Семінарське заняття «Спілкування»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття «Спілкування»План

1. Спілкування як соціально-психологічне явище. Функції, види, рівні спілкування.

2. Розвиток спілкування в онтогенезі.

3. Психологічна структура спілкування: комунікативна, інтерактивна та перцептивна складові спілкування.

4. Педагогічне спілкування. Шляхи підвищення компетентного спілкування вчителя.

Література

Основна

1.Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 1987. – С .66-113.

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К., 1998. – С.210-222.

3. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология.-СПб.:Питер, 2000.- с.286-294.

4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія.- К.. 1995.- С.61-68.

Додаткова

1. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. – М.: Мысль, 1988. – С. 110-136.

2. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. – М.: МГУ, 1989. – 216 с.

3. Семиченко В.А. Психология общения. – К.: Магистр-S, 1997. – 182 с.

4. Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. – К.: Вища школа, 1987. – 109 с.

Семінарське заняття „Феномен особистості у психологічній науці”

План

1. Поняття про особистість.

2. Характеристика теоретичних підходів до вивчення особистості в психології.

3. Психологічна структура особистості.

Література

Основна

1. Ананьев Б.Г. Социальные ситуации развития личности и её статус // Хрестоматия по психологии. – М., 1987 – С. 134-140

2. Леонтьев А.Н. Индивидуальность и личность // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – С. 140-146.

3. Общая психология / Под ред. А.В. Петровського. – М., 1986. – С. 210-227.

4. Семиченко В.А. Психология личности. – К., 2001. – С.6-21.

 

Додаткова

1. Грановская Р.М. Элементы практической психологии.- Л., 1988. – С. 271-295, 392-404.

2. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 2002. – С.105-573.

Семінарське заняття „ Соціально-психологічна характеристика особистості”

План

1. Спрямованість як складова особистості.

2. Самосвідомість та „Я-концепція” особистості..

3. Формування особистості.

Література

Основна

1. Ананьев Б.Г. Социальные ситуации развития личности и её статус // Хрестоматия по психологии. – М., 1987 – С. 134-140

2. Общая психология / Под ред. А.В. Петровського. – М., 1986. – С. 210-227.

3. Петровский А.В. Быть личностью // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – С. 155-161.

4. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К., 1968 – С. 493-516.

5. Рубинштейн С.Л. Направленность личности // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – С. 152 – 154.

6. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – С.6-7, 150-157.

 

Додаткова

1. Кон И.С. Постоянство личности: миф или реальность // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – С. 161-168.

2. Мерлин В.С. Проблемы экспериментальной психологии личности // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С. 182-192.

3. Семиченко В.А. Психология личности. – К., 2001. – С.21-68.

Лабораторні заняття

Лабораторне заняття

Тема"Психологічна характеристика вмінь та навичок"

План

1. Загальна характеристика процесу формування вмінь та навичок.

2. Організація дослідження явища інтерференції навички.

Література:

1. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К., 1968. – С. 433-452.

2. Практикум по общей психологии / Под ред. А. И. Щербакова. – М.: Просвещение, 1990. – С. 55-68.

3. Сосновский Б.А. Лабораторный практикум по общей психологии. — М.: Просвещение, 1979. – С. 87-90.

 

Лабораторне заняття

Тема: "Контакт та умови його організації"

План:

1. Фази організації контакту у спілкуванні.

2. Зворотній зв'язок, правила ефективного зворотного зв'язку.

Література:

1. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психологическое общение. – М., 1987. – С .164-198.

2. Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М., 1989. – С. 142-186.

3. Практикум по общей психологии / Под ред. О.И. Щербакова. – М.: Просвещение, 1990. – C. 68-75.

 

Лабораторне заняття "Спрямованість особистості”

План:

1. Визначення спрямованості. Спрямованість в структурі особистості.

2. Організація дослідження типів спрямованості за методикою Б.Баса.

Література:

1. Рубинштейн С.Л. Направленность личности // Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С. 152-154.

2. Фридман Л.М., Кулагина М.Ю. Психологический справочник учителя. – М., 1991. – С. 126-128.

Лабораторне заняття " Самосвідомість та самооцінка особистості"

План:

1. Загальна характеристика самосвідомості. Самооцінка як необхідний елемент розвитку самосвідомості

2. Організація дослідження особливостей самооцінки за процедурою рангування.

Література:

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посіб.-К.,2005.- С.162-164

2. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1989. – С. 215-225.

3. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1968. – С. 510-516.

4. Сосновский Б.А. Лабораторный практикум по общей психологии. — М.: Просвещение, 1979. – С. 87-90.

Індивідуальна робота студентів

Тема „Діяльність”

 

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми ”Діяльність”,.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми ”Діяльність” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття , конспектів статей.

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

№4 (4, стор. 326)

№7.7 (1, стор. 66)

№5 (4, стор. 326)

Задачі другого рівня складності:

№1 (2, стор. 66-67)

№69 (3, стор. 48-49)

№78 (3, стор. 58)

Задачі третього рівня складності:

№77 (3, стор. 58)

№67 (3, стор. 48)

№68 (3, стор. 47-48)

 

Література

1. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібн. – К.: Вища шк., 2000. – 183 с.

2. Практикум по общей психологи: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.И. Щербакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 228с.

3. Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна. – К.: Вища шк., 1977. – 230с.

4. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією С.Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – 543 с.

Тема „Спілкування”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми ”Спілкування.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми ”Спілкування” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття №1, конспектів статей

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

№2 (5, стор. 147)

№8.14 (2, стор. 77)

№3 (4, стор. 112)

Задачі другого рівня складності:

№1 (1, стор. 170)

№5 (5, стор. 147)

№8.7 (2, стор. 75)

Задачі третього рівня складності:

№8.3 (2, стор. 74)

№7 (3, стор. 80)

№8.4 (2, стор. 74)

 

Література

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Савицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.

2. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібн. – К.: Вища шк., 2000. – 183 с.

3. Практикум по общей психологи: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.И. Щербакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 228с.

4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологи. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.

5. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією С.Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – 543 с.

Тема „Особистість”

 

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник психологічних термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми „Особистість”.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми „Особистість” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарських занять, конспектів статей між собою вони знаходяться.

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. №5 [1; стор. 139].

2. №19, №20 [2; стор. 15].

Задачі другого рівня складності:

1. №3, №4 [1; стор. 139-140].

2. №24, 25 [2; стор. 17].

Задачі третього рівня складності:

1. №1, №2 [1; стор. 138-139].

2. №27 [2; стор. 18].

Література

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.

2. Иващенко Ф.И. Задачи по общей, возрастной и педагогической психологии. – 2-е изд., доп. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 96 с.

Самостійна робота студентів

Тема: “Діяльність”

Завдання

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Управління та контроль за дією.

2. Мотивація діяльності.

Рекомендована література:

1. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – С.202-215.

2. Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // Психологический журнал. – 1984. – Т.5. – №5. – С.63-70.

3. Семиченко В.А. Психология деятельности. – К.: Издатель Эшке А.Н., 2002. – С.19-20.

4. Общая психология: Учеб. Пособие для студентов пед. Институтов / В.В. Богословский, А.А. Степанов, А.Д. Виноградова и др. – М.: Просвещение, 1981. – С.42-48.

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Леонтьев А.М. Общее понятие о деятельности // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – С. 93-100.

Методичні рекомендації:

У статті О.М. Леонтьєва ”Общее понятие о деятельности” необхідно звернути увагу на такі питання:

- Яким є зв’язок між психікою та діяльністю?

- Чи можна стверджувати, що внутрішня та зовнішня діяльність мають подібну структуру? Обґрунтуйте свою думку.

- Поясніть, у чому полягає принципова відмінність між діями та операціями.

- Поясніть тезу про те, що свідомість людини зароджується, розвивається і проявляється у діяльності?

- Поясніть, що на думку Леонтьєва О.М. становить макроструктуру діяльності?

- Хто з вітчизняних науковців займався дослідженням процесу інтеріоризації в онтогенезі та в ході функціонального розвитку?

Тема: “Спілкування”

Завдання

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Зв’язок спілкування та діяльності.

2. Спілкування та психічний розвиток особистості.

 

Рекомендована література:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – С.78-82.

2. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – С.244-258.

3. Смирнова Е.О. Проблема общения ребенка и взрослого в работах Л.С. Выготского и М.И. Лисиной // Вопросы психологии. – 1996. – №6. – С.76-87.

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Ломов Б.Ф. Проблемы общения в психологии // Хрестоматия по психология / Под. ред. А.В. Петровского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1987. – С. 108-117.

2. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком // Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С.117-123.

3. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. – М.: Знание. 1974. – 48 с.

 

Методичні рекомендації:

У статті Б.Ф. Ломова “Проблемы общения в психологии” слід звернути увагу на таку питання:

- Що являє собою спілкування на думку Ломова Б.Ф.?

- Чим, на думку Ломова Б.Ф., спілкування принципово відрізняється від інших видів взаємодії?

- У чому полягає специфіка взаємозв’язку між спілкуванням та діяльністю?

- Поясніть, якими є основні функції спілкування за Ломовим Б.Ф.?

У статті А.А. Бодальова “Восприятие человека человеком” слід звернути увагу на таку питання:

- Якими є фактори об’єктивності сприймання та розуміння людьми один-одного?

- У чому полягає специфіка особистісно-орієнтованого спілкування?

- Поясніть, якими є умови ефективності зворотного зв’язку?

У статті Леонтьєва А.А.“ Педагогическое общение ” слід звернути увагу на таку питання:

- Визначте особливості педагогічного спілкування. Зазначте автора та назву статті за якою Ви даєте відповідь.

- Зазначте, яким повинно бути педагогічне спілкування для того, щоб його можна було назвати оптимальним?

- Зазначте, які Ви знаєте професійні вимоги до вчителя?

Тема: „Особистість”

Завдання

Завдання №1. Опрацювання теоретичнихпитань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Поняття „суб’єкту” в сучасній психологічній науці.

2. Життєвий шлях особистості.

Рекомендована література:

1. Брушлинский А.В. Проблема субъекта в психологической науке / Психологический журнал. – 1991. – №6. – С. 6-10.

2. Загальна психологія / За ред. С.Д.Максименка. – К.: Форум, 2000. – С.103-114.

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Издательство «Питер», 1999. – С. 641-644.

Завдання №2. Конспектування статей.

Скласти конспекти статей провідних вітчизняних авторів з даної проблеми. У конспекті виділити основні положення статті у вигляді тез, на умовні виписки-цитати дати посилання на сторінки в хрестоматії.

Перелік статей для конспектування:

1. Ананьев Б.Г. Социальные ситуации развития личности и её статус // Хрестоматия по психологии. – М., 1987 – С. 134-140

2. Леонтьев А.Н. Индивидуальность и личность // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – С. 140-146.

3. Петровский А.В. Быть личностью // Хрестоматия по психологии. – М., 1987. – С. 155-161.

Методичні рекомендації:

У статті Б.Г.Ананьєва „Социальные ситуации развития личности и её статус” необхідно звернути увагу на такі питання:

─ У чому виявляється конкретно-історичний характер особистості?

─ Що у психології позначається поняттям „спосіб життя”? Яке значення має розуміння способу життя особистості для визначення її сутності?

─ Що таке „соціальна ситуація розвитку” особистості?

─ В чому полягає характеристика особистості як об’єкта та суб’єкта сучасності?

─ Які чинники визначають положення особистості у суспільстві, тобто її соціальний статус?

─ В чому полягає сутність поняття „позиція особистості”, як воно пов’язано з поняттям „статус особистості”?

─ Які аспекти повинно включати наукове дослідження статусу особистості?

─ У чому виявляється динамічний аспект соціального статусу особистості?

─ Яку роль відіграє діяльність в усвідомлення особистістю власного соціального статусу?

─ В чому виявляються зв’язки між інтеріндивідною та інтраіндивідною структурами особистості?

─ Як співвідносяться поняття „поведінка особистості” та „діяльність особистості”?

─ Які принципи побудови структури особистості визначає Б.Г. Ананьєв?

У статті О.М. Леонтьєва „Индивидуальность и личность”необхідно звернути увагу на такі питання:

─ Що позначає поняття „індивід”? У чому виявляється індивідуалізація індивіда?

─ Чому особистість є відносно пізнім продуктом суспільно-історичного та онтогенетичного розвитку людини?

─ Як між собою розрізняються поняття „індивід” та „особистість”? Як співвідносяться між собою властивості індивіда та особистості?

─ В чому полягає фундаментальна відмінність особистості, як особливого утворення, від індивіда?

─ Якою є точка зору О.М. Леонтьєва на питання щодо дії зовнішніх умов через внутрішні у процесі особистісного розвитку?

У статті А.В.Петровського „Быть личностью” необхідно звернути увагу на такі питання:

─ Які з потреб належать до основних соціогенних потреб особистості?

─ У чому виявляється потреба особистості у персоналізації?

─ Які способи виразу особистістю потреби у персоналізації є соціально виправданими та цінними?

─ Чи завжди потреба у персоналізації усвідомлюється особистістю, у яких формах вона відображається у свідомості людини?

─ У чому полягає здатність людини бути особистістю?

 

Модуль 4 „ Психологія груп”

Зміст модулю

Поняття „група” у психології. Психологічні ознаки великої групи. Психологічна структура великих груп. Психічний склад та емоційна сфера великої групи. Види великих груп. Стихійні великі групи. Натовп та його різновиди, маса, публіка, аудиторія. Особливості поведінки особистості у великих стихійних групах. Організовані великі групи. Психологічна характеристика етнічних груп. Національний характер та національні почуття. Етнічні стереотипи.

Психологічні ознаки малої групи. Види малих груп: формальні та неформальні; референтні та групи членства; первинні та вторинні тощо. Головні підходи до вивчення малих груп у психології: . Етапи розвитку групи. Поняття колективу. Феномени колективу: колективістське

самовизначення, ціннісно-орієнтаційна єдність, колективістська ідентифікація.

Конфлікт як зіткнення протилежних тенденцій, рівні прояву конфлікту: внтрішньоособистісний, міжособистісний, внутршньогруповий, міжгруповий). Погляди на функції конфлікту. Позитивні функції конфлікту (Г. Зіммель). Психологічна традиція вивчення конфлікту: інтрапсихічна теорія конфлікту, ситуаційна теорія конфлікту, когнітивна теорія конфлікту). Погляди на сутність конфлікту у межах діяльнісного підходу.

Лекція №10 Тема” Психологія соціальних груп”

1. Поняття про групу у психологічній науці.

2. Класифікація груп.

3. Психологічні ознаки малої групи, види малих груп.

4. Головні напрямки вивчення малих груп.

5. Розвиток групи в колектив, феномени колективу.

Література

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: МГУ, 1980. – С.195-230.

2. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: КДУ, 1995. – С.128-142.

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 355-378.

4. Етнічна психологія / За ред. Л.О. Орбан. – Івано-Франківськ, 1994.

5. Кцоева Г.У. Опыт эмпирического исследования этнических стереотипов // Психологический журнал. – 1986. – №2.

6. Реан А.А. Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 2000. – С.206-221.

 

Лекція №11 Тема” Психологія конфлікту”

1. Поняття про конфлікт.

2. Психологічна традиція вивчення конфлікту.

3. Феноменологія конфлікту.

4. Стилі поведінки в конфлікті.

Література

1. Гришина Н.В. Психология конфликта.-СПб.:Питер, 2000.-С.43-147.

2. Добрович А.Б. Вопитателю о психологии и психогигиене общения.-М.: просвещение, 1987.- 164-178.

3. Дойч М. Конструктивное разрешение конфликтов /Психология конфликта. Хрестоматия.-СПб.:Питер,2001.-С.173-198.

4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. –СПб.:Питер,2001.-С.24.-36.

5. Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологичного анализа конфликта //Психология конфликта. Хрестоматия.-СПб.:Питер,2001.-С.298-310.

6. Загальна психологія / За ред. С.Д.Максименка – К.:Форум, 2000.-С.176-179.

7. Фрейд З. «Я» и «ОНО» //Психология конфликта. Хрестоматия.-СПб.:Питер,2001.-С.80-86.

 

Семінарські заняття

Семінарське заняття

Тема: „ Психологія великих груп”

План

1. Поняття про велику групу. Види великих груп.

2. Психологічна структура великих груп.

3. Психологічні особливості етнічних груп.

Література

Основна

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: МГУ, 1980. – С.195-230.

2. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: КДУ, 1995. – С.128-142.

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 355-378.

Додаткова

1. Етнічна психологія / За ред. Л.О. Орбан. – Івано-Франківськ, 1994.

2. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Психологія масової поведінки. – К.: КДУ, 2000.

3. Кцоева Г.У. Опыт эмпирического исследования этнических стереотипов // Психологический журнал. – 1986. – №2.

Семінарське заняття

Тема: „ Психологія малих груп”

План

1. Поняття про малу групу. Види малих груп.

2. Головні підходи до вивчення малих груп у психології.

3. Етапи розвитку групи. Феномени колективу.

4. Конфлікт у внутрішньогрупових стосунках.

Література

Основна

1. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: КДУ, 1995. –-160 с.

2. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – С.157-191.

3. Реан А.А. Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 2000. – С.206-221.

Додаткова

1. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб, 2000. – С.77-123.

2. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. – Минск, 1975.

3. Психологическая теория коллектива / Под. ред. А.В. Петровского. – М., 1979.

 

Семінарське заняття

Тема „Психологічні особливості конфлікту”

План

1. Поняття про конфлікт, його функції в соціально-психологічній взаємодії.

2. Рівні прояву та види конфлікту.

3. Психологічна традиція вивчення конфлікту у західної психології.

4. Феномен конфлікту у дослідженнях вітчизняних психологів.

 

Література

Основна:

1. Гришина Н.В. Психология конфликта.-СпБ.: Питер, 2000. –С.77-126, 149-160.

2. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии.-СпБ.:Питер, 2001.-С.24-36.

Додаткова

Л.А. Реалистический и нереалистический конфликт //Психология конфликта. Хрестоматия.-СпБ.:Питер, 2001.-С.59-67.

1. Левин К. Типы конфликтов // Психология конфликта. Хрестоматия.-СпБ.: Питер, 2001.-С.113-118.

2. Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта // Психология конфликта. Хрестоматия.-СпБ.: Питер, 2001.-С.298-310.

Лабораторні заняття

Лабораторне заняття №6

Тема:” Соціометричний метод вивчення малих груп”

План:

1. Загальна характеристика методу соціометрії.

2. Процедура соціометричного дослідження..

Література:

1. В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук Загальна психологія: Практикум. – К.: Каравела, 2005.- с 201-206.

2. М.Н. Корнєв, А.Б.Коваленко Соціальна психологія. – К., 1995. – С. 271-275.

3. Общая психология /Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – С. 168-173.

 

Лабораторне заняття

Тема: Психологія колективу”

План:

1. Загальна характеристика феноменів колективу.

2. Методи вивчення ціносно-орієнтаційної єдності групи-колективу.

Література:

Донцов А.И. Психология коллектива. – М.: МГУ, 1984. – С. 85-158.

М'ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.,: Вища школа, 2000. – С. 230-239.

Столяренко Л.Д. Основи психологии. Практикум. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 497-498.

Лабораторне заняття №8

Тема: "Психологія конфлікту"

Питання для теоретичної підготовки:

1. Поняття про конфлікт у психологічній науці

2. Методи вивчення особливостей поведінки у конфліктній ситуації.

Література:

Гришина Н.В. Психология конфликта.-СПб.:Питер, 2000.-С.149-161

Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум. – К.: Каравела, 2005.- с 201-206.

Дж.Скотт Конфликты. Пути их разрешения.-К.: Внешторгиздат, 1991.-С.166-181.

Столяренко Л.Д. Основи психологии. Практикум. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 497-498.

Індивідуальна робота студентів

Тема „ Психологія великих груп”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник психологічних термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми „Психологія великих груп

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми „Психологія великих груп” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття, конспектів статей.

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. Розкрийте особливості українського національного характеру. Наведіть приклади з народної творчості, що характеризують типові риси українців.

2. До яких видив груп (враховуючи різні критерії класифікації) належить ваша студентська група? До складу яких великих груп входять її члени?

 

Задачі другого рівня складності:

1. Психологія націй, етносів – особлива галузь психологічних знань, які відображають існуючу у реальності систему почуттів, настроїв, думок, традицій, звичаїв і т.п., що відрізняють кожну національність або народність від іншої, а також особливості її мовлення і культури, господарського та побутового укладу.

Для чого, з якою метою у практичній діяльності людини необхідне вивчення, знання та врахування національної психології? Чи необхідне спеціальне вивчення психології корінної нації керівником (вихователем, організатором, менеджером, психологом) – представником цієї ж корінної нації (наприклад, українцям, які працюють з людьми, вивчати українську національну психологію?

2. Розкрийте функції етнічних стереотипів у процесі взаємодії між людьми. В чому полягають позитивні та негативні аспекти такого явища. Наведіть приклади.

Задачі третього рівня складності:

1. Охарактеризуйте психологічну структуру аудиторії глядачів естрадного концерту, та учасників митінгу.

2. ПрокоментуйтеЯку роль у діяльності практичного психолога, педагога відіграють знання з психології великих груп? Аргументуйте відповідь.

 

Література

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.

3. Иващенко Ф.И. Задачи по общей, возрастной и педагогической психологии. – 2-е изд., доп. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 96 с.

4. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000. – 183 с.

Тема: „ Психологія малих груп”

 

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник психологічних термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми „Психологія малих груп”, тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються у текстах статей .

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми „Психологія малих груп”.

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. №28 [2; стор. 18-19].

2. №13 [1; стор. 81].

Задачі другого рівня складності:

1. №29, №30 [2; стор. 19-20].

2. №10 [1; стор. 81].

Задачі третього рівня складності:

1. №34 [2; стор. 22].

2. №32 [2; стор. 21].

3. №14 [1; стор. 81].

Література

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.

2. Иващенко Ф.И. Задачи по общей, возрастной и педагогической психологии. – 2-е изд., доп. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 96 с.

Тема „ Психологія конфлікту”

Завдання № 1 Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти словник термінів та понять. який має містити визначення опорних понять до заняття з теми „ Психологія конфлікту”. Необхідно вказати джерела. за якими подаються визначення понять.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми..

Скласти структурно-логічну схему з теми „Психологія конфлікту” за матеріалами конспекту лекцій, літератури, рекомендованої до конспектування.

Завдання № 3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. необхідно представити їх вирішення в письмовій формі.

Задача першого рівня складності:

Визначте вид конфлікту в запропонованій ситуації:

До молодого вчителя історії підійшов учень і поважно запитав: „ Що ви можете мені розповісти про такого філософа, як Таркос?”

Учитель спершу розгубився, а потім став викручуватися: „Це був такий грецький філософ, він жив..”. А коли почув від учня, що це ім’я Сократ. прочитане навпаки, обурився, розлютився.

Задача другого рівня складності:

Опишіть основі складові цієї конфліктної ситуації. Поясніть причину конфлікту.

Задачі третього рівня складності:

Розгляньте методики дослідження особливостей представленого конфлікту.

Розробіть конструктивну модель поведінки в цьому конфлікті.

 

 

Самостійна робота студентів

Тема: „ Психологія великих груп”

Завдання №1. Опрацювання теоретичнихпитань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Психологія соціальних класів.

2. Форми психологічного впливу на особистість у великих групах (зараження, паніка, навіювання, наслідування, мода, чутки).

Методичні рекомендації

Самостійна робота над теоретичними питаннями передбачає:

а) Пошук відповіді на запитання у вказаних джерелах інформації.

б) Тлумачення спеціальних термінів та понять, які зустрічаються у тексті, за словником.

в) Складання розгорнутого плану відповіді.

г) Виписування основних тез відповіді.

д) Складання структурно-логічної схеми відповіді.

е) Здійснення самоконтролю: відповідь на питання без опори на джерела інформації.

Рекомендована література:

1. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 357-359.

2. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: КДУ, 1995. – С.108-123.

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Психологічні особливості українського національного характеру // Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: КДУ, 1995. – С.142-146.

Методичні рекомендації:

У статті необхідно звернути увагу на такі питання:

─ Хто з дослідників займався вивченням українського національного характеру?

─ Якими є типові риси українського національного характеру?

Тема: „ Психологія малих груп”

Завдання

Завдання №1. Опрацювання теоретичнихпитань.

Питання для самостійного опрацювання:

3. Психологічна структура взаємин у малій групі.

4. Диференціація в групах та колективах.

Рекомендована література:

1 Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: КДУ, 1995. – С.154-160.

2. Общая психология / Под ред. А.В. Петровського. – М., 1986. – С. 167-178.

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 295-302, 318-326.

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

Келли Г. Две функции референтных групп // Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред. Г.М.Андреевой, Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 197-203.

Методичні рекомендації:

У статті необхідно звернути увагу на такі питання:

─ В яких значеннях термін „референтна група” використовується у сучасній психології?

─ Які функції виконують референтні групи?

─ Якими є основні області психологічних дослідження впливу референтних груп на особистість?

Тема „Психологія конфлікту”

Завдання

Завдання №1 Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1.Психологічна традиція вивчення конфлікту.

2. Методи вивчення конфлікту.

3. Окремі види конфліктів.

Рекомендована література:

1. Гришина Н.В. Психология конфликта.-СПб.:Питер, 2000.-С.43-147.

2. Добрович А.Б. Вопитателю о психологии и психогигиене общения.-М.: просвещение, 1987.- 164-178.

3. Дойч М. Конструктивное разрешение конфликтов /Психология конфликта. Хрестоматия.-СПб.:Питер,2001.-С.173-198.

4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. –СПб.:Питер,2001.-С.24.-36.

5. Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологичного анализа конфликта //Психология конфликта. Хрестоматия.-СПб.:Питер,2001.-С.298-310.

6. Загальна психологія / За ред. С.Д.Максименка – К.:Форум, 2000.-С.176-179.

7. Фрейд З. «Я» и «ОНО» //Психология конфликта. Хрестоматия.-СПб.:Питер,2001.-С.80-86.

Завдання №2 Конспектування статті.

Скласти конспект статті. У конспекті виділити основні положення статті у вигляді тез, на умовні виписки-цитати дати посилання на сторінки в хрестоматії.

Для конспектування пропонується стаття З.Фрейда „Я» и ОНО // Психология конфликта. Хрестоматия.-СПб.:Питер,2001.-С.80-86.

Методичні рекомендації:

при опрацюванні статті слід звернуту увагу на розгляд таких питань:

-У чому полягає сутність інтрапсихічних конфліктів?

-Яка роль предсвідомого та безсвідомого в регуляції поведінки людини?

-Яким чином здійснюється зв’язок свідомості та безсвідомого?

-Чим відрізняється конструктивний конфлікт від патологічного?

Рекомендована література до курсу

1. Абульханова – Славская К.А. Деятельность и психология личности.-М.:Наука,1980.-334 с.

2. Абульханова – Славская К.А. О субъекте психической деятельности.-М.: Наука, 1973 -288 с.

3. Анохин П.К. Изб. тр. Философские аспекты функциональной системы.-М.: Наука, 1976.-С.125-151.

4. Анцыферова Л.И. Психологические проблемы развития личности //Психол. журн.- 1980.-№2.-С.52-60.

5. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности.-М.: Мысль, 1976.-158 с.

6. Асмолов А.Г. Деятельность и установка.-М.: МГУ. 1979.-150 с.

7. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа.-М.: МГУ, 1990.- 367 с.

8. Белявский И.Г., Шкуратов В.А. Проблемы исторической психологии.-Ростов-на- Дону: Изд-во Ростовского ун-та. 1982.-224 с.

9. Бернс Р. Развитие Я- концепции и воспитание.-М.: Прогресс, 1986.-422 с.

10. Божович Л.И. Избр. психол. тр..: Проблема формирования личности.-М.: Междун. пед. акад.. 1995.-212 с.

11. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение// Избр. психол. тр.- Москва; воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.-389 с.

12. ВасиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.052 с.)