VІІ Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІІ Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.Індивідуальні завдання для магістрантів з курсу

"Методологія і методи наукових досліджень"

 

1. Обґрунтування теми магістерського дослідження (Актуальність, науковий апарат, Зміст). Обсяг – до 5 сторінок. (Обгрунтування подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „обгр.doc”).

2. Календарний план виконання наукового дослідження. Розробляється у вигляді таблиці, яка містить такі поля: № етапу; зміст роботи; метод; обсяг; передбачуваний результат; термін виконання; примітка. Календарний план має містити не менше 20 позицій. (Календарний план подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „к_план.doc”).

3. Взаємоаналіз обґрунтування наукового дослідження. У рецензії вказується: логічність наукового апарату, правильність формулювання об’єкта, предмета, мети дослідження; конкретність і можливість перевірки гіпотези; розкриття в завданнях мети дослідження; відображення завдань дослідження у змісті роботи.Даються власні пропозиції щодо більш доцільного формулювання різних аспектів наукового апарату та змісту роботи.Обсяг - 1 -2 сторінки. (Взаємоаналіз подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „анализ.doc”).

4. Аналіз автореферату дисертації. У вигляді відзиву на автореферат. У відзиві вказується: актуальність роботи, логічність наукового апарату, наскільки правильно організовано експериментальну перевірку гіпотези, наскільки публікації автора відображають зміст виконаної роботи. В кінці робиться висновок стосовно рекомендації роботи до захисту. Обсяг - 1 -2 сторінки. (Відзив подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „ареф.doc”).

5. Реферат з курсу згідно запропонованої тематики. В рефераті розглядаються теоретичні питання, підходи. Наводяться приклади застосування досліджуваного методу чи методики стосовно теми власного магістерського дослідження. В тексті обов’язкові посилання на літературу. В кінці реферату список використаної літератури. Обсяг - 7 -10 сторінок. (Реферат подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „реф.doc”).

6. Презентація до реферату (10 слайдів). В комп’ютерній презентації даються ілюстрації, які дозволять краще зрозуміти викладений у рефераті матеріал. (Презентація подається у електронному вигляді - файл „пр_реф.ppt”).

7. Аналіз Інтернет-ресурсів з досліджуваної теми. (Не менше 20 джерел, сайтів, документів). Описуються теоретичні підходи до вирішення проблеми, досвід практичного застосування, подаються посилання на використані електронні ресурси. Обсяг - 3 - 5 сторінок. До аналізу додаються отримані електронні матеріали. (Аналіз подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „сайти.doc”, матеріали з сайтів у окрему папку „сайти”).

8. Аналіз базових понять з теми дослідження ( не менше 12 термінів). До кожного з термінів дається не менше 2-х визначень. Вказується автор визначення і джерело, з якого воно взяте. Позначається, яке з визначень найбільше підходить для використання у дослідженні. При відсутності готових визначень з літератури, або їх невідповідності меті дослідження формулюється власне визначення. Обсяг - 2 - 3 сторінки. (Аналіз подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „понят.doc”).

9. Рейтинговий лист оцінки досліджуваного об'єкта чи явища (навчальних посібників, програм, методів, прийомів, учнів, студентів тощо). Вказується мета рейтингової оцінки. Контингент експертів. Інструкція експертам. Показники, за якими оцінюються об’єкти (кількість показників – не менше 3-х). Шкала оцінки. Обсяг - 2 - 3 сторінки. (Рейтинговий лист подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „рейт.doc”).

10. Опитувальник з теми дослідження. Вказується мета опитування. Контингент респондентів. Інструкція опитуваним. Кількість запитань – не менше 10 (запитання закриті). Обсяг - 2 - 3 сторінки. (Опитувальник подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „опит.doc”).

11. Наукова стаття з теми дослідження з дотриманнями вимог фахового видання. Вимоги до оформлення наукової статті описані у „Віснику Глухівського державного педагогічного університету”. Обсяг - 6 - 8 сторінок. (Стаття подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „стаття.doc”).

12. Доповідь на наукову конференцію з теми дослідження. Обсяг - 4 - 5 сторінок. (Доповідь подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „допов.doc”).

13. Презентація до доповіді на конференцію (10 слайдів). (Презентація подається у електронному вигляді - файл „пр_допов.ppt”).

14. Програма педагогічного експерименту. В програмі вказується мета експерименту, визначаються залежні і незалежні змінні, описуються критерії та методика оцінки залежної змінної, формулюється гіпотеза експерименту. Гіпотеза експерименту може бути вужчою і конкретнішою гіпотези дослідження. Характеризуються етапи експерименту (констатувальний, формувальний, контрольний). Описуються математичні методи, які будуть використовуватись для порівняння контрольних і експериментальних груп. Обсяг - 4 - 5 сторінок. (Програма експерименту подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „експ.doc”).

15. Завдання з статистичної обробки інформації. Виконується за результатами проведення рейтингової оцінки об’єктів за методикою розробленою в п.9. В якості експертів виступають студенти-магістранти. Кількість експертів – 10. Результати експертної оцінки заносяться в зведену таблицю.

За результатами оцінки об’єктів визначаються: міри центральної тенденції (мода, медіана, середнє арифметичне), показники розсіяння (розмах варіації, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації); здійснюється порівняння 2-х об’єктів за статистичними показниками (показники вибираються довільно); встановлюються зв’язки між результатами оцінки різних об’єктів експертами. При обробці даних використовуються електронні таблиці. Обсяг - 2 - 4 сторінки. (Завдання з статистичної обробки подається у роздрукованому і електронному вигляді - файл „статист.doc”. Окремо подається файл електронних таблиць, з виконанням розрахунків - файл „статист.xls”).

 

Результати виконання індивідуальних завдань подаються у роздрукованому вигляді і у формі електронного портфоліо. Портфоліо зберігається на оптичному диску у папці з іменем: прізвище_ОНД. Наприклад Петров_ОНД. В цю папку записуються всі файли і папки, назви яких дані в завданнях.

 

 

Орієнтовна кількість годин, відведених на

Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання:

 

Види індивідуального навчально-дослідницьких завдань Кількість годин, відведених на ІНДЗ
1. Написання реферату за обраною темою.
2. Аналіз Інтернет-сайтів с позиції знаходження інформації по темі магістерського дослідження (15 сайтів) .
3. Розробка опитувальника за темою дослідження (10 запитань).
4. Розробка комп'ютеризованого опитувальника за темою дослідження (10 запитань).
5. Розробка інтернет-сторінки з висвітленням результатів проведеного дослідження.
6. Розробка презентації до реферату.
7. Написання наукової статті за темою роботи
8. Підрахунок статистичних характеристик.
9. Підготовка доповіді на конференцію за результатами дослідження
10. Підготовка стендової доповіді на конференцію за результатами дослідження
11. Розробка презентації до доповіді.
12. Розробка програми педагогічного експерименту
13. Аналіз автореферату дисертації та підготовка рецензії
14. Взаємоаналіз обґрунтування теми дослідження
     

 


Теми рефератів

1. Дослідницька діяльність у роботі педагога.

2. Студентська науково-дослідна робота у підготовці майбутнього педагога

3. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні.

4. Культура наукової праці.

5. Індекси УДК. Технологія їх застосування.

6. Моделювання у педагогічних дослідженнях.

7. Системний підхід у дослідженні психолого-педагогічних проблем.

8. Вимірювання і вимірювальні шкали у педагогічних дослідженнях.

9. Педагогічна діагностика та її використання у дослідженні.

10. Процедура підготовки та використання вимірювальних методик у психолого-педагогічних дослідженнях (критерії, показники, індикатори).

11. Процедура використання контент-аналізу в психолого-педагогічних дослідженнях.

12. Спостереження як метод психолого-педагогічного дослідження.

13. Рейтинг (рейтингова оцінка, оцінка компетентними суддями) як метод дослідження психолого-педагогічних проблем.

14. Метод парного рейтингу (парного порівняння) та його використання у психолого-педагогічних дослідженнях.

15. Анкетне опитування та його використання у дослідженнях. Послідовність розробки опитувальника та обробки результатів.

16. Бесіда як метод психолого-педагогічного дослідження. Послідовність розробки бесіди та обробки результатів.

17. Біографічний метод та його використання у психолого-педагогічних дослідженнях.

18. Методи вивчення продуктів діяльності та їх використання у психолого-педагогічних дослідженнях.

19. Соціометричний метод та його використання у педагогічних дослідженнях.

20. Тестування у психолого-педагогічних дослідженнях.

21. Аналіз педагогічного досвіду як метод психолого-педагогічного дослідження.

22. Експеримент, його підготовка та використання у психолого-педагогічних дослідженнях.

23. Використання кореляційного аналізу у психолого-педагогічних дослідженнях.

24. Знаходження та інтерпретація мір центральної тенденції у психолого-педагогічних дослідженнях.

25. Використання ЕОМ у наукових дослідженнях.

26. Графічна інтерпретація результатів дослідження з допомогою ЕОМ.

27. Методика підготовки наукової статті.

28. Методика підготовки виступу на науковій конференції.

29. Методи аналізу літературних джерел у психолого-педагогічному дослідженні.

30. Використання глобальної комп’ютерної мережі "Інтернет" для пошуку психолого-педагогічної інформації.

31. Використання математичної статистики у психолого-педагогічних дослідженнях. Елементи теорії ймовірностей.

32. Використання математичної статистики у психолого-педагогічних дослідженнях. Випадкові величини та закони їх розподілу.

33. Використання математичної статистики у психолого-педагогічних дослідженнях. Методи збору і початкової статистичної обробки даних.

34. Статистичні оцінки параметрів розподілу.

35. Використання кореляційного аналізу у науковому дослідженні.

36. Перевірка статистичних гіпотез. Порівняння вибірок за статистичними критеріями.

37. Використання методики хі-квадрат у психолого-педагогічних дослідженнях.

38. Критерій Вілкоксона-Манна-Уітні та його використання у психолого-педагогічних дослідженнях.

39. Критерій Фішера та його використання у психолого-педагогічних дослідженнях.

40. Критерій знаків (сигнатурний тест) та його використання у наукових дослідженнях.

41. Достовірність різниці процентних значень та його використання у дослідженні.

42.Оцінка ефективності наукових досліджень.


 

Методи навчання.

Лекція, бесіда, пояснення, демонстрація, самостійна робота з літературою, виконання творчих проектів, практична робота з каталогами, самостійний пошук інформації в мережі Інтернет, створення презентацій.

Методи оцінювання.

Усний поточний контроль, письмовий контроль, тестовий контроль, самоконтроль, самооцінка, оцінка за ІНДЗ, підсумкове оцінювання.

Х Розподіл балів, що присвоюються студентам.

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 ІНДЗ Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 КР
ВК 0,3 0,2 0,2 0,3  

Шкала оцінювання

Оцінка ECTS Середньозважений бал, що формує інтервальну шкалу Національна оцінка
А 4,75-5,00 Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями. На основі досконалого знання матеріалу предмету набуті знання, вміння та навички студент використовує при вирішенні нестандартних задач. Вільно орієнтується у науковій та соціологічний літературі, вміє її аналізувати, формулювати висновки, здатний критично аналізувати сучасні наукові ідеї. Володіє вміннями організувати і провести соціологічне дослідження. Легко знаходить відповіді на нестандартні, несподівані питання. У складних ситуаціях може провести аналіз на рівні теоретичного осмислення. Виявляє творчі здібності, нахил до самостійної наукової соціологічної роботи, який проявляється у написанні рефератів, оглядів, виступах на студентських наукових конференціях. Зараховано
В 4,25-4,74 Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження. Вільно володіє матеріалом у відповідності з програмою дисципліни. Знання, вміння та навички може самостійно застосовувати у нестандартних ситуаціях навчального характеру. Проявляє інтерес до наукової та науково-популярної літератури з соціальних проблем. Самостійно опрацював рекомендовану, додаткову літературу з предмету. В процесі вивчення дисципліни іноді виконував реферати не передбачені робочою програмою дисципліни. Проявляє схильність до аналітико-синтетичної діяльності, здатен висловлювати власну думку що до вивченого матеріалу. Отримані знання використовує при аналізі стану соціальної роботи.
С 3,51-4,24 Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками. На основі володіння матеріалом в обсязі робочої навчальної програми дисципліни, під керівництвом викладача вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію про соціальні явища. Цілком самостійно використовує набуті знання, вміння та навички в стандартних дослідницьких ситуаціях. Потребує консультацій викладача при організації соціологічного наукового дослідження. Частково опрацював передбачені програмою додаткові джерела. При контролі знань досить вільно складає алгоритм відповіді. Швидко знаходить необхідну інформацію в довідниковій літературі.
D 3,01-3,50 Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками. Повністю відтворює інформацію що викладена в базовому підручнику. Має значні утруднення при необхідності користування додатковою літературою, формулювання власної думки щодо значення встановлених емпіричних фактів. Епізодичне знайомство з періодичними соціологічними виданнями. Сформовані уміння може використовувати у стандартних ситуаціях, які закладені у навчальні завдання. При виправленні допущених помилок потребує деякої допомоги викладача. Затрудняється при необхідності використовувати знання отримані при вивченні інших дисциплін.
Е 2,75-3,00 Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього. Самостійно відтворює головні положення викладені в базовому підручнику чи лекційному матеріалі. Знає основні етапи в організації і проведенні соціальних досліджень. Потребує допомоги викладача чи товаришів для відтворення систематизованого навчального матеріалу. При реалізації знань у вирішенні практичних дослідницьких завдань потребує допомоги викладача на всіх етапах роботи. Часто допускає типові помилки, які при допомозі здатен виправити. Повністю відсутнє знайомство з інформацією, що викладена в додатковій літературі.
FX 2,00-2,74 Незадовільно - низький рівень володіння навчальним матеріалом. Студент має уяву про деякі сторони організації соціологічних досліджень. Володіє навчальним матеріалом на фрагментарному рівні, не може систематизовано відтворити навчальний матеріал, пов’язати теоретичні основи з практичними діями. Конспект з предмету носить не систематизований, фрагментарний характер. Не вміє скласти алгоритм відповіді. Не може відповісти на питання чи виконати практичну роботу без грубих помилок, на які не звертає уваги. Студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни Незараховано
F 0,00-1,99 Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни. Практично не знає дослідницької соціологічної термінології, основних дій при організації соціологічного дослідження. Володіння навчальним матеріалом на рівні розпізнавання. Не може користуватися підручником, методичними рекомендаціями, іншими дидактичними засобами. Володіє тільки окремими прийомами практичної діяльності, яких недостатньо для формування вмінь. Відсутність практичних умінь і навичок є підставою для повторного вивчення дисципліни

Методичне забезпечення

Електронні навчальні посібники та репозитарій - 14.

Тексти лекцій – 1 та пакети візуального супроводження дисципліни (презентації) - 5.

Навчальні (проміжні) тести – 5; контрольні тести - 2.

Контрольні питання.

Завдання і методичні вказівки до виконання ІНДЗ.

Пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань студентів з дисципліни. Рекомендована література.

Рекомендована література

Основна

1. Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли.- М.: Прогресс, 1976. – 496 с.

2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко - К., 1995.- 45с.

3. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп: [Пер. с нем].- М.:,Педагогика, 1991.- 240 с.

4. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень / Г.Т. Кловак.- Чернігів, 2003.- 260с.

5. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг.- Таллинн: Валгус, 1980.- - 334с.

6. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С.Д. Максименко. - К., 1990. - 239с.

7. Методологія і методи наукових досліджень. Навчальний посібник / [Лівінський О.М., Курок О.І., Гридякін В.М., Зінченко В.П.] – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 196 с.

8. Мороз І.В. Кваліфікаційні роботи у педагогічному вузі. Методика написання, правила оформлення і порядок захисту / І.В. Мороз.- Київ: НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2002.-110с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.042 с.)