ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесомПРОГРАМА

 

Навчальної дисципліни

“ОСНОВИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

(для бакалаврів)

Київ – 2014


 

Підготовлено доцентом МАУП Л. М. Берестецькою

 

Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом

(Протокол № 1 від 29.08.2014р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

персоналом.

 

Берестецька Л. М.Програма навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності”. ― К.: МАУП, 2014. – 18 с.

 

Методична розробка містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Основи підприємницької діяльності”, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольної роботи, а також список рекомендованої літератури.

 

© Міжрегіональна академія

управління персоналом (МАУП),

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Ринкова трансформація економіки України вимагає нового розуміння функції підприємництва і підготовки нового покоління підприємців, що володіє знаннями менеджменту, орієнтуються в економічному та правовому просторі функціонування підприємницьких структур, вміє оцінити ступінь ризику і приймати адекватні управлінські рішення. Тому сьогодні вимоги до підготовки майбутніх фахівців у галузі управління бізнесом значно зростають.

Проблема становлення підприємництва в країнах трансформаційних економік набуває особливої актуальності, адже саме малий і середній бізнес здатен ефективно вирішувати найгостріші економічні та соціальні проблеми перехідного періоду.

Мета вивчення дисципліни― оволодіння комплексом знань з основ підприємництва, формування у студентів підприємницького мислення.

Основні завдання навчальної програми :

· з’ясувати місце дисципліни у навчальному процесі, розкрити її основну мету та визначити основні категорії підприємництва;

· дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва;

· ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами;

· сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької діяльності;

· озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.

Дисципліна “Основи підприємницької діяльності” тісно пов’язана з такими навчальними курсами, як «Менеджмент організацій», «Управління бізнесом», «Господарське право», «Державне регулювання економіки».


 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Дисципліни

“ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

№ п/п Назва розділу і теми
  Вступ
  Розділ І. Теоретичні основи підприємництва
1 Підприємництво в ринковому середовищі
2 Економічна свобода і підприємництво
3 Організаційно-правові форми підприємництва
4 Мале підприємництво
5 Види та сфери підприємницької діяльності
6 7 Селянське (фермерське) господарство Державне регулювання підприємництва
  Розділ ІІ. Практичні основи підприємництва
8 Організація підприємництва
9 Механізм заснування власної справи
10 Фінансування та оподаткування підприємництва
11 Виробниче підприємництво
12 Комерційне підприємництво та посередницька діяльність  
13 Фінансове підприємництво
14 Міжнародне підприємництво
15 Підприємницькі ризики
16 Менеджмент у підприємництві
17 Культура підприємництва

 


ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

До вивчення дисципліни

“ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

Розділ І. Теоретичні основи підприємництва

 

Тема 1. Підприємництво в ринковому середовищі

Виникнення та еволюція поняття „підприємництво”. Бізнес і підприємництво: загальне і особливе. Підприємництво як вид господарської діяльності. Ознаки підприємництва. Основні функції підприємництва. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємництва. Правова база розвитку підприємництва. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні.

Література: І – 1-3

ІІ – 1,2,4,7,10,13,15

ІІІ – 1,9,12,14

 

Тема 2. Економічна свобода і підприємництво

 

Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва. Складові економічної свободи: економічна самостійність, економічна відповідальність, економічна рівноправність. Рушійні сили розвитку підприємництва. Економічний інтерес та конкуренція як джерела розвитку підприємництва. Підприємство як соціально-економічна та ділова творчість людини. Умови та принципи підприємницької діяльності.

Література: І – 1-3

ІІ – 1,2,4,7,10,13,15

ІІІ – 1,9,112,14

 

Тема 3. Організаційно-правові форми підприємництва

 

Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Основні види підприємств та їх організаційні форми. Об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, холдинг, консорціум, концерн.

Господарські товариства як суб’єкти підприємництва та їх види. Особливості створення та функціонування акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств, командитних товариств.

Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

Особливості діяльності виробничого кооперативу.

Література: І – 1-3

ІІ – 2-4,6,7,8,10,12,14

ІІІ – 2,6,9,10,11,12,15

 

Тема 4. Мале підприємництво

 

Місце і роль малого підприємництва в ринковій економіці. Економічна сутність малих підприємств. Переваги та недоліки малого підприємництва. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні та за кордоном.

Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. Державна підтримка малого бізнесу. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва.

Література: І – 1-5

ІІ – 2-4,6,7,8,10,12,14

ІІІ – 2,6,9,10,11,12,15

 

Тема 5. Види та сфери підприємницької діяльності

 

Приватне, колективне, державне підприємництво та особливості їх здійснення.

Виробниче підприємництво як визначальний вид підприємницької діяльності. Підприємництво у сфері виробництва в Україні.

Комерційне підприємництво та його суб’єкти: товарні біржі, торговельні доми, виставки-продажі, аукціони, ярмарки, заклади оптової та роздрібної торгівлі.

Фінансово-кредитне підприємництво та його складові: грошове та інше фінансове посередництво, страхування, допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування.

Література: І – 1-5

ІІ – 2-4,6,7,8,10,12,14

ІІІ – 2,6,9,10,11,12,15

 

Тема 6. Селянське (фермерське) господарство

 

Фермерське господарство як форма підприємницької діяльності. Сутність селянського (фермерського) господарства. Особливості створення та діяльність фермерських господарств в Україні.

Тенденції та проблеми розвитку фермерства.

Основні напрямки державної підтримки селянських (фермерських) господарств. Кредитування підприємців на селі. Роль кредитних спілок в фінансовому забезпеченні фермерських господарств.

Література: І – 12

ІІ – 2-4,6,7,8,10,12,14

ІІІ – 2,6,9,10,11,12,15

 

Тема 7. Державне регулювання підприємництва

 

Необхідність та сутність державного регулювання підприємництва, його форми та методи: адміністративні, правові, економічні. Прямі та непрямі методи регулювання. Інструменти впливу держави на розвиток підприємництва: податкова політика, цінове та кредитно-грошове регулювання, амортизаційна політика, регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Обмеження в підприємницькій діяльності. Патентування і ліцензування підприємницької діяльності. Стандартизація і сертифікація. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.

Державна підтримка підприємництва. Механізм державної фінансової допомоги суб’єктам підприємництва. Кадрове та інформаційне забезпечення державою підприємницької діяльності.

Державні та міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва.

Література: І – 1,2,4,7-9

ІІ –2,4,6,7,10,14

ІІІ – 1,3,7,9,13,15

 

Розділ ІІ. Практичні основи підприємництва

Тема 8. Організація підприємництва

 

Підприємницька ідея та її джерела. Вибір сфери діяльності. Вибір форми організації бізнесу. Визначення переваг створюваного підприємництва. Аналіз конкуруючих товарів та підприємств-конкурентів. Визначення конкурентоспроможності підприємництва. Вибір організаційно-правових форм господарювання. Пошук джерел фінансування. Обмеження в підприємництві. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії. Припинення діяльності підприємств.

Література: І – 1

ІІ –2-4,6,7,8,10, 12

ІІІ – 6, 9-12, 15

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Варіант 1.

1. Сутність та функції підприємництва

2. Обмеження в підприємницькій діяльності

3. На конкретних прикладах розкрийте, переважно в яких сферах поширений франчайзинг. Поясність чому.

Варіант 2.

1. Принципи підприємницької діяльності

2. Установчі документи суб’єктів підприємництва

3. Поясність основні причини обмеженості розвитку венчурного фінансування в Україні.

Варіант 3.

1. Правова база розвитку підприємництва

2. Механізм заснування власної справи

3. Обґрунтуйте об’єктивну необхідність державного регулювання підприємництва і розкрийте його методи.

Варіант 4.

1. Історичний розвиток поняття „підприємництво”

2. Ліцензування і патентування в підприємницькій діяльності

3. Форми фінансової підтримки малого і середнього підприємництва в Україні.

Варіант 5.

1. Механізм державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи

2. Види господарських товариств та їх характеристика

3. Урядові та неурядові організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні.

Варіант 6.

1. Види підприємств в Україні

2. Джерела фінансування малого та середнього підприємництва

3. Лізинг як вид підприємницької діяльності.

Варіант 7.

1. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи

2. Особливості фінансово-кредитного підприємництва

3. Міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні.

Варіант 8.

1. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва

2. Комерційне посередництво як вид підприємницької діяльності

3. Статутний фонд та його формування.

Варіант 9.

1. Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності

2. Роль бізнес-планування в підприємництві

3. Припинення діяльності підприємницьких структур.

Варіант 10.

1. Види підприємницької діяльності

2. Спрощена система оподаткування

3. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Сутність та функції підприємництва.

2. Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб.

3. Суб'єкти підприємництва.

4. Технологія розробки бізнес-плану.

5. Принципи підприємницької діяльності.

6. Статутний фонд та його формування.

7. Обмеження в підприємницькій діяльності.

8. Сутність та особливості корпорації.

9. Економічна основа підприємництва.

10. Способи сплати податків з доходів приватного підприємця.

11. Види підприємницької діяльності.

12. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії.

13. Необхідні умови розвитку підприємництва.

14. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

15. Організаційні форми підприємництва.

16. Сутність корпоративного управління.

17. Механізм державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

18. Стадії розробки бізнес-плану.

19. Види господарських товариств та їх характеристика.

20. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності.

21. Акціонерне товариство: сутність та види.

22. Джерела фінансування підприємництва в Україні.

23. Механізм державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.

24. Фінансово-кредитне підприємництво.

25. Лізинг як форма підприємницької діяльності.

26. Переваги та недоліки одноосібного володіння.

27. Ліцензування в підприємницькій діяльності.

28. Комерційне підприємництво.

29. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності.

30. Підприємець - ключова фігура ринкової економіки.

31. Форми об'єднань підприємств в Україні.

32. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання підприємництва.

33. Види підприємств в Україні.

34. Структура бізнес-плану.

35. Засновницькі документи суб'єктів підприємницької діяльності.

36. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва.

37. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.

38. Юридичний статус підприємництва.

39. Правова база розвитку підприємництва.

40. Порядок патентування підприємницької діяльності.

41. Сутність та методи державного регулювання підприємництва.

42. Види лізингу.

43. Сутність та функції бізнес-плану.

44. Державні та міжнародні організації підтримки підприємництва в Україні.

45. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.

46. Припинення діяльності підприємницьких структур.

47. Державна політика підтримки підприємництва.

48. Органи управління акціонерним товариством.

49. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні.

50. Фіксований податок для суб'єктів малого підприємництва.

51. Статут підприємництва.

52. Суб'єкти підприємницької діяльності - платники ПДВ та акцизного збору.

53. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні.

54. Порядок відрахувань суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи в Пенсійний фонд і фонди соціального страхування.

55. Підприємство: сутність, ознаки, функції.

56. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва.

57. Загальна система оподаткування приватного підприємця.

58. Роль та значення посередницького підприємництва.

59. Переваги та недоліки партнерства (товариства).

60. Порядок відкриття рахунку суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку.

61. Сутність і методи підприємницького управління.

62. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця.

63. Основні методи впливу підприємця на підлеглих.

64. Управління економічними ризиками в підприємництві.

65. Форми спільного міжнародного підприємництва.

66. Функціональне управління в підприємництві.

67. Сутність, види та елементи підприємницької культури

68. Механізм зменшення економічних ризиків в підприємництві.

69. Світовий досвід створення вільних економічних зон.

70. Підприємницька етика.

71. Управління мотивацією персоналу.

72. Особливості створення та функціонування вільних економічних зон в Україні.

73. Інструменти управління ризиками.

74. Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва.

75. Причини економічних ризиків в підприємництві.

76. Управління організаційними комунікаціями.

77. Посередники на фондовому ринку.

78. Підприємництво в сфері банківських послуг.

79. Кредитування та його роль в розвитку підприємництва.

80. Соціальні цінності і культура підприємницької діяльності.

81. Кредитні спілки та їх роль у розвитку підприємництва.

82. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва.

83. Нові напрямки розвитку підприємництва в Україні.

84. Особливості функціонування товарної біржі.

85. Селянське (фермерське) господарство як форма підприємницької діяльності.

86. Тенденції та проблеми розвитку фермерства.

87. Основні напрямки державної підтримки селянських (фермерських) господарств.

88. Форми господарсько-торговельної (комерційної) діяльності.

89. Особливості діяльності виробничого кооперативу.

90. Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

І. Законодавчі акти

1. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. – К.: Істина, 2003. – 208с.

2. Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ – Відомості Верховної Ради України, 1991, № 14, с.168

3. Закон України „Про господарське товариство” від 19 вересня 1991 року
№ 1576-ХІІ – Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49, с.682

4. Закон України „Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 1992 року № 2132-ХІІ – Відомості Верховної Ради України, 1992, № 21, с.296

5. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва в Україні” від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІІІ – Урядовий кур’єр, 2000, 22 листопада

6. Закон України „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21 грудня 2000 року № 2157-ІІІ-Відомості Верховної Ради України, 2001, № 40, с.176

7. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-ІІІ-Відомості Верховної Ради, 2000, № 36, с. 299

8. Закон України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 березня 1996 р. №98/96-ВР-Відомості Верховної Ради, 1996, №14

9. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15 травня 2003 р. № 755-ІV - Відомості Верховної Ради України, 2003, № 15, с.203

10. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 р. № 1381-ІV - Відомості Верховної Ради України, 2004, № 42, с.97

11. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003 р. № 1058-ІV - Відомості Верховної Ради України, 2003, № 27, с.69

12. Закон України „Про селянське (фермерське) господарство” від 22.06.1993 р. № 3312-ХІІ (в новій редакції) - Відомості Верховної Ради України, 1993, № 32, с.341

13. Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обміну та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28 червня 1999 року №746/99

 

ІІ. Основна література

1. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Основной курс: Учебник для вузов.- М.: Инфра-М, 1997.- 608 с.

2. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Знання-Прес, 2003.- 285 с

3. Дашков Л.П. Предпринимательство и бизнес: Учеб. пособ./ Л.П.Дашков, А.И.Данилов, Е.Б.Тютюкина.- М.: ИВЦ "Маркетинг", 1996.- 304 с

4. Злупко С.М. Підприємництво: основи, особливості, механізми: Навч. посіб./ С.М.Злупко, О.В.Стефанишин, Л.А.Швайка.- Львів: Львівський Національний утіверситет ім. І. Франка, 2000.- 370 с

5. Климко О. Власна справа/ О.Климко, А.Ковалко.- Навчально-методичний посібник.- К.: Юніверс, 2001.- 108с.

6. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб./ Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В,Черняк: Ред. Л.І.Воротіна.- 3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Європ. ун-т, 2004.- 308 с

7. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності/ С.В.Мочерний, О.А.Устенко, С.І.Чеботар.- Посібник.- К.: Академія, 2001.- 280 с

8. Онищенко Т. Предпринимательская деятельность без создания юридического лица.- 3-е изд., перераб. и доп.- Х.: Фактор, 2000.- 376 с.

9. Организация предпринимательства/ Арустамов Э.А., Пахомкин А.Н., Платонов А.П. и др.- М.: Маркетинг, 2001.- 249с.

10. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник/ С.Ф.Покропивний, В.М.Колот.- К.: КНЕУ, 1998.- 352 с

11. Предпринимательство: Учеб. для вузов/ Под. ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.- 475 с.

12. Пунько Б.М. Основи підприємницької діяльності (практичні аспекти): Навч. посіб.- Львів, 1997.- 130 с.

13. Розвиток підприємництва в Україні/ Гайдуцький П. та ін.- К.: Нора-Друк, 2003.- 248 с

14. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник.- К.: Знання-Прес, 2003.- 379 с

15. Шевеленко С.Д. Підприємництво і підприємницька діяльність/ С.Д.Шевеленко, І.І.Федів; Заг. ред. В.В. Сопка.- К.: Вища школа, 1997.- 224 с.

16. Щёкин Г.В. Управление бизнесом – К.: МАУП, 2004. – 258 с.

 

ІІІ. Допоміжна література.

1. Герчикова И.Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: Учеб. пособие.- М.: Консалтбанкир, 2002.- 704 с

2. Данилейко О. Власна справа: Метод. посіб. для тренерів/ О.Данилейко, І.Захарченко, К.Ковалко.- К.: Юніверс, 2002.- 144 с

3. Державне регулювання економіки/ Михасюк І.,Мельник А., Крупка М., Залога З.; За ред. І.Р. Михасюка.- К.: Атіка;Ельга-Н, 2000.- 592 с

4. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб./ Авт. Петрович Й.М.,Будіщева І.О., Устінова І.Г. та ін.; За ред. Й.М. Петровича.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2001.- 405 с.- (Вища оствіта ХХІ століття).

5. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. праць.- К.: КНТЕУ, 2002.- 323 с

6. Кононенко О. Частное предпринимательство: фиксированный налог.- Х.: Фактор, 2001.- 179 с.

7. Лицензирование предпринимательской деятельности. 35.- К.: Бест и Ко, 2001.- 92 с.- (Право и практика.)

8. Малое предпринимательство в Украине: Бюлетень. Вип.36.- К.: Бест и Ко, 2001.- 100 с.- (Право и практика)

9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України/ Кол. авт.: Г.Л.Знаменський, В.В.Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 688 с

10. Онищенко Т. Приватний підприємець/ Т.Онищенко, Ю.Рудяк.- 4-те вид., перероб. і доп.- Х.: Фактор, 2002.- 496 с.

11. Савченко Е. Приватне підприємництво: запитання та відповіді/ Е.Савченко, Ж.Семенченко, О.Пироженко.- 5-е изд. перераб. и доп.- Х.: Фактор, 2003.- 128 с

12. Словник підприємця/ Автори-укл.: О.О.Слюсаренко, Д,Д. Огороднікова, В.Л. Наконечний.- Київ: РВПС України НАН України, 1999.- 195 с.

13. Смовженко Т.С. Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія.- Львів: Ін-т регіональн. досліджень НАН України, 2001.- 464 с

14. Шпак В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні (на прикладі української видавничо-поліграфічної компанії "Експрес-об'ява"): Наук. вид.- К.: МАУП, 2002.- 112 с

15. Якщо вирішив стати підприємцем: Довідник підприємця-початківця/ Підмогильний М.В., Шлепнін О.В., Путій В.М. та ін.- К., 2003.- 249 с

 


ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка 3

Навчально-тематичний план дисципліни

“Основи підприємницької діяльності” 4

Програмний матеріал до вивчення навчальної дисципліни

“Основи підприємницької діяльності” 5

Методичні рекомендації до виконання виконання контрольної

роботи 10

Варіанти контрольних робіт 11

Контрольні питання 12

Список рекомендованої літератури 15

 

ПРОГРАМА

 

Навчальної дисципліни

“ОСНОВИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

(для бакалаврів)

Київ – 2014


 

Підготовлено доцентом МАУП Л. М. Берестецькою

 

Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом

(Протокол № 1 від 29.08.2014р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

персоналом.

 

Берестецька Л. М.Програма навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності”. ― К.: МАУП, 2014. – 18 с.

 

Методична розробка містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Основи підприємницької діяльності”, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольної роботи, а також список рекомендованої літератури.

 

© Міжрегіональна академія

управління персоналом (МАУП),

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Ринкова трансформація економіки України вимагає нового розуміння функції підприємництва і підготовки нового покоління підприємців, що володіє знаннями менеджменту, орієнтуються в економічному та правовому просторі функціонування підприємницьких структур, вміє оцінити ступінь ризику і приймати адекватні управлінські рішення. Тому сьогодні вимоги до підготовки майбутніх фахівців у галузі управління бізнесом значно зростають.

Проблема становлення підприємництва в країнах трансформаційних економік набуває особливої актуальності, адже саме малий і середній бізнес здатен ефективно вирішувати найгостріші економічні та соціальні проблеми перехідного періоду.

Мета вивчення дисципліни― оволодіння комплексом знань з основ підприємництва, формування у студентів підприємницького мислення.

Основні завдання навчальної програми :

· з’ясувати місце дисципліни у навчальному процесі, розкрити її основну мету та визначити основні категорії підприємництва;

· дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва;

· ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами;

· сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької діяльності;

· озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.

Дисципліна “Основи підприємницької діяльності” тісно пов’язана з такими навчальними курсами, як «Менеджмент організацій», «Управління бізнесом», «Господарське право», «Державне регулювання економіки».


 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Дисципліни

“ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

№ п/п Назва розділу і теми
  Вступ
  Розділ І. Теоретичні основи підприємництва
1 Підприємництво в ринковому середовищі
2 Економічна свобода і підприємництво
3 Організаційно-правові форми підприємництва
4 Мале підприємництво
5 Види та сфери підприємницької діяльності
6 7 Селянське (фермерське) господарство Державне регулювання підприємництва
  Розділ ІІ. Практичні основи підприємництва
8 Організація підприємництва
9 Механізм заснування власної справи
10 Фінансування та оподаткування підприємництва
11 Виробниче підприємництво
12 Комерційне підприємництво та посередницька діяльність  
13 Фінансове підприємництво
14 Міжнародне підприємництво
15 Підприємницькі ризики
16 Менеджмент у підприємництві
17 Культура підприємництва

 


ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

До вивчення дисципліни

“ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.058 с.)