Тема 15. Підприємницькі ризикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15. Підприємницькі ризики 

Причини економічних ризиків.

Сутність та основні види ризиків. Управління економічними ризиками. Інструменти управління ризиками.

Страхування як інструмент економічного захисту підприємця. Механізм зменшення економічних ризиків на мікрорівні: дослідження ринку, страхування, диверсифікація ризиків, використання застави, поточний контроль, створення спеціальних резервів та запасів.

Література: ІІ – 1,2,4,7,10,11,13,11,14

ІІІ – 9,12

Тема 16. Менеджмент у підприємництві

 

Сутність і методи підприємницького управління. Функціональне управління в підприємництві. Планування розвитку суб’єкта підприємництва. Управління мотивацією персоналу. Методи мотивації. Організація контролю. Управління організаційними комунікаціями.

Менеджер як організатор ефективного управління. Вимоги до ділових і особистих якостей менеджера. Типи менеджерів у вітчизняній та зарубіжній практиці.

Література:ІІ – 1,3,4,6,7,10

ІІІ – 11,14

Тема 17. Культура підприємництва

 

Сутність, види та елементи підприємницької культури. Стилі керівництва: демократичний, ліберальний, автократичний. Норми і правила поведінки керівника. Методи і стилі розв’язання конфліктів.

Соціальні цінності і культура підприємницької діяльності.

Основні методи впливу підприємця на підлеглих. Психологія підприємництва.

Література: ІІ – 1,3,4,6,7,10

ІІІ – 11,14

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з дисципліни “Основи підприємницької діяльності”. Виконання контрольної роботи сприяє поглибленому вивченню основних тем курсу, отриманню практичних навичок ведення бізнесу в трансформаційних умовах розвитку економіки України, закріпленню знань процесу підприємницької діяльності та раціонального господарювання.

Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

 

Перша літера Прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи
А, Б, В
Г, Д, Є
Ж, З, І
Й, К, Л
М, Н, О
П, Р, С
Т, У, Ф
Х, Ц, Ч
Ш, Щ
Ю, Я

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити знання в галузі підприємництва на основі визначення та аналізу його проблем, а також сформувати уміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою, законодавчими актами, статистичними матеріалами та з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Послідовність виконання контрольної роботи

1. Індивідуальне завдання (назва обраного індивідуального завдання та його описання).

2. Висновки та рекомендації.

3. Список використаної літератури.

4. Додатки (таблиці, схеми, документи тощо).

Контрольна робота повинна бути виконана та здана у термін, встановлений навчальним планом. Студенти, які не здали контрольної роботи, не допускаються до іспиту чи заліку.

Контрольна робота повинна бути надрукована за допомогою комп’ютера або написана власноручно. Забороняється вільне скорочення слів та фраз у роботі. Кожну сторінку роботи нумерують, залишаючи поле для зауважень викладача. Контрольну роботу студент повинен підписати і вказати дату її виконання. При задовільному виконанні контрольна робота буде зарахована. За наявності зауважень викладача студент доопрацьовує контрольну роботу з урахуванням зауважень і здає її до деканату.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1.

1. Сутність та функції підприємництва

2. Обмеження в підприємницькій діяльності

3. На конкретних прикладах розкрийте, переважно в яких сферах поширений франчайзинг. Поясність чому.

Варіант 2.

1. Принципи підприємницької діяльності

2. Установчі документи суб’єктів підприємництва

3. Поясність основні причини обмеженості розвитку венчурного фінансування в Україні.

Варіант 3.

1. Правова база розвитку підприємництва

2. Механізм заснування власної справи

3. Обґрунтуйте об’єктивну необхідність державного регулювання підприємництва і розкрийте його методи.

Варіант 4.

1. Історичний розвиток поняття „підприємництво”

2. Ліцензування і патентування в підприємницькій діяльності

3. Форми фінансової підтримки малого і середнього підприємництва в Україні.

Варіант 5.

1. Механізм державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи

2. Види господарських товариств та їх характеристика

3. Урядові та неурядові організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні.

Варіант 6.

1. Види підприємств в Україні

2. Джерела фінансування малого та середнього підприємництва

3. Лізинг як вид підприємницької діяльності.

Варіант 7.

1. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи

2. Особливості фінансово-кредитного підприємництва

3. Міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні.

Варіант 8.

1. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва

2. Комерційне посередництво як вид підприємницької діяльності

3. Статутний фонд та його формування.

Варіант 9.

1. Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності

2. Роль бізнес-планування в підприємництві

3. Припинення діяльності підприємницьких структур.

Варіант 10.

1. Види підприємницької діяльності

2. Спрощена система оподаткування

3. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Сутність та функції підприємництва.

2. Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб.

3. Суб'єкти підприємництва.

4. Технологія розробки бізнес-плану.

5. Принципи підприємницької діяльності.

6. Статутний фонд та його формування.

7. Обмеження в підприємницькій діяльності.

8. Сутність та особливості корпорації.

9. Економічна основа підприємництва.

10. Способи сплати податків з доходів приватного підприємця.

11. Види підприємницької діяльності.

12. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії.

13. Необхідні умови розвитку підприємництва.

14. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

15. Організаційні форми підприємництва.

16. Сутність корпоративного управління.

17. Механізм державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

18. Стадії розробки бізнес-плану.

19. Види господарських товариств та їх характеристика.

20. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності.

21. Акціонерне товариство: сутність та види.

22. Джерела фінансування підприємництва в Україні.

23. Механізм державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.

24. Фінансово-кредитне підприємництво.

25. Лізинг як форма підприємницької діяльності.

26. Переваги та недоліки одноосібного володіння.

27. Ліцензування в підприємницькій діяльності.

28. Комерційне підприємництво.

29. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності.

30. Підприємець - ключова фігура ринкової економіки.

31. Форми об'єднань підприємств в Україні.

32. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання підприємництва.

33. Види підприємств в Україні.

34. Структура бізнес-плану.

35. Засновницькі документи суб'єктів підприємницької діяльності.

36. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва.

37. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.

38. Юридичний статус підприємництва.

39. Правова база розвитку підприємництва.

40. Порядок патентування підприємницької діяльності.

41. Сутність та методи державного регулювання підприємництва.

42. Види лізингу.

43. Сутність та функції бізнес-плану.

44. Державні та міжнародні організації підтримки підприємництва в Україні.

45. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.

46. Припинення діяльності підприємницьких структур.

47. Державна політика підтримки підприємництва.

48. Органи управління акціонерним товариством.

49. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні.

50. Фіксований податок для суб'єктів малого підприємництва.

51. Статут підприємництва.

52. Суб'єкти підприємницької діяльності - платники ПДВ та акцизного збору.

53. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні.

54. Порядок відрахувань суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи в Пенсійний фонд і фонди соціального страхування.

55. Підприємство: сутність, ознаки, функції.

56. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва.

57. Загальна система оподаткування приватного підприємця.

58. Роль та значення посередницького підприємництва.

59. Переваги та недоліки партнерства (товариства).

60. Порядок відкриття рахунку суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку.

61. Сутність і методи підприємницького управління.

62. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця.

63. Основні методи впливу підприємця на підлеглих.

64. Управління економічними ризиками в підприємництві.

65. Форми спільного міжнародного підприємництва.

66. Функціональне управління в підприємництві.

67. Сутність, види та елементи підприємницької культури

68. Механізм зменшення економічних ризиків в підприємництві.

69. Світовий досвід створення вільних економічних зон.

70. Підприємницька етика.

71. Управління мотивацією персоналу.

72. Особливості створення та функціонування вільних економічних зон в Україні.

73. Інструменти управління ризиками.

74. Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва.

75. Причини економічних ризиків в підприємництві.

76. Управління організаційними комунікаціями.

77. Посередники на фондовому ринку.

78. Підприємництво в сфері банківських послуг.

79. Кредитування та його роль в розвитку підприємництва.

80. Соціальні цінності і культура підприємницької діяльності.

81. Кредитні спілки та їх роль у розвитку підприємництва.

82. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва.

83. Нові напрямки розвитку підприємництва в Україні.

84. Особливості функціонування товарної біржі.

85. Селянське (фермерське) господарство як форма підприємницької діяльності.

86. Тенденції та проблеми розвитку фермерства.

87. Основні напрямки державної підтримки селянських (фермерських) господарств.

88. Форми господарсько-торговельної (комерційної) діяльності.

89. Особливості діяльності виробничого кооперативу.

90. Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

І. Законодавчі акти

1. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. – К.: Істина, 2003. – 208с.

2. Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ – Відомості Верховної Ради України, 1991, № 14, с.168

3. Закон України „Про господарське товариство” від 19 вересня 1991 року
№ 1576-ХІІ – Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49, с.682

4. Закон України „Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 1992 року № 2132-ХІІ – Відомості Верховної Ради України, 1992, № 21, с.296

5. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва в Україні” від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІІІ – Урядовий кур’єр, 2000, 22 листопада

6. Закон України „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21 грудня 2000 року № 2157-ІІІ-Відомості Верховної Ради України, 2001, № 40, с.176

7. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-ІІІ-Відомості Верховної Ради, 2000, № 36, с. 299

8. Закон України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 березня 1996 р. №98/96-ВР-Відомості Верховної Ради, 1996, №14

9. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15 травня 2003 р. № 755-ІV - Відомості Верховної Ради України, 2003, № 15, с.203

10. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 р. № 1381-ІV - Відомості Верховної Ради України, 2004, № 42, с.97

11. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003 р. № 1058-ІV - Відомості Верховної Ради України, 2003, № 27, с.69

12. Закон України „Про селянське (фермерське) господарство” від 22.06.1993 р. № 3312-ХІІ (в новій редакції) - Відомості Верховної Ради України, 1993, № 32, с.341

13. Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обміну та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28 червня 1999 року №746/99

 

ІІ. Основна література

1. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Основной курс: Учебник для вузов.- М.: Инфра-М, 1997.- 608 с.

2. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Знання-Прес, 2003.- 285 с

3. Дашков Л.П. Предпринимательство и бизнес: Учеб. пособ./ Л.П.Дашков, А.И.Данилов, Е.Б.Тютюкина.- М.: ИВЦ "Маркетинг", 1996.- 304 с

4. Злупко С.М. Підприємництво: основи, особливості, механізми: Навч. посіб./ С.М.Злупко, О.В.Стефанишин, Л.А.Швайка.- Львів: Львівський Національний утіверситет ім. І. Франка, 2000.- 370 с

5. Климко О. Власна справа/ О.Климко, А.Ковалко.- Навчально-методичний посібник.- К.: Юніверс, 2001.- 108с.

6. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб./ Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В,Черняк: Ред. Л.І.Воротіна.- 3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Європ. ун-т, 2004.- 308 с

7. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності/ С.В.Мочерний, О.А.Устенко, С.І.Чеботар.- Посібник.- К.: Академія, 2001.- 280 с

8. Онищенко Т. Предпринимательская деятельность без создания юридического лица.- 3-е изд., перераб. и доп.- Х.: Фактор, 2000.- 376 с.

9. Организация предпринимательства/ Арустамов Э.А., Пахомкин А.Н., Платонов А.П. и др.- М.: Маркетинг, 2001.- 249с.

10. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник/ С.Ф.Покропивний, В.М.Колот.- К.: КНЕУ, 1998.- 352 с

11. Предпринимательство: Учеб. для вузов/ Под. ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.- 475 с.

12. Пунько Б.М. Основи підприємницької діяльності (практичні аспекти): Навч. посіб.- Львів, 1997.- 130 с.

13. Розвиток підприємництва в Україні/ Гайдуцький П. та ін.- К.: Нора-Друк, 2003.- 248 с

14. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник.- К.: Знання-Прес, 2003.- 379 с

15. Шевеленко С.Д. Підприємництво і підприємницька діяльність/ С.Д.Шевеленко, І.І.Федів; Заг. ред. В.В. Сопка.- К.: Вища школа, 1997.- 224 с.

16. Щёкин Г.В. Управление бизнесом – К.: МАУП, 2004. – 258 с.

 

ІІІ. Допоміжна література.

1. Герчикова И.Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: Учеб. пособие.- М.: Консалтбанкир, 2002.- 704 с

2. Данилейко О. Власна справа: Метод. посіб. для тренерів/ О.Данилейко, І.Захарченко, К.Ковалко.- К.: Юніверс, 2002.- 144 с

3. Державне регулювання економіки/ Михасюк І.,Мельник А., Крупка М., Залога З.; За ред. І.Р. Михасюка.- К.: Атіка;Ельга-Н, 2000.- 592 с

4. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб./ Авт. Петрович Й.М.,Будіщева І.О., Устінова І.Г. та ін.; За ред. Й.М. Петровича.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2001.- 405 с.- (Вища оствіта ХХІ століття).

5. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. праць.- К.: КНТЕУ, 2002.- 323 с

6. Кононенко О. Частное предпринимательство: фиксированный налог.- Х.: Фактор, 2001.- 179 с.

7. Лицензирование предпринимательской деятельности. 35.- К.: Бест и Ко, 2001.- 92 с.- (Право и практика.)

8. Малое предпринимательство в Украине: Бюлетень. Вип.36.- К.: Бест и Ко, 2001.- 100 с.- (Право и практика)

9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України/ Кол. авт.: Г.Л.Знаменський, В.В.Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 688 с

10. Онищенко Т. Приватний підприємець/ Т.Онищенко, Ю.Рудяк.- 4-те вид., перероб. і доп.- Х.: Фактор, 2002.- 496 с.

11. Савченко Е. Приватне підприємництво: запитання та відповіді/ Е.Савченко, Ж.Семенченко, О.Пироженко.- 5-е изд. перераб. и доп.- Х.: Фактор, 2003.- 128 с

12. Словник підприємця/ Автори-укл.: О.О.Слюсаренко, Д,Д. Огороднікова, В.Л. Наконечний.- Київ: РВПС України НАН України, 1999.- 195 с.

13. Смовженко Т.С. Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія.- Львів: Ін-т регіональн. досліджень НАН України, 2001.- 464 с

14. Шпак В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні (на прикладі української видавничо-поліграфічної компанії "Експрес-об'ява"): Наук. вид.- К.: МАУП, 2002.- 112 с

15. Якщо вирішив стати підприємцем: Довідник підприємця-початківця/ Підмогильний М.В., Шлепнін О.В., Путій В.М. та ін.- К., 2003.- 249 с

 


ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка 3

Навчально-тематичний план дисципліни

“Основи підприємницької діяльності” 4

Програмний матеріал до вивчення навчальної дисципліни

“Основи підприємницької діяльності” 5

Методичні рекомендації до виконання виконання контрольної

роботи 10

Варіанти контрольних робіт 11

Контрольні питання 12

Список рекомендованої літератури 15

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 252; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)