Розділ І. Теоретичні основи підприємництва
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ І. Теоретичні основи підприємництва 

Тема 1. Підприємництво в ринковому середовищі

Виникнення та еволюція поняття „підприємництво”. Бізнес і підприємництво: загальне і особливе. Підприємництво як вид господарської діяльності. Ознаки підприємництва. Основні функції підприємництва. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємництва. Правова база розвитку підприємництва. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні.

Література: І – 1-3

ІІ – 1,2,4,7,10,13,15

ІІІ – 1,9,12,14

 

Тема 2. Економічна свобода і підприємництво

 

Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва. Складові економічної свободи: економічна самостійність, економічна відповідальність, економічна рівноправність. Рушійні сили розвитку підприємництва. Економічний інтерес та конкуренція як джерела розвитку підприємництва. Підприємство як соціально-економічна та ділова творчість людини. Умови та принципи підприємницької діяльності.

Література: І – 1-3

ІІ – 1,2,4,7,10,13,15

ІІІ – 1,9,112,14

 

Тема 3. Організаційно-правові форми підприємництва

 

Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Основні види підприємств та їх організаційні форми. Об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, холдинг, консорціум, концерн.

Господарські товариства як суб’єкти підприємництва та їх види. Особливості створення та функціонування акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств, командитних товариств.

Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

Особливості діяльності виробничого кооперативу.

Література: І – 1-3

ІІ – 2-4,6,7,8,10,12,14

ІІІ – 2,6,9,10,11,12,15

 

Тема 4. Мале підприємництво

 

Місце і роль малого підприємництва в ринковій економіці. Економічна сутність малих підприємств. Переваги та недоліки малого підприємництва. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні та за кордоном.

Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. Державна підтримка малого бізнесу. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва.

Література: І – 1-5

ІІ – 2-4,6,7,8,10,12,14

ІІІ – 2,6,9,10,11,12,15

 

Тема 5. Види та сфери підприємницької діяльності

 

Приватне, колективне, державне підприємництво та особливості їх здійснення.

Виробниче підприємництво як визначальний вид підприємницької діяльності. Підприємництво у сфері виробництва в Україні.

Комерційне підприємництво та його суб’єкти: товарні біржі, торговельні доми, виставки-продажі, аукціони, ярмарки, заклади оптової та роздрібної торгівлі.

Фінансово-кредитне підприємництво та його складові: грошове та інше фінансове посередництво, страхування, допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування.

Література: І – 1-5

ІІ – 2-4,6,7,8,10,12,14

ІІІ – 2,6,9,10,11,12,15

 

Тема 6. Селянське (фермерське) господарство

 

Фермерське господарство як форма підприємницької діяльності. Сутність селянського (фермерського) господарства. Особливості створення та діяльність фермерських господарств в Україні.

Тенденції та проблеми розвитку фермерства.

Основні напрямки державної підтримки селянських (фермерських) господарств. Кредитування підприємців на селі. Роль кредитних спілок в фінансовому забезпеченні фермерських господарств.

Література: І – 12

ІІ – 2-4,6,7,8,10,12,14

ІІІ – 2,6,9,10,11,12,15

 

Тема 7. Державне регулювання підприємництва

 

Необхідність та сутність державного регулювання підприємництва, його форми та методи: адміністративні, правові, економічні. Прямі та непрямі методи регулювання. Інструменти впливу держави на розвиток підприємництва: податкова політика, цінове та кредитно-грошове регулювання, амортизаційна політика, регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Обмеження в підприємницькій діяльності. Патентування і ліцензування підприємницької діяльності. Стандартизація і сертифікація. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.

Державна підтримка підприємництва. Механізм державної фінансової допомоги суб’єктам підприємництва. Кадрове та інформаційне забезпечення державою підприємницької діяльності.

Державні та міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва.

Література: І – 1,2,4,7-9

ІІ –2,4,6,7,10,14

ІІІ – 1,3,7,9,13,15

 

Розділ ІІ. Практичні основи підприємництва

Тема 8. Організація підприємництва

 

Підприємницька ідея та її джерела. Вибір сфери діяльності. Вибір форми організації бізнесу. Визначення переваг створюваного підприємництва. Аналіз конкуруючих товарів та підприємств-конкурентів. Визначення конкурентоспроможності підприємництва. Вибір організаційно-правових форм господарювання. Пошук джерел фінансування. Обмеження в підприємництві. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії. Припинення діяльності підприємств.

Література: І – 1

ІІ –2-4,6,7,8,10, 12

ІІІ – 6, 9-12, 15

 

Тема 9. Механізм заснування власної справи

 

Вибір способу започаткування бізнесу. Традиційні способи: створення нового підприємства, купівля існуючого бізнесу. Нетрадиційні способи: прямий маркетинг, пересувна торгівля, франчайзинг, надомний бізнес, вихід зі складу великої компанії.

Етапи започаткування власної справи. Засновницькі документи та їх підготовка. Статут підприємництва та засновницький договір. Формування статутного фонду. Порядок відкриття рахунку суб’єкта підприємницької діяльності в установі банку.

Бізнес-план та його роль в заснуванні власної справи. Стадії розробки бізнес-плану. Структура та технологія розробки бізнес-плану.

Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва.

Література: І – 1,3,9,12

ІІ – 2,4-6,7,10.12,14

ІІІ – 2,3,6,8

 

Тема 10. Фінансування та оподаткування підприємництва

 

Джерела фінансових ресурсів підприємництва та процес інвестування. Управління фінансами суб’єктів підприємництва.

Роль податків у фінансовій системі підприємництва. Прямі та непрямі податки. Способи сплати податків в підприємництві. Загальна та спрощена системи оподаткування. Єдиний податок. Фіксований податок. Порядок відрахувань діяльності в пенсійний фонд і фонди соціального страхування.

Кредитування та його роль в розвитку підприємництва. Особливості надання мікрокредитів суб’єктам підприємництва. Значення кредитних спілок у фінансуванні бізнесу.

Література: І – 1,10,11,13

ІІ – 2,4-6,7,10,12,14

ІІІ – 2,3,6,8

Тема 11. Виробниче підприємництво

 

Місце та роль виробничої діяльності у структурі підприємництва в Україні. Сутність та види виробничого підприємництва. Вітчизняний досвід організації підприємництва у сфері виробництва. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва. Нові напрямки підприємництва у сфері виробництва: інформаційний бізнес, венчурний бізнес, консалтинг.

Підприємницька діяльність на основі договору комерційної концесії (франчайзинг).

Література: І – 1,10

ІІ – 1,2-4,7,9-11,15

ІІІ – 4,5,14

Тема 12. Комерційне підприємництво та посередницька діяльність

 

Форми господарсько-торгівельної (комерційної) діяльності. Оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування. Канали збуту товарів. Комерційне посередництво. Діяльність товарної біржі. Біржові операції. Торгові доми.

Нові методи збуту товарів: Internet-комерція, реалізація товарів за каталогами.

Лізинг як вид підприємництва. Особливості лізингових операцій. Досвід вітчизняних компаній щодо розвитку лізингу.

Література: І – 1

ІІ – 1, 2-4,7-11,15

ІІІ – 4,5,14

 

Тема 13. Фінансове підприємництво

 

Сутність та види фінансового підприємництва. Підприємництво в сфері банківських послуг. Кредитування. Факторинг. Лізинг. Операції з цінними паперами, нерухомістю, іноземною валютою. Комісійні операції банків. Кооперативні банки та кредитні спілки.

Фондова біржа та механізм її дії.Посередники на фондовому ринку.

Страхування як вид підприємництва.

Нові можливості банківського бізнесу: Internet-банкінг.

Література: І – 1,10

ІІ – 1,2,4,7,10,11,13,11,14

ІІІ – 9,12

 

Тема 14. Міжнародне підприємництво

 

Форми спільного міжнародного підприємництва. Спільні підприємництва: особливості створення та функціонування в Україні. Сутність та структура вільних економічних зон. Світовий досвід створення вільних економічних зон. Офшорні компанії.

Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємсництва.

Література: І – 1

ІІ – 1,2,4,7,10,11,13,11,14

ІІІ – 9,12

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.011 с.)