Підготовка до семінарського заняттяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка до семінарського заняттяПідготовку до семінарського заняття доцільно здійснювати у такій послідовності:

1. Прочитати план семінарського заняття.

2. Прочитати лекцію з теми заняття. Завчити зміст основних психологічних термінів та понять з теми.

3. Опрацювати питання, що виносяться на семінарське заняття, за підручниками та довідковою літературою.

4. Виконати завдання для самостійної роботи з теми.

5. Виконати практичні завдання до семінарського заняття.

6. Відповісти на питання для самоконтролю.

Підготовка до лабораторного заняття

Підготовку до лабораторного заняття доцільно здійснювати у такій послідовності:

1. Прочитати план лабораторного заняття.

2. Прочитати лекцію з теми заняття. Повторити зміст основних психологічних термінів та понять з теми.

3. Опрацювати теоретичні питання, що виносяться на лабораторне заняття, за підручниками та довідковою літературою.

4. В зошиті для лабораторних занять записати ті пункти звіту, наявність яких необхідна до початку роботи (назва та мета роботи, обладнання, форма протоколу тощо).

5. Підготувати необхідне обладнання (лінійку, кольорові та прості олівці, годинник, калькулятор тощо).

 

2. Зміст модулів.

Модуль 1 Вступ до психології

2.1Зміст теми.

Визначення психології як науки. Предмет психологічної науки. Наукова та життєва психологія. Загальні уявлення про психіку та основні форми психічного відображення. Місце психології у системі наук, її міждисциплінарні зв’язки. Диференціація психології на окремі наукові галузі. Завдання сучасної психологічної науки.

Основні етапи становлення психології як науки. Сутність первісних уявлень про психіку. Погляди на сутність психічного на філософському етапі (уявлення античних філософів на сутність души, погляди на сутність психічного в епоху відродження, розвиток психологічних знань у 18 та 19 столітті). Порівняльний аналіз ідеалістичних та матеріалістичних уявлень про сутність психічного. Особливості наукового етапу розвитку психології, характеристика природничого та пояснювального напряму психологічної науки. Основні сучасні парадигми західної психологічної науки (біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, генетична, когнітивна, гуманістична психологія). Тенденції розвитку психологічних знань у вітчизняній науці.

Основні методологічні принципи сучасної вітчизняної психологічної науки (принцип детермінізму, принцип єдності психіки і діяльності, принцип розвитку, системно-структурний принцип, принцип відображення). Категорії психології (образ, дія, мотив, особистість). Сутність понять метод, методика. Класифікація методів (за Б.Г. Ананьєвим). Загальна характеристика методів психології (спостереження, експеримент, тести, аналіз продуктів діяльності, соціометрія, експертне оцінювання, опитування, тощо). Етапи організації психологічного дослідження.

2.2. Види навчальної діяльності студентів:

Лекції

Лекція 1. Тема” Предмет, завдання та галузі психології”

1. Предмет психології як науки.

2. Основні форми прояву психіки та їхній взаємозв’язок.

3. Структура, завдання та стан сучасної психології.

4. Місце психології в системі наук, диференціація психології на окремі наукові галузі.

Література

1. Основи психології. / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця -К., 1995. – С. 29-44, 111-131.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии – М., 1986. – С.12-17

3. Загальна психологія / За ред С.Д. Максименко-К.: Форум, 2000. – С.21- 29

4. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – С.16-17, 33-35.

5. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В. та ін. Основи практичної психології: Підручник для студентів вищ. закладів. – К.: Либідь, 1999. – С.33-42.

6. М’ясоїд П.А. Загальна психологія.-К.: Вища школа, 2000.-С.65-69.

7. Фресс П. О психологии будущего // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – С. 50-56.

8. Ильясов И.И., Орехов Н.Н. О теории и практике в психологии // Вопросы психологии. – 1989. – №4.

9. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К., 1968. – С. 3-9.

 

Лекція 2 Тема „ Історія розвитку психологічної науки”

1. Міфологічний етап розвитку психологічних знань.

2. Філософський етап розвитку психологии:

- погляди античних філософів на сутність психічного (натурфілософи, атомісти, Платон та Аристотель);

- уявлення Р. Декарту, Спінози, Гартлі, Лейбниця на співвідношення природного і соціального в структурі психічного;

- внесок емпіризму та сенсуалізму в розвиток психології.

3. Науковий етап становлення психологічної науки:природничий напрям розвитку психології;психологія як наука про суб’єктивний досвід (структуралізм, функціоналізм про розуміння природи свідомості).

4. Розвиток західної психології на початку ХХ століття (біхевіоризм, гештальтпсихологія, генетична психологія, психоаналіз, гуманістична психологія);

5. Розуміння природи психічного з точки зору теорії відображення (Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв та ін.).

Література

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. – М., 1988. – С.20-63, 84-94.

2. Основи психології. / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К., 1995. – С. 94-110.

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К., 2000. – С.38-64.

4. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. – М., 1990. – С.14-18.

5. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 1983. – С.12-18.

6. Роменець В.А. Історія психології ХVІІ століття. – К.: Вища шк., 1990. – С.13-26.

7. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии. – М., 1974. – С. 174-305.

8. Шульц Д. История современнной психологии. – СПб., 1998. – 538с.

 

Лекція 3 Тема „ Методологічні принципи та методи психології”

1. Поняття про методологію наукового дослідження.

2. Методологічні принципи вітчизняної психології.

3. Класифікація методів психологічного дослідження.

4. Етапи організації психологічного дослідження.

Література

1. Основи психології. /За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця – К.: Либідь, 1995. – C. 46-89.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. – М.: Педагогика, 1982.

3. Гильбух Ю.З. Метод психологических тестов: сущность и значение // Вопросы психологии. – 1986. – №2.

4. Максименко С.Д. Проблемы метода в возрастной и педагогической психологии // Вопросы психологи. – 1989. – №4.

5. Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. – К.: Вища школа,1979. –198 с.

Семінарські заняття

Тема” Предмет, завдання та галузі психологічної науки”

План

1. Предмет психологічної науки.

2. Форми прояву психіки та їх взаємозв’язок.

3. Психологія в системі наук.

4. Галузі та завдання сучасної психології.

Література

Основна

1. Основи психології. / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця -К., 1995. – С. 29-44, 111-131.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии – М., 1986. – С.12-17

3. Загальна психологія / За ред С.Д. Максименко-К.: Форум, 2000. – С.21- 29

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія.-К.: Вища школа, 2000.-С.65-69.

Додаткова

1. Фресс П. О психологии будущего // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – С. 50-56.

2. Ильясов И.И., Орехов Н.Н. О теории и практике в психологии // Вопросы психологии. – 1989. – №4.

3. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К., 1968. – С. 3-9.

Тема” Історія розвитку психології”

План

1. Міфологічний етап. Сутність анімізму.

2. Особливості розвитку психологічних знань на філософському етапі.

3. Науковий етап розвитку уявлень про сутність психіки.

4. Основні напрями західної психології в ХХ столітті (біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, генетична, когнітивна, гуманістична психологія).

5. Розвиток вітчизняної психології.

Література

Основна

1. Основи психології. / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К., 1995. – С. 94-110.

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К., 2000. – С.38-64.

Додаткова

1. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии. – М., 1974. – С. 174-305.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. – М., 1988. – С.20-63, 84-94.

3. Шульц Д. История современнной психологии. – СПб., 1998. – 538с.

Тема” Методологічні принципи та методи психології”

План

1. Методологічні принципи та категорії сучасної вітчизняної психологічної науки (принцип детермінізму, принцип єдності психіки і діяльності, принцип розвитку, системно-структурний принцип).

2. Методи психологічного дослідження.

3. Характеристика емпіричних методів дослідження.

4. Етапи організації психологічного дослідження.

Література

Основна

1. Гамезо М.В. Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение, 1986. – C. 24-43.

2. Основи психології. /За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця – К.: Либідь, 1995. – C. 46-89.

Додаткова

1. Анастази А. Психологическое тестирование. – М.: Педагогика, 1982.

2. Гильбух Ю.З. Метод психологических тестов: сущность и значение // Вопросы психологии. – 1986. – №2.

3. Максименко С.Д. Проблемы метода в возрастной и педагогической психологии // Вопросы психологи. – 1989. – №4.

4. Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. – К.: Вища школа,1979. – 198 с.

Оцінювання роботи студента на семінарському занятті

Кількість балів Характеристика підготовки
0,5 ─ Присутність на занятті ─ Наявність конспекту лекцій з теми заняття
0,6-1 ─ Присутність на занятті ─ Наявність конспекту лекцій з теми заняття, знання відповідей на питання семінару (за конспектом лекцій, підручниками) ─ Успішне виконання термінологічного диктанту
1,1-1,5 ─ Присутність на занятті ─ Наявність конспекту лекцій з теми заняття, знання відповідей на питання семінару (за конспектом лекцій, підручниками) ─ Успішне виконання термінологічного диктанту ─ Виступ на семінарському занятті Правильне вирішення психологічної задачі або виконання індивідуального творчого завдання або доповідь за матеріалом додаткової літератури

Лабораторні заняття

Тема „ Методи психологічного дослідження”.

План

1. Загальна характеристика методів емпіричного дослідження (спостереження, експеримент, опитування, тести, бесіда).

2. Ознайомлення студентів з вимогами щодо оформлення протоколу психологічного дослідження.

3. Формування вмінь організації дослідження на прикладі методики Дембо-Рубінштейна.

Література:

1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 кн.:Пер. с анг.- М.: Педагогика,1982.-Кн.1.-С.17-204.

2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – М.: Просвещение, 1989. – С. 6-35.

3. Сосновский В.А. Лабораторний практикум по общей психологии. – М.:Просвещение, 1979. – С. 5-18.

Оцінювання роботи студента на лабораторному занятті

Кількість балів Характеристика підготовки
0,5 ─ Присутність на занятті ─ Знання відповідей на теоретичні питання заняття ─ Наявність правильно заповненого протоколу психологічного дослідження ─ Наявність висновків за результатами проведеного психологічного дослідження

Індивідуальна робота студентів

Тема „ Предмет. завдання та галузі психології”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми ”Предмет психології та її завдання”, тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються у текстах статей, тощо. Необхідно вказати джерела, за якими подаються визначення понять.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми ”Предмет психології та її завдання” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття №1, конспектів статей

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. №1 (1, стор. 32)

2. № 6(3, стор. 47)

Задачі другого рівня складності:

1. №2 (1, стор. 32)

2. № 2.1(2, стор. 19)

3. № 2.3. (2, стор. 20)

Задачі третього рівня складності:

1. №2.5. (2, стор. 20)

2. №2.14(2, стор. 23)

3. №2.21 (2, стор. 25)

 

Література

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Савицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2005. – 280с.

2. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібн. – К.: Вища шк., 2000. – 183с.

Тема „ Історія розвитку психології”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми ”Етапи історичного розвитку психології”, тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються у текстах статей (Див. завдання №2) тощо. Необхідно вказати джерела, за якими подаються визначення понять.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми ”Етапи історичного розвитку психології” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття, конспектів статей Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

№1.7. (2, стор. 13)

№2 (4, стор. 11)

№1.1. (2, стор. 11)

Задачі другого рівня складності:

1. №5 (1, стор. 33-34)

2. №4 (3, стор. 18)

3. №2 (3, стор. 18)

Задачі третього рівня складності:

1. №1.15 (2, стор. 15)

2. №1.19 (2, стор. 16-17)

3. №7 (1, стор. 35)

Література

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Савицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2005. – 280с.

2. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібн. – К.: Вища шк., 2000. – 183с.

3. Практикум по общей психологи: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред.. А.И. Щербакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 228с.

Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна. – К.: Вища шк., 1977.

 

Тема „ Методологія та методи психології”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми ”Методологічні принципи та методи психології”, тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються у текстах статей.

Завдання №3. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми ”Методологічні принципи та методи психології”.

Завдання №4. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. №5 (1, стор. 47)

2. №2.8. (2, стор. 21)

3. №2.12 (2, стор. 22)

Задачі другого рівня складності:

1. №7 (1, стор. 48)

2. №9 (4, стор. 28)

3. №2.9. (2, стор. 21)

Задачі третього рівня складності:

1. №3 (1, стор. 46)

2. №2 (3, стор. 41)

3. №2.17 (2, стор. 24)

 

Література

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Савицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2005. – 280с.

2. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібн. – К.: Вища шк., 2000. – 183с.

3. Практикум по общей психологи: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.И. Щербакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 228с.

4. Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна. – К.: Вища шк., 1977. – 230 с.

 

Самостійна робота студентів

Тема „Предмет, завдання та галузі психології”

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Значення психології для навчання та виховання дітей.

2. Структура та завдання практичної психології.

Рекомендована література:

1. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ. – М.: Просвещение, 1980. – С.14-16.

2. Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др; Под ред. А.В. Петровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – С. 41-42, 48.

3. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – С.16-17, 33-35.

4. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В. та ін. Основи практичної психології: Підручник для студентів вищ. закладів. – К.: Либідь, 1999. – С.33-42.

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Піаже Ж. Психология, междицплинарные связи в системе наук //Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 75-82.

2. Ломов Б.Ф. Психология в системе научного знания // Хрестоматия по психологии. М., 1987. – С. 39-50.

Методичні рекомендації:

У статті Ж. Піаже ”Психология, междицплинарные связи в системе наук” необхідно звернути увагу на такі питання:

- Поясніть, чому на думку Ж. Піаже психологія є віссю “галактики” наук?

- Поясніть, як пов’язана психологія з іншими науками на думку Ж. Піаже. Чим його класифікація наук принципово відмінна від класифікації Б. Кедрова?

У статті Б.Ф. Ломова ”Психология в системе научного знания” необхідно звернути увагу на такі питання:

- Якою є найважливіша функція психології у загальній системі наукового знання на думку Ломова Б.Ф.?

- Зазначте, який з методологічних принципів психології, на думку Ломова Б.Ф., є найбільш важливим для розуміння психіки.

Тема 2 „Історія розвитку психології”

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Принципи аналізу історії психології.

2. Історія розвитку психології в Україні у ХІХ-ХХ ст.

Рекомендована література:

1. Данилюк І.В. Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть ХІХ – перша половина ХХ ст.): навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Либідь, 2003. – С. 16-26.

2. Приходько Ю.О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – С. 178-203.

3. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. – М., 1990. – С.14-18.

4. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 1983. – С.12-18.

5. Роменець В.А. Історія психології ХVІІ століття. – К.: Вища шк., 1990. – С.13-26.

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 34-43.

2. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. – М., 1990. – С. 239-252, 301-365.

Методичні рекомендації:

У статті М.Г. Ярошевського “Психология в ХХ столетии” необхідно звернути увагу на такі питання:

- Що стало причиною виокремлення психології у самостійну науку?

- Якими є методи наукового дослідження у ХІХ ст.?

- Якими є головні напрямки розвитку наукової психологічної думки?

- Зазначте, які Ви знаєте основні напрямки розвитку психологічної думки, що виникають наприкінці ХІХ ст. та складають природничу основу сучасної психології.

У статті А.Н. Ждан “История психологии. От античности до наших дней” необхідно звернути увагу на такі питання:

- Хто з дослідників запропонував поняття “когнітивна карта”. Розкрийте сутність цього поняття.

- Поясніть відмінність між класичним та суб’єктивним біхевіоризмом.

- Розкрийте сутність теорії оперантного біхевіоризму.

- Які напрямки вітчизняної психології займали значне місце у розробці “поведінкової” психології?

- Зазначте, хто з психологів розробив учення про розвиток вищих психічних функцій?

- Поясніть, чому концепцію Л.С. Виготського називають “культурно-історичною”?

- Зазначте, якими є основні положення вчення, запропонованого О.М. Леонтьєвим?

- Зазначте, який з напрямків зарубіжної психології визначав предметом дослідження здорову творчу особистість?

Тема” Методологія та методи психології”

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Експериментально-генетичний метод.

2. Кількісний та якісний аналіз психічних фактів.

Методичні рекомендації

Самостійна робота над теоретичними питаннями передбачає:

а) Пошук відповіді на запитання у вказаних джерелах інформації.

б) Тлумачення спеціальних термінів та понять, які зустрічаються у тексті, за словником.

в) Складання розгорнутого плану відповіді.

г) Виписування основних тез відповіді.

д) Складання структурно-логічної схеми відповіді.

е) Здійснення самоконтролю: відповідь на питання без опори на джерела інформації.

Рекомендована література:

1. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією С.Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – С.56-57, 67-68.

2. Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др; Под ред. А.В. Петровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – С.56-57.

3. Практикум по общей психологи: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред.. А.И. Щербакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – С.22-39.

4. Общая психология: Учеб. Пособие для студентов пед. Институтов / В.В. Богословский, А.А. Степанов, А.Д. Виноградова и др. – М.: Просвещение, 1981. – С.42-43.

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Леонтьев А.Н. Понятие отражения и его значение для психологии // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – C. 53-61.

2. Ярошевский М.Г. Категориальный аппарат психологии // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – C. 25-39.

Методичні рекомендації:

У статті О.М. Леонтьєва ”Понятие отражения и его значение для психологии” необхідно звернути увагу на такі питання:

- Чи є поняття “відображення” та поняття “інформаційна модель” тотожними?

- Поясніть, у чому полягає активність процесу відображення.

- Чи можна сказати, що відображення є сталим, незмінним? Обґрунтуйте свою думку.

У статті М.Г. Ярошевського ”Категориальный аппарат психологии” необхідно звернути увагу на такі питання:

- Зазначте, чи є категоріальний апарат психології сталим, незмінним?

- Розкрийте сутність поняття “наукова категорія”. Поясніть необхідність існування категоріального апарату психології.

- Поясніть призначення наукових категорій психології.

- Розкрийте сутність основних категорій психології.

Модуль 2 Тема „ Мозок і психіка. Розвиток психіки у філогенезі”

Зміст теми.

Загальна будова нервової системи. Будова та функції нейрону. Будова та функції центральної нервової системи. Особливості аналітико-синтетичної діяльності головного мозку. Поняття про динамічний стереотип. Проблема локалізації психічних функцій у мозку, підходи до її розв’язання. Функціональні блоки мозку (за О.Р.Лурією). Теорія функціональних систем організму (за П.К.Анохіним). Компоненти поведінкового акту (їх склад та функції).

Відображення та його рівні в живій та неживій природі. Психіка як результат еволюції матерії. Ознаки психічного відображення. Рівні розвитку нервової системи у філогенезі. Стадії та рівні розвитку форм психічного відображення у філогенезі (сенсорна психіка, перцептивна психіка, свідомість), їх ознаки та відмінні риси. Форми поведінки організмів (біологічні форми реакції, інстинктивна поведінка, научіння, інтелектуальна поведінка). Типи поведінки (чутливість, інстинкт, інсайт, імпринтинг, спроби та помилки, звикання, екстраполяційний рефлекс, дослідницька активність). Сутність відмінностей психіки людей від психіки тварин. Суспільно-історична природа свідомості. Роль праці та мови у становленні свідомості.

Види навчальної діяльності студентів:

Лекції

Лекція № 5 ТемаМозок і психіка”

1. Будова та функції нервової системи.

2. Поняття про рефлекс, характеристика рефлекторної діяльності головного мозку.

3. Теорія функціональних систем організму. Компоненти поведінкового акту.

4. Локалізація психічних функцій.

Література

1. Анохин П.К. Кібернетика и интегративная деятельность мозга // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С.124-134.

2. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 121-124.

3. Вулдридж Д. Механизмы мозга // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 143-152.

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Неосознаваемые процессы // Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1996. – С. 67-98.

5. Лурия А.Р. Мозг и психика // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 134-143.

6. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К., 1985. – С.20-28, 132-157.

7. Психологія / За ред. Г.С. Костюка.- К., 1968. – С. 18-53.

9. Специализация и доминирование полушарий // Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – С. 179-186.

 

Лекція № 6 Тема „Розвиток психіки у філогенезі”

1. Розвиток форм відображення у живій і неживій природі.

2. Стадії та рівні розвитку форм психічного відображення.

3. Форми та типи поведінки тварин. Відмінність психіки людини від тварини.

4. Суспільно-історичний характер свідомості.

Література

1. Войтонис Н.Ю. Предыстория интеллекта // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С.98-104.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1996. – С. 169-197.

3. Годфруа М. Что такое психология: Т.1. – М., 1996. – С.24-56.

4. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 84-90.

5. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К., 2000. – С. 114-133.

6. Шовен Р. От пчелы до гориллы // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 91-98.

7. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. – М., 1976. – 283 с.

 

Семінарськи заняття

Тема” Мозок і психіка”

План

1. Будова нервової системи, складові головного мозку.

2. Психіка у світлі рефлекторної концепції.

3. Сутність психічного відображення з точки зору теорії функціональних систем (за П.К.Анохіним).

4. Проблеми локалізації психічних функцій у мозку людини. . .

Література

Основна

1. Анохин П.К. Кібернетика и интегративная деятельность мозга // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С.124-134.

2. Лурия А.Р. Мозг и психика // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 134-143.

3. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К., 1985. – С.20-28, 132-157.

4. Психологія / За ред. Г.С. Костюка.- К., 1968. – С. 18-53.

Додаткова

1. Вулдридж Д. Механизмы мозга // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 143-152.

2. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 121-124.

3. Бойко С.И. Мозг и психика. – М., 1969. – С.8-43, 83-91, 104-131.

4. Бойко С.И. Мозг и психика. – М., 1969. – С.8-43, 83-91, 104-131.

Тема „ Виникнення і розвиток психіки в філогенезі”

План

1. Відображення у живій та неживій природі.

2. Психіка як результат еволюції матерії. Подразливість та чутливість.

3. Стадії та рівні розвитку психіки.

4. Типи та форми поведінки організмів (біологічні форми реакції, інстинктивна поведінка, научіння, інтелектуальна поведінка).

5. Суспільно-історична природа свідомості.

Література

Основна:

1. Войтонис Н.Ю. Предыстория интеллекта // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С.98-104.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1996. – С. 169-197.

3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 84-90.

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К., 2000. – С. 114-133.

Додаткова:

1. Шовен Р. От пчелы до гориллы // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 91-98.

2. Годфруа М. Что такое психология: Т.1. – М., 1996. – С.24-56.

3. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. – М., 1976. – 283 с.

 

Індивідуальна робота студентів

Тема „Мозок і психіка”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник психологічних термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми „Мозок і психіка”, тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються у текстах статей.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми „Мозок і психіка” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття, конспектів статей, тощо.

Завдання №5. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. №11 [1, стор. 36-38].

2. №3.5 [4, стор. 28], №3.14 [4, стор. 30-31].

Задачі другого рівня складності:

1. №10 [1, стор. 36].

2. №3.6 [4, стор. 28], №3.21 [4, стор. 33].

3. №6 [2, стор. 23].

Задачі третього рівня складності:

1. №4, №6 [3, стор.8-9].

2. №4 [1, стор. 33].

3. №3.2 [4, стор. 27].

Література

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.

3. Иващенко Ф.И. Задачи по общей, возрастной и педагогической психологии. – 2-е изд., доп. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 96 с.

4. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000. – 183 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.009 с.)