Що характеризує стандартне (середньоквадратичне) відхилення? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що характеризує стандартне (середньоквадратичне) відхилення?1. Обсяг генеральної сукупності;

2. Обсяг вибіркової сукупності;

3. Точність проведеного вимірювання;

4. Однорідність досліджуваної сукупності.

 

31. Правильний варіант оформлення журнальної статті:

 

 1. Петренко В.І. Навчальні проекти в трудовому навчанні // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005.- №2.- С.9-11.
 2. Петренко В.І. Навчальні проекти в трудовому навчанні: Журн. "Трудова підготовка в закладах освіти" .- 2005.- №2.- С.9-11.
 3. Журн. "Трудова підготовка в закладах освіти" .- 2005.- №2.- Петренко В.І. Навчальні проекти в трудовому навчанні. .- С.9-11.
 4. Петренко В.І. Навчальні проекти в трудовому навчанні/ В.І. Петренко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005.- №2.- С.9-11.

 

32. Наукові ступені в Україні це:

 1. Доцент, професор, старший науковий співробітник;
 2. Кандидат наук, доктор наук;
 3. Молодший науковій співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник;
 4. Асистент, старший викладач, доцент, професор;

 

33. Вчені звання в Україні це:

 1. Доцент, професор, старший науковий співробітник;
 2. Кандидат наук, доктор наук;
 3. Молодший науковій співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник;
 4. Асистент, старший викладач, доцент, професор;

 

34. Науковими працівниками є:

 1. Доцент, професор, старший науковий співробітник;
 2. Кандидат наук, доктор наук;
 3. Молодший науковій співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник;
 4. Асистент, старший викладач, доцент, професор;

 

35. Науково-педагогічними працівниками є:

 1. Доцент, професор, старший науковий співробітник;
 2. Кандидат наук, доктор наук;
 3. Молодший науковій співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник;
 4. Асистент, старший викладач, доцент, професор;

 

36. Правильний варіант оформлення статті з мережі "Інтернет":

 1. Ключевые компетенции и стандарты: / С.И. Макаров. – Центр "Эйдос" [Електронний ресурс] – www.eidos.ru/news/compet-dis.htm. Заголовок з екрану. Мова рос.
 2. Макаров С.И. Ключевые компетенции и стандарты: / С.И. Макаров. – Центр "Эйдос" [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.eidos.ru/news/compet-dis.htm. Заголовок з екрану. Мова рос.
 3. С.И. Макаров Ключевые компетенции и стандарты:– Центр "Эйдос" [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.eidos.ru/news/compet-dis.htm.
 4. Макаров С.И. Ключевые компетенции и стандарты: – Центр "Эйдос" – Режим доступу: www.eidos.ru/news/compet-dis.htm. Заголовок з екрану. Мова рос.

 

Як правильно підписуються ілюстрації в тексті?

 1. Рисунки і таблиці підписуються знизу;
 2. Рисунки і таблиці підписуються зверху;
 3. Рисунки підписуються знизу, а таблиці підписуються зверху;
 4. Рисунки підписуються зверху, а таблиці підписуються знизу;

 

Чим підтверджується істиниість наукових знань?

1. Математичними розрахунками;

2. Наявністю законів;

3. Наявністю фактів;

4. Практикою;

 

39. Компіляція це:

1) Привласнення чужих ідей;

2) Запозичення доповіді;

3) Включення чужого тексту у власну наукову роботу без відповідних посилань;

4) Включення чужого тексту у власну наукову роботу з посиланнями на використані джерела без висловлювання власної думки;

 

40. Плагіат – це:

1) Написання реферату на основі кількох книжок (джерел);

2) Запозичення доповіді;

3) Включення чужого тексту у власну наукову роботу без відповідних посилань;

4) Включення чужого тексту у власну наукову роботу з посиланнями на використані джерела без висловлювання власної думки.

 

В чому полягає основна відмінність експерименту від інших методів дослідження?

 1. Застосуванні математичної статистики;
 2. Опорі на активність досліджуваних;
 3. Активному впливі на досліджуваний об'єкт чи явище;
 4. Застосуванні спеціальних діагностичних процедур.

 

Для якого типу вимірювальних шкал коректним є знаходження середнього арифметичного?

 1. Інтервальних;
 2. Номінальних;
 3. Рангових;
 4. Порядкових.

 

Для яких типів вимірювальних шкал коректним є знаходження моди?

 1. Інтервальних;
 2. Номінальних;
 3. Порядкових і інтервальних;
 4. Для всіх типів;

 

44.. Затвердження присвоєння наукового ступеня здійснює:

 1. Вчена рада ВНЗ чи наукової установи;
 2. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;
 3. Вища атестаційна комісія України;
 4. Спеціалізована вчена рада.

 

 

45. Багатофакторним називається експеримент, у якому:

 

 1. Застосовується декілька залежних змінних;
 2. Застосовується декілька незалежних змінних;
 3. Застосовується велика кількість дослідницьких методів;
 4. Одночасно працюють декілька дослідників.

 

46. Критерій це:

 1. Основний дослідницький принцип, який лежить у основі експерименту;
 2. Мірило, з допомогою якого характеризується досліджуване явище;
 3. Найвищий ступінь прояву досліджуваної якості;
 4. Середній ступінь прояву досліджуваної якості;

 

47. В основі наукової проблеми лежить:

 1. Протиріччя (суперечність);
 2. Завдання;
 3. Принцип;
 4. Метод.

 

48. З якою метою в опитувальниках використовуються запитання загальнолюдського характеру, що мають один варіант відповіді?

 1. Для перевірки узгодженості відповідей респондентів;
 2. Для перевірки усвідомленості відповідей респондентів;
 3. Для перевірки повторюваності відповідей респондентів;
 4. Для перевірки відвертості відповідей респондентів;

 

Що являє собою операція ранжування?

 1. Виділення в досліджуваному об'єкті головного, відкидання вторинного;
 2. Сходження від абстрактного до конкретного;
 3. Сходження від конкретного до абстрактного;
 4. Мислене розташування об'єктів чи явищ по порядку за рівнем прояву ознаки.

 

50. Що являє собою "поняття"?

 1. Форма мислення у якій відображаються найбільш суттєві ознаки об'єкта, предмета чи явища;
 2. Форма попереднього ознайомлення школярів з навчальним матеріалом;
 3. Форма відображення ступеня розуміння особистістю навчального матеріалу;
 4. Закон, який пояснює певне явище;

 

Які наукові установи входять до Національної Академії педагогічних наук?

 1. Інститут педагогіки, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут психології, Інститут проблем виховання;
 2. Інститут математики, Інститут природознавства, Інститут матеріалознавства;
 3. Інститут лінгвістики, Інститут соціології; Інститут політології;
 4. Лабораторія технічних засобів навчання; Лабораторія новітніх педагогічних технологій, Лабораторія психологічних основ навчального процесу;

 

Хто є Президентом Національної Академії Педагогічних наук України?

 1. Б. Патон;
 2. В. Сухомлинський;
 3. В. Кремень;
 4. Д. Табачник.

 

Хто є Президентом Національної Академії наук України?

 1. Б. Патон;
 2. В. Сухомлинський;
 3. В. Кремень;
 4. Д. Табачник;

 

Які є сектори науки в Україні?

 1. Академічний, сектор ВНЗ, галузевий, виробничий;
 2. Локальний, регіональний , міжрегіональний;
 3. Теоретичний, практичний;
 4. Історичний, прогностичний, корпоративний;

 

Що вимірюється за допомогою коефіцієнта кореляції?

 1. Тіснота і характер зв'язку;
 2. Точність і достовірність проведених вимірювань;
 3. Репрезентативність вибірки;
 4. Ступінь розвитку досліджуваної якості;

 

56. Наукова стаття має обсяг:

 1. До 1 у.д.а
 2. До 3-х у.д.а.
 3. До 0,3 у.д.а.
 4. 1,5 – 2 уд.а.

 

57. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня відбувається на засіданні:

 1. Вченої ради ВНЗ чи наукової установи;
 2. Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;
 3. Вищої атестаційної комісії;
 4. Спеціалізованої вченої ради;

 

58. Присвоєння вченого звання відбувається на засіданні:

 1. Вченої ради ВНЗ чи наукової установи;
 2. Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;
 3. Вищої атестаційної комісії;
 4. Спеціалізованої вченої ради.

 

59. Затвердження присвоєння вченого звання здійснює:

 1. Вчена рада ВНЗ чи наукової установи;
 2. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;
 3. Вища атестаційна комісія України;
 4. Спеціалізована вчена рада.

 

60. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва (стаціонар) складає:

 1. 2 роки
 2. 3 роки
 3. 4 роки
 4. 5 років

 

61. Термін навчання в аспірантурі без відриву від виробництва (заочно) складає:

 1. 2 роки
 2. 3 роки
 3. 4 роки
 4. 5 років

 

62. Термін роботи над дисертацією у якості здобувача складає:

 1. 2 роки
 2. 3 роки
 3. 4 роки
 4. 5 років

 

63. Основними екзаменами кандидатського мінімуму є:

 1. Філософія, Іноземна мова, Спеціальність;
 2. Українська мова, Історія, Спеціальність;
 3. Інформатика, Політологія, Спеціальність;
 4. Педагогіка вищої школи, Психологія вищої школи, Спеціальність;

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.007 с.)