Робоча програма з навчальної дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робоча програма з навчальної дисципліниРобоча програма з навчальної дисципліни

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Галузь знань:0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки :6.030102 – „Психологія

Курс навчання: І –й. Семестр – 2-й

 

 

Укладачі: канд. психол. наук, доц. Мирошник О.Г.,

ст. викл. Москаленко Л.С.,

ст. викл. Тітова Т.Є.

 

 

Полтава - 2010

 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальна психологія» розроблена на основі авторської навчальної програми: Загальна психологія. Програма навчальної дисципліни/ О.Г.Мирошник. ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2009.-40 с. Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 12 від 05.05 2009 року.

 

Загальні положення

1.1. Мета курсу полягає у формуванні категоріального апарату майбутнього психолога, якій би дозволяв розуміти психічні феномени з точки зору сучасних досягнень психологічної науки.

Завдання курсу:

· доцільне використання термінологічного апарату загальної психології для пояснення сутності психологічних явищ;

· формування знань та навичок щодо використання методів та методичних процедур у дослідженні психічних феноменів;

· розуміння особливостей функціонування та прояву різних психічних процесів, станів та властивостей;

· формування професійного мислення майбутнього психолога.

1.2. Характеристика навчальної дисципліни „Загальна психологія ”

Цикл дисципліни: професійно-орієнтованої підготовки

Частина циклу: нормативна

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності.

Загальна кількість годин 234

загальна кількість кредитів – 6,5

Обов’язкова чи за вибором – обов’язкова навчальна дисципліна

Лекцій 46 год.

Семінарські заняття - 32 год.

Лабораторні заняття - 22 год.

Самостійна робота - 67 год.

Індивідуальна робота - 67 год.

Кількість змістовних модулів та їх назви:

ЗМ 1 „Пізнавальні психічні процеси”, ЗМ 2 „Емоційно-вольові процеси”, ЗМ 3 ”Індивідуально-психологічні особливості особистості”.

Вид контролю – екзамен

1.3 Перелік видів навчальної діяльності студентів (лекції, практичні, лабораторні тощо) їх стисла характеристика.

Назва змістовного модуля, №теми Лекції Семінарські Лабораторні Індивідуальна робота Самостійна робота
Змістовний модуль 1. Пізнавальні психічні процеси
1. Відчуття
2. Сприймання
3. Пам’ять
4. Уява
5. Мислення
6. Увага
Змістовний модуль 2. Емоційно-вольові процеси
7. Емоції та почуття
8. Воля
Змістовний модуль 3. Індивідуально-психологічні особливості особистості
9. Темперамент
10. Здібності
11. Характер
РАЗОМ

 

1.4. Перелік форм контролю.

Під час навчання студентів передбачено здійснення поточного, модульного та підсумкового контролю знань.

Поточний контроль спрямовано на перевірку систематичності роботи студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Він здійснюється викладачем на семінарських, лабораторних заняттях, а також при перевірці індивідуальних завдань та самостійної роботи студента.

Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом вивчення окремого модуля за результатами вивчення теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого модулем. Організація навчання студентів із курсу „Загальна психологія” у другому семестрі включає 4 модульні контрольні роботи.

Підсумковий контроль уявляє собою визначення підсумкової оцінки, яка складається з усіх балів, отриманих студентом під час поточного й модульного видів контролю. Оцінки, отримані студентами в процесі навчання за модульно-рейтинговою системою, є остаточними.

1.5. Шкала оцінювання

За шкалою ЕСТS За національною шкалою За шкалою начального закладу
А відмінно 90-100
ВС добре 75-89
ДЕ задовільно 60-74
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35-59
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1-34

 

1.6. Критерії оцінювання знань

Модуль 1 (поточний контроль) Самостійна робота, ІНДЗ) Підсумковий контроль Сума
Види робіт ЗМ І ЗМ ІІ ЗМ ІІІ сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7   Т8 Т9 Т10 Т 11
Робота на семінарі
Робота на лабораторному занятті 0,5   0,5   0,5   0,5   0,5     0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   5,5
Модульна контр-на робота 3,5 12,5
РАЗОМ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   2,5 2,5 2,5 2,5
                                     

Оцінка роботи на семінарському занятті:

0,5 бал. – відповідь на репродуктивному рівні пізнавальної активності (пряме відтворення матеріалу з конспекту лекцій);

1 бал. – відповідь на частково-пошуковому рівне пізнавальної активності (здатність порівнювати, аналізувати, роботи висновки).

2 бал.- відповідь на творчому рівне пізнавальної активності.

Оцінка роботи на лабороторному занятті:

0,5 бал. Наявність правильно заповненого протоколу психологічного дослідження

Наявність висновків за результатами проведеного психологічного дослідження

 

1.7. Рекомендації для студентів щодо опрацювання змістовних модулів. індивідуальної та самостійної роботи, оформлення звітної документації, організації навчального процесу.

Складання словника психологічних термінів та понять

Зміст завдання

Скласти тематичний словник психологічних термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми, тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються у текстах статей, матеріалах підручника тощо.

Методичні рекомендації

До словника доцільно включати всі психологічні терміни та поняття, зміст яких невідомий або не цілком зрозумілий для студента. Тлумачення понять можна знайти в спеціальний психологічних словниках, енциклопедичних словниках та довідниках загального спрямування, тлумачних словниках української мови, тлумачних словниках іншомовних слів тощо.

Крім тлумачення поняття, необхідно вказати джерело та автора, за яким подається визначення.

 

 

Предмет контролю Критерії оцінювання
Перевірка словника на семінарському занятті Самостійність виконання завдання; відповідність кількості виписаних слів, термінів, понять реальній їх кількості у плані семінарського заняття, текстах статей; точність тлумачення спеціальних слів, термінів, понять; правильність оформлення посилань на джерела тлумачення (словники, довідники, підручники тощо)
Перевірка знань визначень понять з теми під час семінарського заняття Правильність та повнота відповідей
Перевірка знань визначень понять під час модульної контрольної роботи Правильність та повнота відповіді

Конспектування статей

 

Зміст завдання

Cкласти конспекти статей провідних вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем загальної психології по окремим темам.

Методичні рекомендації

1. Прочитати питання, на які слід звернути увагу при конспектуванні конкретних статей. Перелік питань подається в методичних рекомендаціях до самостійної роботи з кожної теми.

2. Уважно прочитати всю статтю 2-3 рази.

3. За словниками, підручниками, посібниками та довідниками знайти тлумачення незнайомих термінів та понять.

4. Читати статтю по частинам, відшуковуючи відповіді на питання.

5. Вписати відповіді на питання в конспект статті.

 

Предмет контролю Критерії оцінювання
Перевірка конспекту статей на семінарському занятті Наявність конспекту статті, самостійність виконання завдання, висвітлення у конспекті основних положень статті, тезовий виклад основного змісту, правильність відповідей на питання до змісту статті
Перевірка знань змісту статей під час модульної контрольної роботи Правильність та повнота відповіді на питання по змісту статей

Самостійне опрацювання теоретичних питань

Зміст завдання

Самостійно знайти та засвоїти відповіді на теоретичні питання.

Методичні рекомендації

Самостійна робота над теоретичними питаннями передбачає:

а) Пошук відповіді на запитання у вказаних джерелах інформації.

б) Тлумачення спеціальних термінів та понять, які зустрічаються в тексті, за словником.

в) Складання розгорнутого плану відповіді

г) Виписування основних тез відповіді.

д) Складання структурно-логічної схеми відповіді.

 

е) Здійснення самоконтролю: відповідь на питання без опори на джерела інформації.

 

Предмет контролю Критерії оцінювання
Перевірка знань відповідей на питання під час модульної контрольної роботи Правильність, повнота та аргументованість відповіді.

 

Зміст завдання

Скласти структурно-логічну схему з теми за матеріалами конспекту лекцій, основної літератури до семінарського заняття, конспектів статей, літератури для самостійного опрацювання тощо.

Методичні рекомендації

Основні елементи тексту (терміни, поняття, визначення, висновки ін.) необхідно розташувати у вигляді ізольованих ділянок поля на аркуші паперу та стрілками вказати, у якому зв’язку між собою вони знаходяться.

 

1. За результатами опрацювання конспекту лекцій та літератури, що рекомендована для підготовки до семінарського заняття та самостійного опрацювання, виписати на окремі аркуші заголовки розділів та підрозділів теми.

2. З кожного розділу виписати основні поняття та категорії.

3. Знайти зв’язки між поняттями всередині розділів та знайти узагальнюючі поняття та категорії.

4. Знайти найбільш загальні категорії та поняття, що об’єднують зміст теми. Не виключено, що об’єднуючі поняття включено до заголовків теми.

5. Побудувати логічну структуру, що включає обрані поняття й категорії з урахуванням взаємозв’язків між ними.

6. Уточнити та доповнити схему (за необхідності).

 

Предмет контролю Критерії оцінювання
Перевірка схем на семінарському занятті Самостійність виконання завдання; зображення на схемі всіх основних питань та понять теми; правильність виявлення логічних зв’язків між елементами схеми, акуратність оформлення.

Зміст завдання

Для самостійного вирішення пропонуються задачі трьох рівнів складності. Із запропонованого переліку задач студент має самостійно обрати для виконання 3 з них будь-якого рівня складності: першого (простого), другого (середнього) чи третього (складного).

Методичні рекомендації

Приклади розв’язання психологічних задач наведено у посібнику: М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2000. – С.176-181.

Оцінювання завдання

 

Предмет контролю Критерії оцінювання
Перевірка вміння вирішувати задачі під час семінарського заняття Правильність, повнота та аргументованість відповіді; використання у відповіді визначень психологічних понять, матеріалу статей; посилання у відповіді на праці вчених.
Перевірка вміння вирішувати задачі під час модульної контрольної роботи Правильність, повнота та аргументованість відповіді; використання у відповіді визначень психологічних понять, матеріалу статей; посилання у відповіді на праці вчених.

 

Зміст теми.

Поняття про відчуття. Ідеалістичний та матеріалістичний підходи до розуміння природи відчуттів. Процес виникнення відчуття. Поняття про аналізатор. Фізіологічні механізми відчуттів. Поняття про сенсорну організацію. Інтероцептивні, пропріоцептивні та екстероцептивні відчуття (психологічний зміст та фізіологічні механізми). Протапотичні та епікритичні відчуття. Зорові відчуття, процес їх виникнення. Слухові, нюхові, смакові, тактильні відчуття. Органічні відчуття, кінестетичні відчуття. Загальні закономірності відчуттів: якість, просторова локалізація, тривалість та інтенсивність. Поняття про чутливість. Нижчій та вищий поріг чутливості. Диференційний поріг чутливості. Кількісна оцінка диференційного порогу, закон Бугера-Вебера. Психофізичний закон Фехнера. Явище адаптації, взаємодії, сенсибілізації та синестезії аналізатора до подразника. Залежність чутливості аналізаторів людини від її практики.

Поняття про сприймання. Рефлекторна природа сприймання. Взаємозв'язок аналізаторів у процесі сприймання. Сприймання та дія. Особливості перцептивної дії. Етапи формування перцептивної дії. Види перцептивних дій. Рівні перцептивної діяльності: знаходження, розрізняння, ідентифікація, розпізнавання. Властивості сприймання (предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість, апперцепція). Ілюзії сприймання. Роль попереднього досвіду в сприйманні. Сприймання простору (сприймання форми, сприймання віддаленості в глибину, сприймання розміру, сприймання напрямку). Сприймання часу (сприймання послідовності, сприймання тривалості, орієнтування у часі). Сприймання руху. Індукований рух. Автокінетичний рух. Стробоскопічний рух. Індивідуальні особливості сприймання.

Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті. Психологічні теорії пам’яті (асоціативна теорія, теорія гештальтпсихології, біхевіористична теорія, когнітивна, теорія психоаналізу, діяльнісна теорія). Психофізіологічна та біохімічна теорії пам’яті. Поняття про мнемічну дію. Види мнемічних дій. Розвиток пам'яті в онтогенезі. Діяльнісна природа пам’яті, роль знаків – стимулів у розвитку пам’яті. Види пам’яті: рухова. емоційна, образна, словесно-логічна. Короткочасна, тривала, оперативна пам’яті. Мимовільна та довільна пам’ять.

Загальна характеристика процесів пам’яті. Смислове та механічне запам’ятовування. Прийоми смислового запам’ятовування (мнемотехніка). Збереження інформації. Фактори, що впливають на продуктивність збереження інформації. Відтворення, форми відтворення: впізнання, власне відтворення, згадування, пригадування, забування. Фактори, які впливають на процес забування. Ефект незавершеної дії. Крива забування Еббінгауза. Порушення пам’яті. Індивідуальні особливості пам’яті. Ейдетизм.

Мислення як процес опосередкованого і узагальненого психічного відображення. Функції мислення. Психологічні теорії мислення: асоціативна психологія, Вюрцбурзька школа, гештальтпсихологія. Мисленевий процес та мисленева дія. Етапи формування мисленевої дії (П.Я.Гальперін). Характеристика мисленевих операцій: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація. Форми мислення. Поняття. Характеристика понять за змістом та обсягом. Дослідження Л.С.Виготського та Л.С. Сахарова етапів формування понять за допомогою методики подвійної стимуляції. Судження. Структура судження.Умовивод. Форми умовиводу. Мислення та мовлення.

Мислення як розв’язання пізнавальних задач. Проблемна ситуація. Пізнавальна задача. Етапи вирішення пізнавальної задачі. Види мислення: наочно-дієве, наочно-образне, абстрактно-логічне, теоретичне та практичне, дискурсивне та інтуїтивне, репродуктивне та продуктивне.

Індивідуальні особливості мислення.

Поняття про мову. Походження мови та її функції. Основні елементи мови. Мова і мовлення. Анатомо-фізіологічна основа мовлення. Види мовлення. Усне мовлення. Письмове мовлення. Внутрішнє мовлення. Поняття про егоцентричну мову. Погляди Ж.Піаже та Л.С.Виготського щодо природи егоцентричної мови. Взаємозв'язок мови та мислення.

Поняття про увагу. Теорії уваги: погляди на сутність уваги представників структуралізму (В.Вундт, Э.Титченер), моторна теорія (М.Ланге,Т. Рібо), погляди гештальтпсихологів (К.Коффка, П. Адамс, Є.Рубін), уявлення представників біхевіористичного напрямку, когнітивна психологія (Д.Бродбент, ,У. Найссер,Р. Солсо). Діяльнісна теорія уваги (П.Я.Гальперін). Увага та дія контролю.

Функції уваги. Фізіологічні основи уваги. Явище домінанти, орієнтувальний рефлекс. Характеристика видів уваги (мимовільна, довільна, післядовільна увага).Форми уваги (зовнішня та внутрішня увага). Властивості уваги: переключення, розподіл, обсяг, стійкість, концентрація, коливання, уваги. Характеристика неуважності. Розвиток уваги у дітей.

2.2. Види навчальної діяльності студентів:

Лекції

Тема” Відчуття”

План:

 1. Поняття про відчуття. Рецепторна та рефлекторна концепція відчуттів.
 2. Процес виникнення відчуттів.
 3. Поняття про сенсорну організацію . Класифікація відчуттів.
 4. Загальні властивості відчуттів. Чутливість та її вимірювання.

 

Література

1. Вавилов С.И. Глаз и солнце. О свете, солнце и зрении.-М.,1982.-125 с.

2. Веккер Л.М. Психические процессы.-Л.,1974.-Т.1.-С.9-27, 46-175.

3. Венгер Л.А. Воспитание сесорной культуры ребенка от рождения до 6 лет.-М.,1988.- 143 с.

4. Леонтьев А.Н. Избр. психол. призведения: В 2т.- М.,1983.-Т.2.-С.6-42, 112-145, 171-175.

5. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие.-М.,1975.-С.4-42.

6. Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения.-М.,1974.-328с.

7. Познавательные процессы: ощущения, восприятие / Под ред. А.В. Запорожца, Б.Ф.Ломова, В.П. Зинченко.-М.,1982.-С.5-218.

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т.-М.,1989.-Т.1.- С.208-265.

9. Сеченов И.М. Избр. произведения.-М.,1958.-С.229-244.

10. Скороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир.-М..1972.-447 с.

11. Хрестоматия по ощущению и восприятию/ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтор, М.Б. Михалевской.- М.,1975.-С.9-47, 61-87, 205-271.

 

 

Тема „ Сприймання”

План:

  1. Поняття про сприймання.
  2. Сприймання та дія.
  3. Властивості сприймання.
  4. Класифікація сприймання: сприймання простору, сприймання часу, сприймання руху.

Література

1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания.-М.,1960.-С.23-32, 249-299.

2. Барабанщиков В.А. Околомоторные структуры восприятия.-М.,1997.-138 с.

3. Бжалава И.Т. Восприятие и установка.-Тбилиси.,1965.-С.5-17,132-149.

4. Брунер Д. Психология познания. За пределами непосредственной информмации.-М.,1977.-С.13-130.

5. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования.-Л.,1964.-С. 3-124,175-278.

6. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М.,1982.-С.44-65,114-150.

7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение ( дошкольний возраст).-М.,1969.-363 с.

8. Выготский Л.С. Собр. Соч..: В 6т.-М.,1982.-Т.2.-С.363-381.

9. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произведения: В 2 т.-М.,1983.-Т.2.-С.43-49, 112-136, 251-261.

10. Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер М.Б.Михалевской.-М.,1975.-С.47-216,273-392.

11. Ярбус А.Л. Роль движений глаз в процессе зрения.-М.,1965.-203 с.

 

Тема „ Пам’ять”

План:

  1. Поняття про пам’ять.
  2. Теорії пам’яті.
  3. Види пам’яті.
  4. Процеси пам’яті.
  5. Індивідуальні особливості пам’яті.

Література

1. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения.-М.,1980.-527 с.

2. Брунер Д. Психология познания. За пределами непосредственной информации.-М.,1977.-С.304-319.

3. Бузан Т. Скоростная память.-М.,1996.-144 с.

4. Веккер Л.М. Психические процессы.-Л.,1981.-Т.3.-335 с.

5. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М.,1982.-С.66-150.

6. Голубева Э.А. Индивидуальные особенности памяти человека ( психофизиологическое исследование).-М.,1980.-152 с.

7. Громова Е.А. Эмоциональная память и её механизмы.-М.,1980.-181 с.

8. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание.-М.,1961.-561 с.

9. Зінченко П.І. Рєпкіна Г.В. Пам’ять і ії розвіток.-1965.-48 с.

10. Клацки Р. Память человека: Структури и процессы.-М.,1978.-319 с.

11. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произведения: В 2т.-М.,1983.-Т.1.-С.31-64.

12. Линдсей П. Норман Д. Переработка информации у человека.-М.,1974.-670 с.

13. Лурия А.Р. Нейрофизиология памяти.-М.,1974.-312 с.

14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психолгии: В 2 т..-М.,1989.-Т.1.-С.300-344.

15. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова.-М.,1979.-272 с.

 

Тема „ Уява”

План:

  1. Поняття про уяву.
  2. Процес створення образів уяви, способи створення образів уяви.
  3. Види уяви.
  4. Уява як фактор поведінки людини.

Література

1. Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика.-М.,1970.-С.61-81.

2. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М.,1982.-С.184-248.

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк.-Спб.,1997.-96 с.

4. Дудецкий А.Я. Теоретические проблеми воображения и творчества.-Смоленск,1974.-153 с.

5. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2 т.-М.,1986.-Т.1.Психическое развитие ребенка.-С.155-221.

6. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании.-М.,1979.-144 с.

7. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произведения: В 2т.-М.,19883.-Т.1.-С.303-329.

8. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии.-М.,1991.-С.63-80, 128-226.

9. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности.-М.,1983.-133 с.

10. М’ясоїд П.А. Загальна психологія.-К.,2000.-С.322-339.

11. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения ( экспериментальное исследование).-Тбилиси.,1972.-184 с.

12. Роменець В.А. Психологія творчості.-К.,1971.-247 с.

13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т.-М.,1989.-Т.1.-С.344-359.

14. Страхов И.В. Психология воображения.-Саратов,1971.-77 с.

 

Тема „ Мислення”

План:

   1. Поняття про мислення. Теорії мислення.
   2. Функціонально-операційна сторона мислення, мисленеві дії та операції.
   3. Форми мислення.
   4. Мислення , як діяльність по розв’язуванню задач.
   5. Види мислення та індивідуальні відмінності мислення.

Література:

 1. Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект.-М.,1990.-184 с.
 2. Библер В.С. Мышление как творчество( Введение в логику мысленного диалога).-М..1975.-399 с.
 3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества.-Ростов н/Дону.,1983.-174 с.
 4. Брунер Д. Психология познания: За пределами непосредственной информации.-М.,1977.-С.131-241.
 5. Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления.-М.,1968.-124 с.
 6. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение6 Избр. психол. тр.-М.,1996.-389 с.
 7. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3т.-Л.,1976.-Т.2.-341 с.
 8. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М.,1982.-С.184-248.
 9. Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6 т.-М.,1982.-Т.2.-С.6-361,395-415.
 10. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследование мышления в советской психологии.-М.,1966.-С.236-277.
 11. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении.-М.,1972.-С.10-27,248-331.
 12. Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления: Экспериментально-теоретическое исследование.-М.,1985.-220 с.
 13. Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьниов.-М.,1984,1984.-152 с.
 14. Костюк Г.С. Избр. психол. тр.-М.,1988.-С.170-229.
 15. Теплов Б.М. Избр. тр.: В 2т.-М.,1985.-Т.1.-С.223-305.
 16. Тихомиров О.К. Психология мышления.-М..1985.-Т.1.-272 с.
 17. Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления / Под ред. А.В.Петровского.-М.,1987.-С.62-68, 201-217, 325-331, 377-388, 395-408.

Тема „ Увага”

План:

1. Поняття про увагу.

2. Теорії уваги.

3. Фізіологічні основи уваги .

4. Види уваги.

5. Властивості уваги.

Література

 1. Андреев О. Хромов Л. Тренировка внимания.-М.,1996.-320 с.
 2. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М.,1982.-С.151-183.
 3. Вопросы психологии внимания / Под ред. В.И.Страхова.-Саратов.,1975.-Вып.7.-С.3-8, 31-62.
 4. Гальперин П.Я.Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания.-М.,1974.-100 с.
 5. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст.-М.,1971.-С.9-182.
 6. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произведения: В 2 т.-М.,1983.-Т.1.-С.280-380.
 7. Лурия А.Р. Внимание и память.-М.,1975.-С.4-41.
 8. Найссер У. Познание и реальность.-М.,1981.-С.97-122.
 9. Психологические проблемы неуспеваемости школьников / Под ред. Н.А.Менчинской.-М.,1971.- С.137-157.
 10. Страхов В.И. Внимание школьников в процессе труда.-Саратов.,1961.-С.42-75.

Хрестоматия по вниманию / Под ред. А.Н.Леонтьева, А.А.Пузырея, В.Я.Романова.-М.,1976.-

 

Семінарські заняття

Тема” Відчуття”

План

1. Поняття про відчуття. Рецепторна та рефлекторна концепція відчуттів.

2. Процес виникнення відчуттів.

3. Класифікація відчуттів.

4. Загальні закономірності відчуттів. Чутливість та її вимірювання.

Література:

Основна

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1986.– С. 120-137.

2. Общая психология / За ред. Петровського А.В.– М., 1986 .– С. 247-265.

3. Леонтьев А.Н. О механизме чувственного отражения // Хрестоматия по ощущению и восприятию /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: МГУ, 1975. – С. 205-217.

4. Самойлов А.Ф. И.М. Сеченов и его мысли о нашем познании природы // Хрестоматия по ощущению и восприятию /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: МГУ, 1975. – С. 9-19.

Додаткова

1. Соколов Е.Н. Рефлекторные механизмы действия раздражителя на анализаторы // Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: МГУ, 1975. – С.35-42.

2. Макаров О.П. Об основном психофизическом законе //Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: МГУ, 1975. – С. 249-252.

3. Скороходова О.И. Как я представляю окружающий мир // Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С. 175-180.

 

 

Тема” Сприймання”

План

1. Поняття про сприймання. Відчуття та сприймання.

2. Сприймання як дія. Функції перцептивної дії.

3. Властивості сприймання.

4. Класифікація сприймання.

Література

Основна:

1. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. К.: Вища школа, 2000. – С. 259-275.

2. Гамезо М.В. Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение, 1986. – С. 138-160.

Додаткова:

1. М.Зендер. Человек родился слепым // Хрестоматия по ощущению и восприятию. За ред.Ю.Б.Гиппенрейтор.-М.,1975.- с. 347-349.

2. Вудвортс Р.С. Зрительное восприятие глубины// Хрестоматия по ощущению и восприятию. За ред. Ю.Б.Гиппенрейтор .- М.,1975.-с. 302-345.

3. Д. Креч, Р. Кречфилд, Н. Ливенсон. Восприятие движения и времени. // Хрестоматия по ощущению и восприятию. За ред. Ю.Б.Гиппенрейтор .- М.,1975. – с. 371-386.

Тема” Пам’ять”

План

1. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті: психологічні, фізіологічні, біохімічні.

2. Види пам’яті та їх психологічна характеристика.

3. Процеси пам’яті.

4. Індивідуальні особливості пам’яті.

5. Психологічні умови ефективного запам’ятовування.

Література

Основна:

1. Зинченко В.И. Непроизвольное запоминание в деятельности // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. –М.: МГУ, 1979.- с. 207-217.

2. Выготский Л.С.. Память и её развитие в детском возрасте. // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. –М.: МГУ, 1979.- с. 155-163.

3. Леонтьев А.Н. Развитие высших форм запоминания. // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. –М.: МГУ, 1979.–с. 163-177.

4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.: Просвещение, 1986. – с. 161-174.

Додаткова:

1. Рубинштейн С.Л. Память // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. – М.: МГУ, 1979.-с. 177-193

2. Зейгарник Б.В. Воспроизведение незавершенных и завершенных действий.// Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. – М.: МГУ, 1979.-с. 120-135.

3. Линдслей П., Нормон Д. Системы памяти.// Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. – М.: МГУ, 1979.- с. 226-244.

4. Лурия А.Р. Маленькая книжка к большой памяти. // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. – М.: МГУ, 1979.-с. 193-207.

5. Роговин М.С. Проблемы теории памяти. – М.: Высшая школа, 1977.- с. 3-71.

6. Смирнов А.А. Избранные психологические труды.- М.: Педагогика, 1987.- Т.II.- с. 34-256.

 

 

Тема” Уява”

План

1. Поняття про уяву. Уява та мислення.

2. Види уяви. Їх специфіка та взаємозв’язок.

3. Способи створення образів уяви.

4. Уява та особистість.

5. Уява в творчій діяльності людини.

Література

Основна:

1. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987.-с. 217-222.

2. Беркинблит М., Петровский А. Фантазия и реальность.- М.: Политиздат, 1988.- с.12-40, 60-87,119-127.

3. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987.-с.320-324.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т.-М.: Педагогика, 1989,- Т.1.-с.344-359.

Додаткова:

1. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании.- М.: МГУ, 1979-144с.

2. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: В 2т.- М.: Педагогика, 1983.- Т.1.- с. 303-328.

3. Роменець В.А. Психологія творчості : - К.: Вища школа, 1971.- 247с.

4. Страхов И.В. Психология воображения.- Саратов, 1971.-77с.

5. Яценко Т.С. Від тестового до психоаналітичного розуміння психомалюнка // Педагогіка і психологія.- 1995.-№2.-с. 11-23.

 

 

Тема” Мислення”

План

1. Поняття про мислення. Чуттєве пізнання та мислення.

2. Форми мислення.

3. Види мислення та їх психологічна характеристика.

4. Мислення і мовлення

5. Процеси мислення.

6. Мислення як діяльність по розв’язування задач.

 

Література

Основна:

1. Гальперин П.Я. Формирование умственных действий/Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтор. В.В. Петухова.-М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.-С.332-342.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.: Просвещение, 1986.- С.175-193.

3. Выготский Л.С. О природе эгоцентрической речи// Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления.-М.,1981.-С.176-183.

4. Пиаже Ж. Эгоцентрическая речь // Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления.-М.,1981.-С.183-187.

5. Пиаже Ж. Комментарии к критическим замечаниям Л.С.Выготского на книги « Речь и мышление ребенка» и «Суждения и рассуждения ребенка».

6. Пушкин В.Н. Эвристика – наука о творческом мышлении // Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1977. – С. 270-277.

7. Тихомиров О.К.. Управление мыслительной деятельностью.-// Хрестоматия по психологии.- М.: Просвещение, 1987. С. 208-217.

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989. –Т.I.-С. 360-400.

9. Рубинштейн С.Л. О природе мышления и его составе ///Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтор. В.В. Петухова.-М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.-С.332-342.

Додаткова

1. Брушлинский А.В., Тихомиров О.К. Психология мышления // Тенденции развития психологической науки.- М.: Наука, 1989.- с.11-21.

2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.- М.: Педагогика, 1986.- С. 84-92, 96-131.

3. Линдсей П., Норман Д. Анализ процеса решения задач. // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления.- М.: МГУ, 1981.- С. 319-327.

4. Кулюткин Ю.Н. Эвристические методы в структуре решений.- М.: Педагогика,1970.- С. 18-221.

5. Матюшкин А.М. Основные направления исследования мышления и творчества //Психологический журнал.- 1984,- Т.5.-№1.-С.9-17.

Тема” Увага”

План

1. Поняття про увагу. Увага та діяльність.

2. Фізіологічні основи уваги.

3. Види уваги та особливості їх прояву в пізнавальної діяльності.

4. Властивості уваги.

Література

Основна

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение, 1986. – С.113-119.

2. Выготский Л.С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте // Хрестоматия по вниманию. – М.: МГУ, 1976. – С.184-219.

3. Гальперин П.Я. К проблемам внимания // Хрестоматия по вниманию. – М.: МГУ, 1976. – С.220-228.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии // Хрестоматия по вниманию. – М.: МГУ, 1976. – С.229-242.

5. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Радянська школа, 1968. – С. 368-387.

6. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2000. – С. 342-356.

Додаткова

1. Добрынин Н.Ф. Теории и воспитание внимания // Хрестоматия по вниманию. – М.: МГУ, 1976. – С. 243-259.

2. Рибо Т. Психология внимания // Хрестоматия по вниманию. – М.: МГУ, 1976. – С. 66-102.

 

Лабораторні заняття

Тема „ Відчуття”

План

1. Сутність та специфіка відчуттів як пізнавального психічного процесу.

2. Методи вивчення відчуттів.

Література:

1. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред Т.І.Пашукової. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – С.11-13.

2.Сосновский В.А. Лабораторний практикум по общей психологии. – М.:Просвещение, 1979.

 

Тема „Сприймання”

План:

1. Види сприймання.

2. Методи дослідження сприймання.

Література:

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум.-К.: Каравела, 2005.- С.71-76.

2. М’ясоїд П. А. Загальна психологія.- К.: Вища школа.. 2000.-С.270-275.

Тема „Пам’ять”

План

 1. Індивідуальні особливості запам’ятовування.
 2. Методи вивчення пам’яті.

Література:

1. Флорес Ц. Память //Хрестоматия по общей психологии. - М.: МГУ. 1979. - с. 244-270.

2. Практикум по общей психологии / Под ред. А.И. Щербакова. - М: Просвещение, 1990. - с. 168-171.

3. Сосновский Б.А. Лабораторний практикум по общей психологии. - М., 1979. - с. 48-58.

 

Тема „Уява”

План

1 Уява в структурі пізнавальної діяльності.

2 Методи дослідження репродуктивної та творчої уяви уяви.

Література:

1. М’ясоїд П.А. Загальна психологія.- К.: Вища школа, 2000. - с. 330-33.

2. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова. - М.. 1990. - с. 201.

Тема „Мислення”

План

1. Індивідуальні особливості мислення учнів та їх урахування в навчальному процесі.

2. Методика дослідження мислення індивідуальних особливостей мислення та процесу узагальнення.

Література:

1. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. - К.: Радянська школа, 1968.- с. 284-299.

2. Практикум по общей психологии / Под ред. А.И. Щербакова.- М.: Просвещение, 1990.-с. 179-186

Тема „Увага”

План

1. Властивості уваги та методПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)