ринкових відносин назвіть завдання державного регулювання економікою України.

6. Назвіть функції державного регулювання економічних процесів.

7. Які ви знаєте методи державного управління економікою.

 

Теми рефератів

1. Сутність державного управління економікою.

2. Функції та завдання державного управління економікою.

3. Методи державного управління економіки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.006 с.)