Карта забезпеченості літературоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Карта забезпеченості літературою№ п/п Найменування джерела Кількість примірників в бібліотеці ВНЗ / кафедри   Наявність електронної копії в репозитарії Кількість студентів, що вивчають відповідну дисципліну
        денна заочна
1. 2.
1. Методологія і методи наукових досліджень. Навчальний посібник / [Лівінський О.М., Курок О.І., Гридякін В.М., Зінченко В.П.] – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 196 с. 60 / 5   +
2.          
3. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень / Г.Т. Кловак.- Чернігів, 2003.- 260с.   0/ 1 +    
4. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко - К., 1995.- 45с.   2/2 +    
5. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп: [Пер. с нем].- М.:,Педагогика, 1991.- 240 с.   1/1 +    
6. Мороз І.В. Кваліфікаційні роботи у педагогічному вузі. Методика написання, правила оформлення і порядок захисту / І.В. Мороз.- Київ: НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2002.-110с.   1/1 -    
7. Навчально-дослідна робота у вищих педагогічних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник / В.П.Зінченко, В.Б.Харламенко, І.М.Коренева. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. – 79 с.   50/10 +    
8. Науково-дослідна робота магістраната: Навчально-методичний посібник [Н.Н. Чайченко, О.М. Семеног., Л.М. Артюшкіна, О.М. Рудь. – Суми: РВВ СОІППО. – 2008. – 94 с.   0/1 +    
9. Новi вимоги щодо оформлення списку лiтератури //Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 5.   1/1 +    
10. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) / Д.А. Новиков.- М.: МЗ-Пресс, 2004. – 67 с.   0/0 +    
11. Паниотто В.И. Количественные методы в социологических исследованиях / В.И. Паниотто, В.С. Максименко. – Киев , 2003. – 274 с.   0/0 +    
12. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій / Н.В. Паніна.- Київ: Наукова думка, 1996.-232 с.   10/0 +    
13. Педагогическая диагностика в школе [Под ред. А.И.Кочетова].-Минск: 1987.- 223с.   1/0      
14. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко. - К.:РНКЦ «ДІНІТ», 2000. - 259 с.   5/1 +    
15. Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли.- М.: Прогресс, 1976. – 496 с.   1/0 +    
16. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов [Отв.ред. С.Б.Крымский].- К.: Наук.думка, 1989.- 200с.   5/0      
17. Теория и практика педагогического эксперимента [Под ред. А.И.Пискунова, Г.В.Воробьева].- М., 1979.   1/0      
18. Тютюник В.И. Основы психолого-педагогического исследования творческого труда дошкольников: Учебное пособие / В.И. Тютюник.- М.,1992.- 176 с.   100/2      
19. Педагогічна діагностика . Методичні рекомендації [електронний ресурс] / укладач В. Уруський.- Режим доступу: http://do.gendocs.ru/navigate/index-21231.html. - Заголовок з екрану.   0/0 +    
20. Організація підготовки аспіранта і здобувача : методичні рекомендації / О.І. Курок, В.П. Зінченко. – Глухів, 2010. – 63 с.   20/1 +    
           

Контрольні запитання з курсу

1. Основні завдання науки, як сфери людської діяльності. Предмет і об'єкт науки.

2. Характеристика основних рівнів дослідження.

3. Реалізація положень філософської методології в наукових дослідженнях.

4. Загальна характеристика системи.

5. Основні положення системного підходу в дослідженні.

6. Основні етапи наукового дослідження.

7. Характеристика наукового апарату дослідження.

8. Співвідношення між об'єктом і предметом дослідження

9. Класифікація методів наукових досліджень.

10. Завдання методів теоретичного дослідження.

11. Основні логічні операції, що застосовуються при теоретично­­­му дослідженні.

12. Види літературних джерел.

13. Характеристика монографій.

14. Характеристика наукових статей.

15. Способи роботи з літературою і фіксації інформації.

16. Правила оформлення літературних джерел у науковій роботі.

17. Понятійний аналіз та його застосування.

18. Аналіз педагогічного досвіду як метод дослідження.

19. Методи емпіричного дослідження та їх завдання.

20. Бесіда. Вимоги до її підготовки і проведення.

21. Анкетування. Вимоги до його підготовки і організації.

22. Тести. Їх характеристика.

23. Спостереження. Вимоги до його підготовки і проведення.

24. Експеримент. Його характеристика, відмінності від інших методів емпіричного дослідження.

25. Незалежні і залежні змінні в експерименті.

26. Послідовність організації та основні етапи експерименту.

27. Педагогічна діагностика як наука.

28. Основні поняття педагогічної діагностики.

29. Критерії, показники, індикатори та їх побудова.

30. Рівні прояву досліджуваних явищ.

31. Основні поняття математичної статистики. Завдання математич­­­ної статистики в науковому дослідженні.

32. Вимірювання. Характеристика номінальної шкали та мір центральної тенденції, що застосовуються для неї.

33. Характеристика порядкової шкали та мір центральної тенденції, що застосовуються для неї.

34. 30. Характеристика інтервальної шкали та мір центральної тенденції, що застосовуються для неї.

35. Характеристика мір центральної тенденції (Мо, Ме, Х) та їх підрахунок.

36. Міри розсіяння, їх характеристика і застосування.

37. Порівняння вибірок за розсіянням F-критерій.

38. Порівняння вибірок за середніми арифметичними t-критерій.

39. Порівняння вибірок за частотними характеристиками розподілу "Хі-квадрат" - критерій.

40. Порівняння процентних відношень.

41. Сутність кореляції.

42. Процедура підрахунку коефіцієнта кореляції.

43. Інтерпретація результатів кореляційного аналізу.

44. Вимоги до оформлення наукових робіт.

45. Державна система організації і управління науковими дослідженнями в Україні: керівні органи та наукові установи.

46. Історія становлення та розвитку науки.

47. Історія української науки.

48. Національна академія педагогічних наук України як вища педагогічна наукова установа.

49. Інформація та її роль у науковій діяльності.

50. Пошук інформації в мережі Інтернет.

51. Підготовка наукових кадрів в Україні: аспірантура, докторантура, здобувачі.

52. Дисертація, як кваліфікаційна робота.

53. Наукові ступені в Україні і світі. Вимоги до присвоєння наукових ступенів.

54. Вчені звання в Україні. Процедура присвоєння вчених звань


Комплексний (підсумковий) контрольний тест з курсу ММНД

1.Наука - це:

 1. Сфера людської діяльності, яка спрямована на вироблення та систематизацію знань про об'єктивну реальність;
 2. Засіб підвищення ефективності людської діяльності;
 3. Спосіб теоретичного дослідження або практичного здійснення якого-небудь явища або процесу;
 4. Система законів та правил, які регламентують способи отримання інформації;

Основні рівні наукових досліджень

Систематичний, епізодичний, вибірковий;

Емпіричний, теоретичний, методологічний;

Якісний, кількісний, монографічний;

Основний, проміжний, допоміжний.

 

Форми існування наукових знань

 1. Історія. Психологія. Педагогіка, Філософія. Математика. Біологія;
 2. Факт. Поняття. Судження. Аксіома. Гіпотеза. Теорія. Закон;
 3. Книга. Атлас. Монографія. Наукова стаття, Аналітичний огляд.
 4. Графік. Формула. Опис. Анотація. Реферат. Дисертація.

 

4. Наукова проблема - це:

 1. Складне наукове завдання (питання), що потребує вирішення й має перспективне значення.
 2. Теорія, що описує частину об'єктивної реальності у систематичному вигляді;.
 3. Найбільш загальний емпіричний метод пізнання, у якому проводять не тільки спостереження й виміри, але й здійснюють активний вплив на об’єкт дослідження.
 4. Наукове передбачення, яке пояснює можливі наслідки застосування певних засобів;

 

5. Система - це:

 1. Окремі частини, поєднані певним чином;
 2. Велика кількість об'єктів, що мають спільне походження;
 3. Сукупність взаємозв'язаних, взаємодіючих частин, що володіє новою якістю;
 4. Складне наукове завдання (питання), що потребує вирішення, охоплює значну галузь дослідження й має перспективне значення.

 

6. Методи теоретичного дослідження це:

 1. Логічні операції. Аналіз літератури. Понятійний аналіз. Моделювання.
 2. Спостереження. Експеримент. Тест. Бесіда. Анкетне опитування. Рейтинг.
 3. Сходження від конкретного до загального і навпаки. Узагальнення незалежних характеристик.
 4. Факт. Поняття. Судження. Аксіома. Гіпотеза. Теорія. Закон.

7. Призначення методів математичної статистики у дослідженні:

 1. Встановлення фактів;
 2. Пояснення фактів та встановлення закономірних зв'язків;
 3. Кількісне описання досліджуваних фактів та явищ;
 4. Систематизація отриманих даних.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.006 с.)