ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модульний контроль (6 бал.)- контрольна роботаМодуль 2 Тема „ Емоційно- вольові процеси”

Зміст теми.

Поняття про емоції та почуття. Функції емоційних явищ: оцінки теперішнього, організації діяльності, закріплення досвіду, передбачення майбутнього, синтезування образу.

Теорії емоцій: периферична теорія емоцій Джемса-Ланге, інформаційна теорія П.В.Симонова, теорія Ч.Дарвіна, теорія емоцій В.Вундта. Анатомо-фізіологічні основи емоційних явищ. Види емоцій: емоційний тон, емоції, афекти, пристрасті, настрій, стрес, фрустрації, почуття. Види почуттів (моральні, естетичні, інтелектуальні, праксичні).Знак емоційних переживань. Властивості емоційних явищ: якість, амбівалентність, полярність, активність, інтенсивність, тривалість, глибина.

Поняття про волю. Функції вольових процесів. Анатомо-фізіологічна основа вольових процесів. Довільна та вольова дія. Ознаки вольової дії. Роль уявної ситуації в регуляції дії (А.В.Запорожец). Вольова дія як дія на підставі довільно побудованої мотивації з уявним мотивом. Види вольової дії (зовнішні, внутрішні ,дія-виконання, дія-затримка, самостійні та задані дії). Структура вольової дії: постановка мети (прагнення, потяг, бажання, хотіння), боротьба мотивів, прийняття рішення, виконання рішення.

Вольові якості особистості: цілеспрямованість, принциповість, самостійність, ініціативність, витримка, рішучість, наполегливість. Порушення волі. Розвиток вольових процесів у дітей.

Види навчальної діяльності студентів:

Лекції

ТемаЕмоції та почуття”

План:

1. Поняття про емоції. Функції емоційних переживань.

2. Теорії емоцій.

3. Види емоційних явищ.

4. Властивості емоційних переживань.

Література:

1. Василю Ф.Е. Психология переживаний. Анализ преодоления критических ситуаций.-М.,1984.-199 с.

2. Вилюнас В.К. Психологические механизмі биологической мотивации.-М.,1986.-207 с.

3. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений.-М.,1976.-142 с.

4. Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6 т.-М.,1982.-Т.2.-С.416-436; 1984.-Т.6.-С.92-318.

5. Додонов Б.И. В мире эмоций.-К.,1987.-139 с.

6. Запорожец А.В. Избр. психол. тр.: В 2т.-М.,1986.-Т.1.-С.258-284.

7. Изард К. Эмоции человека.-М.,1980.-440 с.

8. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произведения: В 2т.-М.,1983.-С.204-215.

9. Обуховский К. Психология влечений.-М.,1972.-С.181-214.

10. Психология эмоций. Тексты / Под ред. В.К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтор.-М.,1984.-391 с.

11. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций.-М.,19979.-391 с.

 

Тема „Воля”

План:

1. Поняття про волю

2. Історія розвитку уявлень про волю.

3. Довільна та вольова дія. Етапи вольової дії.

4. Вольові якості особистості.

Література:

 1. Ананьев Б.Г. Избр. психол. тр.: В 2 т.-М.,1980.-Т.2.-С.82-102.
 2. Балл Г.А. Психологическое содержание личностной свободы: сущность и содержание // Психол. журн.-1997.-Т.18,№5.-С.7-19.
 3. Иваников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции.-М.,1991.-141 с.
 4. Калин В.К. На путях построения теории воли // Психол. журн.-1989.-Т.10,№2.-С.46-55.
 5. Котырло В.К. Развитие волевого поведения дошкольников.-К.,1971.-199 с.
 6. Леонтьев А.Н. Воля // Вестн. Моск. ун-та.-1993.-№2.-С.3-14.
 7. Муздыбаев К. Психология отвественности.-Л.,1983.-239 с.
 8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т.-М.,1989.-Т.2.-С.182-211.
 9. Селиванов В.И. Воля и её воспитание.-М.,1976.-64 с.
 10. Селиванов В.И. Психология волевой активности.-Рязань,1974.-150 с.

 

Семінарські заняття

Тема” Емоції та почуття”

План

1. Поняття про емоції та почуття. Функції емоції.

2. Теорії емоцій.

3. Форми емоційних переживань людини.

4. Властивості емоційних явищ.

5. Вищі почуття та їх формування.

Література

Основна

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1986.– С. 120-137.

2. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987.-с. 223-231.

3. Китаев-Смык Л.А. Психология и концепция стресса // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987.-с. 250-260.

4. М’ясоїд Б.А. Загальна психологія.– К.: Вища школа, 2000. – С. 357-379.

5. Психологія /За ред. Г.С. Костюка. – К.: Радянська школа,1968. – С.333-368.

6. Симонов П.В. Информационная теория эмоций // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987.-с. 232-238.

Додаткова

1. Селье Г. Некоторые аспекты учения о стрессе // Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение,1977. – С. 305-311.

2. Додонов Б.И. В мире эмоций. – К.: Полит. литература Украины, 1987. – С.7-78.

3. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М.: МГУ, 1976. – 142 с.

Тема „ Воля”

План:

1. Поняття про волю. Функції волі.

2. Довільна та вольова дія. Структура вольової дії.

3. Вольові якості.

4. Виховання і самовиховання волі.

Опорні поняття: воля, мимовільна дія, довільна дія, вольове зусилля, бажання, потяг, воління, боротьба мотивів, прийняття рішення, сила волі, безвілля, абулія.

Література

Основна:

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.: Просвещение, 1986.-с. 204-216.

2. Иванников В.А. К сущности волевого поведения //Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987.-с. 260-268.

3. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1977.- с. 298-304.

4. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. - К.: Рад. школа. - 1968.- с. 387-421.

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т – М.: Педагогика, 1989.- Т.2- с. 182-211.

Додаткова:

1. Селиванов В.И. Волевая регуляция активности личности // Психол. журн.- 1982. – Т.3, №4.-с. 13-25.

2. Пуни А.Ц. Некоторые вопросы теории воли и волевая подготовка в спорте // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1977.-с.311-315.

 

Лабораторні заняття

Тема „Емоції та почуття”

План

 1. Настрій як форма емоційних переживань.
 2. Методи вивчення емоційних переживань.

Література:

1. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред Т.І.Пашукової. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – С.81-84.

2.Сосновский В.А. Лабораторний практикум по общей психологии. – М.:Просвещение, 1979.

Тема „Воля”

План

1. Загальна характеристика процесів вольової регуляції.

2. Методи вивчення вольових властивостей.

Література:

1. Психологія / За ред. Г.С. Костюка.- К.: Радянська школа, 1968. - с. 394-406.

2. Практикум із загальної психології / За ред. Г І Пашукової.- К.: знання, 2000. - с. 93-108.

 

Індивідуальна робота студентів

Тема „Емоції та почуття”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми ”Емоції та почуття”.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми ”Емоції та почуття” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття з теми, конспектів статей тощо.

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. №16.10 (1, стор. 138-139)

2. № 16.16 (1, стор. 140)

3. № 3 (2, стор. 252)

Задачі другого рівня складності:

1. №16.11 (1, стор. 139)

2. № 16.19 (1, стор. 141)

3. № 2 (2, стор. 252)

Задачі третього рівня складності:

1. №16.4. (1, стор. 137)

2. №16.6 (1, стор. 137)

3. №16.20 (1, стор. 141-142)

 

Література

1. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібн. – К.: Вища шк., 2000. – 183с.

2. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією С.Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – 543с.

Тема „Воля”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми “Воля”.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми “Воля” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття , конспектів статей.

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення у письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. №254 (1, стор.164)

2. №248 (1, стор.158-159)

3. №17.18 (2, стор.148)

Задачі другого рівня складності:

1. №17.4 (2, стор.144)

2. №17.7 (2, стор.145)

3. №17.5 (2, стор.144)

Задачі третього рівня складності:

1. №249 (1, стор.159)

2. №17.3 (2, стор.144)

3. №17.20 (2, стор.149)

 

Література

 1. Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна. – К.: Вища шк., 1977. – 230с.
 2. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібн. – К.: Вища шк., 2000. – 183с.

 

Самостійна робота студентів

Тема”Емоції та почуття”

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Види емоцій. Фундаментальні емоції та їх комплекси.

2. Вплив емоцій на пізнавальні процеси.

3. Розвиток та виховання почуттів у дітей.

Рекомендована література:

1. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – М., 1978.

2. Изард К.Е. Эмоции человека: Пер. с англ. – М., 1980. – С.83-90.

3. Розвиток почуттів у дітей. Виховання почуттів // Психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1968. – С. 362-368.

4. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – С.108-120.

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных // Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С. 223-231.

2. Симонов П.В. Информационная теория эмоций // Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С. 232-238.

3. Китаев-Смык Л.А. Психология и концепция стресса // Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С. 250-260.

Методичні рекомендації:

У статті „Выражение эмоций у человека и животных” необхідно звернути увагу на такі питання:

─ Які рухи Ч.Дарвін називає виразними?

─ На основі яких принципів автор дає їх наукове пояснення?

─ Якими за характером є виразні рухи людини: вродженими чи набутими?

─ В якій мірі воля та свідома регуляція беруть участь у розвитку різних виразних рухів?

─ Якою за характером є здатність людини розпізнавати виразні рухи інших: вродженою чи набутою?

─ Дайте коротку характеристику філогенезу виразних рухів, що супроводжують базові емоції людини.

─ Які функції виконують виразні рухи у житті людини?

У статті „Информационная теория эмоций” необхідно звернути увагу на такі питання:

─ В чому полягає відображально-оціночна функція емоцій? Якою формулою виражається правило виникнення емоцій?

─ Як інформаційна теорія емоцій тлумачить поняття „інформація” та „потреба”?

─ Від яких факторів залежить перебіг емоцій людини?

─ В чому полягає переключаюча функція емоцій?

─ В чому полягає підкріплююча функція емоцій?

─ В чому полягає компенсаторна функція емоцій?

У статті „Психология и концепция стресса” необхідно звернути увагу на такі питання:

─ Що позначає термін „стрес”? Як його тлумачить Л.О. Кітаєв-Смик?

─ Чи існує зв’язок між переживанням стресу та ефективністю діяльності людини? Відповідь аргументуйте наведенням результатів досліджень.

─ В чому проявляються індивідуальні відмінності стресу?

─ Які існують методи регулювання емоційного стресу?

─ За якими показниками можна визначити екстремальність впливів, що здійснюються на людину?

─ Від яких факторів залежить екстремальність стресорів?

─ Охарактеризуйте та порівняйте активну та пасивну емоційно-поведінкові стресові реакції людини?

─ В чому полягає сутність феномену „активної гуманізації”?

Тема”Воля”

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Ознаки специфічно людської довільної дії. Фізіологічні основи вольових дій.

2. Основні закономірності розвитку волі у дітей.

 

Рекомендована література:

1. Загальна психологія / За ред. С.Д.Максименко. – К.: Форум, 2000. – С.264-274.

2. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ. – М.: Просвещение, 1980. – С.200-203.

3. Общая психология: Учеб. Пособие для студентов пед. Институтов / В.В. Богословский, А.А. Степанов, А.Д. Виноградова и др. – М.: Просвещение, 1981. – С.317-320.

4. Психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Рад. шк., 1968. – С.406-421.

5. Селиванов В.И. Волевая регуляция активности личности // Психологический журнал. – 1982. – Т.3, №4. – С.13-25.

6. Толстых Н.Н. Психология воспитания воли у младших школьников // Вопросы психологии. – 1979. – №4. – С.146-150.

7. Шульга Т.И. Проблемы волевой регуляции в онтогенезе // Вопросы психологии. – 1994. – №1. – С.105-110.

 

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Иванников В.А. К сущности волевого поведения //Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987.-с. 260-268.

2. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1977.- с. 298-304.

Методичні рекомендації:

У статтіІванникова В.А. “К сущности волевого поведения” необхідно звернути увагу на такі питання:

— Якою є історія психологічного вивчення проблем волі?

— В чому полягають загальновизнані уявлення про волю на сучасному етапі розвитку науки?

— В чому полягає природа вольового зусилля? Яка роль смислу в регуляції вольової поведінки людини? Які дослідження з цієї проблеми проводились?

— Чому вольова дія розглядається як дія з двома смислами? За яких умов уявний мотив набуває спонукальної сили?

— Чому волю розглядають як особливий спосіб та форму мотивації?

— В чому полягають характерні риси вольової поведінки

У статті Мерліна В.С. “Лекции по психологии мотивов человека” необхідно звернути увагуна такі питання:

— В чому полягає зміст поняття “нервово-психічна напруга”? Як поняття напруга співвідноситься з поняттям сила мотиву? Що може виступати в ролі протидії, яка викликає нервово-психічну напругу?

— За якими об’єктивними та суб’єктивними ознаками можна судити про ступінь нервово-психічної напруги людини? Що є основним показником?

— Як нервово-психічна напруга впливає на функціональний рівень психічної діяльності?

— Чим відрізняється вплив напруги на фізіологічну діяльність при хворобах та на психічну діяльність у нормі?

— За яких умов труднощі при задоволенні мотиву підвищують рівень діяльності людини, а за яких знижують?

Модуль 3 „Індивідуально-психологічні особливості особистості”

Зміст теми.

Поняття про темперамент. Теорії темпераменту: гуморальна (Гіпократ. Гален), соматична (Є. Ледо, К.Сиго,Є.Кречмер,У. Шелдон), нервова (І.П.Павлов). Конституційна теорія темпераменту ( В.М.Русалов, Я. Стреляу). Анатомо-фізіологічна основа темпераменту. Погляди Б.М.Теплова ,В.Д.Небиліцина на природні передумови темпераменту. Поняття про первинні та вторинні властивості нервового процесу. В.С.Мерлін про природу темпераменту з позиції інтегральної індивідуальності людини. Властивості темпераменту (реактивність, сенситивність, темп, пластичність, екстраверсія, емоційність, тривожність). Психологічні характеристики типів темпераменту. Темперамент і діяльність. Прояв властивостей темпераменту в індивідуальному стилі діяльності. Методи діагностики темпераменту.

Поняття про здібності. Прояв здібностей як результативний бік діяльності. Задатки як вродженні утворення. Міра впливу задатків по процес розвитку здібностей. Кількісна оцінка розвитку здібностей за допомогою методів психологічного дослідження. Досвід дослідження інтелектуальних здібностей. Особливості якісного аналізу здібностей. Види здібностей. Загальні здібності . Спеціальні здібності. Поділ здібностей за змістом і характером діяльності. Дослідження структури музичних здібностей Б.М.Тепловим (почуття ритму, мелодійний слух, чутливість до інтонацій, гармонійний слух). Дослідження здібностей до математики В.А.Крутецьким. Здібності як продукт суспільно-історичного розвитку.

Індивідуальні відмінності у здібностях. Характеристика здібностей за мірою прояву: талант, обдарованість, геніальність. Види обдарованості. Підходи до розуміння проблеми геніальності. Діяльність як фактор розвитку здібностей. Вплив сенситивних періодів на становлення здібностей.

Поняття про характер. Характер як властивість індивідуальності. Підходи до розуміння проблеми співвідношення темпераменту та характеру. Темперамент як динамічна форма вияву характеру. Характер та система ставлень. Психологічна структура характеру: зміст та форма. Змістовна складова ставлення: ставлення до інших, ставлення до справи, ставлення до себе. Риси характеру: інтелектуальні, емоційні, вольові. Загальне та особливе в характері людини. Властивості характеру: повнота, цілісність, визначеність, сила. Формування характеру. Типологія характерів (О.Ф.Лазурський, Е.Шпрангер) Поняття про акцентуації характеру. Характеристика типів акцентуацій характеру за А.Є.Лічко.

Види навчальної діяльності студентів:

Лекції

Тема

План: „Темперамент”

1. Поняття про темперамент.

2. Теорії темпераменту.

3. Типи та властивості темпераменту.

4. Темперамент та діяльність.

Література

1. Белоус В.В. Темперамент как инвариант.-Пятигорск, 1997.-208.

2. Гільбух Ю.З. темперамент і пізнавальні здібності школяра: Діагностіка, педагогіка.-К.,1992.-212 с.

3. Ильина А.И. Общительность и темперамент у школьника.-Пермь,1961.-110 с.

4. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента.-2-е изд.-Пермь,1973.-302 с.

5. Нейрофизиология индивидуальных различий / Под ред. Е.Д.Хомской.-М.,1997.-282 с.

6. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтор, В.Я, Романова.-М.,1982.-С.21-58, 74-77, 84-121, 148-171, 199-261.

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т.-М.,1989.-Т.2-С.211-220.

8. Русалов В.М. О взаимоотношении свойств темперамента и эффективности индивидуальной и совместной деятельности // Психол. журн.-1982.-Т.3,№6.-С.50-69.

9. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре индивидуальных свойств человека // Вопр. психологии.-1985.-№1.-С.19-32.

10. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии.-М.,1982.-230 с.

 

 

Тема „Здібності”

План:

1. Поняття про здібності.

2. Здібності та задатки.

3. Структура здібностей

4. Проблема діагностики здібностей.

Література

 1. Акимова М.К. Динамические характеристики нервной системы и проблема природных задатков способностей // Вопр. психологии.-1980.-№3.-С.101-108.
 2. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей.-М.,1977.-183 с.
 3. Брунер Д. Психология познания. За пределами непосредственной информации.-М.,1977.-С.320-358.
 4. Вопросы психологии способностей / Под ред. В.А. Крутецкого.-М.,1973.-216 с.
 5. Гальтон Ф. Наследственность таланта: Законы и последствия.-М.,1996.-217 с.
 6. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагностика, педагогіка.-К.,1993.-75 с.
 7. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.-М.,1995.-150 с.
 8. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьника.-М.,1968.-431 с.
 9. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся // Вопр. психологии.-1984.-№1.-С.20-26.
 10. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия.-М; Воронеж, 1997.-448 с.
 11. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопр. психологии.-1989.-36.-С.29-33.
 12. Одаренные дети / Общ. Ред. Г.В.Бурменсой, В.М. Слуцкого.-М.,1991.-381 с.
 13. Психология одаренности: проблемы, структура, показатели / Ред. М.А.Холодная.-К.,1996.-96 с.
 14. Теплов Б.М. Избр. тр.:В 2 т.-М.,1985.-Т.1.-С.14-305.
 15. Шадриков В.Д. Способности человека.-М.; Воронеж, 1997.-288 с.

 

Тема” Характер”

План:

1. Поняття про характер.

2. Характер та темперамент.

3. Структура характеру.

4. Акцентуації характеру.

Література

 1. Авраменко В.И. Психология характера школьника подросткового возраста.-К.,1974.-С.139-267.
 2. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа.-М.,1990.-С.307-366.
 3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте.-М.,1968.-С.123-142, 272-296, 365-380.
 4. Борозина Л.В. Психология характера: Исторический очерк.-М.,1997.-Ч.1-218 с.
 5. Ковалёв А.Г. Психология личности.-М.,1970.-С.65-90, 206-233.
 6. Лазурский А.Ф. Очерк наук о характерах.-М.,1995.-272 с.
 7. Левитов Н.Д. Психология характера.-М.,1969.-423 с.
 8. Леонгард К. Акцентуированные личности.-К.,1989.-С.276-285.
 9. Личко А.Э. Психопатии и акцентуации характера у подростков.-Л.,1983.-С.78-202.
 10. Моргун В.Ф. Седых К.В. Делинквентный подросток.-Полтава,1995.-С.31-44.
 11. Психология индивидуальных различий:Тексты/ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтор, В.Я.Романова.-М.,1982.-С. 69-73, 78-100, 110-116, 167-198, 262-318.
 12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т.-М.,1989.-Т.2.-С.220-236.

 

 

Семінарські заняття

Тема: „Темперамент”

План

1. Поняття про темперамент.

2. Теорії темпераменту.

3. Властивості темпераменту.

4. Темперамент та діяльність.

Література

Основна

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.: Просвещение, 1986.-с. 217-225.

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія .-К.: Вища шк..,2000.-С.398-413.

3. Небылицин В.Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.-с. 153-159.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т.- М.: Педагогика, 1989.-Т.2- с. 182-211.

5. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре индивидуальных свойств человека // Вопр. психологии.-1985.-№1.- С.19-32.

6. Теплов Б.М., Небылицин В.Д. Изучение основных свойств нервной системы и их значения для психологии индивидуальных различий // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987.-с. 269-274.

 

Додаткова

1. Кант И. О темпераменте // Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.-с.148-153.

2. Белоус В.В. Пути гармонизации темперамента и деятельности // Вопросы психологии.- 1989.-№5.- с. 65-71.

3. Русалов В.М. О взаимоотношении свойств темперамента и ефективности индивидуальной и совместной деятельности // Психол. журн. – 1982.-Т.3 - №6.-С.50-69.

Тема:„Здібності”

План

1. Поняття про здібності. Задатки та здібності.

2. Загальні та спеціальні здібності.

3. Кількісна та якісна характеристика здібностей. Діагностика здібностей.

4. Розвиток здібностей. Творчі здібності.

5. Педагогічні здібності.

Література

Основна:

1. Гамезо М. В., Домашенко И.А. Атлас по психологии,- М.: Просвещение, 1986.- с. 218-219, 229-233.

2. Теплов Б.М. Способности и одарённость //Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.- с. 129-134

3. Лейтес Н.С. Одаренные дети // Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.- с. 140-148.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т.- М.: Педагогика, 1989.- Т. 2- с. 122-139.

5. Психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К.: Вища школа. – 1968.- с.516-534.

6. Кузмина Н.В. Формирование педагогических способностей.- Л.: ЛГУ, 1961.-86с.

Додаткова:

1. Крутецкий В.А. Математические способности и личность // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987.- с.293-298.

2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.- М.: Вита,1995.-150 с.

3. Шадринов В.Д. Способности человека.- М.: Воронеж, 1997.-288с.

4. Гильбух Ю.З., Гарнец О.Н., Коробко С.Л. Феномен умственной одарённости // Вопр. психологии.- 1990.- №4.-с. 147-155.

5. Одарённые дети.- М.: Прогресс, 1991.- с. 111-131.

Тема:„ Характер”

План

1 Поняття про характер.

1. Психологічна структура характеру. Індивідуальне та типове в характері.

2. Виховання характеру.

3. Акцентуації характеру та їх урахування в навчально-виховній роботі.

Література

Основна

1. Ананьев Б.Г. Строение характера // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М.: МГУ, 1982. – С. 172-178.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение, 1986. – С.217-240.

3. Леонгард К. Акцентуированные личности // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М.: МГУ, 1982. – С. 270-287.

4. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М.: МГУ, 1982. – С. 288-315.

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т.-М.: Педагогика, 1989. –Т.2. – С.220-236.

6. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1968. – С. 546-567.

Додаткова

1. Левитов Н.Д. Проблемы характера в современной психологии // Вопросы психологии – 1970. – №5. – С.11-95.

2. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – С.123-142, 272-296, 365-380

Лабораторні заняття

Тема"Темперамент"

План

1. Властивості темпераменту.

2. Методи вивчення типу темпераменту.

Література:

1. М'ясоїд П.А. Загальна психологія.- К.: Вища школа, 2000.- С. 404-409.

2. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової.- К.. Знання, 2000. - С. 114-130.

Тема"Здібності"

План

1. Проблема вимірювання здібностей в психології.

2. Методи вивчення комунікативних та організаційних здібностей.

 

Література:

1. Общая психология /Под ред. А.В. Петровского - М: Просвещение, 1986. - с. 441-446.

2. Практикум із загальної психології / За ред. Г.І. Пашукової. - К.: Знання, 2000. - с. 150-166.

Тема ” Характер"

План

1. Проблема акцентуацій характеру.

2. Методика дослідження акцентуацій характеру в підлітковому віці за А.Є Лічко

Література

1. Личко А.Э. Психопатии и акцентуации характера у подростков //Психология индивидуальних различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, ВЯ. Романова.-М.: Изд-во МГУ, 1982. –С.288-315.

2.

Індивідуальна робота студентів

Тема „Темперамент”

Завдання № 1 Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти словник термінів та понять. який має містити визначення опорних понять до заняття з теми „ Психологія конфлікту”. Необхідно вказати джерела. за якими подаються визначення понять.

Завдання № 2;. Складання структурно-логічної схеми..

Скласти структурно-логічну схему з теми „Темперамент” за матеріалами конспекту лекцій, літератури, рекомендованої до конспектування.

Завдання № 3 Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 із них будь –якого рівня складності та подати ії вирішення в письмовій формі.

Задача першого рівня складності:

 1. №18.[cтор. 151]
 2. №18.7 [стор. 153]

Задача другого рівня складності:

1. №18.11 [стор. 154]

2. № 18.12 [стор. 154]

3. № 18.14 [стор. 155]

Задачі третього рівня складності:

4. № 18.19 [стор. 156-157]

5. № 18.20 [стор. 157]

6. № 18.21 [стор. 157]

Література:

М’ясоїд П.А. задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб.-К.:Вища шк..2000.-183 с.

 

Тема „Здібності”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми “Здібності”, тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються в текстах статей (Див. завдання №2) тощо. Необхідно вказати джерела, за якими подаються визначення понять.

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми “Здібності” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття №20, конспектів статей.

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 із них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення в письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. №305 (1, стор. 209-210)

2. №314 (1, стор. 222)

3. №19.1 (2, стор. 159)

Задачі другого рівня складності:

1. №306 (1, стор. 210-212)

2. №312 (1, стор. 219-220)

3. №19.6 (2, стор. 160)

Задачі третього рівня складності:

1. №8 (3, стор. 274)

2. №19.11 (2, стор. 162)

3. №19.19 (2, стор. 165)

 

Література

1. Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна. – К.: Вища шк., 1977. – 230 с.

2. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібн. – К.: Вища шк., 2000. – 183 с.

3. Практикум по общей психологи: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред.. А.И. Щербакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 228 с.

Тема „Характер”

Завдання №1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми ”Характер”, тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються в текстах статей для конспектування тощо. Необхідно вказати джерела, за якими подаються визначення понять.

 

Завдання №2. Складання структурно-логічної схеми.

Скласти структурно-логічну схему з теми ”Характер” за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття з теми, конспектів статей тощо.

Завдання №3. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку необхідно самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності та подати їх вирішення в письмовій формі.

Задачі першого рівня складності:

1. №20.7 (1, стор. 169)

2. № 20.14 (1, стор. 171)

3. № 20.9 (1, стор. 170)

Задачі другого рівня складності:

1. №20.2 (1, стор. 168)

2. № 20.8 (1, стор. 170)

3. № 3 (2, стор. 305)

Задачі третього рівня складності:

1. №20.4. (1, стор. 168-169)

2. №2.11 (1, стор. 170)

3. №20.21 (1, стор. 174)

Література

1. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібн. – К.: Вища шк., 2000. – 183 с.

2. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією С.Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – 543 с.

Самостійна робота студентів

Тема: “Темперамент”

Завдання №1 Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Фізіологічні основи темпераменту.

2. Типи темпераменту.

Рекомендована література:

1. Акимова М.К. Динамические характеристики нервной системы и проблема природных задатков способностей// Вопр. психологии.-1980.-№3.-С.101-108.

2. Белоус В.В. Проблема типа темперамента в современной дифференциальной психологии // Психол.журн. – 1981.-Т.2, №1. – С.45-55.

3. Загальна психологія / За ред. С.Д.Максименко.-К.:Форум, 2000-С.275-282.

4. Небилицын В.Д. Основные свойства нервной системы человека.-М.:Просвещение,1966.- 384 с.

5. Мерлин В.С. Отличительные признаки темперамента // Психология индивидуальных различий: Тексты.-М.: Изд-во Моск.. ун-та,1982 –С.160-167.

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т.-М.: Педагогика,1989.-Т.2.-С.211-220.

7. Общая психология / Под ред А.В.Петровского.-М.:Просвещение,1986 –С.401-419.

Завдання №2 Конспектування статей.

Скласти конспект статті. У конспекті виділити основні положення статті у вигляді тез, на умовні виписки-цитати дати посилання на сторінки в хрестоматії.

Для конспектування пропонується статті:

1. Мерлин В.С. Отличтельные признаки темперамента // Психология индивидуальных различий: тексты.-М.: Изд-во Моск.ун-та,1982 –С.160-167.

2. Небылицин В.Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.-с. 153-159.

Методичні рекомендації:

при опрацюванні статті Мерліна В.С.Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.-с. 153-159. Слід звернуту увагу на розгляд таких питань:

1. Як пояснюється зв’язок між властивостями нервової системи та індивідуальними особливостями психіки?

2. У чому виявляється залежність темпераменту від загального типу нервової системи?

3. Які індивідуальні особливості психічних процесів відносять до властивостей темпераменту?

4. Чим властивості темпераменту відрізняються від мотивів та рис характеру?

У статті Небиліцина В.Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.-С. 153-159. необхідно проаналізувати такі питання:

1. Які основні складові визначаються автором у якості провідних компонентів темпераменту?

2. У чому виявляється загальна психічна активність індивіда?

3. Якім чином характеризуються динамічні якості моторного компоненту темпераменту?

4. Які ознаки емоційної складової темпераменту?

5. Якім чином вирішувалось питання про природу темпераменту в історії науки?

6. У чому виявляються істотні ознаки кожного типу темперамента?

Тема: “Здібності”

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Індивідуальні відмінності здібностей.

2. Розвиток здібностей у дітей.

Рекомендована література:

1. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією С.Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – С. 290-292.

2. Лейтес Н.С. Соотношение возрастного и индивидуального в способностях школьника // Вопр. психол. – 1985. – № 1. – С.9-18.

3. Общая психология: Учеб. Пособие для студентов пед. Институтов / В.В. Богословский, А.А. Степанов, А.Д. Виноградова и др. – М.: Просвещение, 1981. – С. 377-381.

4. Платонов К.К. Проблемы способностей. – М.: Наука,1972. – С. 35-41, 153-158, 271-292.

5. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. шк, 1968. – С. 523-535.

6. Способности и интересы / Под ред. Н.Д. Левитова, В.А. Крутецкого. – М.: АПН РСФСР. 1962. – С. 197-274, 275-306.

7. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я. Ляудис. – М.:МГУ,1980. – С. 100-107.

 

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Теплов Б.М. Способности и одаренность //Психология индивидуальных различий. Тексты. - М.: МГУ, 1982.-С. 129-134

2. Лейтес Н.С. Одаренные дети // Психология индивидуальных различий. Тексты. - М.: МГУ, 1982. - С. 140-148.

Методичні рекомендації:

У статтіТеплова Б.М. “Способности и одаренность” необхідно звернути увагу на такі питання:

— Розкрийте сутність поняття здібності за Б.М. Тепловим.

— Яким чином розглядаються у американській та англійській психології? Чи можна вважати здібності вродженими?

— У чому полягає специфіка розвитку здібностей? Яке співвідношення здібностей та діяльності?

— Розкрийте взаємовідношення між поняттями здібності, обдарованість та геніальність.

У статтіЛейтес Н.С. “Одаренные дети” необхідно звернути увагу на такі питання:

— Поясніть чи можуть умови вікового розвитку бути факторами формування здібностей?

— Визначте співвідношення між схильностями та здібностями. Охарактеризуйте схильності обдарованої дитини.

— Розкрийте специфіку розумових здібностей у обдарованих дітей.

Тема „ Характер”

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Соціальний характер особистості.

2. Співвідношення характеру і особистості.

Рекомендована література:

1. Поняття „соціальног

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.054 с.)